Przetarg Łochowice Murowaniec listopad 2013 r.

O G Ł O S Z E N I E
W ó j t   G m i n y   B i a ł e  B ł o t a
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości
gruntowych,
-  położonych w Łochowicach,  zapisanych w KW BY1B/00183262/7 :
działki nr 235 o pow. 0,0920 ha, cena wywoławcza : 59.800,00 zł (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych), działki nr  236 o pow. 0,0906 ha, cena wywoławcza : 58.890,00 zł (pięćdziesiąt            
      osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych),
działki nr 237 o pow. 0,0890 ha, cena wywoławcza : 57.850,00 zł (pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych), działki nr  260 o pow. 0,0898 ha, cena wywoławcza : 58.370,00 zł (pięćdziesiąt
osiem tysięcy  trzysta siedemdziesiąt złotych),
działki nr  261 o pow. 0,1131 ha, cena wywoławcza : 73.515,00 zł (siedemdziesiąt
trzy tysiące pięćset piętnaście złotych),      
działki nr 262 o pow. 0,1303 ha, cena wywoławcza : 84.695,00 zł (osiemdziesiąt cztery  tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych), działki nr  263 o pow. 0,1163 ha, cena wywoławcza : 75.595,00 zł (siedemdziesiąt
pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych),     
działki nr  264 o pow. 0,0898 ha, cena wywoławcza : 58.370,00 zł (pięćdziesiąt
osiem  tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych),
      Działki przeznaczone do sprzedaży położone są w terenie nieobjętym aktualnym
      miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
-  położonej w Murowańcu,  zapisanej w KW BY1B/00050253/0 :
       1.   działki nr 115/11 o pow. 0,1361 ha, cena wywoławcza : 79.300,00 zł (siedemdziesiąt
     dziewięć tysięcy trzysta złotych) + VAT
     Działka przeznaczona do sprzedaży, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu   
     zagospodarowania przestrzennego,  położona jest w terenie mieszkalnictwa i usług      
     nieuciążliwych.
 
Przetarg odbędzie się dnia   18 listopada 2013 roku o godz.12.00 w Urzędzie Gminy w Białych Błotach, ul. Szubińska 7, pokój nr 18.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, najpóźniej do dnia  12 listopada 2013 r. włącznie, na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział Białe Błota Nr 748142 1020 0000 3098 2000 0001.
Wadium zwraca się w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
Wadium wpłacone w gotówce przez osobę, która wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Ustalona, w drodze przetargu, cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy.
Dowód wpłaty wadium oraz dowód osobisty, do wglądu, podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Bliższych informacji o działkach przeznaczonych do sprzedaży można uzyskać
w Urzędzie Gminy Białe Błota, Białe Błota, ul. Szubińska 57, wejście od ul. Guliwera,
I piętro, pokój nr 1 lub telefonicznie pod nr (052) 323 90 95.


Łochowice.jpg (2176kB) jpg

Murowaniec.jpg (1036kB) jpg

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (2 października 2013)
Opublikował: Filip Rybacki (10 października 2013, 15:37:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1519