PROTOKÓŁ Z LI SESJI VI KADENCJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA ODBYTEJ W DNIU 06.10.2014 R., O GODZ. 14:00 W AULI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W BIAŁYCH BŁOTACH, UL. CZYSTA 1A"

                                                                                          
RGK.0002.9.2014


Protokół
z LI Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbyła się dnia 6 października
2014 r., w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach, ul. Czysta 1 a.Sesja trwała: od godziny 14:00 do 19:45
Sesję prowadził: Przewodniczący Rady Gminy Henryk Sykut 
Sekretarz obrad: radna Maria Wolsztyńska
Protokolant posiedzenia: Magdalena Maison
Przebieg sesji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


W sesji udział wzięli:

1. Radni Gminy Białe Błota;
2. Zastępca Wójta Gminy: Jan Jaworski;
3. Sekretarz Gminy: Anna Rywak;
4. Skarbnik Gminy: Lucyna Krasulak;
5. Radca prawny: Edyta Ksobiak;
6. Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Białe Błota;
7. Kierownicy jednostek organizacyjnych i szkół z Gminy Białe Błota;
8. Sołtysi;
9. Zaproszeni goście;
10. Mieszkańcy Gminy Białe Błota.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie LI Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad L Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwał:

1. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli w zakresie działalności Wójta Gminy Białe Błota.

8. Interpelacje i zapytania  radnych.
9. Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11.Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
12.Zakończenie obrad LI Sesji VI Kadencji.


Ad.1.  Otwarcie LI Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.

Przewodniczący RG Henryk Sykut otworzył LI Sesję VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitał wszystkich obecnych na sesji oraz stwierdził quorum przy obecności 15 radnych, Rada była władna podejmować uchwały. 

Ad. 2. Wybór Sekretarza obrad.

Przewodniczący RG złożył wniosek o przegłosowanie kandydatury radnej Marii Wolsztyńska na sekretarza obrad. Wniosek został zatwierdzony  14 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” przy 15 obecnych radnych.

Ad.3. Przyjęcie protokołu z obrad L Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota.

Przewodniczący RG złożył wniosek o wycofanie punktu z porządku obrad – wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Ad.4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.

Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Ad.5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący RG przedstawił informacje, dotyczące działań Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.  

Ad.6. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Zastępca Wójta Gminy  przedstawił informacje o działaniach Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.


Ad.7. Podjęcie uchwał:

7.1. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli w zakresie działalności Wójta Gminy Białe Błota.

Radna Marlena Witkowska- Rypina poinformowała o przyczynach zwołania z sesji w trybie art. 20 ust. 3.
W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: mecenas Rejonowego Zarządu Infrastruktury, radny Andrzej Kieroński, radny Bronisław Balcerowski, radny Jacek Grzywacz, radny Marek Mikuła, radna Marlena Witkowska- Rypina, Zastępca Wójta, Przewodniczący Rady Gminy, radna Maria Wolsztyńska, radca prawny Urzędu Gminy i przedstawiciel Rejonowego Zarządu Infrastruktury.
Radna Marlena Witkowska- Rypina zgłosiła poprawkę do projektu uchwały zamiast „Regionalnego Zarządu Infrastruktury” powinno być „Rejonowego Zarządu Infrastruktury”.- poprawka została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 11 głosami „za”, przy 4 głosach „przeciw”, przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.118.2014  w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli w zakresie działalności Wójta Gminy Białe Błota.

Ad. 8. Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Krzysztof Kocikowski:
1) poprosił o interwencję w sprawie Kanału Przyłęckiego, w którym nie ma wody.
2) zaapelował do Wójta Gminy o przyjrzeniu się rozbiórce budynków po byłych Zakładach Mięsnych;
3) zapytał kiedy będzie gotowy plan budowy ulic;
4) poruszył sprawę błyskawicznego utwardzenia parkingu w Przyłękach i zapytał skąd pochodzi kruszywo, za jaką cenę zostało zakupione i dlaczego utwardzono kruszywem, a nie kostką.
Radna Marlena Witkowska- Rypina złożyła interpelację na piśmie plik do pobrania (259kB) pdf
Radny Jacek Grzywacz  poinformował, że zauważył, że autobus linii 92 ma przystanek autobusowy na linii ciągłej i złożył wniosek o przedłużenie kursu autobusu do Łochowic.
Radna Maria Wolsztyńska:
1) zwróciła uwagę na nieprzyjemny zapach z przepompowni i studzienek i zaproponowała zastosowanie filtrów antyodorowych;
2) zapytała czy Wójt Gminy nie ma wiedzy o pozyskanych funduszach unijnych?
3) powiedziała, że cyt.: „Pan Maciej Borowicz pozyskał 1,5 kontraktu na usługi stomatologiczne, co znaczy że gabinet stomatologiczny w naszej przychodni powinien pracować od 9-10 godzin dziennie. Dostałam informację od pana Wójta, taki harmonogram, który powinien wisieć na drzwiach gabinetu, ale pan Wójt tego nie sprawdził. Prosiłabym o sprawdzenie, bo o co chodzi, lekarz stomatolog  jeżeli przyjmuje kilka godzin dziennie to znaczy, że pozostałe świadczenia są realizowane, ale nie u nas, być może na Szubińskiej, być może na Fromborskiej, a chodzi o to że jeżeli pozyskano kontrakt dzięki temu, że to nasi mieszkańcy są zapisani do przychodni, bo złożyli tam deklarację to chcą mieć tutaj te świadczenia na miejscu, a nie jeździć na Fromborską, na Bartodzieje.[...] Proszę o interwencję żeby zarówno w przychodni, jak i w szkole w Łochowie był harmonogram na drzwiach.”
4) powiedziała, że była na spotkaniu mieszkańców z firma KTK i dodała, że jak firma Prefabet dogada się z firmą KTK to znowu wróci gehenna mieszkańców;
5) powiedziała, że mieszkańcy ul. Czerskiej nie otrzymali odpowiedzi na pismo;
6) powiedziała, że jest zdumiano iż Wójt Gminy zachęca do składania przez  mieszkańców propozycji do budżetu. 

Ad. 9.  Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.

Zastępca Wójta odpowiedział radnemu Krzysztofowi Kocikowskiemu:
1) że radny wraz z radną Marleną Witkowską – Rypina złożyli w  sprawie Kanału Przyłęckiego już wniosek i dodał, że zaproponował aby w budżecie gminy na 2015 rok ująć zapis dotyczący opracowania koncepcji zagospodarowania kanału .
2) w sprawie dawnych Zakładów Mięsnych Zastępca Wójta powiedział, że ma nadzieję, że nikt nielegalnie nie wejdzie na te tereny i dodał, że aktualnie na tym obszarze jest prowadzona rozbiórka tych obiektów;
3) Jeżeli chodzi o plan ulic to Zastępca Wójta powiedział, że był zwolennikiem przedstawienia Radzie Gminy takiego planu do akceptacji, ale będzie to możliwe dopiero po rozstrzygnięciu przetargów na ulice: Czajczą, Azalową i Betonową w Białych Błotach.
Zastępca Wójta poinformował radną Marlenę Witkowską – Rypinę, iż odpowiedź na interpelację otrzyma na piśmie.

Zastępca Wójta odpowiedział radnemu Jackowi Grzywaczowi, iż na przedłużenie linii 92 trzeba zaplanować środki w budżecie gminy na 2015 r.
Zastępca Wójta odpowiedział radnej Marii Wolsztyńskiej, że:
1) w sprawie nieprzyjemnego zapachu z przepompowni Prezes ZWIUK ustosunkuje się na piśmie.
2) w sprawie pozyskania środków z funduszy unijnych, na inwestycje wydano 150 mln złotych, z czego 28 mln to było dofinansowanie.
3)  sprawdzi, czy wiszą harmonogramy na drzwiach w przychodni w Białych Błotach;
4) w sprawie ulicy Czerskiej będzie złożony wniosek do budżetu gminy na 2015 rok. 

Radny Krzysztof Kocikowski powiedział, że w sprawie Kanału Przyłęckiego chciałby żeby w nim była woda, a w sprawie parkingu w Przyłękach poprosił o podanie kosztów utwardzenia i informacji skąd pochodził gruz.
Kierownik Andrzej Wiekierak powiedział, że pogoda sprzyja niskiemu stanowi wody. W sprawie przeznaczenia terenu po byłych Zakładach Mięsnych powiedział że na najbliższej sesji zostanie przedłożony miejscowy plan w tym zakresie.

Ad.10 Wolne wnioski i zapytania.

Radny Jacek Grzywacz powiedział, że pozostało trochę materiału tj. kostki i kratki z budowy ulicy Spokojnej i w związku z powyższym poprosił o przeznaczenie tej kostki na wybudowanie peronu na przejście dla pieszych przy ulicy Ślesińskiej, a kratkę przeznaczyć do zagospodarowania zatoczki przy ulicy Wilczej.

Sesję opuściła radna Grażyna Błażejak

Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że przy skwerze w Białych Błotach są bloki betonowe, na których bawią się dzieci. Zapytała co to jest i do czego to służy? Następnie poruszyła sprawę monitoringu w Białych Błotach i konieczności utwardzenia przesmyku między ulicą Parkową, a Czerska przy kościele w Białych Błotach.

Radna Elżbieta Lewandowska powiedziała, że na ukończeniu jest odcinek łączący dwie ulice Dębową i Grabową w Łochowie.

Sołtys Maria Płotkowska powiedziała, że chciałaby poinformować, że pracownicy Urzędu Gminy uporządkowali teren między ulicą Parkową, a ulica Czerską.

Pan Kliś powiedział, że od 12 lat ulica Łowiskowa w Lisim Ogonie jest nieprzejezdna.

Radna Marlena Witkowska- Rypina zapytała czy Urząd Gminy starał się o certyfikat ISSO, jeżeli tak to w jakim okresie? Następnie poruszyła sprawę uchwały podjętej 30 października 2013 r. była to pierwsza uchwała w historii Rady Gminy, która dotyczyła ustanowienia honorowego obywatelstwa gminy Białe Błota. To honorowe obywatelstwo było przyznane pośmiertnie panu Łukaszowi Płotkowskiemu. W związku z powyższym radna zapytała dlaczego na stronie Gminy Białe Błota , w żadnych materiałach promujących Białe Błota nie ma o tym wzmianki. Dodała, że na stronie Urzędu Gminy jest duża promocja Wójta Gminy i dziwi ją , że nie ma promocji osób, które są zasłużone.

Pani Marzanna Kreja:
1) powiedziała, że przekłamania dotyczące funduszy unijnych jej nie dziwią, gdyż zwracała się z pytaniem o koszty internetu szerokopasmowego i w jednakowym czasie otrzymała trzy odpowiedzi każda różna. Dodała, że wspomniany raport Rzeczpospolitej dotyczył wyłącznie 2013 roku i to 35 miejsce gmina uzyskała na podstawie danych z Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Infrastruktury. Powiedziała także cyt.: „ kłamstwo w tej gminie jest powszechne i nie dziwi mnie, że pan WiceWójt kłamie, Powiem tak Wójt kłamie, Wicewójt kłamie. Pan zwala na media, ale proszę spojrzeć na stronę internetową gminy.”Pani Kreja  dodała, że informacja o kwocie 150 mln złotych pochodziła z Urzędu Gminy.
2) Zapytała co robi pan Sampławski doradca podatków. Zapytała w kontekście uchwały o przekazaniu do Komisji Rewizyjnej kontroli. Dodała, że usłyszała, że jeżeli chodzi o ekspertyzę Uniwersytetu Bialobłockiego to padło nazwisko pana Jacka Górnego. W związku z powyższym powiedziała, że pan Jacek Górny były pracownik Urzędu Kontroli Skarbowej miał szalone problemy ze zdaniem podstawowych egzaminów. Podchodził do nich kilkakrotnie, bez efektów. Dodała, że takim wybawieniem dla Pana Jacka Górnego była praca w Urzędzie Gminy. Zapytała także kim jest Pan Jacek Górny, jakim doradcą podatkowym, jakim specjalistą w zakresie podatków żeby zlecać kogoś kto ma zrobić ekspertyzę. Następnie zapytała  co robi pan Sampławski, za co bierze pieniądze, jako doradca powinien taką opinię sporządzić.
Powiedziała, że Pan Adam Ryfa urzędnik Urzędu Gminy od stycznia pełni funkcję kierownika Referatu Organizacyjnego i od stycznia nie zapoznał się z ustawą o dostępie do informacji publicznej. Dodała, że  prosiła Pana Ryfę, żeby przeczytał chociaż dwa artykuły tej ustawy.  Cyt.: „ pytając o koszty Święta Gminy Pan Ryfa początkowo powiedział, że dostanę informację, potem dostałam informację że nie można udzielić odpowiedzi w terminie, ale ustawa mówi, że trzeba wskazać osobie pytającej konkretny termin.” Pani Kreja dodała, że  kiedy zapytała ponownie o koszty otrzymała odpowiedź, że informacja będzie udzielona po zakończeniu roku budżetowego. W związku z powyższym zapytała , czy tak trudno policzyć koszty. Poprosiła o zapoznanie się z ustawą o dostępie do informacji publicznej albo odmówienie udzielenia tej informacji.
3) Powiedziała, że z okazji rzekomego 60- lecia Gminy Pani Wójt przyznała wyróżnienia organizacją społecznym. Pani Kreja powiedziała, że jej organizacja efektywnie się włącza w problemy mieszkańców np. sprawa samowoli budowlanej w Łochowie, czy też sprawa Składów Węgla.
4) Zapytała jak wygląda promocja Gminy i czy Pan Janczylik ma dysleksję. Pani Kreja zapytała także jak to jest, że zawiadamia się mieszkańców o imprezie 02.10 2014 r. ,  a impreza jest 04.10.2014 r.  Dodała, że na 60 lecie gminy niektórzy  byli Wójtowie dostali zaproszenia dzień przed imprezą. W związku z powyższym zapytała czy na tym polega dobra promocja gminy?
5) Zapytała jakim specjalista jest pan Mikuła?
6) Zapytała pana Andrzeja Wiekieraka, co z planem zagospodarowania na terenie Prefabetu i Składów Węgla.
7) Powiedziała, że na zebraniu wiejskim w Łochowicach zapytała o protokół ze spotkania i otrzymała odpowiedź, że powstanie, ale dla Urzędu Gminy. Zwróciła się do sołtysa Jacka Grzywacza i powiedziała, że powinien wiedzieć, że protokoły są jawne i każda ma prawo do zapoznania się z nim i do wniesienia swoich uwag.


Ad.11. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.  

Zastępca Wójta odpowiedział radnemu Jackowi Grzywaczowi, że jedynym miejscem do złożenia pozostawionego materiału jest stara oczyszczalnia  albo u sołtysa.

Zastępca Wójta odpowiedział radnej Marii Wolsztyńskiej, że sześcian betonowy przy placu zabaw ma być wkopany w ziemię i ma służyć pod instalację parkową. Dodał, że te bloki zostaną zabezpieczone przed dziećmi. Jeżeli chodzi o utwardzenie łącznika między ulicą Czerską, a Parkową to taki zapis powinien znaleźć w  budżecie na przyszły rok. W sprawie monitoringu Kierownik Mariusz Stężewski poinformował, że  zostanie wykonany w Białych Błotach do końca października.
Zastępca Wójta odpowiedział panu Klisiowi, że przygotuje odpowiedź w sprawie ulicy Łowiskowej.


Sekretarz Gminy odpowiedziała, radnej Marlenie Witkowskiej- Rypinie, że jeżeli chodzi o uchwałę z 30.10, to dzisiaj mamy 06.10  więc byłoby za wcześnie żeby o tym mówić i dodała, że podczas Święta Gminy minutą ciszy zostali uczczeni wszyscy zasłużeni dla samorządności. Jeżeli chodzi  o ISO to wszystko co jest potrzebne do ISO zostało wprowadzone w Urzędzie, ale samego certyfikatu nie ma.

Zastępca Wójta odpowiedział Pani Marzannie Kreji:
1)  w sprawie 150 mln złotych Kierownik Agnieszka Piętka odczytała zapis ze strony internetowej gminy Białe Błota. Pani Marzanna Kreja odpowiedział, że jej nie o ten tekst chodziło tylko o zapis z lipca br dot. rankingu Rzeczpospolitej.
2) że Pan Marek Sampławski nie jest związany żadną umową z Urzędem Gminy;
3) że Pan Adam Ryfa na pewno przeczytał ustawę o dostępie do informacji publicznej.
4) że informację dot. wydatków poniesionych na Święto Gminy zostaną przedstawione po sprawozdaniu.
5) Kierownik Andrzej Wiekierak poinformował, że opinie w sprawie miejscowego planu wpłynęły 3 tygodnie temu i obecnie urbanista ma wykonać plan.
Radna Marlena Witkowska- Rypina powiedział, że jej nie chodziło o rocznicę nadania honorowego obywatelstwa tylko o zakładkę honorowy obywatel na stronie internetowej gminy.

Ad. 12. Zakończenie obrad LI Sesji VI Kadencji.

Przewodniczący Rady Gminy Henryk Sykut  zamknął posiedzenie LI Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota.nagranie
lista głosowania imiennego (368kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (7 października 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (7 października 2014, 08:57:10)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (24 października 2014, 08:58:08)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 823