Przetarg Białe Błota marzec 2014 r.

O G Ł O S Z E N I E
                            W ó j t   G m i n y   B i a ł e  B ł o t a
 
ogłasza  II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości
gruntowej położonej w Białych Błotach,  
 
      oznaczonej  nr 40/24 o pow. 1,0382 ha,   zapisanej w KW BY1B/00026912/1,
 
      cena wywoławcza : 726.800,00 zł  (siedemset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset  złotych),
do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek od towarów i usług VAT według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży nieruchomości.
 
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, działka przeznaczona do sprzedaży, położona jest częściowo w  terenie zabudowy rzemieślniczej, częściowo w terenie segregacji i przeróbki odpadów.
Na terenie działki obowiązuje zakaz zabudowy mieszkaniowej.
 
Przetarg odbędzie się dnia 10 marca 2014 roku o godz.12.00 w Urzędzie Gminy w Białych Błotach, ul. Szubińska 7, pokój nr 18.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, najpóźniej do dnia  3 marca 2014  r. włącznie, na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział Białe Błota Nr 748142 1020 0000 3098 2000 0001.
Wadium zwraca się w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
Wadium wpłacone w gotówce przez osobę, która wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Ustalona, w drodze przetargu, cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy.
Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota oraz publikuje się na stronie internetowej  Urzędu Gminy Białe Błota i w Biuletynie Informacji Publicznej.
Bliższych informacji o działce przeznaczonej do sprzedaży można uzyskać
w Urzędzie Gminy Białe Błota, Białe Błota ul. Szubińska 57 I piętro, pokój 1 lub telefonicznie pod nr (052) 323 90 95.

przemysłowa.jpg (94kB) jpg

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (3 stycznia 2014)
Opublikował: Filip Rybacki (3 stycznia 2014, 13:11:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1455