PROTOKÓŁ Z XLIX SESJI VI KADENCJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA ODBYTEJ W DNIU 28.08.2014 R., O GODZ. 14:00 W AULI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W BIAŁYCH BŁOTACH, UL. CZYSTA 1A"

nagranie

lista głosowania imiennego cz. 1 (801kB) pdf
lista głosowania imiennego cz. 2 (721kB) pdf

                                                                                      Wyłożono do wglądu dnia 8 września 2014 r.

RGK.0002.7.2014


Protokół
z XLIX Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbyła się dnia 28 sierpnia
2014 r., w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach, ul. Czysta 1 a.Sesja trwała: od godziny 14:00 do 19:45
Sesję prowadził: Przewodniczący Rady Gminy Henryk Sykut 
Sekretarz obrad: radny Janusz Walczyński
Protokolant posiedzenia: Magdalena Maison
Przebieg sesji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


W sesji udział wzięli:

1. Radni Gminy Białe Błota;
2. Wójt Gminy : Katarzyna Kirstein- Piotrowska
3. Zastępca Wójta Gminy: Jan Jaworski;
4. Sekretarz Gminy : Anna Rywak;
5. Skarbnik Gminy: Lucyna Krasulak;
6. Radca prawny: Edyta Ksobiak;
7. Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Białe Błota;
8. Kierownicy jednostek organizacyjnych i szkół z Gminy Białe Błota;
9. Sołtysi;
10. Zaproszeni goście;
11. Mieszkańcy Gminy Białe Błota.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XLIX Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XLVIII Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
  a) Komisja Budżetu i Finansów;
b) Komisja Rewizyjna;
c) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
d) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu.
7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8. Informacja na temat odnawialnych źródeł energii.

9. Podjęcie uchwał:

1. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok;
2. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2014-2022;
3. w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta;
4. uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach do załatwienia indywidualnych spraw dotyczących podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych;
5. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych Błotach;
6. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;
7. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość, a także warunki przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego;
8. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych;
9. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej;
10. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Białe Błota na cele budownictwa mieszkaniowego i udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży;
11. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej;
12. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota;
13. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz ze zmianą obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ku Wiatrakom i Chabrowej w miejscowości Prądki, gmina Białe Błota;
14. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Kościelnej w miejscowości Ciele, Gmina Białe Błota;
15. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Diamentowej i Kamiennej w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota.
16. w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.5.2014 na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach.


9. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
10. Interpelacje i zapytania  radnych.
11. Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13.Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
14.Zakończenie obrad XLIX Sesji VI Kadencji.

Ad.1.  Otwarcie XLIX Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.

Przewodniczący RG Henryk Sykut otworzył XLIX Sesję VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitał wszystkich obecnych na sesji oraz stwierdził quorum przy obecności 15 radnych, Rada była władna podejmować uchwały. 

Ad. 2. Wybór Sekretarza obrad.

Przewodniczący RG złożył wniosek o przegłosowanie kandydatury na sekretarza obrad radnego Janusza Walczyńskiego. Wniosek został zatwierdzony przy 15 głosujących „za”, przy 15 obecnych radnych.Ad.3. Przyjęcie protokołu z obrad XLVIII Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota.

Przewodniczący RG poinformował, że do Rady Gminy nie wpłynęły uwagi do protokołu i poddał pod głosowanie protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy Białe Błota.
Rada Gminy Białe Błota 15 głosami „za” przyjęła protokół z obrad XLVIII Sesji Rady Gminy Białe Błota.

Ad.4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Radca Prawny Urzędu Gminy poinformowała, że wpłynął wniosek Forum Związków Zawodowych o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w  sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych Błotach w związku z koniecznością konsultacji uchwały ze związkami zawodowymi. Biorąc powyższe pod uwagę Radca prawny zgłosiła wniosek o wycofanie z porządku obrad ww. uchwały oraz projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach do załatwienia indywidualnych spraw dotyczących podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
Radna Aleksandra Lubońska zgłosiła wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość, a także warunki przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w związku z pismem nauczycieli ww. sprawie.
Radny Andrzej Kieroński zgłosił wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.5.2014 na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach i wprowadzenie do porządku obrad nowej treści uchwały o tym samym tytule.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie zmiany w porządku obrad tj.:
wniosek Radcy Prawnego – radni jednogłośnie przyjęli ww. zmianę;
wniosek radnej Aleksandry Lubońskiej – radni 13 głosami „przeciw”, przy 2 głosach „za”, przy 15 obecnych radnych nie przyjęli ww. poprawki
wniosek radnego Andrzeja Kierońskiego – radni jednogłośnie przyjęli ww. zmianę.

Radni 15 glosami „za”, przy 15 obecnych radnych przyjęli porządek obrad.

Ad.5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący RG przedstawił informacje, dotyczące działań Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.  

Ad. 6. Informacja Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:

a) Komisja Budżetu i Finansów:
Radny Jacek Grzywacz jako Przewodniczący Komisji przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym. 

b) Komisja Rewizyjna:
Radny Andrzej Kieroński jako Przewodniczący Komisji przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

c) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska:
Radny Janusz Walczyński jako Przewodniczący Komisji przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

d) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu:
Radna Maria Wolsztyńska jako Przewodnicząca Komisji przedstawiła sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.Ad.7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Wójta Gminy  przedstawiła informacje o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Ad.8. Informacja na temat odnawialnych źródeł energii.

Przewodniczący RG oddał głos przedstawicielowi firmy zajmującej się odnawialnymi źródłami energii.

Przewodniczący RG ogłosił 20 min przerwy

Ad.9. Podjęcie uchwał:

9.1. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Skarbnik Gminy przedstawiła autoporawki do projektu uchwały tj.:
zamiast dział „852” powinno być dział „851”, analogicznie  ww. zmiana powinna być uwzględniona w uzasadnieniu;
w uzasadnieniu w Dziale 926 przy budowie i rozbudowie placu zabaw należy dodać miejscowości Przyłęki i Łochowo.
Radny Jacek Grzywacz zgłosił poprawkę do projektu uchwały tj. wycofanie 152 000 zł z Działu Oświata i Wychowanie.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: radny Marek Mikuła, radna Marlena Witkowska- Rypina, Skarbnik Gminy, radna Maria Wolsztyńska, Przewodniczący RG i Sekretarz Gminy.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie zgłoszone poprawki do projektu uchwały:
-poprawka Skarbnika Gminy- radni przyjęli ww. poprawkę jednogłośnie;
-poprawka radnego Jacka Grzywacz – radni 8 głosami „za”, przy 7 glosach „przeciw”, przy 15 głosujących radnych przyjęli ww. poprawkę.

W związku ze znacznymi zmianami w budżecie gminy Przewodniczący RG zaproponował zmianę porządku obrad i przeniesienie punktu 9.1 i 9.2 na koniec punktu 9. - radni jednogłośnie przyjęli ww. zmianę.

9.3. w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 15 głosami „za”, przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.98.2014 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta.


9.4. Projekt uchwały wycofany z porządku obrad.
9.5. Projekt uchwały wycofany z porządku obrad.
9.6.  w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 15 głosami „za”, przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.99.2014 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

9.7. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość, a także warunki przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

Sekretarz Gminy zgłosiła poprawkę do projektu uchwały tj. w uzasadnieniu zamiast „9-15 oddziałów” powinno być „9-16 oddziałów”.- radni jednogłośnie przyjęli ww. poprawkę.
Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 15 głosami „za”, przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.100.2014 zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość, a także warunki przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

9.8. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 15 głosami „za”, przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.101.2014 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych.

9.9. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 15 głosami „za”, przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.102.2014 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej.

9.10. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Białe Błota na cele budownictwa mieszkaniowego i udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży.

Głos w dyskusji zabrali: Przewodniczący RG, inspektor Wiesława Kaczanowska i radna Maria Wolsztyńska
Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 15 głosami „za”, przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.103.2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Białe Błota na cele budownictwa mieszkaniowego i udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży. .
 
9.11. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 15 głosami „za”, przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.104.2014 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.

9.12. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 15 głosami „za”, przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.105.2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota.

9.13. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz ze zmianą obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ku Wiatrakom i Chabrowej w miejscowości Prądki, gmina Białe Błota.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z poprawkami.

Rada Gminy 15 głosami „za”, przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.106.2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz ze zmianą obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ku Wiatrakom i Chabrowej w miejscowości Prądki, gmina Białe Błota.

9.14.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Kościelnej w miejscowości Ciele, Gmina Białe Błota.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 15 głosami „za”, przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.107.2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Kościelnej w miejscowości Ciele, Gmina Białe Błota.

9.15. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Diamentowej i Kamiennej w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 15 głosami „za”, przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.108.2014 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Diamentowej i Kamiennej w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota.

9.16. w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.5.2014 na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach.


Głos w dyskusji zabrali: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Kieroński, Kierownik GOPS Beata Przyborska, Przewodniczący RG, radna Marlena Witkowska- Rypina, Wójt Gminy, radny Jacek Grzywacz i radny Bronisław Balcerowski.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej złożył wniosek o wycofanie projektu uchwały z porządku obrad i przekazanie do ponownego rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną. - radni 14 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym” się wycofali projekt uchwały z porządku obrad.

9.1. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały po uwzględnieniu poprawek- radni 14 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli ww. poprawki.
Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 15 głosami „za”, przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.109.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

9.2. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2014-2022.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 15 głosami „za”, przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.110.2014 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2014-2022.

Ad. 10. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.

Przewodniczący RG poinformował, że wpłynęły odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.

Ad. 11. Interpelacje i zapytania radnych.

Radna Grażyna Błażejak odniosła się do pytań zadanych na  poprzedniej sesji tj. poprosiła ponownie o przejście dla pieszych bądź przy ul. Mickiewicza, bądź przy cmentarzu w Łochowie, a najlepiej  w jednym i drugim miejscu. Zapytała także jak wygląda sprawa Pani Kęsickiej?
Radny Bronisław Balcerowski poruszył sprawę oświetlenia przy Biedronce w Łochowie i zwrócił się z wnioskiem o podjęcie rozmów z właścicielem sklepu Biedronka, aby na noc pozostawić chociaż 1 lampę zapaloną. Powiedziała także, że skłania się aby w kolejnym etapie przedłużyć linię 92 również do Lisiego Ogona.
Radna Marlena Witkowska - Rypina złożyła interpelację  i wniosek na piśmie interpelacja nr 1 (492kB) pdf , interpelacja nr 2 (410kB) pdf , wniosek (188kB) pdf                       

Radna Aleksandra Lubońska złożyła następujące wnioski:
-na ul. Brackiej mieszkańcy wnioskują o zbadanie natężenia hałasu;
-na ul. Brackiej są poluzowane studzienki i załamuje się kostka;
mieszkańcy ul. Bartniczej proszą o wzmożone kontrole Policji w godzinach rannych i popołudniowych w związków z nieprzestrzeganiem przepisów przez kierowców;
-o zlikwidowanie progu spowalniającego na ul. Altanowej w Białych Błotach przy Prefabecie;
-o tzw „Agatkę” na skrzyżowaniu ul. Czerskiej z Centralna;
-o utwardzenie ul. Białej i o negocjacje z właścicielami Biedronki i panem Reiskim o utwardzenie tej ulicy.
Radna Elżbieta Lewandowska złożyła wniosek w sprawie budowy chodnika przy ul Dębowej i poprosiła  o uwzględnienie przy ewentualnych zmianach w budżecie zwiększenie środków na ten cel. Poruszyła także sprawę odtwarzania ulic po wykonaniu kanalizacji w Łochowie. Na ul. Jałowcowej asfalt został wycięty w środku drogi i tylko w tym miejscu zalatany.
Radny Henryk Sykut zapytał w jaki celu zatrudniono nową osobę w zakresie promowania wizerunku gminy, jaki jest jej zakres czynności i jakie są koszty zatrudnienia. Następnie poprosił o wzięcie pod uwagę przy rozważaniu kwestii komunikacji mieszkańców Kruszyna Krajeńskiego, bo część mieszkańców nie ma dostępu nawet do PKS i busa.

Ad. 12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

Wójt Gminy wyjaśniła radnej Grażynie Błażejak, że w skład zespołu decydującego gdzie ma być umiejscowione przejście dla pieszych wchodzą fachowcy i oni wiedzą czy można wykonać takie przejście czy nie. 
Radny Powiatu Andrzej Szmytka dodał,  że przy ul. Mickiewicza nie ma domów przy pasie drogowym.
W sprawie p. Kęsickiej Kierownik Mariusz Stężewski powiedział, że udało się nakłonić właściciela działki do jej sprzedaży. Może na najbliższa sesję będzie przygotowany projekt uchwały w tej materii.

Zastępca Wójta wyjaśnił radnemu Bronisławowi Balcerowskiemu, że w sprawie oświetlenia przy Biedronce wystosuje stosowne pismo do właściciela sklepu. Jeżeli chodzi o przedłużenie linii 92 to Wójt Gminy wyjaśniła, że wszystko zależy od środków finansowych przewidzianych w budżecie gminy. Na pewno jest potrzeba przedłużenia ww. linii.

Zastępca Wójta odpowiedział radnej Aleksandrze Lubońskiej, iż będzie trzeba uszczegółowić miejsce w którym ma być przeprowadzona badanie natężenia hałasu. W sprawie luźnych studzienek zostanie przeprowadzona wizja lokalna.
Kierownik Mariusz Stężewski dodał, że był dokonany przegląd studzienek i zwrócono się do wykonawcy o usunięcie usterek. 
W sprawie progów spowalniających Zastępca Wójta wyjaśnił, że to mieszkańcy wnioskowali o ww. progi na ul. Altanowej. Z kolei jeżeli chodzi o utwardzenie ul. Białej, to już kilkakrotnie były prowadzone rozmowy z przedstawicielami Biedronki i p. Reiskim. Można jedynie ponowić  prośby ww. sprawie.

Zastępca Wójta odpowiedział radnej Elżbiecie Lewandowskiej, że planowana jest budowa chodnika przy ul. Dębowej i dodał, że słuszny jest apel radnej aby zwiększyć środki finansowe na tę inwestycję. W sprawie odtworzenia nawierzchni ul. Jałowcowej  Sekretarz Gminy odpowiedziała, że odtwarzanie nie jest jeszcze zakończone.

Wójt Gminy odpowiedziała radnemu Henrykowi Sykutowi, iż nowo zatrudnionego pracownika zakres obowiązków obejmuje promocję, kontakty z mediami, nadzór na BIPem i stroną internetową Urzędu Gminy. Pracownika będzie można ocenić podczas Święta Gminy.
W sprawie przedłużenia linii 92 Wójt Gminy wyjaśniła, że dopiero od maja br. funkconuje nowa linia 91 o którą starano się 4 lata. Dodała, że jest potrzeba skomunikowania Kruszyna Krajeńskiego, Łochowa, Łochowic i Lisiego Ogona.

Wójt Gminy odpowiedziała radnej Marlenie Witkowskiej- Rypinie, że postara się żeby próg spowalniający w Przyłękach się pojawił.

Ad. 13. Wolne wnioski i zapytania.

Dyrektor Jarosław Zwoliński poinformował, że 17.09.2014 r. odbędzie się rajd miejscami pamięci, którego inicjatorem była pani Wanda Górna. Pan Dyrektor zachęcił do udziału ww. imprezie.
Radny Andrzej Kieroński poinformował, iż zespół OL-TOM otrzymał zaproszenie na mistrzostwa świata i w związku z powyższym zwrócił się o dofinansowanie wyjazdu , w kwocie 10 000 zł.
Następnie powiedział, iż Gmina Białe Błota otrzymała propozycję organizacji mistrzostw Polski w tańcu i poprosił o spotkanie z Wójtem Gminy, Przewodniczącym RG i Dyrektorem GCK w tej sprawie.
Radny Jacek Grzywacz powiedział, że linia 92 do Łochowic i Lisiego Ogona potrzebna byłaby ze względu na możliwość dojazdu do Urzędu Gminy.
Następnie zapytał, czy to prawda, że prywatny inwestor buduje Urząd Gminy Białe Błota?
Radny poinformował, iż w zabytkowy dąb uderzył piorun i zapytał czy można w jakiś sposób uratować drzewo?
Radny poinformował, iż mieszkańcy zgłaszają brak możliwości przejazdu do Szubina.
Poprosił także o złożenie wniosku do Komendanta Policji o komisariat w Białych Błotach.
Pan Michalak w imieniu mieszkańców miejscowości Białe Błota poruszył następujące kwestie tj.:
-o podjęcie działań w sprawie firmy KTK, aby nie było takiej samej sytuacji jak z MMGroup;
-zapytał, czy przy utwardzaniu ul. Azalowej, będzie odgałęzienie w stronę Prefabetu;
-zapytał, czy gmina dąży do okopania zbiornika znajdującego się na terenie Prefabetu;
-poinformował, iż ul. Azalową jeździ ciężki sprzęt;
-poinformował, iż na składach węgla cały czas tli się dym;
-zapytał dlaczego na ul. Betonowej po deszczu jest ciągle jezioro.
Pani Emila Wika Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Cielu poruszyła następujące kwestie:
zapytała do kogo trzeba w Urzędzie Gminy kierować pisma, żeby otrzymać na nie odpowiedź;
poruszyła sprawę mieszkań socjalnych dla SM w Cielu;
poprosiła o ustalenie i dostarczenie do wglądu dokumentów dot. przejęcia przez Gminę hydroforni wraz z infrastrukturą w 2002 r.
Pani Marzanna Kreja Redaktor Naczelna Bialeblota Info powiedziała cyt. : „Chciałam zapytać,  chodzi mi tutaj o drogę, ulicę Porzeczkową w Łochowie, po tutaj tej inwestycji  kanalizacji, po jednej stronie tej drogi zgromadzona jest, rozebrana kostka brukowa. Mieszkańcy muszą dojeżdżać do przychodni i z tego co rozmawiałam, bardzo są niezadowoleni z tego, że właściwie nic się nie dzieje. Pytają tak, czy to będzie tym razem tak, jak przed wyborami 2010 r., że ta droga będzie robiona właśnie przed wyborami. Będziecie Państwo tę kostkę układać i też nikt nie będzie mógł dojechać. Przynajmniej będzie widać, że mocno i dużo się dzieje. Myślę, że tutaj naprawdę ta droga, nie wiem jak to wygląda tzn wiem jak to wygląda w innych miejscach. Proszę Państwo wiem również z ulicy Jesionowej jest wyrwany asfalt, tak jak do tej pory ten wyjazd był, ten asfalt po zakończeniu tej inwestycji wyrwany tak jest. Można się tam zabić i nie wiem właściwie tak na dobrą sprawę kiedy to wszystko zostanie ogarnięte.
Następna sprawa, zwrócił się do mnie mieszkaniec Przyłęk z takim pytaniem, bo myślę że słyszę tutaj bez przerwy tzn Pani Witkowska- Rypina mówiła o progach zwalniających. Natomiast, że mieszkańcy chcą tych progów. Natomiast ja dzisiaj odebrałam taką informację, że to wcale nie jest tak, że ci wszyscy mieszkańcy chcą samych progów bo tam gdzie one są faktycznie potrzebne i konieczne to tak. Natomiast mieszkańcy nie widzą powodu żeby no jak gdyby mieli być karani. Mówimy o tych mieszkańcach, którzy jeżdżą z prawidłową prędkością  są karani tymi progami tylko dlatego, że tam powiedzmy jeden, dwie, pięć osób nie przestrzegają tutaj tych ograniczeń i zdaniem tych mieszkańców właśnie należałoby tam , jak gdyby zmobilizować służby, Policję, a nie budować same progi. To jest tutaj taka refleksja.
Chciałabym zapytać pana Marka Mikułę, ponieważ pytałam na ostatniej sesji, która odbyła się w czerwcu, o pieniążki, które próbował Pan zaoszczędzić na likwidacji Głosu Białych Błot. Obiecywał Pan tutaj podczas sesji marcowej 2012 r., różne inwestycje , do tej pory Panie Wiceprzewodniczący nie otrzymałam takiej odpowiedzi od Pana, a myślę że od poprzedniej sesji minęły co najmniej 2 miesiące. Miał Pan z tego co orientuję się, również dyżur. Pytam, kiedy otrzymam od Pana taką odpowiedź.
Proszę Państwa chciałam zapytać, bo tutaj właśnie padły słowa o zatrudnieniu osoby do spraw komunikacji społecznej i promocji gminy. Natomiast jak to jest, że w tym tygodniu mamy Święto Gminy, a informacja dla mieszkańców na stronie internetowej pojawiła się dopiero w poniedziałek, że mamy taką uroczystość, że będą takie obchody. No myślę sobie [...]powiadomienie o tych imprezach musi być dużo wcześniejsza, bo każdy musi sobie ten czas zaplanować i myślę sobie, że gdyby to tak wyglądało to na pewno nie korzystałyby z tych imprez garstki, które obserwujemy. Natomiast tutaj Pani Wójt powiedziała, że zatrudniła tutaj kompetentną osobę i ja się z tego bardzo cieszę, że nareszcie ta promocja tej gminy będzie odbywała się w sposób kompetentny. Powiem tak, przeczytałam artykuł, który się tutaj ukazał w dniu wczorajszym i stwierdzam, że na 10 zdań popełniono 5 błędów. Chyba, że to nie są błędy […] Myślę, że jeżeli mówimy o promocji i osobie tak jak Pani powiedziała, która ma za zadanie nadzorować stronę właśnie utaj internetową, czy BIP, no tym bardziej taki nadzór, że ta osoba popełnia tyle błędów, no wydaje mi się trzeba by było zwrócić na to uwagę.
Natomiast dużo poważniejszy w mojej ocenie błąd w tym artykule, ponieważ tam się mówi o 60 rocznicy powstania gminy Białe Błota. Ja myślę, że ktoś w ogóle nie zadał sobie trudu i nie zobaczył jak to jest, bo w tej chwili myślę, że po pierwsze idzie taka na fałszywą informację w świat, że mamy 60 rocznicę. Mało tego, no czyta to młodzież. Myślę, że takie fakty upowszechniacie Państwo w środowiskach, błędnie uczymy historii. Proszę Państwa gmina Białe Błota pierwsze tutaj wzmianki o powstaniu tej gminy są z 1874 r. i wtedy mówi się o utworzeniu gminy Białe Błota więc do dnia tego roku minęło 140 lat, a nie 60, ale gdybyśmy wzięli te 60 lat to wypadłoby akurat taka sytuacja, że w 54 roku po uchwaleniu konstytucji marcowej z 52, która odwzorowywała powiedzmy tutaj sprawy tego typu dotyczące samorządu, czy centralizacji władzy Związku Radzieckiego nastąpiła likwidacja gminy Białe Błota na mocy ustaw. Tutaj powiedzmy reformy administracji z gminy Białe Błota zrobiono gromadę. Zastanawiam się tylko co my tutaj będziemy święcić, w takim układzie. Tym bardziej, że te zmiany które nastąpiły po 50 były bardzo niekorzystne dla jednostek i one były zaprzeczeniem idei samorządności. One były jak gdyby tutaj, nie było decentralizacji tylko była centralizacja. Pozbawiono gminę majątku i nie wiem dlaczego chcemy święcić akurat tutaj taką sytuację, gdzie gmina przestała istnieć, bo na pewno nie było to związane z żadną samorządnością, a wręcz z pozbawieniem jej.
Proszę Państwa myślę, że może tutaj takie z ostatnich  tutaj takich , spraw które chcę poruszyć. Zwracałam się wcześniej do Pana Henryka Sykuta z pytaniem i taką sugestią, że rozpatrywanie skarg przez Komisję Rewizyjną, która nie dotyczy postępowania administracyjnego, skargi na Kierownika GOPSu jest naruszeniem praworządności. Spytałam Pana Henryka Sykuta, czy zapoznał się w ogóle z Konstytucyjną[...] Powiem szczerze, że do dzisiaj nie otrzymałam jednoznacznej odpowiedzi, ale powiem tak, że jeżeli mamy do czynienia z sytuacją gdzie rolę władzy sądowniczej przejmuje organ nieuprawniony, to dochodzi do naruszenia praworządności, bo nasza Konstytucja mówi, że mamy władzę uchwałodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Następnie mówi to, że władzę sądowniczą sprawują sądy powszechne, administracyjne itd. Proszę Państwa skargi, które Państwo rozpatrujecie tutaj one są umieszczone w Dziale  - bodajże VIII Kodeksu postępowania administracyjnego i co to oznacza, oznacza to to, że przedmiotem tych skarg powinny być sytuacje związane np. z nieprzyznaniem jakiś uprawnień osobom, które występują np. do GOPSu o przyznanie zasiłku, czy np. przedłużające się postępowanie […] natomiast tutaj dochodzi do sytuacji gdzie Państwo, Komisja Rewizyjna praktycznie zajmujecie się, chcecie sprawować wymiar sprawiedliwości, bo doszło do tego. Proszę Państwa zamieszczenie projektu uchwały, zamieszczenie protokołu Komisji Rewizyjnej wskazuje jasno, że doszło do tej sytuacji, do naruszenia praworządności. Mam nadzieję panie Przewodniczący Komisji to o czym rozmawialiśmy na dole, weźmie Pan sobie do serca i że przedmiotem takich skarg którymi będzie się zajmowała Komisja będą odtąd sprawy , które należą do Państwa kompetencji, a wymiar sprawiedliwości zostawicie Państwo sądom. Natomiast dziwię się bardzo Pani Rypinie, ponieważ uważam, że jeżeli twierdzi, że była mobbingowana, to powinna była skierować sprawę do sądu. Natomiast uczestnicząc w rozpatrywaniu tej skargi powinna się wyłączyć . Właśnie przez to, że jakieś osobiste przesłanki jakieś  osobiste doświadczenia nie pozwalają w takim momencie na właściwą ocenę i myślę, że gdyby taka sytuacja zaszłaby w jakimkolwiek składzie sędziowskim sędzia, który byłby mobbingowany wyłączyłby się sam z postępowania[...] Dziękuję bardzo.”
Radna Marlena Witkowska- Rypina  powiedziała cyt.: „ Panie Przewodniczy, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, ja otrzymałam interpelację, ale nie bez powodu ją przeniosłam na wolne wnioski ponieważ  moje pytanie będzie  inne niż dotychczas zadawałam i posłużę się faktami. Odpowiedź, którą otrzymałam to była interpelacja dotycząca drogi Łochowo- Lipniki. Jest to droga powiatowa”. Radna odczytała odpowiedź, a następnie odczytała odpowiedź ze Starostwa Powiatowego , z której wynika, że zakres prac na tej drodze wynika z opracowanej koncepcji i kosztorysu. 
Ww. dokumenty były dostępne do wglądu w Urzędzie Gminy Białe Błota podczas procedury ZRID. Ponadto każda ze stron postępowania była powiadomiona przez Wydział Nieruchomości Starostwa i strony nie wniosły żadnych zastrzeżeń, co do zakresu robót. Plan rozbudowy został zaopiniowany przez Urząd Gminy bez uwag. W związku z powyższym radna zapytała Wójta Gminy kto w tej sprawie kłamie i dlaczego nie został rozwiązany problem  mieszkańców, którzy podnoszą kwestię złej inwestycji, bo zabrakło tam chodnika.
W następnej kolejności poruszyła sprawę rozbudowy chodnika w Przyłękach i powiedziała, że chodnik wybudowano w 2010 r. przed wyborami, a teraz przy rozbudowie ul. Zabytkowej chodnik nie dopasował się do jezdni i został rozebrany i na nowo ułożony. Następnie zapytała kto za to zapłaci cyt.: „ mam nadzieję, że Pani Pani Wójt, za niegospodarne decyzje.”
 Kolejne pytanie radnej dotyczyło nowego pracownika cyt.:z „ w związku, że pan Marcina Janczylik prowadzi działalność gospodarczą, czy pan Janczylik został zatrudniony na umowę o pracę, czy wystawia jakieś rachunki, bo prowadzi działalność gospodarczą właśnie w tym zakresie jak prowadzenie kampanii reklamowych. Co takiego się zadziało , że na 3 miesiące przed wyborami zatrudnia się specjalistę, który również prywatnie zajmuje się prowadzeniem kampanii reklamowych i dlaczego po raz kolejny wybrała Pani osobę  z Bydgoszczy, a nie z naszego mieszkańca […] Mieszkańcy mnie wręcz pytają, czy nie robi Pani sobie kampanii za publiczne pieniądze, zatrudniając tę osobę.”                                                                                                                          
Radny Krzysztof Kocikowski zwrócił się z prośba o zwiększenie patroli policyjnych w Stryszku przy światłach, bo kierowcy przejeżdżają na czerwonym świetle. Następnie zapytał, czy to prawda, że w ZwiUKu popsuł się sprzęt  do wywozu szamba?

Sesję o godz. 19:00 opuścił radny Dariusz Makowski

Radna Maria Wolsztyńska zapytała:
-które kluby dostały dodatkowe 30 000 zł na sport kwalifikowany i na co zostały rozdysponowane te środki;
-dlaczego negatywnie został zaopiniowany wniosek dot. wydłużenia prac Orlików w okresie wakacyjnym;
Powiedziała, także iż Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu wnioskowała o skatepark, ale jest zawiedziona tymi obiektami.
Następnie zapytała, co nowy pracownik robił w godzinach pracy z komitetem wyborczym Wójta Gminy Białe Błota na terenie skateparku?
Pan Łukasz Narolski poinformował, iż został założony Komitet Wyborczy Pana Macieja Kulpy.

Ad. 13. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.  

Wójt Gminy poprosiła radnego Andrzeja Kierońskiego o przedstawienie kosztów organizacji mistrzostw Polski na terenie gminy Białe Błota.
Wójt Gminy odpowiedziała radnemu Jackowi Grzywaczowi, że w sprawie linii 92 do Łochowic gmina ograniczona jest jedynie środkami finansowymi. W sprawie budowy Urzędu Gminy wyjaśniła, że zwrócił się do niej mieszkaniec o wynajęcie budynku pod Urzędu Gminy, ale dodała cyt.: „ nie jesteśmy po słowie, nie padła propozycja kosztów.” Jeżeli chodzi o komunikację z Murowańca do Szubina to na tę chwilę jest ul. Kolejowa, a problem się rozwiąże po wybudowaniu S5.

Wójt Gminy odpowiedziała panu Michalakowi, że w sprawie firmy KTK Urząd Gminy podejmuje działania mające na celu ograniczenia lub zamkniecie firmy, a o kolejnych etapach poszczególnych postępowań mieszkańcy dowiedzą się na kolejnym spotkaniu w sprawie składów węgla.
Kierownik Mariusz Stężewski w sprawie ulicy Azalowej powiedział, że projekt ulicy został zlecony w styczniu br i jeszcze o firmie KTK nikt nie wiedział. W budżecie gminy jest zaplanowana budowa tylko ul. Azalowej.
Wójt Gminy powiedziała,że w sprawie nielegalnej wycinki drzew postępowanie prowadzi Prokuratura.
Jeżeli chodzi  o zasypane jezioro Kierownik Anna Zdunek wyjaśniła, że postępowanie zmierza do usunięcia odpadów gruzu i ziemi. Jednak przepisy ustawy o odpadach mówią, że właściciel nieruchomości może wystąpić z wnioskiem o ponowne zasypanie wyrobiska. Zezwolenie w tej sprawie wydaje starosta.

Pani Edyta Ksobiak odpowiedziała Pani Emilii Wika, że Wójt Gminy wykonuje zadania dotyczące Gminy i reprezentuje ją na zewnątrz i w związku z powyższym proszę kierować pisma do Wójta Gminy. Jeżeli chodzi o pisma , które Pani złożyła to na część otrzymała Pani odpowiedź, a na pozostała otrzyma Pani w najbliższym czasie. Nie upłynął jeszcze miesięczny termin.

Sekretarz Gminy odpowiedziała Pani Marzannie Kreji, że na ul. Porzeczkowej zakończono kanalizację i od przyszłego tygodnia rozpoczną się prace odtworzeniowe.
Radny Marek Mikuła odpowiedział Pani Marzannie Kreji, że odpowiedź na jej pytanie znajduje się w protokole z Komisji Budżetu i Finansów z dnia 18.03.2013 r.
W sprawie nowego pracownika Wójt Gminy zaprosiła Panią Kreję na pierwsze spotkanie, które rozpocznie obchody 60 -lecia Gminy Białe Błota w najbliższą sobotę, a jak nie to na Akademię w październiku.

Wójt Gminy odpowiedział radnej Marlenie Witkowskiej- Rypinie, iż projekt drogi powiatowej był uzgodniony przed wykonaniem. Były rozmowy ze starostą i wicestarostą, ażeby  pojawiły się chodniki, czy ścieżka rowerowa. Nie było wówczas takiej możliwości, starostwo tłumaczyło się brakiem środków finansowych i brakiem zgody rady powiatu. Wójt Gminy dodała, że mamy obietnicę, że problem powróci w przyszłej kadencji i przy wsparciu Gminy Białe Błota chodnik zostanie wybudowany.
W sprawie chodnika przy ul. Zabytkowej Wójt Gminy wyjaśniła, że była to wspólna decyzja poprzedniej Rady Gminy. Wówczas nie było środków finansowych, żeby przesunąć oś jezdni i zrealizować tę inwestycję tak jak teraz.
Jeżeli chodzi o Pana Janczylika to został zatrudniony na umowę o pracę, na 3 miesiące, na okres próbny. Jest on fachowcem.

Radna Marlena Witkowska- Rypina odpowiedziała Redaktor marzannie Kreji odnośnie progów na ulicy Zabytkowej,iż w tej sprawie zgłosili się do niej mieszkańcy z lista podpisów.
Pani Marzanna Kreja powiedziała, że do nie przyszli mieszkańcy, z wnioskiem , że Pani radna chce za dużo progów w Przyłękach.
Radna Marlena Witkowska- Rypina zwróciła się do Wójta Gminy w sprawie chodnika przy ul. Zabytkowej i powiedziała, że to wcale nie jest tak jak Pani Wójt mówi tj. chodnik nie został przesunięty tylko źle została obliczona wysokość i został on rozebrany, a następnie ułożony na nowo. Dodała, że rozmawiała z poprzednim sołtysem i on powiedział, że nie było żadnych konsultacji w tej sprawie.

Dyskusja na temat ww. inwestycji.

Pani Marzanna Kreja powiedziała, że nie otrzymała odpowiedzi na pytanie zadane radnemu Markowi Mikule. Dodała, że pytanie było konkretne, jakie inwestycje wykonano za te pieniądze.
Radny Marek Mikuła odpowiedział, że odpowiedź na pytanie została zawarta w protokole z dnia 18.03.2013 r.

Sekretarz Gminy odpowiedziała radnej Marii Wolsztyńskiej, że dodatkowe środki na sport otrzymał Klub Spójnia i Czapla. Jeżeli chodzi o wydłużenie godzin otwarcia Orlika podczas wakacji to po analizie okazało się, że nie ma zainteresowania dzieci i większość osób jest na obiekcie w godzinach popołudniowych.
Wójt Gminy odpowiedziała radnej w sprawie pytania co robił Pan Janczylik na terenie skateparku w godzinach dopołudniowych, że będzie miała okazję się dowiedzieć na Święcie Gminy. Jeżeli chodzi o usytuowanie skateparków to było to konsultowane z sołtysami i radnymi.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że gdy zapytała kamerzystę i Pana z mikrofonem, co robią to odpowiedzieli, że zakładają komitet wyborczy Wójta Gminy .
Wójt Gminy odpowiedziała, że może to była ironiczna odpowiedź.

Kierownik Posterunku Policji odpowiedział radnemu Jackowi Grzywaczowi, że informację na temat komisariatu Policji przedstawi na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa.

Prezes ZWIUK odpowiedział radnemu Krzysztofowi Kocikowskiemu, że beczkowóz się popsuł i jego naprawa okazała się nieopłacalna i trzeba znaleźć środki na nowy sprzęt.

Ad. 14. Zakończenie obrad XLIX Sesji VI Kadencji.

Przewodniczący Rady Gminy Henryk Sykut  zamknął posiedzenie XLIX Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota.Protokół zawiera 13 stron.Protokół sporządziła: Sekretarz obrad: Przewodniczący obrad:
Magdalena Maison                       Janusz Walczyński                    Przewodniczący Rady Gminy
                           Henryk Sykut

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (29 sierpnia 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (29 sierpnia 2014, 08:13:41)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (10 września 2014, 08:46:16)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 846