Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych w miejscowościach Lisi Ogon, Łochowice i Murowaniec luty 2016 r.

                                            O G Ł O S Z E N I E
                                       W ó j t   G m i n y   B i a ł e  B ł o t a
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości
gruntowych położonych :
- w Lisim Ogonie,  zapisanych w KW BY1B/00066004/5 : 
     1.   nr   29/36  o  pow.  0,2154 ha,    cena wywoławcza :   134.800,00 zł  (sto
           trzydzieści cztery tysiące osiemset złotych),
     2.   nr   29/37  o  pow.  0,1281 ha,  cena wywoławcza :  90.400,00 zł (dziewięćdziesiąt
           tysięcy czterysta złotych),
     3.   nr   29/38  o  pow.  0,1101 ha,  cena wywoławcza :  77.700,00 zł (siedemdziesiąt
           siedem tysięcy siedemset złotych),
     4.   nr   29/21  o  pow.  0,0693 ha,  cena wywoławcza :  48.510,00 zł  (czterdzieści osiem         
           tysięcy pięćset dziesięć złotych),
  - w Łochowicach,  zapisanych w KW BY1B/00183262/7 :
      1.  nr  251  o pow. 0,0992 ha, cena wywoławcza : 64.480,00 zł (sześćdziesiąt            
      cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych), 
nr 252 o pow. 0,0992 ha, cena wywoławcza : 64.480,00 zł (sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych),
     Działki w Lisim Ogonie i Łochowicach położone są w terenie nieobjętym aktualnym miejscowym planem   
     zagospodarowania   przestrzennego. Stanowią grunty bez obciążeń i zobowiązań. Teren niezagospodarowany,
     nieuzbrojony, miejscami zadrzewiony. Dojazd drogą gruntową.    
   - w Murowańcu,  zapisanych w KW BY1B/00050253/0 : 
       1.   nr  63/6 o pow. 0,0559 ha, cena wywoławcza : 44.000,00 zł (czterdzieści cztery   
             tysiące złotych) + VAT,
     Działka położona w terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Osiedla   
     „Murowaniec” oznaczonym symbolem 14 MN/U teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z
     dopuszczeniem usług, grunt nieużytkowany, nieuzbrojony, bez obciążeń i zobowiązań, dojazd drogą 
     gruntową,
2.      nr  63/8 o pow. 0,0554 ha, cena wywoławcza : 39.000,00 zł (trzydzieści dziewięć
tysięcy złotych) +VAT.
      Działka położona w terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Osiedla 
      „Murowaniec” oznaczonym symbolem 14 MN/U teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z    
      dopuszczeniem usług, grunt nieużytkowany, nieuzbrojony, bez obciążeń i zobowiązań, dojazd drogą  
      gruntową. Przy działce zlokalizowana jest słupowa stacja transformatorowa.
 
Przetarg odbędzie się dnia 8 lutego 2016 roku o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy w Białych Błotach, ul. Szubińska 7, pokój nr 18.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, najpóźniej do dnia  2 lutego 2016  r. włącznie, na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział Białe Błota Nr 748142 1020 0000 3098 2000 0001.
Wadium zwraca się w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
Wadium wpłacone w gotówce przez osobę, która wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Ustalona, w drodze przetargu, cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy.
Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota oraz publikuje się na stronie internetowej  Urzędu Gminy Białe Błota i w Biuletynie Informacji Publicznej. Bliższych informacji o działkach przeznaczonych do sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Białe Błota, Białe Błota ul. Szubińska 57  I piętro, pokój 1 lub telefonicznie pod nr (052) 323 90 95.

Lisi Ogon.pdf (97kB) pdf
Łochowice.pdf (103kB) pdf
Murowaniec.pdf (127kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (31 grudnia 2015)
Opublikował: Wiesława Kaczanowska (31 grudnia 2015, 10:55:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 723