Wójt Gminy Białe Błota ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych, położonych w Łochowicach zapisanych w KW BY1B/00045387/0 oraz w Kruszynie Kraj. zapisanych w KW BY1B/00094198/6

 
O G Ł O S Z E N I E
W ó j t   G m i n y   B i a ł e  B ł o t a


I. Ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości
gruntowych, położonych w Łochowicach zapisanych w KW BY1B/00045387/0 :
 
  1.  działki nr   175    o  pow. 0,0898 ha,   
       cena wywoławcza działki :   71.840,00 zł (siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset 
       czterdzieści złotych),
  2.  działki nr   176    o  pow. 0,0834 ha,   
       cena  wywoławcza działki :   66.720,00 zł (sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset
       dwadzieścia złotych),
  3.  działki nr   177    o  pow. 0,0790 ha,   
       cena wywoławcza działki :    63.200,00 zł (sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście 
       złotych),
  4.  działki nr   178    o  pow. 0,0719 ha,   
       cena wywoławcza  działki :   56.082,00 zł (pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt 
       dwa  złote),
  5.  działki nr   179    o  pow. 0,0702 ha,   
       cena wywoławcza działki :   54.756,00 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset
       pięćdziesiąt sześć  złotych),
  6.  działki nr   180    o  pow. 0,0741 ha,   
       cena wywoławcza działki :  59.280,00 zł (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście 
       osiemdziesiąt  złotych),
 
II. Ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości
gruntowych, położonych w Kruszynie Kraj. zapisanych w KW BY1B/00094198/6 :
 
  1.  działki nr   531/5   o  pow. 0,1273 ha,   
       cena wywoławcza działki :   101.840,00 zł (sto jeden tysięcy osiemset czterdzieści
       złotych),
  2.  działki nr   531/6   o  pow. 0,1247 ha,   
       cena wywoławcza działki :   105.995,00 zł (sto pięć tysięcy dziewięćset  
       dziewięćdziesiąt pięć złotych).
  3.  działki nr   531/7    o  pow. 0,1243 ha
       cena wywoławcza działki :   105.655,00 zł (sto pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt
       pięć złotych),
  4.  działki nr    531/8   o  pow. 0,1240 ha,   
       cena wywoławcza działki :   105.400,00 zł (sto pięć tysięcy czterysta złotych),
  5.  działki nr    531/9   o  pow. 0,1236 ha,   
       cena  wywoławcza działki :   105.060,00 zł (sto pięć tysięcy sześćdziesiąt złotych),
   6. działki nr    531/10 o  pow. 0,1233 ha,   
       cena wywoławcza działki :   104.805,00 zł (sto cztery tysiące osiemset pięć złotych).  
     
 
 
 
 
Przetarg odbędzie się dnia 17 grudnia 2009 r. : poz. I o godz. 10.00, poz. II o godz. 13.00  w Urzędzie Gminy w Białych Błotach, ul. Szubińska 7, pokój nr 18.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, najpóźniej do dnia  11 grudnia 2009 r. włącznie, na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział Białe Błota Nr 748142 1020 0000 3098 2000 0001.
Wadium zwraca się w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
Wadium wpłacone w gotówce przez osobę, która wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Ustalona, w drodze przetargu, cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy.
Dowód wpłaty wadium oraz dowód osobisty, do wglądu, podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Bliższych informacji o działkach przeznaczonych do sprzedaży można uzyskać
w Urzędzie Gminy Białe Błota (budynek Banku Spółdzielczego) pokój nr 6 lub telefonicznie pod nr (052) 323 90 95.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (13 listopada 2009)
Opublikował: Marek Jakubowski (13 listopada 2009, 12:07:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3016