Przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w miejscowości Lisi Ogon czerwiec 2018 r.


O G Ł O S Z E N I E
W ó j t   G m i n y   B i a ł e   B ł o t a
 
ogłasza  ustny  przetarg ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych o numerach  132/17, 132/18 i 132/19   na sprzedaż  niezabudowanej  działki położonej  w
Lisim Ogonie, zapisanej w KW BY1B/00134552/9, oznaczonej :
 
nr  132/6 o pow. 0,0600 ha,  cena : 39.000,00 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy złotych)
 
    Działka przeznaczona do sprzedaży położona jest w terenie nieobjętym miejscowym     
    planem zagospodarowania przestrzennego, stanowi grunt nieuzbrojony, nieużytkowany,   
    bez obciążeń i zobowiązań, dojazd drogą utwardzoną.
 
Przetarg odbędzie się dnia 26 czerwca 2018 roku o godz.12.00 w Urzędzie Gminy w Białych Błotach, ul. Szubińska 7, pokój nr 18. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, najpóźniej do dnia  21 czerwca 2018 r. włącznie, na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział Białe Błota Nr 748142 1020 0000 3098 2000 0001.
Termin pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu dla właścicieli nieruchomości przyległych  położonych  w  Lisim   Ogonie  o nr 132/17, 132/18 i 132/19  ustala  się  do dnia
22 czerwca 2018 r. włącznie.
Wadium zwraca się w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. Wadium wpłacone w gotówce przez osobę, która wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca. Ustalona, w drodze przetargu, cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy. Dowód wpłaty wadium oraz dowód osobisty, do wglądu, podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Bliższych informacji o działce przeznaczonej do sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Białe Błota, Białe Błota ul. Szubińska 57  I piętro, pokój 1 lub telefonicznie pod nr (052) 323 90 95.
Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota w  Białych Błotach, ul. Szubińska 7 i ul. Szubińska 57 oraz publikuje się na stronie internetowej  Urzędu Gminy Białe Błota i w Biuletynie Informacji Publicznej.


wydrukMapy(227).pdf (99kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (22 maja 2018)
Opublikował: Wiesława Kaczanowska (22 maja 2018, 11:37:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 499