Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 maja 2017 r. od godziny 11:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7

Protokół 
 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota
z dnia 24 maja 2017 r. od godziny 11:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy oraz Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak , kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak, redaktor naczelna czasopisma Białe Błota info Marzanna Kreja oraz pani Anna Antoszak.

Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Komisji Wiesława Suszek.

Porządek posiedzenia:
1. Rozpatrzenie skargi nr RGK.1510.1.2017
2. Absolutorium.

Ad.1. Rozpatrzenie skargi nr RGK.1510.1.2017.

 Przez pierwsze kilka minut posiedzenia komisji, nieobecna była przewodnicząca Komisji Rewizyjna radna Wiesława Suszek i posiedzenie prowadził radny Krzysztof Kowalewski.

Radny Rafał Barsukiewicz zapoznał radnych z treścią skargi i poprosił o wyjaśnienia w sprawie pana kierownika Andrzeja Wiekierak. Pan kierownik wyjaśnił , iż przedmiotem skargi jest kwestia sięgacza. Skarżący posiłkują się decyzją z 2000 r., w której jest zapis, że sięgacz stanowi drogę publiczną. Na podstawie tej decyzji skarżący uważają, że tylko oni mają prawo do tego sięgacza. Zapis, że sięgacz  stanowi drogę publiczną  jest błędem w decyzji wydanej przez pana Kowalewskiego.
W związku z faktem, że padło nazwisko pana Kowalewskiego radny Krzysztof Kowalewski poprosił o wyłączenie jego osoby z rozpatrywania skargi. Przewodnicząca komisji poinformowała, że wyłącza radnego Krzysztofa Kowalewskiego z rozpatrywania skargi.
Kierownik Andrzej Wiekierak kontynuując swoje wyjaśnienia powiedział, iż każda z  nieruchomości miała pozwolenie na budowę z możliwością korzystania z tego sięgacza.  Po 8 latach powstał konflikt sąsiedzki dot. m.in. parkowania samochodów i doszło do próby podważenia istniejących pozwoleń na budowę. Jeden z sąsiadów chcąc udowodnić, że może korzystać z tej drogi występuje o uzgodnienie wjazdu. W odpowiedzi na to uzgodnienie Urząd Gminy wydaje mu postanowienie opiniujące pozytywnie wjazd, ale z zapisem warunkowym, gdyż gmina nie jest właścicielem tej działki z sięgaczem. Właściciel działki, na którą był wniosek o uzgodnienie wjazdu otrzymał służebność gruntową na działkę gdzie jest sięgacz. Na sięgaczu są trzy służebności i nie podoba się to dwóm pozostałym właścicielom działek.
Radny Rafał Barsukiewicz zaproponował wydłużenie terminu rozpatrywania skargi i zaproszenie osób skarżących na posiedzenie komisji w celu przeprowadzenia mediacji.
Przewodnicząca komisji powiedziała, że według niej nie ma sensu dalej tego tematu ciągnąć, gdyż służebność mają wszyscy i wszyscy maja prawo przejazdu.
Radna Anna Zawidzka zaproponowała, żeby Urząd Gminy przejął tą sporną działkę.

Komisja ostatecznie przegłosowała jednogłośnie wniosek o odroczenie terminu rozpatrzenia skargi. W głosowaniu nie brał udziału radny Krzysztof Kowalewski.

Posiedzenie komisji opuścił radny Rafał Barsukiewicz.

Ad.2 Absolutorium.

Przewodnicząca komisji odczytała propozycję opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Białe Błota za 2016 r. Poinformowała radnych o konieczności uzupełnienia opinii o przeprowadzone w 2016 r. kontrole.

Członkowie komisji dokonali analizy poszczególnych protokołów z kontroli.

Na prośbę  Komisji Rewizyjnej Skarbnik Gminy przedstawiła listę podmiotów, którym umorzono podatek tj.:
- podatek od nieruchomości kwota 52 151zł – ZWiUK;
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 6 osób kwota 1288 zł plus 48 złotych odsetek;
- podatek od środków transportu od osób fizycznych – 1 osoba 5223 zł,
- podatek za śmieci od osób fizycznych- 3 osoby kwota 1150 zł;
- rozłożenie na raty podatku od nieruchomości – 156 zł.

Pani Marzanna Kreja redaktor naczelna czasopisma Białe Błota info zapytała co maja wspólnego protokoły z kontroli z absolutorium?
Przewodnicząca komisji powiedziała, że tego wymaga Regionalna Izba Obrachunkowa.
Pani Anna Antoszak zapytała na jakiej podstawie  komisja zdecydowała o odroczeniu skargi. Dodała, że komisja powinna ustalić czy skarga jest zasadna, czy nie. Zapytała,  jaki będzie dalszy tryb rozpatrywania skargi.
Przewodnicząca komisji powiedziała, że skarga jest nietypowa i ciągnie się przez kilka lat. Poinformowała, że komisja zaprosi na spotkanie pana Wójta, p. Wiekierak i skarżących.
  
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Wiesława Suszek

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (24 maja 2017)
Opublikował: Magdalena Maison (17 sierpnia 2017, 12:15:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 177