Przetarg Lisi Ogon, Łochowice luty 2014 r

O G Ł O S Z E N I E
                            W ó j t   G m i n y   B i a ł e  B ł o t a
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości
gruntowych :
-  położonych w Lisim Ogonie,  zapisanych w KW BY1B/00066004/5 : 
działki nr 29/2 o pow. 0,0850 ha, cena wywoławcza : 73.800,00 zł (siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset  złotych), działki nr 29/8 o pow. 0,0983 ha, cena wywoławcza : 85.300,00 zł (osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta złotych), działki nr 29/13 o pow. 0,1140 ha, cena wywoławcza : 95.900,00 zł (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset złotych),
-  położonych w Łochowicach,  zapisanych w KW BY1B/00183262/7 :
1.   działki nr 251 o pow. 0,0992 ha, cena wywoławcza : 64.480,00 zł (sześćdziesiąt            
      cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych), 
działki nr 252 o pow. 0,0992 ha, cena wywoławcza : 64.480,00 zł (sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych), działki nr 235 o pow. 0,0920 ha, cena wywoławcza : 59.800,00 zł (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych), działki nr  236 o pow. 0,0906 ha, cena wywoławcza : 58.890,00 zł (pięćdziesiąt            
      osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych),
działki nr 237 o pow. 0,0890 ha, cena wywoławcza : 57.850,00 zł (pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych),
 
     Działki przeznaczone do sprzedaży położone są w terenach nieobjętych aktualnym    
     miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.   
 
Przetarg odbędzie się dnia 6 lutego 2014 roku o godz.12.00 w Urzędzie Gminy w Białych Błotach, ul. Szubińska 7, pokój nr 18.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, najpóźniej do dnia  30 stycznia 2014  r. włącznie, na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział Białe Błota Nr 748142 1020 0000 3098 2000 0001.
Wadium zwraca się w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
Wadium wpłacone w gotówce przez osobę, która wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Ustalona, w drodze przetargu, cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy.
Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota oraz publikuje się na stronie internetowej  Urzędu Gminy Białe Błota i w Biuletynie Informacji Publicznej.
Bliższych informacji o działkach przeznaczonych do sprzedaży można uzyskać
w Urzędzie Gminy Białe Błota, Białe Błota ul. Szubińska 57 I piętro, pokój 1 lub telefonicznie pod nr (052) 323 90 95.

Lisi Ogon.pdf (1835kB) pdf

Łochowice.jpg (2176kB) jpg

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (3 stycznia 2014)
Opublikował: Filip Rybacki (3 stycznia 2014, 13:03:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1364