PROTOKÓŁ Z LIII SESJI VI KADENCJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA ODBYTEJ W DNIU 30.10.2014 R., O GODZ. 12:00 W AULI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W BIAŁYCH BŁOTACH, UL. CZYSTA 1A


                                                                                

Protokół
z LIII Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbyła się dnia 30 października
2014 r., w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach, ul. Czysta 1 a.Sesja trwała: od godziny 12:00 do 17:00
Sesję prowadził: Przewodniczący Rady Gminy Henryk Sykut 
Sekretarz obrad: radny Robert Baranowski
Protokolant posiedzenia: Magdalena Maison
Przebieg sesji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


W sesji udział wzięli:

1. Radni Gminy Białe Błota;
2. Wójt Gminy Białe Błota: Katarzyna Kirstein-Piotrowska;
3. Zastępca Wójta Gminy: Jan Jaworski;
4. Sekretarz Gminy: Anna Rywak;
5. Skarbnik Gminy: Lucyna Krasulak;
6. Radca prawny: Edyta Ksobiak;
7. Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Białe Błota;
8. Kierownicy jednostek organizacyjnych i szkół z Gminy Białe Błota;
9. Sołtysi;
10. Zaproszeni goście;
11. Mieszkańcy Gminy Białe Błota.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie LIII Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad L, LI Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
  a) Komisja Budżetu i Finansów;
b) Komisja Rewizyjna;
c) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
d) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu.
7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8. Informacja na temat działalności Przychodni w Białych Błotach;
9. Prezentacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Białe Błota;
10. Podjęcie uchwał:

1. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok;
2. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2014-2022;
3. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2015 r.;
4. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego na 2015 rok;
5. w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”;
6. w sprawie przystąpienia i wyznaczenia Delegata do Kujawsko- Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „ Salutaris”;
7. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych;
8. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej( projekt nr KGP.0006.58.2014 );
9. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej ( projekt nr KGP.0006.59.2014 )
10. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej ( projekt nr KGP.0006.51.2014 );
11. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej ( projekt nr KGP.0006.57.2014 );
12. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Żołędziowej w miejscowości Zielonka, gmina Białe Błota;
13. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Gminnej oraz Łabędziej w miejscowości Trzciniec w obrębie ewidencyjnym Białe Błota;
14. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Myśliwskiej i Łowieckiej w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota;
15. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Biznesowej i Antoniego Przysieckiego w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota;
16. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ Białe Błota Północ” w miejscowości Białe Błota.

11. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
12. Interpelacje i zapytania  radnych.
13. Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.
14. Wolne wnioski i zapytania.
15.Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
16. Zakończenie Kadencji Wójta Gminy Białe Błota i VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
17.Zakończenie obrad LIII Sesji VI Kadencji.


Ad.1.  Otwarcie LIII Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.

Przewodniczący RG otworzył LIII Sesję VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitał wszystkich obecnych na sesji oraz stwierdził quorum przy obecności 13 radnych, Rada była władna podejmować uchwały. 
Na sesji nieobecni byli  radny Jacek Grzywacz  i radny Krzysztof Kocikowski.

Ad. 2. Wybór Sekretarza obrad.

Przewodniczący RG złożył wniosek o przegłosowanie kandydatury radnego Roberta Baranowskiego na sekretarza obrad. Wniosek został zatwierdzony  13 głosami „za”,  przy 13 obecnych radnych.

Ad.3 Przyjęcie protokołu z obrad L, LI Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota.

Radni jednogłośnie przyjęli protokoły z L i LI Sesji VI Kadencji rady Gminy Białe Błota.

Ad.4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad Stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie przeprowadzonej kontroli.
Przewodniczący RG  poprosił o przedstawienie stanowiska w punkcie 5 porządku obrad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Ad.5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący RG przedstawił informację o działaniach w okresie międzysesyjnym i poinformował o analizie oświadczeń majątkowych za 2013 r.

Przewodniczący RG przekazał prowadzenie sesji Wiceprzewodniczącemu RG.

Salę obrad opuścił Przewodniczący Rady Gminy.

Ad.6. Informacja Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:

a) Komisja Budżetu i Finansów:
Radny Marek Mikuła w zastępstwie  Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym. 

b) Komisja Rewizyjna:
Radny Andrzej Kieroński jako Przewodniczący Komisji przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym oraz stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie przeprowadzenia kontroli – stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie przez radnych.

c) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska:
Radny Janusz Walczyński jako Przewodniczący Komisji przedstawił sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

d) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu:
Radna Maria Wolsztyńska jako Przewodnicząca Komisji przedstawiła sprawozdanie dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

Ad. 7 Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Wójt Gminy  przedstawiła informacje o działaniach Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

Wiceprzewodniczący zgłosił wniosek o zamianę punktu nr 8 z punktem nr 9 – radni jednogłośnie przyjęli ww. zmiany.

Na sesję przybył o godzinie 12:40 radny Jacek Grzywacz

Ad.8.  Prezentacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Białe Błota.

Prezentację przedstawił pan Romuald Meyer.

Ad.9 Informacja na temat działalności Przychodni w Białych Błotach.

Informację przedstawił doktor Maciej Borowicz.

Na sesję wrócił Przewodniczący Rady Gminy.

Kierownik Andrzej Wiekierak zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad  tj. wprowadzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie i odstąpienie od obowiązku przetargowego oddania w użytkowanie nieruchomości gruntowej zabudowanej- radni 12 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw”, przy 14 głosujących radnych wprowadzili zmianę do porządku obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy oddał prowadzenie sesji Przewodniczącemu Rady Gminy, który ogłosił 10 min. przerwy.

Ad.10. Podjęcie uchwał:

10.1. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy i zgłosiła autopoprawki tj.:
zwiększenie dochodów z tytułu Vatu o 40 000 zł;
przeznaczenie  kwoty 70 000 zł na remont budynku w Łochowie;
zmniejszenie rezerwy ogólnej o 30 000 zł;
poprawki zgłoszone na Komisji Budżetu i Finansów.
W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: radny Jacek Grzywacz, radny Andrzej Kieroński, Kierownik Andrzej Wiekierak, Wójt Gminy, Przewodniczący Rady Gminy.

Na sesję przybył o godzinie 13:45 radny Krzysztof Kocikowski.

Przewodniczący RG poddał pod glosowanie autopoprawki zgłoszone przez Skarbnika Gminy – radni przyjęli poprawki jednogłośnie.

Salę obrad opuściła radna Grażyna Błażejak.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 12 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, przy 14 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.127.2014  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

10.2. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2014-2022.

Skarbnik Gminy zgłosiła autopoprawkę tj.  wzięcie pod uwagę przy głosowaniu uchwały zmian ujętych w uchwale w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r - radni 13 głosami „za”, przy 1 głosie    „ przeciw”, przy 14 głosujących radnych przyjęli ww. zmianę.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 12 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, przy 14 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.128.2014 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2014-2022.

10.3. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2015 r.

Radny Jacek Grzywacz zgłosił wniosek o pozostawienie stawek podatku w 2015 r. na poziomie z 2014 r.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: radny Dariusz Makowski, Przewodniczący Rady Gminy i radna Marlena Witkowska- Rypina.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie poprawkę radnego Jacka Grzywacza- poprawka została przyjęta jednogłośnie.

Radny Krzysztof Kocikowski zgłosił literówkę w projekcie uchwały – poprawka została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 14 głosami „za”, przy 14 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.129.2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2015 r.

10.4. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego na 2015 rok.

Kierownik Beata Kruszka zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały tj. w §. 1 należy dopisać poz. 935 i w uzasadnieniu uchwały należy dopisać 23.10 i pozycję 935 – radni jednogłośnie przyjęli ww. zmianę.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 14 głosami „za” , przy 14 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.130.2014 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego na 2015 rok.

10.5. w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”.

Kierownik Agnieszka Piętka zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały tj. w rozdziale 10 w §12, ust. 8 pkt 3 należy wykreślić słowo „ rankingowej” - radni jednogłośnie przyjęli ww. zmianę. 
 
W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: Kierownik Agnieszka Piętka i radny Marek Mikuła.

Na salę obrad wróciła o godz. 14:20 radna Grażyna Błażejak.

Radna Maria Wolsztyńska zgłosiła wniosek o zwiększenie kwoty dotacji do 200 000 zł – radni jednogłośnie przyjęli ww. zmianę.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 15 głosami „za” , przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.131.2014 w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”.

10.6. w sprawie przystąpienia i wyznaczenia Delegata do Kujawsko- Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „ Salutaris”.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli Przewodniczący Rady Gminy, radna Marlena Witkowska- Rypina i Wójt Gminy Białe Błota. 

Wójt Gminy zaproponowała § 4 wpisać w wykropkowane miejsce Wójta Gminy Białe Błota – radni jednogłośnie przyjęli ww. poprawkę.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 15 głosami „za” , przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.132.2014 w sprawie przystąpienia i wyznaczenia Delegata do Kujawsko- Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „ Salutaris”.

10.7. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 15 głosami „za” , przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.133.2014 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych.

10.8. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 15 głosami „za” , przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.134.2014 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

10.9. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 15 głosami „za” , przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.135.2014  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

10.10. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 15 głosami „za” , przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.136.2014 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.

10.11. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 15 głosami „za” , przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.137.2014  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.

10.12. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Żołędziowej w miejscowości Zielonka, gmina Białe Błota.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 15 głosami „za” , przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.138.2014 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Żołędziowej w miejscowości Zielonka, gmina Białe Błota.

10.13. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Gminnej oraz Łabędziej w miejscowości Trzciniec w obrębie ewidencyjnym Białe Błota.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 15 głosami „za” , przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.139.2014 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Gminnej oraz Łabędziej w miejscowości Trzciniec w obrębie ewidencyjnym Białe Błota.

10.14. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Myśliwskiej i Łowieckiej w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 15 głosami „za” , przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.140.2014 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Myśliwskiej i Łowieckiej w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota.

10.15. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Biznesowej i Antoniego Przysieckiego w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: Wójt Gminy, radna Marlena Witkowska- Rypina, radny Krzysztof Kocikowski, radny Jacek Grzywacz, radny Dariusz Makowski, Przewodniczący Rady Gminy oraz radna Maria Wolsztyńska.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 13 głosami „za”, przy 1 głosie „ przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”, przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.141.2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Biznesowej i Antoniego Przysieckiego w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota.

10.16. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ Białe Błota Północ” w miejscowości Białe Błota.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 15 głosami „za” , przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.142.2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ Białe Błota Północ” w miejscowości Białe Błota.

10.17. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie i odstąpienie od obowiązku przetargowego oddania w użytkowanie nieruchomości gruntowej zabudowanej.

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy 15 głosami „za”, przy 15 radnych głosujących, podjęła Uchwałę Nr RGK.0007.143.2014 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie i odstąpienie od obowiązku przetargowego oddania w użytkowanie nieruchomości gruntowej zabudowanej.

Ad.11. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.

Radna Marlena Witkowska-Rypina w nawiązaniu do interpelacji z poprzedniej sesji dotyczącej sprawozdania finansowego za I półrocze 2014 r. powiedziała, że prosiła również o informację na temat kontroli, które były prowadzone w gminie Białe Błota przez Urząd Kontroli Skarbowej, ewentualnie inne kontrole dotyczące finansów i takiej odpowiedzi nie otrzymała. Dodała, że pytała również o audyt i otrzymała zdawkową odpowiedź.
Radna dodała, że przeanalizowała budżet i są w nim błędy i w związku z powyższym  poprosiła Skarbnika Gminy o wyjaśnienia tzn. chodzi o wydatki tj. są wydatki bieżące na kwotę 28 808 922,11 gr. i są wyszczególnione wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12 721 093, 63 gr., dotacje 2 344 720,72 gr., wydatki na obsługę długu publicznego 795 375,71 gr. z zestawienia tych liczb nie wynika kwota 28 mln. W związku z powyższym zapytała w jakim dziale te 12 mln jest schowane?
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w wydatkach bieżących są wyszczególnione tylko wynagrodzenia i pochodne oraz obsługa długu. Dodała również, że oprócz długu są inne wydatki które mieszczą się w budżecie gminy.
Radna Marlena Witkowska- Rypina zapytała Skarbnika Gminy gdzie to jest napisane?
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że wszystkie wydatki są uwzględnione w poszczególnych paragrafach.
Radna Marlena Witkowska- Rypina powiedziała, że prosiła o dokumenty.
Skarbnik Gminy powiedziała, że radna prosiła o wydruk ze wszystkich kont i otrzymała obroty i salda wszystkich ksiąg gminy. Dodała również, że te 12 mln można wyczytać z części tabelarycznej wykonania.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Skarbnika Gminy o przygotowanie odpowiedzi na piśmie.

Radny Krzysztof Kocikowski powiedział , że nie otrzymał odpowiedzi na swoje pytanie z poprzedniej sesji dot. utwardzenia parkingu w Przyłękach tj. skąd pochodził gruz i jaki był koszt inwestycji.

Ad. 12. Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Janusz Walczyński zapytał co dalej z dojazdem i  parkingiem przy cmentarzu w Białych Błotach.
Radna Elżbieta Lewandowska powiedziała, że zwróciła się do niej mieszkanka ul. Dębowej w sprawie chodnika i ułożonego wzdłuż niego rynsztoku od ul. Porzeczkowej do ul. Leszczynowej.
Radny Jacek Grzywacz podziękował jako sołtys Wójtowi Gminy za współpracę.
Radna Maria Wolsztyńska poruszyła sprawę dojazdu do cmentarza i parkingu w Białych Błotach. Dodała, że na parking i skwer w Murowańcu były pieniądze.

Ad. 13.  Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.

Wójt Gminy odpowiedział radnemu Januszowi Walczyńskiemu i radnej Marii Wolsztyńskiej, że ulica Kapliczna zostanie wykonana w przyszłym roku i dodała, że Wójt Gminy przygotowuje budżet, ale to Rada Gminy go uchwala i może do niego wprowadzać zmiany.

Ad.14 Wolne wnioski i zapytania.

Radna Marlena Witkowska- Rypina powiedziała, że rodzice dzieci szkolnych zgłaszają problemy dotyczące cen obiadów szkolnych. Zapytała dlaczego w innych gminach obiady są tańsze.
Następnie powiedziała, że poprzedniej sesji Pani Mecenas chwaliła się wygranymi procesami, ale nie powiedziała, że Pani Ewa Cieślik wygrała sprawę w sądzie  i została przywrócona do pracy.
Poruszyła także sprawę składów węgla i powiedział, że miała rację  bo wojewoda uchylił uchwałę w tej sprawie.

Pani E. Wika prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Cielu powiedziała że oferty najmu  nie spełniają warunków mieszkań socjalnych. Poinformowała także, że Gmina Białe Błota musi płacić za niedostarczenie lokali socjalnych i poprosiła o jak najszybsze zaproponowanie oferty najmu.

Pan Ryszard Piechociński zapytał kiedy będzie wykonana ulica Czekoladowa?

Radny Jacek Grzywacz poruszył sprawę chorego zabytkowego dębu.

Pan Niminowicz podziękował za podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu.

Pan Zenon Daczyński poruszył sprawę zaniedbanego cmentarza ewangelickiego i dodał, że nim interesują się tylko pijacy. Następnie zapytał o rozbudowę szkoły. Powiedział także, że jak buduje się skateparki to powinna na to być zgoda mieszkańców. Na koniec powiedział, że jest człowiekiem niezależnym i Wójt Gminy zrobiła mu wielka przykrość mówiąc że powinien być jej wdzięczny i dodał, że gmina nie robi nic dla bezrobotnych.

Radna Maria Wolsztyńska zapytała czy jest wykonany projekt ulicy Czerskiej? Poruszyła także sprawę obiadów w szkole i powiedziała że są mało urozmaicone i drogie. Powiedziała także, ze szkół powinno zniknąć śmieciowe jedzenie.

Radny Andrzej Kieroński poruszył sprawę ulicy Czekoladowej i złożył podziękowania w związku z upływem kadencji

Pan Krzysztof Kozłowski przedstawiciel Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Białych Błotach powiedział, że został złożony wniosek do Wójta Gminy o obniżenie kosztów obiadów. Poprosił jednak o pozostawienie  automatów Radzie Rodziców.

Radny Zbigniew Moroz złożył podziękowania w związku z zakończeniem kadencji.

Ad.15. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.  

Wójt Gminy odpowiedziała radnej Marlenie Witkowskiej- Rypinie i radnej Marii Wolsztyńskiej w sprawie obiadów szkolnych, że spotkała się z Przedstawicielami Rady Rodziców i pojawił się pomysł dofinansowania 1 zł.

Wójt Gminy odpowiedziała Pani E Wika , że gmina Białe Błota przedstawiła  oferty mieszkań socjalnych kilku osobom.

Zastępca Wójta odpowiedział radnej Marii Wolsztyńskiej, że na projekt ulicy składa się również specyfikacja. 
Radca Prawny Urzędu w imieniu Dyrektora GCK odpowiedziała radnej Marlenie Witkowskiej- Rypinie, że Pani Ewa Cieślik nie została przywrócona do pracy bo wyrok nie jest prawomocny.

Ad.16. Zakończenie Kadencji Wójta Gminy Białe Błota i VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota.

Wójt Gminy i Przewodniczący Rady Gminy w związku z upływem kadencji złożyli podziękowania radnym, sołtysom i kierownikom jednostek organizacyjnych.

Ad. 17. Zakończenie obrad LIII Sesji VI Kadencji.

Przewodniczący Rady Gminy Henryk Sykut  zamknął posiedzenie LIII Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
nagranie
lista głosowania imiennego (1696kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (31 października 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (31 października 2014, 10:23:30)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (12 listopada 2014, 12:13:13)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 769