OGŁOSZENIE - WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA

O G Ł O S Z E N I E
W ó j t   G m i n y   B i a ł e  B ł o t a
Ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych, położonych w Murowańcu, zapisanych w KW 50253 :
 
1. działki nr 115/10 o pow. 0,1043 ha,
    cena wywoławcza : 101.796,80 zł  (słownie : sto jeden tysięcy siedemset 
    dziewięćdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt groszy), w tym 22% VAT,
2. działki nr 115/11 o pow. 0,1361 ha,
    cena wywoławcza :  132.833,60 zł  (słownie : sto trzydzieści dwa tysiące osiemset
    trzydzieści trzy złote sześćdziesiąt groszy), w tym 22% VAT.
 
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla
Murowaniec wymienione działki leżą w terenie zabudowy mieszkalno-usługowej.
 
Przetarg odbędzie się dnia 7 września  2009 roku  o godz. 10.00,  w Urzędzie Gminy w Białych Błotach, ul. Szubińska 7, pokój nr 18.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, najpóźniej do dnia  1 września 2009 r. włącznie, na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział Białe Błota Nr 748142 1020 0000 3098 2000 0001.
Wadium zwraca się w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
Wadium wpłacone w gotówce przez osobę, która wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Ustalona, w drodze przetargu, cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy.
Dowód wpłaty wadium oraz dowód osobisty, do wglądu, podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Bliższych informacji o działkach przeznaczonych do sprzedaży można uzyskać
w Urzędzie Gminy Białe Błota (budynek Banku Spółdzielczego) pokój nr 6 lub telefonicznie pod nr (052) 323 90 95.
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (22 lipca 2009)
Opublikował: Mariusz Gromski (22 lipca 2009, 14:06:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2084