PROTOKÓŁ Z LII SESJI VI KADENCJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA ODBYTEJ W DNIU 13.10.2014 R., O GODZ. 14:00 W AULI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W BIAŁYCH BŁOTACH, UL. CZYSTA 1A

nagranie
lista głosowania imiennego (118kB) pdf


Protokół
z LII Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbyła się dnia 13 października
2014 r., w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach, ul. Czysta 1 a.Sesja trwała: od godziny 14:00 do 18:30
Sesję prowadził: Przewodniczący Rady Gminy Henryk Sykut 
Sekretarz obrad: radny Bronisław Balcerowski
Protokolant posiedzenia: Magdalena Maison
Przebieg sesji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


W sesji udział wzięli:

1. Radni Gminy Białe Błota;
2. Wójt Gminy Białe Błota: Katarzyna Kirstein-Piotrowska;
3. Zastępca Wójta Gminy: Jan Jaworski;
4. Sekretarz Gminy: Anna Rywak;
5. Skarbnik Gminy: Lucyna Krasulak;
6. Radca prawny: Edyta Ksobiak;
7. Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Białe Błota;
8. Kierownicy jednostek organizacyjnych i szkół z Gminy Białe Błota;
9. Sołtysi;
10. Zaproszeni goście;
11. Mieszkańcy Gminy Białe Błota.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie LII  Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
5. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
  a) Komisja Budżetu i Finansów;
b) Komisja Rewizyjna;
c) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
           d)Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu.
6. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwał:

1. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok;
2. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2014-2022;
3. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2015 r.;
4. w sprawie rozszerzenia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych;
5. uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach do załatwienia indywidualnych spraw dotyczących podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych;
6. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych Błotach;
7. w sprawie zasad sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Białe Błota, na cele mieszkaniowe i udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży;
8. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego oddania w użytkowanie nieruchomości gruntowej zabudowanej;
9. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.

8. Interpelacje i zapytania  radnych.
9. Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11.Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
12.Zakończenie obrad LII Sesji VI Kadencji.


Ad.1.  Otwarcie LII Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.

Wiceprzewodniczący RG otworzył LII Sesję VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitał wszystkich obecnych na sesji oraz stwierdził quorum przy obecności 12 radnych, Rada była władna podejmować uchwały. 
Na sesji nieobecni byli Przewodniczący RG Henryk Sykut, radny Bronisław Balcerowski i radny Krzysztof Kocikowski.

Ad. 2. Wybór Sekretarza obrad.

Wiceprzewodniczący RG złożył wniosek o przegłosowanie kandydatury radnego Bronisława Balcerowskiego na sekretarza obrad. Wniosek został zatwierdzony  11 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” przy 12 obecnych radnych.

Ad.3. Ustalenia w sprawie porządku obrad.

Kierownik Andrzej Wiekierak zgłosił wniosek  o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego oddania w użytkowanie nieruchomości gruntowej zabudowanej - radni 11 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się przyjęli ww. zmianę porządku .                                                                                                                                                                                                                                                                                Ad.4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Wiceprzewodniczący RG odstąpił od ww. punktu w związku z nieobecnością Przewodniczącego Rady Gminy.

Ad. 5. Informacja Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:

a) Komisja Budżetu i Finansów:
Radny Jacek Grzywacz jako Przewodniczący Komisji przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym. 

b) Komisja Rewizyjna:
Radny Andrzej Kieroński jako Przewodniczący Komisji przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

c) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska:
Radny Janusz Walczyński jako Przewodniczący Komisji przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

d) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu:
Radna Maria Wolsztyńska jako Przewodnicząca Komisji przedstawiła sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

Na sesję przybył Przewodniczący RG Henryk Sykut i przejął prowadzenie sesji.
 
Ad. 6 Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

 Wójt Gminy  przedstawiła informacje o działaniach Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
Radca Prawny Urzędu Gminy przedstawiła informację o toczących się postępowaniach sądowych.

Ad.4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący RG przedstawił informację o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Ad.7. Podjęcie uchwał:

7.1. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy i zgłosiła autopoprawkę tj. skreślenie całego Działu 854 rozdział 85401 i przeznaczenie kwoty 100 000 zł na wynagrodzenia do przedszkoli i gimnazjum. Zmianę analogicznie należy wprowadzić w uzasadnieniu.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: Przewodniczący Rady Gminy, Skarbnik Gminy, radna Marlena Witkowska- Rypina, radna Elżbieta Lewandowska, Zastępca Wójta i radny Jacek Grzywacz, Wójt Gminy, radna Aleksandra Lubońska, radna Maria Wolsztyńska i radny Marek Mikuła.

Radny Jacek Grzywacz zgłosił wniosek o wycofanie z projektu budżetu kwoty dotyczącej ulicy Cisowej.
Radny Andrzej Kieroński zgłosił wniosek o wykreślenie kwot na zakup materiałów i wyposażenia, na zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu usług telekom. i z rezerwy ogólnej.
Radny Bronisław Balcerowski zgłosił wniosek o przerwanie sesji Rady Gminy Białe Błota.

W dyskusji nad przerwaniem sesji udział wzięli: Zastępca Wójta, radna Marlena Witkowska- Rypina, radna Maria Wolsztyńska, Wójt Gminy, Przewodniczący Rady Gminy i radny Andrzej Kieroński. 

Przewodniczący RG ogłosił przerwę od godz. 16:30 do godz. 16:40.

Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek o przerwanie sesji -  radni 5 głosami „za”, przy 7 głosach „przeciw”, przy 13 obecnych radnych  odrzucili wniosek o przerwanie sesji.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zgłoszone poprawki do projektu uchwały:
autopoprawki Skarbnika Gminy – radni przyjęli poprawkę jednogłośnie;
wniosek radnej Elżbiety Lewandowskiej dotyczący chodnika przy ulicy Dębowej- radni 4 głosami „za”, przy 8 głosach „ przeciw”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” , przy 13 obecnych radnych nie przyjęli ww. poprawki;
wniosek radnego Jacka Grzywacza o wykreślenie kwoty 60 000 zł z gospodarki mieszkaniowej i przeznaczenie tej kwoty do rezerwy ogólnej i do zmniejszenia dochodów – radni jednogłośnie przyjęli ww. poprawkę;
wniosek radnego Andrzeja Kierońskiego, z pominięciem rezerwy ogólnej- radni 7 głosami „za”, przy 4 głosach „ przeciw”, przy 2 głosach „ wstrzymujących się”, przy 13 obecnych radnych przyjęli ww. poprawkę.

W związku z licznymi zmianami w projekcie uchwały Przewodniczący Rady Gminy zaproponował przeniesienie projektów uchwał nr 7.1 i 7.2. na koniec porządku obrad- radni jednogłośnie przyjęli ww. poprawkę.

Ad.7.3. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2015 r.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: Kierownik Beata Kruszka, radny Dariusz Makowski, radny Bronisław Balcerowski, radna Marlena Witkowska – Rypina, Wójt Gminy i radny Jacek Grzywacz, który zaproponował pozostawienie stawek podatku na poziomie z 2014 roku

Radni 10 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw” przyjęli poprawkę radnego Jacka Grzywacza.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 11 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”, przy 13 radnych głosujących, podjęła  Uchwałę Nr RGK.0007.119.2014  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2015 r.

Ad.7.4. w sprawie rozszerzenia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Kierownik Agnieszka Piętka zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały tj. w §3 dodać pkt 3 o treści: dofinansowanie 50% kosztów przejazdu dla rodzin wielodzietnych od poniedziałku do piątku autobusami komunikacji międzygminnej oraz 100 %  kosztów przejazdu dla rodzin wielodzietnych  w soboty i niedziele autobusami komunikacji międzygminnej.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: Wójt Gminy, radna Marlena Witkowska- Rypina, radna Maria Wolsztyńska, radna Grażyna Błażejak, radny Dariusz Makowski, Radca Prawny Urzędu Gminy i radny Bronisław Balcerowski.

Sesję Rady Gminy opuściła o godz 17:45 radna Aleksandra Lubońska.

Wójt Gminy zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały tj. wykreślenie słów odprowadzanie ścieków.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie zgłoszone poprawki:
wykreślenie słów odprowadzanie ścieków – radni 9 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”  przyjęli ww. poprawkę;
dopisanie pkt 3 w § 3- radni 9 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw”, przy 2 głosach „wstrzymującym się”  przyjęli ww. poprawkę

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 9 głosami „za”, przy 3 głosach „wstrzymujących się”, przy 12 radnych głosujących, podjęła  Uchwałę Nr RGK.0007.120.2014 w sprawie rozszerzenia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Ad. 7.5. uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach do załatwienia indywidualnych spraw dotyczących podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Sesję o godz. 18:00 opuścił radny Jacek Grzywacz.

Kierownik Beata Przyborska zgłosiła autopoprawki do projektu uchwały tj. w § 3 dopisać wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. oraz zmienić datę uchwały na 13 października 2014 r. - radni jednogłośnie przyjęli ww. poprawki.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 11 głosami „za”, przy 11 radnych głosujących, podjęła  Uchwałę Nr RGK.0007.121.2014 uchylającą uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach do załatwienia indywidualnych spraw dotyczących podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Ad. 7.6. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych Błotach.

Kierownik Beata Przyborska zgłosiła autopoprawki do projektu uchwały tj. w § 3 dopisać wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. oraz zmienić datę uchwały na 13 października 2014 r. - radni jednogłośnie przyjęli ww. poprawki.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 11 głosami „za”, przy 11 radnych głosujących, podjęła  Uchwałę Nr RGK.0007.122.2014 w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych Błotach.

Ad.7.7. w sprawie zasad sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Białe Błota, na cele mieszkaniowe i udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 11 głosami „za”, przy 11 radnych głosujących, podjęła  Uchwałę Nr RGK.0007.123.2014w sprawie zasad sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Białe Błota, na cele mieszkaniowe i udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży.

Ad.7.8. Projekt uchwały wycofany z porządku obrad.

Ad.7.9. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 11 głosami „za”, przy 11 radnych głosujących, podjęła  Uchwałę Nr RGK.0007.124.2014 zmieniającą uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.

Ad. 8. Interpelacje i zapytania radnych.

Radna Marlena Witkowska- Rypina powiedziała, że dwie sesje wstecz była rozbieżność między odpowiedzią starosty, a Urzędu Gminy w zakresie budowy drogi powiatowej z Murowańca do Łochowa.  Dyrektor Megger napisał, że Gmina Białe Błota w 2011 r. gdy były konsultacje projektu nie wnosiła żadnych uwag, a Urząd Gminy twierdzi, że wnosił uwagi.
Radny Bronisław Balcerowski poprosił, żeby Referat Ochrony Środowiska co jakiś czas sprawdzał jak wyglądają śmietniki przy PoloMarkecie w Łochowie.

Ad. 9.  Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.

Kierownik Mariusz Stężewski odpowiedział radnej Marlenie Witkowskiej- Rypinie, że opinia o której mówiła radna wynika z ustawy. Wójt gminy, marszałek i wojewoda są zobowiązani do wyrażenia opinii, czy budowa drogi nie koliduje z innymi inwestycjami. Urząd Gminy nie ma umocowań prawnych do opiniowania projektanta, którego zatrudnia starosta. 
Wójt Gminy dodała również, iż  rozmawiała ze starostą i wicestarostą i podnosiła brak chodnika.
Zastępca Wójta odpowiedział radnemu Bronisławowi Balcerowskiemu, że zostanie przeprowadzona kontrola terenu wokół PoloMarketu.

Ad.10 Wolne wnioski i zapytania.

Radna Marlena Witkowska- Rypina:
zapytała, co trzeba było zrobić żeby otrzymać zaproszenie na Forum Gospodarcze;
poruszyła sprawę wniosków z sesji z dnia 25.09 2014 r. i powiedziała, że Wójt Gminy odpowiedziała na pytanie pytaniem;
podsumowała swoje głosowanie uchwał podczas sesji i powiedziała, że jest za rozszerzeniem Karty Dużej Rodziny o dopłaty do ścieków, a w sprawie podatków wstrzymała się od głosu, gdyż jest zwolennikiem obniżenia podatków.

Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że uczestniczyła w prawie wszystkich zebraniach wiejskich i jest zdziwiona, że mieszkańcy się zastanawiają jak podzielić środki na oświetlenie. Zapytała jak to ma się do tego, że Wójt przeznacza 300 000 zł na klombik, te 300 000 zł to byłoby 50 lamp. Zwróciła także uwagę, że nowy parking przy kościele w Murowańcu stoi pusty w tygodniu.

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że do Rady Gminy i Wójta Gminy wpłynęło pismo mieszkańca Białych Błot w sprawie niezadowolenia z przedłużenia linii 92.


Ad.11. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.  

Kierownik Agnieszka Piętka odpowiedziała radnej Marlenie Witkowskiej – Rypinie, że zaproszenia na Forum Gospodarcze zostały wysłane do wszystkich aktywnych przedsiębiorców.

Wójt Gminy odpowiedziała radnej Marii Wolsztyńskiej, iż budowa drogi i parkingu ma służyć społeczeństwu
 
Ad.7.1. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Skarbnik Gminy przedstawiła zmiany do budżetu gminy na 2014 r. - radni jednogłośnie przyjęli ww. poprawki.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 11 głosami „za”, przy 11 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.125.2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Ad.7.2. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2014-2022.

Skarbnik Gminy przedstawiła zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej - radni jednogłośnie przyjęli ww. poprawki.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 11 głosami „za”, przy 11 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.126.2014 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2014-2022.

Ad. 12. Zakończenie obrad LII Sesji VI Kadencji.

Przewodniczący Rady Gminy Henryk Sykut  zamknął posiedzenie LII Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (14 października 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (14 października 2014, 11:54:25)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (18 listopada 2014, 10:44:20)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 760