Ogłoszenie o przetargu w Łochowicach 2

O G Ł O S Z E N I E  
W ó j t   G m i n y   B i a ł e  B ł o t a
Ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości
gruntowych, położonych w Łochowicach zapisanych w KW BY1B/00045387/0 :
 
 1.  działki nr   197    o  pow. 0,1063 ha,   
      cena wywoławcza działki :   69.095,00 zł (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy
      dziewięćdziesiąt pięć złotych),
 2.  działki nr   198    o  pow. 0,1421 ha,   
      cena wywoławcza działki :   92.365,00 zł (dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta
      sześćdziesiąt pięć złotych),
 3.  działki nr   199    o  pow. 0,0739 ha,   
      cena wywoławcza  działki :   48.035,00 zł (czterdzieści osiem tysięcy trzydzieści pięć
      złotych),
 4.  działki nr   200    o  pow. 0,1105 ha,   
      cena wywoławcza działki :   71.825,00 zł (siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset  
      dwadzieścia pięć złotych),
 5.  działki nr   201    o  pow. 0,0835 ha,   
      cena wywoławcza działki :   54.275,00 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście 
      siedemdziesiąt pięć złotych),
  6. działki nr   202    o  pow. 0,0663 ha,   
      cena wywoławcza działki :  43.095,00 zł (czterdzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt 
      pięć złotych), 
  7. działki nr   203    o pow. 0,0800 ha,
      cena wywoławcza działki : 52.000,00 zł (pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
  8. działki nr   204    o  pow. 0,0766 ha,   
      cena  wywoławcza działki :   49.790,00 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset
      dziewięćdziesiąt złotych),
  9. działki nr   205    o  pow. 0,0775 ha,   
       cena wywoławcza działki :   50.375,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy trzysta 
       siedemdziesiąt pięć złotych),
 10. działki nr   206    o  pow. 0,0824 ha,   
       cena  wywoławcza działki :   53.560,00 zł (pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset
       sześćdziesiąt złotych),
 11. działki nr   207    o  pow. 0,0724 ha,   
       cena wywoławcza działki :   47.060,00 zł (czterdzieści siedem tysięcy sześćdziesiąt    
       złotych),
 12. działki nr   208    o  pow. 0,0738 ha,   
       cena wywoławcza działki :  47.970,00 zł (czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset
       siedemdziesiąt złotych),
 13. działki nr   209   o  pow. 0,0714 ha,   
       cena wywoławcza działki :    46.410,00 zł (czterdzieści sześć tysięcy czterysta     
       dziesięć złotych),
  14. działki nr   210   o  pow. 0,0651 ha,   
       cena wywoławcza działki :    42.315,00 zł (czterdzieści dwa tysiące trzysta piętnaście   
       złotych).
 
Przetarg odbędzie się dnia   24 maja 2010 roku  o godz. 10.00, w Urzędzie Gminy w Białych Błotach, ul. Szubińska 7, pokój nr 18.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, najpóźniej do dnia  18 maja 2010 r. włącznie, na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział Białe Błota Nr 748142 1020 0000 3098 2000 0001.
Wadium zwraca się w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
 
Wadium wpłacone w gotówce przez osobę, która wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Ustalona, w drodze przetargu, cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy.
Dowód wpłaty wadium oraz dowód osobisty, do wglądu, podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Bliższych informacji o działkach przeznaczonych do sprzedaży można uzyskać
w Urzędzie Gminy Białe Błota (budynek Banku Spółdzielczego) pokój nr 6 lub telefonicznie pod nr (052) 323 90 95.
 
 
Białe Błota, 2010.04.19

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (16 kwietnia 2010)
Opublikował: Filip Rybacki (19 kwietnia 2010, 08:38:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2138