Przetarg ograniczony Murowaniec kwiecień 2014 r

O G Ł O S Z E N I E 
W ó j t   G m i n y   B i a ł e  B ł o t a

ogłasza  ustny  przetarg ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych o numerach 80/67 i 80/105  na sprzedaż niezabudowanej działki położonej w Murowańcu,  zapisanej w KW BY1B/00105944/2 :
 
             nr 80/225 o  pow. 0,0430 ha,  cena wywoławcza : 25.800,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy osiemset złotych) + VAT
 
Zgodnie z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona do sprzedaży położona jest w terenie mieszkalnictwa i usług.
 
Nabywca działki zobowiązany będzie do nieodpłatnego ustanowienia, na działce nr 80/225, służebności przesyłu na rzecz Zakładu Wodociągów  i Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Białych Błotach polegającej na :
- znoszeniu na nieruchomości odcinka sieci wodociągowej i przesyle nim wody,
- prawie przejazdu i przejścia przez nieruchomość wraz niezbędnym sprzętem, celem dostępu do urządzenia przesyłowego w celu przeprowadzenia kontroli jego stanu, usunięcia wszelkich usterek i awarii, a także konserwacji  i remontów, w tym wymiany zniszczonych i zużytych elementów urządzenia, jak również jego odbudowy,
-ograniczeniu uprawnienia właściciela w pasie eksploatacyjnym o szerokości 3 m w obie strony od osi sieci poprzez zakazanie mu wznoszenia na tym obszarze jakichkolwiek budynków i budowli, prowadzenia prac ziemnych, istotnej zmiany ukształtowania oraz przeznaczenia terenu jak też dokonywania nasadzeń.     
 
Przetarg odbędzie się dnia 29 kwietnia 2014 roku o godz.12.00 w Urzędzie Gminy w Białych Błotach, ul. Szubińska 7, pokój nr 18.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, najpóźniej do dnia  23 kwietnia 2014 r. włącznie, na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział Białe Błota Nr 748142 1020 0000 3098 2000 0001. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu dla właścicieli nieruchomości położonych w Murowańcu o nr 80/67 i 80/105 ustala się do dnia 20 kwietnia 2014 r. włącznie.
Wadium zwraca się w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
Wadium wpłacone w gotówce przez osobę, która wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Ustalona, w drodze przetargu, cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy.
Dowód wpłaty wadium oraz dowód osobisty, do wglądu, podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota oraz publikuje się na stronie internetowej  Urzędu Gminy Białe Błota i w Biuletynie Informacji Publicznej.
Bliższych informacji o działce przeznaczonej do sprzedaży można uzyskać
w Urzędzie Gminy Białe Błota, Białe Błota, ul. Szubińska 57, I piętro, pokój 1 lub telefonicznie pod nr (052) 323 90 95.

Murowaniec.jpg (360kB) jpg

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (24 marca 2014)
Opublikował: Filip Rybacki (24 marca 2014, 09:27:54)

Ostatnia zmiana: Filip Rybacki (10 kwietnia 2014, 15:08:41)
Zmieniono: 1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1053