Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych w miejscowościach Lisi Ogon i Łochowice kwiecień 2015

O G Ł O S Z E N I E 
   W ó j t   G m i n y   B i a ł e  B ł o t a 
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości
gruntowych położonych :
 
 - w Lisim Ogonie,  zapisanych w KW BY1B/00066004/5 : 
     1.   nr   29/21  o  pow.  0,0693 ha,    cena wywoławcza :  48.510,00 zł  (czterdzieści osiem  
           tysięcy pięćset dziesięć złotych)
     2.   nr   29/22  o  pow.  0,0769 ha,    cena wywoławcza :  57.675,00 zł (pięćdziesiąt siedem
           tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych),
     3.   nr   29/24  o  pow.  0,0861 ha,    cena wywoławcza :  64.575,00 zł (sześćdziesiąt
           cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć złotych),
     4.   nr   29/26  o  pow.  0,1027 ha,    cena wywoławcza :  71.890,00 zł (siedemdziesiąt
           jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych),
 
  - w Łochowicach,  zapisanych w KW BY1B/00183262/7 :
     1.   działki nr  251  o pow. 0,0992 ha, cena wywoławcza : 64.480,00 zł (sześćdziesiąt            
      cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych), 
     2.  działki nr 252 o pow. 0,0992 ha, cena wywoławcza : 64.480,00 zł (sześćdziesiąt cztery         tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych).
     
     Działki  w Lisim Ogonie i Łochowicach położone są w terenie nieobjętym aktualnym    
     miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.  
     Działki stanowią grunt bez obciążeń i zobowiązań. Teren niezagospodarowany,
     nieuzbrojony, miejscami zadrzewiony.   
 
Przetarg odbędzie się dnia 20 kwietnia 2015 roku o godz.12.00 w Urzędzie Gminy w Białych Błotach, ul. Szubińska 7, pokój nr 18.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, najpóźniej do dnia  14 kwietnia 2015  r. włącznie, na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział Białe Błota Nr 748142 1020 0000 3098 2000 0001.
Wadium zwraca się w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
Wadium wpłacone w gotówce przez osobę, która wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Ustalona, w drodze przetargu, cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy.
Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota oraz publikuje się na stronie internetowej  Urzędu Gminy Białe Błota i w Biuletynie Informacji Publicznej.
Bliższych informacji o działkach przeznaczonych do sprzedaży można uzyskać
w Urzędzie Gminy Białe Błota, Białe Błota ul. Szubińska 57 I piętro, pokój 1 lub telefonicznie pod nr (052) 323 90 95.

Lisi Ogon.pdf (112kB) pdf
Łochowice.jpg (25kB) jpg

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (16 marca 2015)
Opublikował: Wiesława Kaczanowska (16 marca 2015, 14:23:40)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (31 marca 2015, 13:43:55)
Zmieniono: data

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 931