OGŁOSZENIE - PRZETARG


O G Ł O S Z E N I E
W ó j t   G m i n y   B i a ł e  B ł o t a
Ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości
gruntowych, położonych w Łochowicach zapisanych w KW BY1B/00045387/0 :
 
 1.  działki nr   181    o  pow. 0,0751 ha,   
      cena wywoławcza działki :   61.582,00 zł ( sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset
      osiemdziesiąt dwa złote),
 2.  działki nr   182     o  pow. 0,0810 ha,   
      cena wywoławcza działki :   66.420,00 zł (sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta
      dwadzieścia złotych),
 3.  działki nr   183    o  pow. 0,0887 ha,   
      cena wywoławcza  działki :   69.186,00 zł (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto
      osiemdziesiąt sześć złotych),
 4.  działki nr   184    o  pow. 0,0798 ha,   
      cena wywoławcza działki :   62.244,00 zł (sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście
      czterdzieści cztery złote),
 5.  działki nr   185    o  pow. 0,1064 ha,   
      cena wywoławcza działki :   82.992,00 zł (osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset
      dziewięćdziesiąt dwa złote),
  6. działki nr   186    o  pow. 0,0897 ha,   
      cena wywoławcza działki :   69.966,00 zł (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset
      sześćdziesiąt sześć złotych),
  7. działki nr   187    o  pow. 0,0837 ha,   
      cena wywoławcza działki :   65.286,00 zł (sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście
      osiemdziesiąt sześć złotych),
  8. działki nr   188    o  pow. 0,0848 ha,   
      cena  wywoławcza działki :   66.144,00 zł (sześćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści
      cztery złote).
 
Przetarg odbędzie się dnia 5 października 2009 roku  o godz. 10.00,  
w Urzędzie Gminy w Białych Błotach, ul. Szubińska 7, pokój nr 18.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, najpóźniej do dnia  29 września 2009 r. włącznie, na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział Białe Błota Nr 748142 1020 0000 3098 2000 0001.
Wadium zwraca się w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
Wadium wpłacone w gotówce przez osobę, która wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Ustalona, w drodze przetargu, cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy.
Dowód wpłaty wadium oraz dowód osobisty, do wglądu, podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Bliższych informacji o działkach przeznaczonych do sprzedaży można uzyskać
w Urzędzie Gminy Białe Błota (budynek Banku Spółdzielczego) pokój nr 6 lub telefonicznie pod nr (052) 323 90 95.
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (31 sierpnia 2009)
Opublikował: Mariusz Gromski (31 sierpnia 2009, 09:50:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1963