Przetarg II, Kruszyn Krajeński wrzesień 2012 r.

O G Ł O S Z E N I E
W ó j t   G m i n y   B i a ł e  B ł o t a
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości
gruntowych położonych w Kruszynie Krajeńskim :
 
- zapisanej w KW BY1B/00073512/1 :
 
 1.  działki nr   34/17    o  pow. 0,6167 ha,   
      cena wywoławcza :   228.000,00 zł (dwieście dwadzieścia osiem tysięcy
      złotych),
 
-  zapisanych w KW BY1B/00064517/0 :
 
 2.  działki nr 161/15 o pow. 0,1114 ha,
      cena wywoławcza :    83.550,00 zł  (osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt 
      złotych),
 3.  działki nr 161/16 o pow. 0,0790 ha,
      cena wywoławcza :    59.250,00 zł  (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście
      pięćdziesiąt złotych),
4.     działki nr 161/17 o pow. 0,0916 ha,
cena wywoławcza :   68.700,00 zł  (sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset złotych).
 
 
Przetarg odbędzie się dnia  28 września 2012 roku  w Urzędzie Gminy w Białych Błotach, ul. Szubińska 7, pokój nr 18.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, najpóźniej do dnia  22 września 2012 r. włącznie, na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział Białe Błota Nr 748142 1020 0000 3098 2000 0001.
Wadium zwraca się w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
Wadium wpłacone w gotówce przez osobę, która wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Ustalona, w drodze przetargu, cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy.
Dowód wpłaty wadium oraz dowód osobisty, do wglądu, podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Bliższych informacji o działkach przeznaczonych do sprzedaży można uzyskać
w Urzędzie Gminy Białe Błota (budynek Banku Spółdzielczego) pokój nr 6 lub telefonicznie pod nr (052) 323 90 95.

Kruszyn Krajeński.jpg (526kB) jpg

Kruszyn Krajeński 2.jpg (116kB) jpg

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (23 sierpnia 2012)
Opublikował: Filip Rybacki (23 sierpnia 2012, 14:27:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1478