Przetarg Białe Błota grudzień 2013 r.

O G Ł O S Z E N I E
                            W ó j t   G m i n y   B i a ł e  B ł o t a
 
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości
gruntowej położonej w Białych Błotach,  
 
      oznaczonej  nr 40/24 o pow. 1,0382 ha, ,  zapisanej w KW BY1B/00026912/1,
 
      cena wywoławcza : 790.000,00 zł  (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy  złotych) + VAT,
 
 
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, działka przeznaczona do sprzedaży, położona jest częściowo w  terenie zabudowy rzemieślniczej, częściowo w terenie segregacji i przeróbki odpadów.
Na terenie działki obowiązuje zakaz zabudowy mieszkaniowej.
 
 
Przetarg odbędzie się dnia 5 grudnia  2013 roku o godz.12.00 w Urzędzie Gminy w Białych Błotach, ul. Szubińska 7, pokój nr 18.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, najpóźniej do dnia  30 listopada 2013  r. włącznie, na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział Białe Błota Nr 748142 1020 0000 3098 2000 0001.
Wadium zwraca się w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
Wadium wpłacone w gotówce przez osobę, która wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Ustalona, w drodze przetargu, cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy.
Dowód wpłaty wadium oraz dowód osobisty, do wglądu, podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota oraz publikuje się na stronie internetowej  Urzędu Gminy Białe Błota i w Biuletynie Informacji Publicznej.
Bliższych informacji o działce przeznaczonej do sprzedaży można uzyskać
w Urzędzie Gminy Białe Błota, Białe Błota ul. Szubińska 57 I piętro, pokój 1 lub telefonicznie pod nr (052) 323 90 95.

przemysłowa.jpg (94kB) jpg

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (2 października 2013)
Opublikował: Filip Rybacki (2 października 2013, 10:18:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1436