Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych w miejscowościach Lisi Ogon, Białe Błota, Łochowice listopad 2017 r.


O G Ł O S Z E N I E
W ó j t   G m i n y   B i a ł e  B ł o t a
       ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości
gruntowych położonych :
 
- w  Lisim Ogonie, zapisanej w KW  BY1B/00066004/5, oznaczonej :
 
nr 29/20 o pow. 0,0928 ha,
cena wywoławcza : 73.000,00 zł (siedemdziesiąt trzy tysiące  złotych),
 
- w  Białych Błotach, zapisanej w KW  BY1B/00064243/8, oznaczonej :
 
 nr 102/9 o pow. 0,1198 ha,
cena wywoławcza : 156.000,00 zł (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
 
 - w Łochowicach, zapisanej w KW  BY1B/00183262/7, oznaczonej :
 
 nr  244  o pow. 0,0925 ha, 
cena wywoławcza :  62.900,00 zł (sześćdziesiąt dwa  tysiące dziewięćset złotych).
 
      Działki  w Lisim Ogonie, Białych Błotach i Łochowicach  położone są w terenie
      nieobjętym aktualnym miejscowym   planem zagospodarowania przestrzennego. Działki    
      stanowią grunt bez obciążeń i zobowiązań. Teren działek niezagospodarowany,      
      nieuzbrojony,  miejscami porośnięty drzewami i krzakami. Dojazd drogami gruntowymi. 
   
Przetarg odbędzie się dnia 28 listopada 2017 roku o godz.12.00 w Urzędzie Gminy w Białych Błotach, ul. Szubińska 7, pokój nr 18.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, najpóźniej do dnia  23 listopada 2017 r. włącznie, na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział Białe Błota Nr 748142 1020 0000 3098 2000 0001.
Wadium zwraca się w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
Wadium wpłacone w gotówce przez osobę, która wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Ustalona, w drodze przetargu, cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy.
Bliższych informacji o działkach przeznaczonych do sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Białe Błota, Białe Błota ul. Szubińska 57  I piętro, pokój 1 lub telefonicznie pod nr (052) 323 90 95.
Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota w Białych Błotach ul. Szubińska 7 i ul. Szubińska 57  oraz publikuje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Białe Błota i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Lisi Ogon.pdf (103kB) pdf
Białe Błota.pdf (183kB) pdf
Łochowice.pdf (103kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (23 października 2017)
Opublikował: Wiesława Kaczanowska (23 października 2017, 10:05:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 857