Przetarg Łochowice Murowaniec marzec 2014 r.

O G Ł O S Z E N I E
W ó j t   G m i n y   B i a ł e  B ł o t a
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości
gruntowych :
-  położonych w Łochowicach,  zapisanych w KW BY1B/00183262/7
      1.   działki nr  230 o pow. 0,1058 ha, cena wywoławcza : 68.770,00 zł ( sześćdziesiąt
            osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych),
      2.   działki nr  231 o pow. 0,0989 ha, cena wywoławcza : 64.285,00 zł (sześćdziesiąt
       cztery  tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć złotych),        
      3.   działki nr  232 o pow. 0,0980 ha, cena wywoławcza : 63.700,00 zł (sześćdziesiąt
       trzy tysiące siedemset złotych),
4.   działki nr  233 o pow. 0,0967 ha, cena wywoławcza : 62.855,00 zł (sześćdziesiąt       
             dwa  tysiące osiemset pięćdziesiąt pięć złotych),
działki nr  260 o pow. 0,0898 ha, cena wywoławcza : 58.370,00 zł (pięćdziesiąt
osiem tysięcy  trzysta siedemdziesiąt złotych),
działki nr  261 o pow. 0,1131 ha, cena wywoławcza : 73.515,00 zł (siedemdziesiąt
trzy tysiące pięćset piętnaście złotych),      
działki nr 262 o pow. 0,1303 ha, cena wywoławcza : 84.695,00 zł (osiemdziesiąt cztery  tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych),
      Działki w Łochowicach położone są w terenie nieobjętym aktualnym
      miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 
-  położonej w Murowańcu,  zapisanej w KW BY1B/00050253/0 :
       1.   działki nr 115/11 o pow. 0,1361 ha, cena wywoławcza : 79.300,00 zł (siedemdziesiąt
     dziewięć tysięcy trzysta złotych) + VAT
     Działka w Murowańcu przeznaczona do sprzedaży, zgodnie z ustaleniami miejscowego    
     planu zagospodarowania przestrzennego,  położona jest w terenie mieszkalnictwa i usług      
     nieuciążliwych.
 
Przetarg odbędzie się dnia 14 marca 2014 roku o godz.12.00 w Urzędzie Gminy w Białych Błotach, ul. Szubińska 7, pokój nr 18.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, najpóźniej do dnia  7 marca 2014  r. włącznie, na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział Białe Błota Nr 748142 1020 0000 3098 2000 0001.
Wadium zwraca się w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
Wadium wpłacone w gotówce przez osobę, która wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Ustalona, w drodze przetargu, cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy.
Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota oraz publikuje się na stronie internetowej  Urzędu Gminy Białe Błota i w Biuletynie Informacji Publicznej.
Bliższych informacji o działkach przeznaczonych do sprzedaży można uzyskać
w Urzędzie Gminy Białe Błota, Białe Błota ul. Szubińska 57 I piętro, pokój 1 lub telefonicznie pod nr (052) 323 90 95.


Łochowice.jpg (2176kB) jpg

Murowaniec.jpg (1036kB) jpg

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (11 lutego 2014)
Opublikował: Filip Rybacki (11 lutego 2014, 09:09:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1860