Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu wraz z przyłączami w rejonie ulicy C. Miłosza w Łochowie (wydanie decyzji)

Obwieszczenie
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
sygnatura: GPR.6733.22.2020.4
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256),
 
Wójt Gminy Białe Błota zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 36/2020, znak: GPR.6733.22.2020.4, dla inwestycji polegającej na:

BUDOWIE GAZOCIĄGU ŚREDNIEGO CIŚNIENIA DN 63 PE WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI GAZU DN 32 PE DO DZIAŁEK NR EWID. 149/37, 149/32, 149/39 OBRĘB ŁOCHOWO, GMINA BIAŁE BŁOTA, NA TERENIE DZIAŁEK NR EWID.: 149/43, 149/42, 149/37, 149/32, 149/29 ORAZ CZĘŚCI DZIAŁEK NR EWID.: 149/44, 149/39, 330 I 160/11 OBRĘB ŁOCHOWO, GMINA BIAŁE BŁOTA (W REJONIE ULICY C. MIŁOSZA)

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z wyżej wymienioną decyzją w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska  Urzędu Gminy Białe Błota (ul. Szubińska 57 – wejście do budynku Urzędu od ulicy Guliwera) w dniach pracy Referatu.

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Wójta Gminy Białe Błota, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Stosownie do treści art. 49 KPA zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, co oznacza, że upływ czternastu dni, w ciągu których obwieszczenie było dostępne publicznie, powoduje, że czynność doręczenia decyzji uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Białe Błota Dariusz Fundator (2 lipca 2020)
Opublikował: Monika Derc (2 lipca 2020, 14:54:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 128