Przetarg Lisi Ogon, Łochowice Kruszyn Krajeński grudzień 2013 r

                                              O G Ł O S Z E N I E
                            W ó j t   G m i n y   B i a ł e  B ł o t a
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości
gruntowych :
-  położonych w Lisim Ogonie,  zapisanych w KW BY1B/00066004/5 : 
działki nr 29/2 o pow. 0,0850 ha, cena wywoławcza : 73.800,00 zł (siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset  złotych), działki nr 29/8 o pow. 0,0983 ha, cena wywoławcza : 85.300,00 zł (osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta złotych), działki nr 29/13 o pow. 0,1140 ha, cena wywoławcza : 95.900,00 zł (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset złotych),
 
-  położonych w Łochowicach,  zapisanych w KW BY1B/00183262/7 :
1.   działki nr 251 o pow. 0,0992 ha, cena wywoławcza : 64.480,00 zł (sześćdziesiąt            
      cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych), 
działki nr 252 o pow. 0,0992 ha, cena wywoławcza : 64.480,00 zł (sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych),
 
  -  położonych w Kruszynie Kraj.,  zapisanych w KW BY1B/00073512/1 :
     1.    działki nr  34/16 o pow. 0,4134 ha,  cena wywoławcza : 163.500,00 zł (sto
            sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych),
     2.    działki nr  34/14 o pow. 0,2933 ha,  cena wywoławcza : 116.000,00 zł (sto szesnaście
            tysięcy złotych).
 
     Działki przeznaczone do sprzedaży położone są w terenach nieobjętych aktualnym    
     miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.   
 
Przetarg odbędzie się dnia 9 grudnia  2013 roku o godz.12.00 w Urzędzie Gminy w Białych Błotach, ul. Szubińska 7, pokój nr 18.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, najpóźniej do dnia  3 grudnia 2013  r. włącznie, na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział Białe Błota Nr 748142 1020 0000 3098 2000 0001.
Wadium zwraca się w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
Wadium wpłacone w gotówce przez osobę, która wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Ustalona, w drodze przetargu, cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy.
Dowód wpłaty wadium oraz dowód osobisty, do wglądu, podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota oraz publikuje się na stronie internetowej  Urzędu Gminy Białe Błota i w Biuletynie Informacji Publicznej.
Bliższych informacji o działce przeznaczonej do sprzedaży można uzyskać
w Urzędzie Gminy Białe Błota, Białe Błota ul. Szubińska 57 I piętro, pokój 1 lub telefonicznie pod nr (052) 323 90 95.
 
Lisi Ogon.pdf (1835kB) pdf
Łochowice.jpg (2176kB) jpg
Kruszyn Krajeński.jpg (526kB) jpg
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (5 listopada 2013)
Opublikował: Filip Rybacki (5 listopada 2013, 12:27:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1532