Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych:

O g ł o s z e n i e
W ó j t   G m i n y   B i a ł e  B ł o t a


Ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych:
1. działka  nr  34/8 o pow. 0,0957 ha położona w Kruszynie Kraj., zapisana w KW 73512,
     cena wywoławcza  :   57.420,00 zł  (słownie : pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta
     dwadzieścia złotych),   
2. działka  nr  34/9 o pow. 0,0814 ha położona w Kruszynie Kraj., zapisana w KW 73512,
     cena wywoławcza :    48.840,00  zł  (słownie : czterdzieści osiem tysięcy osiemset
     czterdzieści złotych),
3. działka nr 34/10 o pow. 0,0818 ha położona w Kruszynie Kraj., zapisana w KW 73512,                
    cena wywoławcza :     49.080,00 zł   (słownie : czterdzieści dziewięć tysięcy 
    osiemdziesiąt złotych),
 
Na wymienionych działkach istnieje możliwość budowy obiektów rzemieślniczo-usługowych.
 
4. działki   nr   92/32 o pow.  0,1425 ha  położonej  w Łochowicach,
    zapisanej  w  KW  45387
    cena wywoławcza  wynosi : 106.875,00 zł  (słownie :  sto sześć tysięcy osiemset
    siedemdziesiąt pięć złotych),    
Na  działce nr 92/32 w Łochowicach  istnieje możliwość budowy budynku mieszkalnego  jednorodzinnego.
Przetarg odbędzie się dnia 12 stycznia 2009 roku o godz.10.00 w Urzędzie Gminy w Białych Błotach, ul. Szubińska 7, pokój nr 18.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, najpóźniej do dnia 5 stycznia 2009 r. (włącznie), na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział Białe Błota Nr 748142 1020 0000 3098 2000 0001.
Wadium zwraca się w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
Wadium wpłacone w gotówce przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Ustalona w drodze przetargu, cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy.
Dowód wpłaty wadium oraz dowód osobisty do wglądu, podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Bliższych informacji o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży można uzyskać
w Urzędzie Gminy Białe Błota (budynek Banku Spółdzielczego) pokój nr 6 lub telefonicznie pod nr (052) 323 90 95.                                                  
                                                                                    
 
O g ł o s z e n i e
W ó j t   G m i n y   B i a ł e  B ł o t a
 
Ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości
gruntowych :
 
1.    działki   nr  115/10   o   pow.  0,1043  ha  położonej  w Murowańcu,
       zapisanej  w  KW  50253     
       cena wywoławcza  wynosi :  101.796,80 zł  (słownie : sto jeden tysięcy siedemset  
       dziewięćdziesiąt sześć złotych  80/100 groszy) w tym 22% VAT,
 
2.    działki  nr  115/11  o  pow.  0,1361 ha  położonej  w Murowańcu, 
       zapisanej  w  KW  50253
       cena wywoławcza wynosi :  132.833,60 zł  (słownie : sto trzydzieści dwa tysiące 
       osiemset trzydzieści trzy złote 60/100 groszy) w tym 22% VAT.      
 
Działki nr 115/10 i 115/11 położone w Murowańcu zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Murowaniec leżą w terenie oznaczonym symbolem A 78MN/U – tereny mieszkalnictwa i usług.  
Przetarg odbędzie się dnia 19 stycznia 2009 roku o godz.12.00 w Urzędzie Gminy w Białych Błotach, ul. Szubińska 7, pokój nr 18.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, najpóźniej do dnia 12 stycznia 2009 r. (włącznie), na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział Białe Błota Nr 748142 1020 0000 3098 2000 0001.
Wadium zwraca się w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
Wadium wpłacone w gotówce przez osobę, która wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Ustalona, w drodze przetargu, cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy.
Dowód wpłaty wadium oraz dowód osobisty, do wglądu, podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Bliższych informacji o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży można uzyskać
w Urzędzie Gminy Białe Błota (budynek Banku Spółdzielczego) pokój nr 6 lub telefonicznie pod nr (052) 323 90 95.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (3 grudnia 2008)
Opublikował: Marek Jakubowski (3 grudnia 2008, 14:13:55)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (4 grudnia 2008, 09:51:18)
Zmieniono: poprawienie daty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3218