Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w rejonie ulicy Rzepakowej, Żniwnej, Pszennej, Dziurawcowej w Zielonce (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
 

sygnatura: GPR.6733.50.2020.4  
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256),
 
Wójt Gminy Białe Błota zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego,
 
prowadzonego na wniosek: Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Białych Błotach, działającego przez pełnomocnika Panią Krzysztofę Tomczak,
 
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
budowie sieci wodociągowej, na terenie części działek o nr ewid.: 251/3, 257/18, 256/49, 258/8, 258/19 obręb Zielonka, gmina Białe Błota (w rejonie ulicy Rzepakowej, Żniwnej, Pszennej, Dziurawcowej).
 
W związku z powyższym, na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami oraz uzyskać wyjaśnienia w sprawie w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Białe Błota (ul. Szubińska 57 - wejście do budynku Urzędu od ulicy Guliwera) w dniach pracy Referatu, a także składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie na adres Urzędu Gminy Białe Błota (ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota), w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Białe Błota Dariusz Fundator (2 lipca 2020)
Opublikował: Monika Derc (2 lipca 2020, 08:01:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 104