OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA

O G Ł O S Z E N I E
W ó j t   G m i n y   B i a ł e  B ł o t a
Ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości
gruntowych, położonych w Przyłękach, zapisanych w KW 64518 :
 
1. działka nr 148/1 o pow. 0,0816 ha,
    cena wywoławcza działki :  73.440,00 zł  (słownie : siedemdziesiąt trzy tysiące  
    czterysta czterdzieści złotych),
2. działka nr 148/2 o pow. 0,0719 ha,
    cena wywoławcza działki :  64.710,00 zł  (słownie : sześćdziesiąt cztery tysiące
    siedemset dziesięć złotych),
3. działka nr 148/3 o pow. 0,0715 ha,
    cena wywoławcza działki :  64.350,00 zł  (słownie : sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta
    pięćdziesiąt złotych),
4. działka nr 148/4 o pow. 0,0669 ha,
    cena wywoławcza działki :  60.210,00 zł  (słownie : sześćdziesiąt tysięcy dwieście
    dziesięć złotych),
5. działka nr 148/5 o pow. 0,2811 ha,
    cena wywoławcza działki : 196.770,00 zł  (słownie : sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy
    siedemset siedemdziesiąt złotych).
 
 
Przetarg odbędzie się dnia 13 lipca 2009 roku  o godz. 10.00,  w Urzędzie Gminy w Białych Błotach, ul. Szubińska 7, pokój nr 18.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, najpóźniej do dnia  6 lipca 2009 r. włącznie, na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział Białe Błota Nr 748142 1020 0000 3098 2000 0001.
Wadium zwraca się w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
Wadium wpłacone w gotówce przez osobę, która wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Ustalona, w drodze przetargu, cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy.
Dowód wpłaty wadium oraz dowód osobisty, do wglądu, podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Bliższych informacji o działkach przeznaczonych do sprzedaży można uzyskać
w Urzędzie Gminy Białe Błota (budynek Banku Spółdzielczego) pokój nr 6 lub telefonicznie pod nr (052) 323 90 95.

metryczka


Wytworzył: Mariusz Gromski (8 czerwca 2009)
Opublikował: Mariusz Gromski (8 czerwca 2009, 09:51:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2297