OGŁOSZENIE - PRZETARG

  O G Ł O S Z E N I E
W ó j t   G m i n y   B i a ł e  B ł o t a
Ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości
gruntowych, położonych w Kruszynie Kraj. zapisanych w KW BY1B/00094198/6 :
 
 1. działki nr   531/11 o pow. 0,1230 ha,
     cena wywoławcza  działki : 110.700,00 zł (sto dziesięć tysięcy siedemset złotych),
 2. działki nr   531/12 o pow. 0,1226 ha,
     cena wywoławcza działki : 110.340,00 zł (sto dziesięć tysięcy trzysta czterdzieści
     złotych),
 3. działki nr   531/13 o pow. 0,1239 ha,
     cena wywoławcza  działki : 111.510,00 zł (sto jedenaście tysięcy pięćset dziesięć
     złotych),
 4. działki nr   531/14 o pow. 0,0732 ha,
     cena wywoławcza działki :   65.880,00 zł (sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset
     osiemdziesiąt złotych),
 5. działki nr   531/15 o pow. 0,0735 ha,
     cena wywoławcza działki :   66.150,00 zł (sześćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt
     złotych),
 6. działki nr   531/16 o pow. 0,0733 ha,
     cena wywoławcza działki :   65.970,00 zł (sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset
     siedemdziesiąt złotych),
 7. działki nr   531/18 o pow. 0,0995 ha,
     cena wywoławcza działki :   87.560,00 zł (osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset
     sześćdziesiąt złotych),
 8. działki nr   531/19 o pow. 0,1074 ha,
     cena wywoławcza  działki :  94.512,00 zł (dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset
     dwanaście złotych),
 
Przetarg odbędzie się dnia 2 października 2009 roku  o godz. 10.00,  
w Urzędzie Gminy w Białych Błotach, ul. Szubińska 7, pokój nr 18.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, najpóźniej do dnia  26 września 2009 r. włącznie, na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział Białe Błota Nr 748142 1020 0000 3098 2000 0001.
Wadium zwraca się w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
Wadium wpłacone w gotówce przez osobę, która wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Ustalona, w drodze przetargu, cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy.
Dowód wpłaty wadium oraz dowód osobisty, do wglądu, podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Bliższych informacji o działkach przeznaczonych do sprzedaży można uzyskać
w Urzędzie Gminy Białe Błota (budynek Banku Spółdzielczego) pokój nr 6 lub telefonicznie pod nr (052) 323 90 95.
 

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (31 sierpnia 2009)
Opublikował: Mariusz Gromski (31 sierpnia 2009, 09:46:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2022