Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej w miejscowości Białe Błota marzec 2017 r.


O G Ł O S Z E N I E
W ó j t   G m i n y   B i a ł e   B ł o t a
 
       ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości
gruntowej położonej w Białych Błotach, zapisanej w KW BY1B/00026912/1,
 
           nr  40/31 o pow. 0,4060 ha,  cena wywoławcza :  385.700,00 zł (trzysta osiemdziesiąt
          pięć tysięcy siedemset złotych) + VAT.
      
      Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
      wsi Białe Błota przedmiotowa działka położona jest terenie oznaczonym symbolem
      E 40 NU, przeznaczonym na cele segregacji i przeróbki odpadów.
      Działka stanowi nieuzbrojony grunt, bez obciążeń i zobowiązań, dojazd drogą gruntową.
 
   
Przetarg odbędzie się dnia 17 marca 2017 roku o godz.12.00 w Urzędzie Gminy w Białych Błotach, ul. Szubińska 7, pokój nr 18.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, najpóźniej do dnia  12 marca 2017  r. włącznie, na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział Białe Błota Nr 748142 1020 0000 3098 2000 0001.
Wadium zwraca się w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
Wadium wpłacone w gotówce przez osobę, która wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Ustalona, w drodze przetargu, cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy.
Bliższych informacji o działce przeznaczonej do sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Białe Błota, Białe Błota ul. Szubińska 57  I piętro, pokój 1 lub telefonicznie pod nr (052) 323 90 95.
Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota w Białych Błotach ul.Szubińska7 i ul. Szubińska 57  oraz publikuje się na stronie internetowej  Urzędu Gminy Białe Błota i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Białe Błota ul. Przemysłowa.pdf (53kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (13 stycznia 2017)
Opublikował: Wiesława Kaczanowska (13 stycznia 2017, 09:23:58)

Ostatnia zmiana: Wiesława Kaczanowska (13 stycznia 2017, 09:58:25)
Zmieniono: 1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 456