Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych w miejscowościach Białe Błota i Murowaniec październik 2015

O G Ł O S Z E N I E 
W ó j t   G m i n y   B i a ł e  B ł o t a 
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości
gruntowych położonych :
 - w Białych Błotach,  zapisanej w KW BY1B/00026912/1 : 
 
           nr  40/28  o  pow.  0,2398 ha,    cena wywoławcza :   211.024,00 zł  (dwieście
           jedenaście tysięcy dwadzieścia cztery złote) + VAT,
       Działka położona jest terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania   
       przestrzennego i przeznaczona na działalność rzemieślniczą.
       Grunt nieużytkowany, nieuzbrojony, dojazd drogą gruntową.
 
- w Murowańcu,  zapisanej w KW BY1B/00172235/9,   
      oznaczonej jako działka :
 
             nr 145/7 o pow. 0,0668 ha, cena wywoławcza :   44.200,00 zł (czterdzieści  cztery
             tysiące dwieście złotych) + VAT, 
        Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
        miejscowości Murowaniec działka położona jest w terenie oznaczonym symbolem
        A 101 MN/U- teren mieszkalnictwa i usług. Grunt nieużytkowany, nieuzbrojony.
 
Przetarg odbędzie się dnia 5 października 2015 roku o godz.12.00 w Urzędzie Gminy w Białych Błotach, ul. Szubińska 7, pokój nr 18.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, najpóźniej do dnia  29 września 2015  r. włącznie, na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział Białe Błota Nr 748142 1020 0000 3098 2000 0001.
Wadium zwraca się w ciągu trzech dni od dnia przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku zamknięcia lub odwołania przetargu.
Wadium wpłacone w gotówce przez osobę, która wygra uchylania się tej osoby od zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Ustalona, w drodze przetargu, cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy.
Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota oraz publikuje się na stronie internetowej  Urzędu Gminy Białe Błota i w Biuletynie Informacji Publicznej. Bliższych informacji o działkach przeznaczonych do sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Białe Błota, Białe Błota ul. Szubińska 57 I piętro, pokój 1 lub telefonicznie pod nr (052) 323 90 95.

Białe Błota.pdf (91kB) pdf
Murowaniec.pdf (77kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (26 sierpnia 2015)
Opublikował: Wiesława Kaczanowska (26 sierpnia 2015, 07:56:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 596