Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej w ciągu ulicy Kwiatowej w Kruszynie Krajeńskim (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
sygnatura: GPR.6733.125.2019.4  
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096),
 
Wójt Gminy Białe Błota zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego,

prowadzonego na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., działającej przez pełnomocnika Panią Ewę Rucińska prowadząca działalność Biuro Usług Projektowych "REWAX" inż. Ewa Rucińska,

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej śr/c wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul. Kwiatowej, na terenie działek o nr ewid. 93/6, 77, 85/2, 82/2, 79/6, 79/4, 79/2, 135/3, 134/49, 134/5, 134/36, 134/47, 134/60, 134/74, 134/62, 134/26, 134/48, 134/86, 134/42, 134/35, 134/43, 134/38, 134/34, 134/39, 134/45 obręb Kruszyn Krajeński, gm. Białe Błota.

W związku z powyższym, na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami oraz uzyskać wyjaśnienia w sprawie w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białe Błota (ul. Szubińska 57 - wejście do budynku Urzędu od ulicy Guliwera) w dniach pracy Referatu, a także składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie na adres Urzędu Gminy Białe Błota (ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota), w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Monika Wylęgły (22 stycznia 2020)
Opublikował: Monika Wylęgły (22 stycznia 2020, 09:44:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 66