Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych w miejscowościach Białe Błota, Łochowice i Lisi Ogon sierpień 2015

O G Ł O S Z E N I E 
W ó j t   G m i n y   B i a ł e  B ł o t a 

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości
gruntowych położonych:

 - w Lisim Ogonie,  zapisanych w KW BY1B/00066004/5 : 
     1.   nr  29/21  o  pow.  0,0693 ha,  cena wywoławcza :  48.510,00 zł  (czterdzieści osiem tysięcy pięćset dziesięć złotych)
     2.   nr  29/22  o  pow.  0,0769 ha,  cena wywoławcza :  57.675,00 zł (pięćdziesiąt siedem
           tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych),
     3.   nr  29/24  o  pow.  0,0861 ha,  cena wywoławcza :  64.575,00 zł (sześćdziesiąt
           cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć złotych),
     4.   nr  29/26  o  pow.  0,1027 ha,  cena wywoławcza :  71.890,00 zł (siedemdziesiąt
           jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych).

  - w Łochowicach,  zapisanych w KW BY1B/00183262/7 :
     1.   nr  251 o pow. 0,0992 ha, cena wywoławcza : 64.480,00 zł (sześćdziesiąt            
         cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych),
     2.   nr 252 o pow. 0,0992 ha, cena wywoławcza : 64.480,00 zł (sześćdziesiąt cztery tysiące              czterysta osiemdziesiąt złotych).
     
     Działki  w Lisim Ogonie i Łochowicach położone są w terenie nieobjętym aktualnym    
     miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Stanowią grunty bez obciążeń i          zobowiązań. Teren niezagospodarowany, nieuzbrojony, miejscami zadrzewiony. Dojazd            drogą gruntową. 

   - w Białych Błotach,  zapisanej w KW BY1B/00071633/1 i BY1B /00064243/8,   
      oznaczonej jako działki :
      1.    nr 463/25, 463/26, 1455/5, 1455/6 o pow. łącznej 0,0595 ha, cena wywoławcza :      
             83.300,00 zł (osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta złotych).   
     
      Nieruchomość w Białych Błotach położona jest w terenie nieobjętym miejscowym planem           zagospodarowania przestrzennego. Grunt bez obciążeń i zobowiązań, nieużytkowany,               nieuzbrojony, dojazd drogą utwardzoną.
 
Przetarg odbędzie się dnia 27 sierpnia 2015 roku o godz.12.00 w Urzędzie Gminy w Białych Błotach, ul. Szubińska 7, pokój nr 18.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, najpóźniej do dnia  21 sierpnia 2015  r. włącznie, na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział Białe Błota Nr 748142 1020 0000 3098 2000 0001.
Wadium zwraca się w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
Wadium wpłacone w gotówce przez osobę, która wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Ustalona, w drodze przetargu, cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy.
Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota oraz publikuje się na stronie internetowej  Urzędu Gminy Białe Błota i w Biuletynie Informacji Publicznej. Bliższych informacji o działkach przeznaczonych do sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Białe Błota, Białe Błota ul. Szubińska 57 I piętro, pokój 1 lub telefonicznie pod nr (052) 323 90 95.

Lisi Ogon (1).pdf (112kB) pdf
Łochowice (1).jpg (25kB) jpg
Białe Błota.pdf (182kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (20 lipca 2015)
Opublikował: Wiesława Kaczanowska (20 lipca 2015, 13:29:02)

Ostatnia zmiana: Wiesława Kaczanowska (21 lipca 2015, 09:13:14)
Zmieniono: 1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 852