Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych w miejscowości Murowaniec marzec 2017 r.


O G Ł O S Z E N I E
W ó j t   G m i n y   B i a ł e  B ł o t a
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości
gruntowych położonych w Murowańcu,
-  zapisanej w KW BY1B/00172235/9 :
 1.    nr 145/7 o pow. 0,0668 ha, cena wywoławcza :   44.200,00 zł (czterdzieści  cztery
        tysiące dwieście złotych) + VAT, 
        Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
        miejscowości Murowaniec działka położona jest w terenie oznaczonym symbolem
        A 101 MN/U- teren mieszkalnictwa i usług. Grunt nieużytkowany, nieuzbrojony,
        porośnięty krzakami, bez obciążeń i zobowiązań, dojazd drogą gruntową,
 
 -  zapisanych w KW BY1B/00050253/0 :
 2.   nr  63/6 o pow. 0,0559 ha, cena wywoławcza : 44.000,00 zł (czterdzieści cztery tysiące   
        złotych) + VAT,
        Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
        miejscowości Murowaniec działka położona jest w terenie oznaczonym symbolem
        14 MN/U teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, grunt   
        nieużytkowany, nieuzbrojony, bez obciążeń i zobowiązań, dojazd drogą gruntową,
 3.    nr  63/8 o pow. 0,0554 ha, cena wywoławcza : 39.000,00 zł (trzydzieści dziewięć
        tysięcy złotych) + VAT,
        Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
        miejscowości Murowaniec działka położona jest w terenie oznaczonym symbolem
        14 MN/U teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, grunt   
        nieużytkowany, nieuzbrojony, bez obciążeń i zobowiązań, dojazd drogą gruntową.
        Przy działce zlokalizowana jest słupowa stacja transformatorowa.
 
Przetarg odbędzie się dnia 3 marca 2017 roku o godz.12.00 w Urzędzie Gminy w Białych Błotach, ul. Szubińska 7, pokój nr 18.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, najpóźniej do dnia  27 lutego 2017  r. włącznie, na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział Białe Błota Nr 748142 1020 0000 3098 2000 0001.
Wadium zwraca się w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
Wadium wpłacone w gotówce przez osobę, która wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Ustalona, w drodze przetargu, cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy.
Bliższych informacji o działkach przeznaczonych do sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Białe Błota, Białe Błota ul. Szubińska 57  I piętro, pokój 1 lub telefonicznie pod nr (052) 323 90 95.
Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota w Białych Błotach, ul. Szubińska 7 i ul. Szubińska 57 oraz publikuje się na stronie internetowej  Urzędu Gminy Białe Błota i w Biuletynie Informacji Publicznej.


Murowaniec 145-7.pdf (89kB) pdf
Murowaniec 63-6 63-8.pdf (127kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (30 stycznia 2017)
Opublikował: Wiesława Kaczanowska (30 stycznia 2017, 14:19:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 479