Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych w miejscowościach Białe Błota czerwiec 2015

O G Ł O S Z E N I E 
                                  W ó j t   G m i n y   B i a ł e  B ł o t a
 
ogłasza  ustny  przetarg ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych o numerach 218/10, 228/1 i 229/1 na sprzedaż niezabudowanej działki położonej w Białych Błotach,  zapisanej w KW BY1B/00141859/3 :
 
             nr 218/9 o  pow. 0,0102 ha,  cena wywoławcza : 14.280,00 zł (czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych)
 
Działka przeznaczona do sprzedaży położona jest w terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Działka stanowi grunt bez obciążeń i zobowiązań. Teren niezagospodarowany, nieuzbrojony.
 
Przetarg odbędzie się dnia 15 czerwca 2015 roku o godz.12.00 w Urzędzie Gminy w Białych Błotach, ul. Szubińska 7, pokój nr 18.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, najpóźniej do dnia  9 czerwca 2015 r. włącznie, na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział Białe Błota Nr 748142 1020 0000 3098 2000 0001.
Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu dla właścicieli nieruchomości położonych w Białych Błotach o  nr  218/10, 228/1 i 229/1 ustala się do dnia 10 czerwca 2015 r. włącznie.
Wadium zwraca się w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
Wadium wpłacone w gotówce przez osobę, która wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Ustalona, w drodze przetargu, cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy.
Dowód wpłaty wadium oraz dowód osobisty, do wglądu, podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota oraz publikuje się na stronie internetowej  Urzędu Gminy Białe Błota i w Biuletynie Informacji Publicznej.
Bliższych informacji o działce przeznaczonej do sprzedaży można uzyskać
w Urzędzie Gminy Białe Błota, Białe Błota, ul. Szubińska 57, I piętro, pokój 1 lub telefonicznie pod nr (052) 323 90 95.

wydrukMapy (8).pdf (96kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (8 maja 2015)
Opublikował: Wiesława Kaczanowska (8 maja 2015, 12:47:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 834