Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych w miejscowościach Lisi Ogon, Łochowice oraz Drzewce listopad 2016 r.


O G Ł O S Z E N I E
W ó j t   G m i n y   B i a ł e  B ł o t a
      
       ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości
gruntowych położonych :
  - w Lisim Ogonie,  zapisanych w KW BY1B/00066004/5 : 
     1.   nr   29/28  o  pow.  0,1050 ha,    cena wywoławcza :  68.250,00 zł (sześćdziesiąt
           osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych),
     2.   nr   29/30  o  pow.  0,1085 ha,    cena wywoławcza :  70.525,00 zł  (siedemdziesiąt
           tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych). 
    - w Łochowicach, zapisanych w K W BY1B/00183262/7 :
     1.    nr  255  o pow. 0,0733 ha,  cena wywoławcza :  47.645,00 zł (czterdzieści siedem
            tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych).
     2.    nr  256  o pow. 0,0962 ha,  cena wywoławcza :  62.530,00 zł (sześćdziesiąt dwa
            tysiące pięćset trzydzieści złotych).
            nr  103/16 o pow. 0,0675 ha, cena wywoławcza : 45.225,00 zł (czterdzieści pięć
            tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych).
   - w  Drzewcach (obręb Białe Błota), zapisanych w KW BY1B/00064243/8 : 
       1.   nr   601/5  o  pow.  0,1202 ha,    cena wywoławcza :  75.726,00 zł  (siedemdziesiąt    
             pięć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych).
 
      Działki  w Lisim Ogonie, Łochowicach i Drzewcach położone są w terenie nieobjętym     
      aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Działki stanowią    
      grunt bez obciążeń i zobowiązań. Teren niezagospodarowany, nieuzbrojony, miejscami   
      porośnięty drzewami i krzakami. Dojazd drogami gruntowymi. 
 
Przetarg odbędzie się dnia 7 listopada 2016 roku o godz.12.00 w Urzędzie Gminy w Białych Błotach, ul. Szubińska 7, pokój nr 18.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, najpóźniej do dnia  2 listopada 2016  r. włącznie, na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział Białe Błota Nr 748142 1020 0000 3098 2000 0001.
Wadium zwraca się w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
Wadium wpłacone w gotówce przez osobę, która wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Ustalona, w drodze przetargu, cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy.
Bliższych informacji o działkach przeznaczonych do sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Białe Błota, Białe Błota ul. Szubińska 57  I piętro, pokój 1 lub telefonicznie pod nr (052) 323 90 95.
Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota w Białych Błotach ul.Szubińska7 i ul. Szubińska 57  oraz publikuje się na stronie internetowej  Urzędu Gminy Białe Błota i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Lisi Ogon.pdf (103kB) pdf
Łochowice.pdf (120kB) pdf
Łochowice2.pdf (103kB) pdf
Drzewce.pdf (135kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (3 października 2016)
Opublikował: Wiesława Kaczanowska (3 października 2016, 09:17:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 406