Ogłoszenie o przetargu nieruchomości położonych w Łochowicach i Murowańcu

  O g ł o s z e n i e
W ó j t   G m i n y   B i a ł e  B ł o t a
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych:
 
1.    działki   nr   92/32 o pow.  0,1425 ha  położonej  w Łochowicach,
       zapisanej  w  KW  45387
       cena wywoławcza  wynosi :  114.000,00 zł  (słownie :  sto czternaście tysięcy
       złotych), 
 
2.    działki   nr  115/10   o   pow.  0,1043  ha  położonej  w Murowańcu,
       zapisanej  w  KW  50253     
       cena wywoławcza  wynosi :  127.246,00 zł  (słownie : sto dwadzieścia siedem  
       tysięcy dwieście czterdzieści sześć złotych) w tym 22% VAT,
 
3.    działki  nr  115/11  o  pow.  0,1361 ha  położonej  w Murowańcu, 
       zapisanej  w  KW  50253
       cena wywoławcza wynosi :  166.042,00 zł  (słownie : sto sześćdziesiąt sześć tysięcy 
       czterdzieści dwa złote ) w tym 22% VAT.
      
Działki nr 115/10 i 115/11 położone w Murowańcu zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Murowaniec leżą w terenie oznaczonym symbolem A 78MN/U – tereny mieszkalnictwa i usług.  
 
Przetarg odbędzie się dnia 27 października 2008 roku o godz.10.00 w Urzędzie Gminy w Białych Błotach, ul. Szubińska 7, pokój nr 18.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, najpóźniej do dnia 20 października 2008 r. włącznie, na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział Białe Błota Nr 748142 1020 0000 3098 2000 0001.
Wadium zwraca się w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
Wadium wpłacone w gotówce przez osobę, która wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Ustalona, w drodze przetargu, cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy.
Dowód wpłaty wadium oraz dowód osobisty, do wglądu, podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Bliższych informacji o działkach przeznaczonych do sprzedaży można uzyskać
w Urzędzie Gminy Białe Błota (budynek Banku Spółdzielczego) pokój nr 6 lub telefonicznie pod nr (052) 323 90 95.
                                                                              Wójt  Gminy

Białe Błota, 2008-09-22                                 
                                                                            Katarzyna Kirstein-Piotrowska
 
                                                              

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (22 września 2008)
Opublikował: Magdalena Wajchert (22 września 2008, 15:35:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2885