Protokół z dnia 14.12.2016 r. zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Białych Błotach z przeprowadzonej kontroli w Gminnym Przedszkolu „ Wróżka” w Białych Błotach.

Na podstawie uchwały Nr RGK.0007.95.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 września 2016 r .w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota dokonano kontroli dotyczącej procesu rekrutacji do Gminnego Przedszkola „Wróżka” w Białych Błotach, którego Dyrektorem jest Pani Krystyna Nowak- Grobelska. 

Zespół kontrolny  w składzie:
1.          Wiesława Suszek – Przewodnicząca Zespołu Kontrolnego 
2.           Anna Zawidzka– członek zespołu kontrolnego
3. Rafał Barsukiewicz  – członek zespołu kontrolnego
4. Krzysztof Kowalewski  – członek zespołu kontrolnego
na podstawie upoważnienia nr RGK.0016.4.12.2016 z dnia 18 listopada 2016 r. (załącznik nr 6 do niniejszego Protokołu) oraz listy obecności stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszego protokołu, dokonał czynności kontrolnych w dniu 18 listopada 2016 r.
Kontrolą objęto proces rekrutacji do Gminnego Przedszkola „Wróżka” w Białych Błotach.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z zasadami rekrutacji na podstawie:

-protokołu z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej – załącznik nr 1 do protokołu;
-załącznika nr 14 Statutu Gminnego Przedszkola „Wróżka” w Białych Botach ( zasady rekrutacji dzieci do Gminnego Przedszkola „ Wróżka” w Białych Błotach) – załącznik nr 2 do protokołu;
-Dziennika Urzędowego Województwa Kujawsko- Pomorskiego poz. 446 z dnia 5 lutego 2016 r. oraz uchwały nr RGK.0007.4.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów -załącznik nr 3 do protokołu;
-zarządzenia nr SG.0050.3.2016 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2016/2017 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkola publicznego, prowadzonego przez gminę Białe Błota – załącznik nr 4 do protokołu.
-listy przyjętych dzieci do przedszkola 2016/2017 – załącznik nr 5 do protokołu.

Zespół kontrolny po przeanalizowaniu ww. dokumentacji stwierdził, że w roku 2016/2017  na 40 wolnych miejsc zostało złożonych w terminie 79 wniosków i obejmowały one dzieci z terenu gminy Białe Błota.  
W wyniku kontroli Zespół kontrolny ustalił, że rekrutacja dzieci do Gminnego Przedszkola „ Wróżka” w Białych Błotach odbyła się z największa starannością i rzetelnością. Zespół kontrolny nie wnosi żadnych uwag do postępowania rekrutacyjnego.

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego

Wiesława Suszek

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (14 grudnia 2016)
Opublikował: Magdalena Maison (11 stycznia 2017, 09:19:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 207