Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 8 czerwca 2017 r. od godziny 13:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7

Protokół 
 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota
z dnia 8 czerwca 2017 r. od godziny 13:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy oraz Sekretarz Gminy Agnieszka Piętka, kierownik Referatu Ochrony Środowiska Anna Zdunek, inspektor Karolina Swoboda, redaktor naczelna czasopisma Białe Błota info Marzanna Kreja.

Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Komisji Wiesława Suszek.

Porządek posiedzenia:
1. Absolutorium.
2. Sprawy bieżące, skargi.

Ad.2 Sprawy bieżące, skargi.

- skarga na Wójta Gminy Białe Błota w przedmiocie nieudzielenia odpowiedzi na pismo.

Radny Rafał Barsukiewicz odczytał treść skargi.
Sekretarz Gminy poinformowała, że pismo wpłynęło w dniu 27 lutego 2017 r., czyli już po uchwaleniu budżetu gminy na 2017 r. Skarżący w swoim piśmie do Urzędu Gminy ogólnikowo pisał o utwardzeniu ulic. Na ww. pismo nie udzielono odpowiedzi i dodała, że na każde pismo, które wpływa do Urzędu Gminy należy udzielić odpowiedzi.
Po krótkiej dyskusji przewodniczącą poddała pod głosowanie zasadność skargi.

Członkowie komisji jednogłośnie uznali skargę za zasadną.

-skarga na Wójta Gminy Białe Błota złożona przez mieszkańców osiedla Miedzyń i Prądy z Bydgoszczy.

Radny Rafał Barsukiewicz odczytał treść skargi.
Kierownik Anna Zdunek i inspektor Karolina Swoboda złożyły wyjaśnienia w sprawie i poinformowały, że obszar chronionego krajobrazu kotliny toruńsko- bydgoskiej to jest las, który biegnie koło Belmy. Skarga dotyczy działek położonych przy Belmie. Są to prywatne nieruchomości, ale w obszarze chronionego krajobrazu. Urząd Gminy wydał decyzję na usunięcie odpadów. Jednak korespondencja kierowana do właściciela nieruchomości nie była przez niego odbierana. Nowy właściciel terenu wystąpił o zawieszenie postępowania i zobowiązał się do 15.06.2017 r. usunąć odpady. Gmina aktualnie  prowadzi egzekucje wobec pierwszego właściciela działki. O zmianie właściciela gmina dowiedziała się po pół roku od zmiany, gdy przyszło pismo do podatków z sądu.
Ponadto według oświadczenia aktualnego właściciela działki teren jest dzierżawiony firmie, a Urząd Gminy nie może wydać decyzji firmie, a odpady należą do firmy. W sytuacji gdy właściciel nie usunie odpadów to Urząd Gminy będzie musiał je usunąć i wówczas obciąży kosztami właściciela. 
Komisja nie podjęła decyzji w sprawie rozpatrzenia skargi i zwróciła się z prośbą do kierownika referatu Ochrony Środowiska o przygotowanie wyjaśnień w sprawie na piśmie.

- skarga na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ( RGK.1510.3.2017 )

Pani Marzanna Kreja redaktor naczelna czasopisma Białe Błota info zapytała, czy już były czynności kontrolne?
Przewodnicząca komisji odpowiedziała, że czynności kontrolne odbędą się w innym terminie.
Pani Marzanna Kreja redaktor naczelna czasopisma Białe Błota info zapytała czy skarga na kierownika GOPS była już rozpatrywana?
Przewodnicząca komisji poinformowała, że teraz będzie rozpatrywana.
Pani Marzanna Kreja redaktor naczelna czasopisma Białe Błota info zapytała, czy przewodnicząca wie, że wpłynął wniosek o wyłączenie przewodniczącej Komisji Rewizyjnej z rozpatrywania skargi?
Przewodnicząca komisji poinformowała, że Przewodniczący Rady Gminy kazał rozpatrzeć skargę.
Pani Marzanna Kreja redaktor naczelna czasopisma Białe Błota info zapytała, czy przewodniczącej został doręczony wniosek?
Przewodnicząca komisji powiedziała, że wniosek nie został doręczony tylko trafił do Przewodniczącego Rady Gminy, który nas poinformował, że mamy rozpatrzeć skargę.
Radny Rafał Barsukiewicz odczytał treść skargi, która obejmowała:
- nieudostępnienie informacji publicznej tj. wglądu do książki kontroli GOPS
Przewodnicząca komisji powiedziała, że w dniu 14.02.2017 r. odbywały się czynności kontrolne, które komisja przeprowadzała w tym dniu i nie trzeba było nikogo informować poza jednostka kontrolowaną. Poza tym drzwi były zamknięte bo mnóstwo osób miało dostęp do pomieszczania, co przeszkadzało w pracy komisji.
Członkowie komisji uznali ww. punkt skargi za niezasadny ( jednogłośnie).

- publicznego naruszenia ustawy o ochronie danych osobowych.
Przewodnicząca komisji powiedziała, że zarzut dotyczy sytuacji w której pani kierownik powiedziała, że jedna ze skarżących jest mieszkanką Bydgoszczy. 
Członkowie komisji uznali ww. punkt skargi za niezasadny ( jednogłośnie).

- niegrzecznego potraktowania skarżących przez kierownika GOPS.

Pani Marzanna Kreja redaktor naczelna czasopisma Białe Błota info powiedziała, że  pani przewodnicząca otrzymała wniosek o wyłączeniu na tablet i że skłamała mówiąc że nie.
Przewodnicząca komisji odpowiedziała, że być może dostała pismo na tablet.

Komisja podjęła dyskusję na temat zasadności ww. punktu skargi,

Członkowie komisji uznali ww. punkt skargi za niezasadny. ( 3 głosy za, przy 1 glosie wstrzymującym się -radnego Rafała Barsukiewicza) 

Ad.1. Absolutorium.
Radny Rafał Barsukiewicz odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Białe Błota za 2016 r.

Ad.2. Sprawy bieżące, skargi.
Komisja wstępnie omówiła plan pracy na III kwartał 2017 r.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Wiesława Suszek

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (8 czerwca 2017)
Opublikował: Magdalena Maison (17 sierpnia 2017, 12:21:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 224