Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych w miejscowościach Lisi Ogon, Łochowice czerwiec 2016 r.


O G Ł O S Z E N I E
W ó j t   G m i n y   B i a ł e  B ł o t a
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości
gruntowych położonych :
 
 - w Lisim Ogonie,  zapisanych w KW BY1B/00066004/5 : 
     1.   nr   29/25  o  pow.  0,1039 ha,    cena wywoławcza :  67.535,00 zł (sześćdziesiąt
           siedem tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych),
     2.   nr   29/27  o  pow.  0,1045 ha,    cena wywoławcza :  67.925,00 zł (sześćdziesiąt
           siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych),
     3.   nr   29/28  o  pow.  0,1050 ha,    cena wywoławcza :  68.250,00 zł (sześćdziesiąt
           osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych),
     4.   nr   29/30  o  pow.  0,1085 ha,    cena wywoławcza :  70.525,00 zł  (siedemdziesiąt
           tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych).  
 
    - w Łochowicach, zapisanych w K W BY1B/00183262/7 :
     1.    nr  255  o pow. 0,0733 ha,  cena wywoławcza :  47.645,00 zł (czterdzieści siedem
            tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych).
      2.   nr  256  o pow. 0,0962 ha,  cena wywoławcza :  62.530,00 zł (sześćdziesiąt dwa
            tysiące pięćset trzydzieści złotych).
 
      Działki  w Lisim Ogonie i Łochowicach położone są w terenie nieobjętym aktualnym    
      miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Działki stanowią grunt bez
      obciążeń i zobowiązań. Teren niezagospodarowany, nieuzbrojony, miejscami   
      porośnięty drzewami i krzakami. Dojazd drogami gruntowymi.     
 
Przetarg odbędzie się dnia 13 czerwca 2016 roku o godz.12.00 w Urzędzie Gminy w Białych Błotach, ul. Szubińska 7, pokój nr 18.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, najpóźniej do dnia  9 czerwca 2016  r. włącznie, na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział Białe Błota Nr 748142 1020 0000 3098 2000 0001.
Wadium zwraca się w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
Wadium wpłacone w gotówce przez osobę, która wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Ustalona, w drodze przetargu, cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy.
Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota oraz publikuje się na stronie internetowej  Urzędu Gminy Białe Błota i w Biuletynie Informacji
Publicznej.


Lisi Ogon.pdf (103kB) pdf
Łochowice(1).pdf (103kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (6 maja 2016)
Opublikował: Wiesława Kaczanowska (6 maja 2016, 13:15:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 610