Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV w rejonie ulicy Granicznej i Ku Stawom w Prądkach (wydanie decyzji)

Obwieszczenie
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
sygnatura: GPR.6733.92.2019.4
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096),
 
Wójt Gminy Białe Błota zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 126/2019, znak: GPR.6733.92.2019.4, dla inwestycji polegającej na:
 
BUDOWIE LINII KABLOWEJ NN/0,4KV DLA ZASILENIA 17 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH WOLNO STOJĄCYCH PRZY UL. GRANICZNEJ I KU STAWOM, NA TERENIE DZIAŁEK O NR EWID. 16, 30, 41/22, 41/23, 41/24, 41/25, 41/26, 41/27, 41/28, 41/31, 41/32, 41/34, 41/35, 41/36, 41/37, 41/38, 41/39, 41/40, 41/41, 41/42, 41/43, 41/44, 41/45, 42  OBRĘB PRĄDKI, GMINA BIAŁE BŁOTA.
 
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z wyżej wymienioną decyzją w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska  Urzędu Gminy Białe Błota (ul. Szubińska 57 – wejście do budynku Urzędu od ulicy Guliwera) w dniach pracy Referatu.

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Wójta Gminy Białe Błota, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Stosownie do treści art. 49 KPA zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, co oznacza, że upływ czternastu dni, w ciągu których obwieszczenie było dostępne publicznie, powoduje, że czynność doręczenia decyzji uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.

metryczka


Wytworzył: Monika Wylęgły (14 stycznia 2020)
Opublikował: Monika Wylęgły (14 stycznia 2020, 12:08:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 58