Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych w miejscowości Łochowice lipiec 2018 r.


O G Ł O S Z E N I E
W ó j t   G m i n y   B i a ł e  B ł o t a
       ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości
gruntowych położonych w Łochowicach, zapisanych w KW BY1B/00183262/7 :
 
         1.   nr  256  o pow. 0,0962 ha, 
               cena wywoławcza :  62.530,00 zł (sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści
               złotych),
         2.   nr  244  o pow. 0,0925 ha,
               cena wywoławcza :  62.900,00 zł (sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset złotych)
         3.   nr  250 o pow. 0,0992 ha,
               cena wywoławcza :  69.440,00 zł  (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta
               czterdzieści złotych),
         4.   nr  257 o pow. 0,0961 ha,
               cena wywoławcza :  67.270,00 zł  (sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście
               siedemdziesiąt złotych).
        
      Działki  w Łochowicach  położone są w terenie nieobjętym aktualnym miejscowym   
      planem zagospodarowania przestrzennego. Działki  stanowią grunty bez obciążeń i
      zobowiązań. Teren działek niezagospodarowany,  nieuzbrojony,  miejscami porośnięty    
      drzewami i krzakami. Dojazd drogami gruntowymi. 
   
Przetarg odbędzie się dnia 17 lipca 2018 roku o godz.12.00 w Urzędzie Gminy w Białych Błotach, ul. Szubińska 7, pokój nr 18.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, najpóźniej do dnia 11 lipca 2018 r. włącznie, na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział Białe Błota Nr 748142 1020 0000 3098 2000 0001.
Wadium zwraca się w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
Wadium wpłacone w gotówce przez osobę, która wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Ustalona, w drodze przetargu, cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy.
Bliższych informacji o działkach przeznaczonych do sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Białe Błota, Białe Błota ul. Szubińska 57  I piętro, pokój 1 lub telefonicznie pod nr (052) 323 90 95.
Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota w Białych Błotach ul. Szubińska 7 i ul. Szubińska 57  oraz publikuje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Białe Błota i w Biuletynie Informacji Publicznej.


Łochowice..pdf (600kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (12 czerwca 2018)
Opublikował: Wiesława Kaczanowska (12 czerwca 2018, 08:46:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 616