Ogłoszenie o przetargu w Łochowicach

 
                                               O G Ł O S Z E N I E
W ó j t   G m i n y   B i a ł e  B ł o t a
Ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości
gruntowych, położonych w Łochowicach zapisanych w KW BY1B/00045387/0 :
 
 1.  działki nr   189    o  pow. 0,0906 ha,   
      cena wywoławcza działki :   58.890,00 zł (pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset
      dziewięćdziesiąt złotych),
 2.  działki nr   191     o  pow. 0,0813 ha,   
      cena wywoławcza działki :   52.845,00 zł (pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset 
      czterdzieści pięć złotych),
 3.  działki nr   192     o  pow. 0,0984 ha,   
      cena wywoławcza  działki :   63.960,00 zł (sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset
      sześćdziesiąt złotych),
 4.  działki nr   193    o  pow. 0,0666 ha,   
      cena wywoławcza działki :   43.290,00 zł (czterdzieści trzy tysiące dwieście 
      dziewięćdziesiąt złotych),
 5.  działki nr   194    o  pow. 0,0937 ha,   
      cena wywoławcza działki :   60.905,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset pięć
      złotych),
  6. działki nr   195    o  pow. 0,0694 ha,   
      cena wywoławcza działki :  45.110,00 zł (czterdzieści pięć tysięcy sto  dziesięć
      złotych), 
  7. działki nr   196    o pow. 0,0682 ha,
      cena wywoławcza działki : 44.330,00 zł (czterdzieści cztery tysiące trzysta
      trzydzieści złotych),
  8. działki nr   211    o  pow. 0,1170 ha,   
      cena  wywoławcza działki :   76.050,00 zł (siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt
      złotych)
  9. działki nr   212     o  pow. 0,1674 ha,
      cena wywoławcza działki :  108.810,00 zł (sto osiem tysięcy osiemset dziesięć
      złotych),
10. działki nr   213     o pow. 0,1317 ha,
      cena wywoławcza działki :   85.605,00 zł (osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięć
      złotych).
 
 
 
Przetarg odbędzie się dnia  23 kwietnia 2010 roku  o godz. 10.00,  
w Urzędzie Gminy w Białych Błotach, ul. Szubińska 7, pokój nr 18.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, najpóźniej do dnia  17 kwietnia 2010 r. włącznie, na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział Białe Błota Nr 748142 1020 0000 3098 2000 0001.
Wadium zwraca się w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
 
 
 
Wadium wpłacone w gotówce przez osobę, która wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Ustalona, w drodze przetargu, cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy.
Dowód wpłaty wadium oraz dowód osobisty, do wglądu, podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Bliższych informacji o działkach przeznaczonych do sprzedaży można uzyskać
w Urzędzie Gminy Białe Błota (budynek Banku Spółdzielczego) pokój nr 6 lub telefonicznie pod nr (052) 323 90 95. 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (17 marca 2010)
Opublikował: Filip Rybacki (17 marca 2010, 15:23:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1922