Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Przyłęki (ul. Siedliskowa)

OBWIESZCZENIE
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. sprawy znak: GPR.6733.17.2019.4
 
   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.),

Wójt Gminy Białe Błota zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 45/2019 z dnia 8 maja 2019 r., znak: GPR.6733.17.2019.4, dla inwestycji polegającej na:

BUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ
NA TERENIE DZIAŁKI O NR EWID. 115/1, OBRĘB PRZYŁĘKI,
GMINA BIAŁE BŁOTA (ul. Siedliskowa).

 
     W związku z powyższym, strony mogą zapoznać się z wyżej wymienioną decyzją w Referacie  Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białe Błota (ul. Szubińska 57 – wejście do budynku Urzędu od ulicy Guliwera) w dniach pracy Referatu.
     Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Wójta Gminy Białe Błota, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.
    Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
    Stosownie do treści art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, co oznacza, że upływ czternastu dni, w ciągu których obwieszczenie było dostępne publicznie, powoduje, że czynność doręczenia decyzji uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.
 

metryczka


Wytworzył: Aleksandra Noskiewicz (23 maja 2019)
Opublikował: Aleksandra Noskiewicz (23 maja 2019, 12:26:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 109