Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych w miejscowościach Lisi Ogon, Łochowice, Drzewce oraz Murowaniec luty 2017 r.


O G Ł O S Z E N I E
W ó j t   G m i n y   B i a ł e  B ł o t a
       ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości
gruntowych położonych :
  - w Lisim Ogonie,  zapisanych w KW BY1B/00066004/5 : 
     1.   nr   29/28  o  pow.  0,1050 ha,    cena wywoławcza :  68.250,00 zł (sześćdziesiąt
           osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych),
     2.   nr   29/30  o  pow.  0,1085 ha,    cena wywoławcza :  70.525,00 zł  (siedemdziesiąt
           tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych). 
    - w Łochowicach, zapisanych w KW BY1B/00183262/7 :
nr  255  o pow. 0,0733 ha,  cena wywoławcza :  47.645,00 zł (czterdzieści siedem
      tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych).
      2.   nr  256  o pow. 0,0962 ha,  cena wywoławcza :  62.530,00 zł (sześćdziesiąt dwa
            tysiące pięćset trzydzieści złotych).
nr  103/16 o pow. 0,0675 ha, cena wywoławcza : 45.225,00 zł (czterdzieści pięć
      tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych).
   - w  Drzewcach (obręb Białe Błota), zapisanej w KW BY1B/00064243/8 : 
       1.   nr   601/5  o  pow.  0,1202 ha,    cena wywoławcza :  75.726,00 zł  (siedemdziesiąt     
             pięć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych).
      Działki  w Lisim Ogonie, Łochowicach i Drzewcach położone są w terenie nieobjętym aktualnym
       miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Działki stanowią  grunt bez obciążeń i zobowiązań.    
       Teren niezagospodarowany, nieuzbrojony, miejscami porośnięty drzewami i krzakami. Dojazd drogami
       gruntowymi. 
   - w  Murowańcu, zapisanej w KW BY1B/00105944/2 :
      1.    nr 282/119  o  pow.  0,1881 ha,    cena wywoławcza :  80.883,00 zł (osiemdziesiąt
             tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złote).   
      Działka  w Murowańcu położona jest  w terenie nieobjętym aktualnym miejscowym planem   
      zagospodarowania przestrzennego. Teren niezagospodarowany, nieuzbrojony. Przez działkę przebiega sieć
      wodociągowa. Dojazd drogą utwardzoną.
      Nabywca działki zobowiązany będzie do nieodpłatnego ustanowienia na przedmiotowej nieruchomości
      służebności przesyłu na rzecz  Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Białych
      Błotach, na warunkach uzgodnionych z gestorem sieci.
Przetarg odbędzie się dnia 13 lutego 2017 roku o godz.12.00 w Urzędzie Gminy w Białych Błotach, ul. Szubińska 7, pokój nr 18.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, najpóźniej do dnia  8 lutego 2017  r. włącznie, na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział Białe Błota Nr 748142 1020 0000 3098 2000 0001.
Wadium zwraca się w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
Wadium wpłacone w gotówce przez osobę, która wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca. Ustalona, w drodze przetargu, cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy.
Bliższych informacji o działkach przeznaczonych do sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Białe Błota, Białe Błota ul. Szubińska 57  I piętro, pokój 1 lub telefonicznie pod nr (052) 323 90 95.
Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota w Białych Błotach ul.Szubińska7 i ul. Szubińska 57  oraz publikuje się na stronie internetowej  Urzędu Gminy Białe Błota i w Biuletynie Informacji Publicznej.


Lisi Ogon.pdf (103kB) pdf
Łochowice.pdf (120kB) pdf
Łochowice2.pdf (103kB) pdf
Drzewce.pdf (135kB) pdf
Murowaniec.pdf (117kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (10 stycznia 2017)
Opublikował: Wiesława Kaczanowska (10 stycznia 2017, 14:28:37)

Ostatnia zmiana: Wiesława Kaczanowska (10 stycznia 2017, 14:36:19)
Zmieniono: 1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 472