PROTOKÓŁ Z L SESJI VI KADENCJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA ODBYTEJ W DNIU 25.09.2014 R., O GODZ. 14:00 W AULI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W BIAŁYCH BŁOTACH, UL. CZYSTA 1A"

                                                                                            


Protokół
z L Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbyła się dnia 25 września
2014 r., w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach, ul. Czysta 1 a.Sesja trwała: od godziny 14:00 do 19:45
Sesję prowadził: Przewodniczący Rady Gminy Henryk Sykut 
Sekretarz obrad: radna Marlena Witkowska- Rypina
Protokolant posiedzenia: Magdalena Maison
Przebieg sesji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


W sesji udział wzięli:

1. Radni Gminy Białe Błota;
2. Wójt Gminy : Katarzyna Kirstein- Piotrowska
3. Zastępca Wójta Gminy: Jan Jaworski;
4. Skarbnik Gminy: Lucyna Krasulak;
5. Radca prawny: Edyta Ksobiak;
6. Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Białe Błota;
7. Kierownicy jednostek organizacyjnych i szkół z Gminy Białe Błota;
8. Sołtysi;
9. Zaproszeni goście;
10. Mieszkańcy Gminy Białe Błota.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie L Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XLIX Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
  a) Komisja Budżetu i Finansów;
b) Komisja Rewizyjna;
c) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
d) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu.
7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

1. uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach do załatwienia indywidualnych spraw dotyczących podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych;
2. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych Błotach; 
3. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr RGK.0007.27.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota;
4. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Białe Błota lub jej gminnym jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych do udzielenia tych ulg;
5. w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Bydgoszczy skargi Wojewody Kujawsko- Pomorskiego na uchwałę Rady Gminy Białe Błota Nr RGK.0007.10.2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Bukowej w miejscowości Łochowo, gmina Białe Błota;
6. w sprawi rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.5.2014 na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach;
7. w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.7.2014 na działalność Wójta Gminy Białe Błota;
8. w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.

9. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
10. Interpelacje i zapytania  radnych.
11. Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13.Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
14.Zakończenie obrad L Sesji VI Kadencji

Ad.1.  Otwarcie L Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.

Przewodniczący RG Henryk Sykut otworzył L Sesję VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitał wszystkich obecnych na sesji oraz stwierdził quorum przy obecności 15 radnych, Rada była władna podejmować uchwały. 

Ad. 2. Wybór Sekretarza obrad.

Przewodniczący RG złożył wniosek o przegłosowanie kandydatury radnej Marleny Witkowskiej- Rypiny na sekretarza obrad. Wniosek został zatwierdzony  14 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” przy 15 obecnych radnych.

Ad.3. Przyjęcie protokołu z obrad XLIX Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota.

Przewodniczący RG poinformował, że do Rady Gminy nie wpłynęły uwagi do protokołu i poddał pod głosowanie protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy Białe Błota.
Rada Gminy Białe Błota 15 głosami „za” przyjęła protokół z obrad XLIX Sesji Rady Gminy Białe Błota.

Ad.4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Zastępca Wójta zgłosił wniosek o ujęcie w porządku obrad projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Białe Błota na cele budownictwa mieszkaniowego i udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży.
Radca Prawny Urzędu Gminy zgłosiła wniosek o wycofanie z porządku obrad projektów uchwał:
- uchylającej uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach do załatwienia indywidualnych spraw dotyczących podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych;
- w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych Błotach 
w związku z brakiem opinii wszystkich związków zawodowych.
Radna Elżbieta Lewandowska zgłosiła poprawkę do porządku obrad w zakresie literówek.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie zmiany w porządku obrad tj.:
-wniosek radnej Elżbiety Lewandowskiej -radni jednogłośnie przyjęli ww. zmianę;
-wniosek Zastępcy Wójta - radni jednogłośnie przyjęli ww. zmianę;
-wniosek Radcy Prawnego – radni jednogłośnie przyjęli ww. zmianę.
Przewodniczący RG poinformował, że punkt 8.3 otrzymuje nr 8.1, a nowy projekt uchwały punkt 8.7.
Radni 15 glosami „za”, przy 15 obecnych radnych przyjęli porządek obrad.

Ad.5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący RG przedstawił informacje, dotyczące działań Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.  

Ad. 6. Informacja Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:

a) Komisja Budżetu i Finansów:
Radny Jacek Grzywacz jako Przewodniczący Komisji przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym. 

b) Komisja Rewizyjna:
Radny Andrzej Kieroński jako Przewodniczący Komisji przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

c) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska:
Radny Janusz Walczyński jako Przewodniczący Komisji przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.
                                                                                                                                                                                                                                                    
Przewodniczący Komisji przedstawił także opinię Komisji w sprawie kontroli problemowej działalności Wójta Gminy Białe Błota w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki gospodarczej na terenie Gminy
W dyskusji nad ww. zagadnieniem udział wzięli: Pan Waldemar Kusz, Wójt Gminy Białe Błota, Przewodniczący RG, radna Marlena Witkowska- Rypina i Kierownik Andrzej Wiekierak. - opinia została przyjęta przez Radę Gminy jednogłośnie

d) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu:
Radna Maria Wolsztyńska jako Przewodnicząca Komisji przedstawiła sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

Ad.7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Wójta Gminy  przedstawiła informacje o działaniach w okresie międzysesyjnym.
Radca Prawny Urzędu Gminy przedstawiła informację na temat postępowań sądowych toczących się z udziałem gminy.
Pan Edward Smentek przedstawił informację na temat kontroli prawidłowego zabezpieczenia oczyszczalni ścieków, jej stanu technicznego i oceny możliwości dalszego wykorzystania  obiektu.
W dyskusji na ww. zagadnieniem udział wzięli: pan Edmund Łączny, Wójt Gminy Białe Błota, Przewodniczący RG, radna Maria Wolsztyńska.

Ad.8. Podjęcie uchwał:

8.1. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr RGK.0007.27.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 15 głosami „za”, przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.111.2014 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr RGK.0007.27.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota.

8.2. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Białe Błota lub jej gminnym jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych do udzielenia tych ulg.

Głos w dyskusji zabrali: radna Marlena Witkowska- Rypina, Wójt Gminy Białe Błota, radna Maria Wolsztyńska, Kierownik Beata Kruszka i radna Grażyna Błażejak.
Skarbnik Gminy zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały tj zmiana numeracji paragrafów. - radni jednogłośnie przyjęli ww. zmianę.
Salę obrad opuściła radna Grażyna Błażejak.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 14 głosami „za”, przy 14 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.112.2014 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Białe Błota lub jej gminnym jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych do udzielenia tych ulg.

8.3.w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Bydgoszczy skargi Wojewody Kujawsko- Pomorskiego na uchwałę Rady Gminy Białe Błota Nr RGK.0007.10.2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Bukowej w miejscowości Łochowo, gmina Białe Błota.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 14 głosami „za”, przy 14 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.113.2014 w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Bydgoszczy skargi Wojewody Kujawsko- Pomorskiego na uchwałę Rady Gminy Białe Błota Nr RGK.0007.10.2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Bukowej w miejscowości Łochowo, gmina Białe Błota.

8.4. w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.5.2014 na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach.

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i zgłosił autopoprawkę w uzasadnieniu zamiast „praca” powinno być „ pracy”. - radni jednogłośnie przyjęli ww. zmianę.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 13 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, przy 14 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.114.2014 w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.5.2014 na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach.

Na salę obrad powróciła radna Grażyna Błażejak.
 
8.5. w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.7.2014 na działalność Wójta Gminy Białe Błota.

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
W dyskusji nad projektem  uchwały udział wzięli: Przewodniczący RG, Wójt Gminy Białe Błota.
Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 14 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.115.2014 w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.7.2014 na działalność Wójta Gminy Białe Błota.

8.6. w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 15 głosami „za”, przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.116.2014 w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.

8.7. uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Białe Błota na cele budownictwa mieszkaniowego i udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 15 głosami „za”, przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.117.2014 uchylającą uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Białe Błota na cele budownictwa mieszkaniowego i udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży.

Ad. 9. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.

Radna Marlena Witkowska- Rypina powiedziała, że złożyła interpelację na poprzedniej sesji i zapytała czy gmina ma jakieś zobowiązania i z jakiego tytułu. Wójt Gminy i Skarbnik Gminy w odpowiedzi  podały kwotę zadłużenia gminy na dzień 01.09.2014 r. tj. 35 233 975,52 zł. Natomiast w sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2014 r. na dzień 30 kwietnia 2014 r. stan zadłużenia wynosi 38 531 461,73 zł. W ciągu 2 miesięcy spłacono ponad 2 mln. złotych. Radna zapytała, czy jest to możliwe?
Radna przedstawiła również kwoty zobowiązań za energię elektryczną. Dodała także, że dziwi się, że nieudzielona jej odpowiedzi, czy są jakieś zobowiązania ponieważ uzyskała informację od Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy, że wezwał Gminę Białe Błota do zwrotu nienależnie zapłaconych na rzecz gminy Białe Błota podatku od nieruchomości wraz z ustawowymi odsetkami. Powiedziała, także że od 2005 r. Gmina Białe Błota będzie zobowiązana zwrócić do budżetu Państwa następujące kwoty:
za 2005 r. - 421 878,11 zł;
za 2006 r. - 653 999,95 zł;
za 2007 r. - 676 441,30 zł.
Nie zostały jeszcze wyliczone deklaracje za 2010 r. i 2011 r. Na dzień dzisiejszy zarząd  Infrastruktury Regionalnej zwrócił się do Gminy Białe Błota o zwrot  podatku w kwocie 3 2123 127,46. Dodała, że Port Lotniczy jest zwolniony z podatku i w tym zakresie jest już utrwalone orzecznictwo. Zapytała dlaczego Rada Gminy nie wie o takich zobowiązaniach. Zapytała Radę Gminy i Komisję Budżetu, czy mieli wiedzę, że trzeba zwrócić ok 5 mln złotych nienależnie pobranego podatku do Skarbu Państwa.
Przewodniczący RG powiedział, że jest w trakcie wyjaśniania tej sprawy.
Skarbnik Gminy wyjaśniła radnej Marlenie Witkowskiej- Rypinie, iż kwoty podane w odpowiedzi na interpelację dotyczyły zadłużenia z tytułu kredytów. Z kolei w sprawozdaniu za I półrocze podane są kwoty kredytów i pożyczek. Radna w swojej interpelacji zapytała o kwotę  kredytów i była to na dzień 01.09.2014 r. kwota  35 233 975,52 zł. Pani Skarbnik dodała, że w drugiej części interpelacji radna pytała o bieżące zaległości za oświetlenie ulic, a zobowiązania obecnie są płacone na bieżąco.
Wójt Gminy w sprawie RZI powiedziała, że sprawa ciągnie się od wielu lat. Jakiś czas temu Regionalny Zarząd Infrastruktury złożył korektę zeznania podatkowego, gdyż uważał, że część lotniska powinna być zwolniona z podatku. Gmina Białe Błota nie zgadza się z taka interpretacją i nie widzi podstaw żeby oddać te środki finansowe. Postępowanie w chwili obecnej jest zawieszone. Wójt Gminy dodała, że Gmina jest gotowa żeby pójść do sądu w sprawie.
Radca Prawny dodała, że na tę chwilę nie ma żadnego pozwu ani wezwania przedsądowego w tej sprawie.
Radna Marlena Witkowska- Rypina powiedziała, że chciałaby żeby było tak jak Wójt Gminy mówi i dodała, że jej zależy żeby jak najwięcej pieniędzy wpływało, a jak najmniej uciekało. Fakty natomiast mówią zupełnie co innego. Interpretacje Urzędu Kontroli Skarbowej mówią, że pieniądze będzie trzeba zwrócić. Na podstawie wyroków sądowych zrobiło to już Miasto Bydgoszcz. Dodała także, że bardzo by chciała i życzy Pani Wójt żeby te sprawę wygrać, ale z informacji która uzyskała bardzo w to wątpi. Poprosiła Wójta Gminy, aby przy planowaniu budżetu na 2015 r. uwzględniła wydatki, które ewentualnie gmina będzie musiała ponieść. Dodała także, że Wójt nie płacił za oświetlenie węzła S5, bo wydawało mu się, że nie musi. Wójt Gminy nie zapłaciła również mieszkańcowi za przejęte grunty i trzeba było później zapłacić 190 000 zł z odsetkami. 
Radca Prawny powiedziała, że nie można łączyć spraw Bydgoszczy z Białymi Błotami. Bydgoszcz oddawała pieniądze gdyż podatnik skorygował wyliczony metraż na mniejszy.
Przewodniczący RG powiedział, że Rada Gminy chciałaby wiedzieć o takich sytuacjach. 
Wójt Gminy odpowiedziała, że nie widzi zagrożenia żeby było trzeba zapłacić te pieniądze i dodała, że nie będzie lekką ręka tych pieniędzy oddawać.

Ad. 10. Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Andrzej Kieroński powiedział, że boryka się od pewnego czasu z problemem umów zlecenie, tam gdzie jest nazwa zleceniodawcy jest pusta rubryka. Zapytał Wójta Gminy na jakiej podstawie nie wykazuje tych zleceniobiorców.
Radny Krzysztof Kocikowski  powiedział, że chciałby nakreślić obraz inwestycji w Murowańcu, informując iż w grudniu 2013 roku Rada Gminy podjęła uchwałę dot. budżetu i WPF, w tych dokumentach znalazł się zapis budowa II etapu ulic Opalowej, Wierzbowej i Św. Rafała Kalinowskiego w Murowańcu z terminem realizacji 2015-2016. Rada Gminy to przegłosowała, bo była przekonana, że te ulice trzeba budować. W styczniu 2014 r. zmiany w WPF dotyczą zmiany terminu realizacji z 2015-2016 na 2014-2016. Rada otrzymała informacje, że zmiany są podyktowane zmianami w budżecie. Nikt nie poinformował, że dotyczy to zmiany realizacji terminu inwestycji. 27.03.2014 w WPF zwiększa się nakłady na tę inwestycję. Po raz kolejny nikt nie informuję radnych o tym, że zadanie zostało rozszerzone o parking i zagospodarowanie skweru. Pod pojęciem zagospodarowanie skweru  kryje się budowa ulicy Agatowej i Staroszkolnej. 29.05.2014 w budżecie przeznacza się na 2014 r. na powyższe zadanie 8400. Ta kwota pozwoliła rozpocząć prace i zakończyć całą inwestycję.   Analizując tą całą sytuację  nie można mówić o współpracy z radnymi, a wręcz przeciwnie o manipulacji.
Radna Marlena Witkowska – Rypina złożyła interpelację na piśmie plik do pobrania (292kB) pdf .
Radna Grażyna Błażejak poruszyła sprawę wykupu gruntu na drogę dojazdowa do ulicy Konopnickiej w Łochowie. Zapytała kiedy ta uchwała zostanie przygotowana na sesję?
Radna Maria Wolsztyńska poruszyła następujące kwestie:
zapytała na jakich zasadach pan Sampławski pracuje dla gminy;
powiedziała, że mieszkańcy ul. Czerskiej złożyli wniosek i mimo upływu terminu nie uzyskali odpowiedzi;
powiedziała, że łącznik między Parkową, a Czerską jest nieprzejezdny. Dodała, że skoro to jest działka gminna to gmina powinna się tym parkingiem zająć.
Radna poinformowała, że uczestniczyła w spotkaniu mieszkańców z prezesem KTK i okazało się, że na tym terenie wwiezione jest 40 ton węgla. Znajduje się tam również maszyna do sortowania węgla. Zaapelowała żeby nie dopuścić żeby sprzedawano i sortowano na tym terenie węgiel.
Przewodniczący RG poruszył sprawę informacji na temat pozyskania przez gminę Białe Błota ze środków unijnych kwoty 150 mln.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że w tej sprawie było sprostowanie w gazecie „Poza Bydgoszcz.”

Ad. 11. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.

Wójt Gminy odpowiedziała radnemu Andrzejowi Kierońskiemu, że wykaz o którym mówił radny powinien zostać uzupełniony. Dodała również, że jako osoba udzielająca informacji publicznej jest zobowiązana chronić dane osobowe.

Wójt Gminy odpowiedziała radnemu Krzysztofowi Kocikowskiemu, że powinna przeprosić mieszkańców Murowańca , że tam mieszka. Dodała, że trudno mieć pretensje do Wójta, że radni czegoś nie doczytali. Mieszkańcy Murowańca też mają prawo do inwestycji.

Wójt Gminy odpowiedziała radnej Marlenie Witkowskiej – Rypinie i powiedziała, że bierze pełną odpowiedzialność za to co mówi na zebraniach wiejskich. W sprawie kosztów wyjazdów wna
Kierownik Mariusz Stężewski odpowiedział radnej Marlenie Witkowskiej – Rypinie, iż w przypadku ulicy Zabytkowej trzeba było zrobić odwodnienie. Rowy przydrożne były źle wykonane i było trzeba to poprawić  Dodał, że nie ma żadnego zagrożenia dla pieszych.
Kierownik Marian Wiśniewski odpowiedział  radnej Marlenie Witkowskiej – Rypinie, iż awaria centralnego ogrzewania w obiekcie oświatowym w Zielonce została usunięta w dniu sesji.

Kierownik Andrzej Wiekierak odpowiedział radnej Grażynie Błażejak, że został zlecony podział nieruchomości, aby dokonać tego podziału najpierw było trzeba odnaleźć granice działki.

Wójt Gminy odpowiedziała radnej Marii Wolsztyńskiej, że pan Marek Sampławski były radny, jakiś czas temu był związany z urzędem Gminy umową zlecenie, jako doradca podatkowy w zakresie odzyskiwania Vatu. Aktualnie doradza bez wynagrodzenia w sposób bezpłatny. Jeżeli chodzi o ulicę Czerską to czy inwestycja będzie przyjęta do realizacji będzie wiadomo na początku listopada. W sprawie łącznika między Czerską, a Parkową Wójt Gminy odpowiedziała, że nie jest to własność gminy, ale  Urząd chce to nabyć. Jeżeli kościół nie uporządkuje tego terenu to zrobi to pracownik Urzędu Gminy. W sprawie KTK Wójt Gminy wyjaśniła, że nie wspiera tej firmy i dodała, że we wtorek będzie spotkanie z mieszkańcami w tej sprawie.

Wójt Gminy odpowiedziała Przewodniczącemu RG iż Gmina Białe Błota  wydała na inwestycje ponad 150 mln zł. i część był pozyskana z UE. 

Radny Krzysztof Kocikowski powiedział, że nie jest usatysfakcjonowany z uzyskanej odpowiedzi w sprawie inwestycji w Murowańcu.
Wójt Gminy odpowiedziała, że zachęca do zadawania pytań na komisji i zapoznawania się z projektami uchwał przed sesją.
Radny Andrzej Kieroński w nawiązaniu do inwestycji w Murowańcu zapytał dlaczego nie wykonano do końca ulicy Centralnej w Białych Błotach.
Radna Grażyna Błażejak powiedziała, że chciałaby mieć zapewnienie, że mieszkańcy ul. Konopnickiej będą mieli dojazd do swoich posesji.

Wójt Gminy odpowiedziała radnemu Andrzejowi Kierońskiemu, że ulica Centralna była zrealizowana zgodnie z projektem.
Radna Marlena Witkowska- Rypina poprosiła o odpowiedni na interpelację na piśmie.
Kierownik Andrzej Wiekierak powiedział, że jak zaistnieje potrzeba to porozmawia z właścicielem gruntu o jego udostępnienie dla mieszkańców.

Ad. 12. Wolne wnioski i zapytania.

Przedstawiciel Rady Rodziców Sp. w Przyłękach – poruszyła sprawę konieczności rozbudowy szkoły w Przyłękach i poprosił o zabezpieczenie środków na ten cel.
Pan Edmund Łączny zajął stanowisko w sprawie sytuacji finansowej gminy oraz inwestycji i wydatków Gminy Białe Błota.
Radna Marlena Witkowska- Rypina:
1) powiedziała, że trudno się nie zgodzić z przedmówca i dodała, że chciałaby powiedzieć jaki jest deficyt na dzień 30 czerwca 2014 r. tj. 3 649 313, 13 zł. Powiedziała, że jako radna otrzymała zarządzenie z dnia 28.08.2014 r. i dotyczy ono przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze. Dodała, że zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym za I półrocze jak i z ww. dokumentem.  Radna powiedziała, że uczestniczyła w wielu zebraniach wiejskich i wysłuchała wielu obietnic, które Pani Wójt składała mieszkańcom cyt.: „ pozwoliłam sobie na wtorkowym zebraniu wiejskim powiedzieć mieszkańcom jaka jest wreszcie prawda, przytaczając zapisy z tego zarządzenia, które jest podpisane przez Wójta Gminy, że płatność za inwestycje, które są realizowane w 2014 r. są przeniesione na rok 2015 i 2016. Usłyszałam w publicznej wypowiedzi pani Wójt, że Pani radna kłamie. W związku z tym moje pytanie brzmi Pani Wójt, czy te dokumenty, zarządzenie, które pani przedstawia RIO i Radzie Gminy jest dokumentem, który podaje nieprawdę.”
2) Drugą sprawą, którą poruszyła radna, to sprawa uchwały dot. ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji służących do sortowania i rozdrabniania węgla lub korzystania z tych urządzeń na terenie Gminy Białe Błota. Dowiedziała się na zebraniu wiejskim w Prądkach, że uchwała została uchylona decyzja sądu administracyjnego. Dodała, że była przeciwna uchwale wraz z radnym Markiem Mikułą, gdyż uważali, że uchwała jest niezgodna z prawem. Po burzliwej dyskusji w tej sprawie Wójt Gminy wypowiedziała  się w następujący  sposób cyt.: „ że nie ma Pani cierpliwości do głupoty, to ten wyrok pokazuje kto ma rację, nie będę używała retoryki jaką pani stosuje.”
3) Następnie poruszyła sprawę pana Kierownika COEiS Pana Mariana Wiśniewskiego i powiedziała, że prosiła pana Wicewójta o odpowiedź na wątpliwości w sprawie konkursu, punktu który mówił o nieposzlakowanej opinii. Pan Wiśniewski przez 10 lat prowadził działalność gospodarczą i był uznany przez wojewodę za osobą, która naruszyła ustawę antykorupcyjną. Ponadto dodała, że Wójt Gminy na zebraniu wiejskim w Cielu mówiła, że spotkała się kierowcami autobusów szkolnych, a bezpośrednim przełożonym kierowców jest Pan Wiśniewski. Świadczy to o braku kompetencji Pana Wiśniewskiego do pełnienia funkcji kierowniczych. Mieszkańcy pytali też o Orliki, mieli uwagi. Na tym zebraniu zabrakło Kierownika. Radna zapytała dlaczego Wójt Gminy po raz kolejny nie wykonuje zarządzenia wojewody i nie stosuje prawa.
Radna Maria Wolsztyńska:
1) powiedziała, że Pan Edmund Łączny obnażył katastrofalną sytuację finansową gminy i dodała, że cieszy się że głosowała przeciw uchwale budżetowej na 2014 r.;
2) zwróciła się do rodziców z Przyłęk, aby po wyborach pilnowali swojego tematu;
3) powiedziała, że uczestniczyła w 6 zebraniach wiejskich na których były poruszane sprawy utrzymania boisk wiejskich. W związku z powyższym zawnioskowała, aby środki na ten cel był ujęte w budżecie COEiS;
4) poruszyła ponownie sprawę Przychodni Ikar w Białych Błotach i przedstawiła fragment umowy mówiący o dzierżawie i o tym, że gmina nie będzie ponosić kosztów utrzymania przychodni. Dodała, że w związku z powyższym jest przeciwna i umarzania kosztów dzierżawy.
5) powiedziała, że mieszkańcy ulicy Czerskiej nie otrzymali odpowiedzi na pismo, które wystosowali do Wójta Gminy Białe Błota.
Pan Zenon Daczyński zapytał czy to jest prawda, że nadzór nad kanalizacją ma pani Anna Rywak i  czy ta osoba ma do tego kompetencje. Dodał, że tam nie ma żadnego nadzoru.
Pani Marzanna Kreja:
1) zwróciła się do Przewodniczącego Rady Gminy jako osoby która organizuje Sesje Rady Gminy i powiedziała, że słuchając nagrania z poprzedniej sesji jest różnica między nagraniami. Dodała, że jeżeli przychodzi mieszkaniec z problemami to dobrze by było żeby jego wnioski i sugestie były słyszalne;
2) powiedziała, że miesiąc temu pytała o te sprawy dotyczące dróg po kanalizacji o ul. Porzeczkową i Dębową. Wówczas było zapewnienie z ust Pani Rywak, że te ulice miały już dawno być robione, bo te inwestycje się zakończyły. Na ulicy Porzeczkowej nadal nie ma dojazdu do Przychodni. Dodała, że do przychodni czasem musi dojechać karetka lub inne służby. Jeżeli chodzi o ulicę Dębową to nadal jest starta nawierzchnia, a szereg wjazdów z szosy ma pozrywaną nawierzchnię asfaltów, a poboczem muszą przejść ludzie. Powiedziała także, że była świadkiem,gdy Pan który się wypowiadał przed chwilą natknął się na studzienkę od kanalizacji. Zapytała jak wygląda bezpieczeństwo mieszkańców. Jeżeli chodzi o Łochowo stronę lewą w stronę Łochowic, to szereg ulic jest nieoświetlona, a prawa strona wcale. Z kolei w rejonie wspomnianej już ulicy Konopnickiej nie ma w ogóle świateł;
3) powiedziała, że padła kwota 150 mln złotych podczas Święta Gminy, podczas konkursu. Dodała, że Wójt Gminy zapewniała przed Świętem Gminy, że przygotowaniem tej imprezy zajmuje się fachowiec. W związku z powyższym zapytała po co był dj, czy konferansjer skoro miał imprezę prowadzić Pan Janczylik. cyt.: „Skąd się bierze kwota 150 mln złotych, o których Pani mówi, bo Pani mówi że Pani pracownik popełnił błąd, ale miesiąc temu Pani mówiła jestem zadowolona, wszyscy państwo powinniście być zadowoleni, że zatrudniam fachowca. ” Pani Kreja zapytała także co to za fachowiec, który na wstępie popełnia tak poważne błędy;
4) zapytała co dalej z miejscowym planem zagospodarowania w Białych Błotach, w okolicach składu węgla, bo tego planu nadal nie ma.. Dodała , że nie wie czy ten referat pana Wiekieraka jest na tyle wydolny bądź niewydolny, że to musi tyle trwać. Ten wydział jest nieczynny dwa razy w tygodniu dla mieszkańców;
5) powiedziała, że uczestniczyła w spotkaniu firmy KTK  i dodała, że Wójt Gminy zapraszając mieszkańców nie weszła w wyszukiwarkę, bo ta firma KTK mówi co innego niż w rzeczywistości. Powiedziała także, iż uważa, że Wójt Gminy nie powinna narażać mieszkańców na tego typu spotkania.
Radna Marlena Witkowska- Rypina – powiedziała, że złożyła interpelację w s prawie kanalizacji zapytała czy kwota podana w odpowiedzi dotyczy tylko pani Rywak, czy też innych osób.
Radny Krzysztof Kocikowski powiedział, że nie otrzymał odpowiedzi na pytanie.
Pan Jerzy Jankowski powiedział, że Urząd Gminy ma siedzibę przy ul. Guliwera i zwrócił uwagę na kłopoty z parkowaniem samochodów. Auta stoją pod oknami mieszkańców i nie można wyjechać z własnej posesji. Zapytał czy gmina ma zamiar coś z tym zrobić?
Radny Jacek Grzywacz powiedział, że od ponad pół roku Urząd Gminy przetrzymuje dokumenty firmy ht.

Ad.13. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.  

Wójt Gminy odpowiedziała Panu Jerzemu Jankowskiemu, że parking do Urzędu Gminy jest od strony ulicy Szubińskiej i zostanie sprawdzone prawidłowe jego oznaczenie.

Kierownik Andrzej Wiekierak odpowiedział radnemu Jackowi Grzywaczowi, że złożony wniosek przez firmę ht był niekompletny , ale wyjaśni tę sprawę jutro.
 
Wójt Gminy odpowiedziała radnej Marlenie Witkowskiej- Rypinie i radnej Marii Wolsztyńskiej iż otrzymają odpowiedź na swoje pytania na piśmie.

Wójt Gminy odpowiedziała panu Zenonowi Daczyńskiemu, że inwestycja o której mówił nadzoruje Pani Anna Rywak i ma do tego niezbędne kwalifikacje.

Wójt Gminy odpowiedziała Pani Marzannie Kreji, że otrzyma odpowiedź na piśmie na zadane pytania.

Ad. 14. Zakończenie obrad L Sesji VI Kadencji.

Przewodniczący Rady Gminy Henryk Sykut  zamknął posiedzenie L Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota.Protokół zawiera 10 stron.Protokół sporządziła: Sekretarz obrad: Przewodniczący obrad:
Magdalena Maison              Marlena Witkowska- Rypina             Przewodniczący Rady Gminy
                        Henryk Sykut


lista głosowania imiennego (413kB) pdf

nagranie

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (26 września 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (26 września 2014, 09:49:39)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (14 października 2014, 10:21:46)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 803