Ogłoszenie Wójta Gminy Białe Błota o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Łochowicach

O g ł o s z e n i e
W ó j t   G m i n y   B i a ł e  B ł o t a
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych,
położonych w Łochowicach, zapisanych w KW BY1B/00121696/6 :
 
1.    działki   nr   140/3  o pow.  0,1055 ha      
       cena wywoławcza wynosi : 73.850,00 zł  (słownie : siedemdziesiąt trzy tysiące
       osiemset pięćdziesiąt złotych),    
2.    działki   nr  140/4  o pow.  0, 1052 ha
       cena wywoławcza wynosi : 73.640,00 zł  (słownie : siedemdziesiąt trzy tysiące            
       sześćset czterdzieści złotych), 
3.    działki   nr   140/5  o pow.  0,1016 ha
       cena wywoławcza wynosi : 71.120,00 zł (słownie : siedemdziesiąt jeden tysięcy
       sto dwadzieścia złotych),
4.    działki   nr   140/6  o pow.  0,1005 ha
       cena wywoławcza wynosi : 70.350,00 zł (słownie : siedemdziesiąt tysięcy trzysta
       pięćdziesiąt złotych),
5.    działki   nr   140/7  o pow.  0,1006 ha
       cena wywoławcza wynosi : 70.420,00 zł (słownie : siedemdziesiąt tysięcy czterysta
       dwadzieścia złotych),
 
Na wymienionych działkach istnieje możliwość budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych po uzyskaniu decyzji ustalającej warunki zabudowy.
 
Przetarg odbędzie się dnia 6 października 2008 roku o godz.10.00 w Urzędzie Gminy w Białych Błotach, ul. Szubińska 7, pokój nr 18.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, najpóźniej do dnia 29 września 2008 r. włącznie, na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział Białe Błota Nr 748142 1020 0000 3098 2000 0001.
Wadium zwraca się w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
Wadium wpłacone w gotówce przez osobę, która wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Ustalona, w drodze przetargu, cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy.
Dowód wpłaty wadium oraz dowód osobisty, do wglądu, podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Bliższych informacji o działkach przeznaczonych do sprzedaży można uzyskać
w Urzędzie Gminy Białe Błota (budynek Banku Spółdzielczego) pokój nr 6 lub telefonicznie pod nr (052) 323 90 95.

Wójt Gminy

Katarzyna Kirstein-Piotrowska

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (4 września 2008)
Opublikował: Magdalena Wajchert (4 września 2008, 15:26:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2969