PROTOKÓŁ Z V SESJI VIII KADENCJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA odbytej w dniu 14.01.2019r., o GODZ. 15:00 w Auli Szkoły Podstawowej w Białych Błotach, ul. Czysta 1a

nagranie

 Protokół
z V Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe, która odbyła się  14.01.2019 r. w Auli Szkoły Podstawowej w Białych Błotach, ul. Czysta 1a.


Sesja trwała: od godziny 15.00 do godz. 15.15
Sesję prowadził: Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski
Sekretarz obrad: Jacek Grzywacz 
Protokolant posiedzenia: Anna Cabańska 

Przebieg sesji został transmitowany, utrwalony za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk i stanowi załącznik do niniejszego protokołu, który jest informacją publiczną.

 W sesji udział wzięli:1. Radni Gminy Białe Błota;
2. Wójt Gminy Dariusz Fundator
3. Zastępca Wójta Anna Jankowska- Cepak
4. Zastępca Wójta Mariusz Dolewski
5. Sekretarz Gminy Ewa Galicka
6. Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Białe Błota;
7. Kierownicy jednostek organizacyjnych i szkół w Gminie Białe Błota;
8. Sołtysi;
9. Zaproszeni goście i mieszkańcy

Porządek obrad:
1. Otwarcie V sesji VIII Kadencji Gminy Białe Błota, powitanie i stwierdzenie quorum. 
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ustalenia w sprawie porządku obrad. 

4. Podjęcie uchwał:

1)  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019,
2) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019Ad. 1 Otwarcie V sesji VIII Kadencji Gminy Białe Błota, powitanie i stwierdzenie quorum. 

 Przewodniczący Rady Gminy p. Bronisław Balcerowski otworzył V Sesję VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitał wszystkich obecnych na sesji, p. Dariusza Fundatora Wójta Gminy Białe Błota, p. Annę Jankowską- Cepak Zastępcę Wójta Gminy Białe Błota. Powitał pierwszy raz uczestniczącego na sesji Rady Gminy Białe Błota zastępcę Wójta p. Mariusza  Dolewskiego i Sekretarza Gminy p. Ewę Galicką. 
Poinformował, że na sali jest 19 radnych i Rada Gminy może podejmować uchwały. Poinformował, że na sesji nieobecna jest Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Maria Wolsztyńska i radny Krzysztof Michalak. Następnie odczytał pouczenie dot. ochrony danych osobowych. 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił wszystkich obecnych o powstanie i uczczenie minutą ciszy tragicznie zmarłego Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. 

Ad. 2 Wybór sekretarza obrad.

Przewodniczący Rady Gminy p. Bronisław Balcerowski złożył wniosek o przegłosowanie na sekretarza obrad kandydatury radnego Jacka Grzywacza. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 3 Ustalenia w sprawie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy p. Bronisław Balcerowski przekazał, że sesja została zwołana na wniosek wójta Gminy i  przedstawił porządek obrad z następującymi projektami uchwał: 

1)  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019,
2) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019

Następnie poddał pod głosowanie porządek obrad
Głosowanie:
w sprawie ustalenia porządku obrad. 

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Podsumowanie | ZA (19) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (2) Krzysztof Michalak, Maria Wolsztyńska

4. Podjęcie uchwał:

1) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.

Radny Łukasz Wyszomirski zwrócił uwagę na zapis w uzasadnieniu do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019, gdzie jest ostatnie zdanie brzmi: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019

Radca Prawny p. Maciej Dalka proponował wykreślenie ostatniego zdania. 

Wójt Gminy p. Dariusz Fundator jako wnioskodawca projektu uchwały przychylił się do propozycji radcy prawnego w sprawie wykreślenia ostatniego zdania.

Głosowanie:
w sprawie autopoprawki Wójta Gminy Białe Błota w sprawie wykreślenia ostatniego zdania w uzasadnieniu do projektu uchwały. 
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Podsumowanie |  ZA (19)
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (2)Krzysztof Michalak, Maria Wolsztyńska

Głosowanie:
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019. 

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Podsumowanie |  ZA (19) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (2) Krzysztof Michalak, Maria Wolsztyńska

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK. 0007.1.2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.

2) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019

Głosowanie:
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (19)
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (2) Krzysztof Michalak, Maria Wolsztyńska

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK. 0007.2.2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019

5. Zakończenie obrad V Sesji VIII Kadencji.

Przewodniczący Rady Gminy p. Bronisław Balcerowski zakończył obrady V Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota. 

                                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                                       Białe Błota                                                                                                                              Bronisław Balcerowski 


Zgodnie z § 39 ust 2 i 5 Statutu Gminy Białe Błota uwagi do protokołu można wnosić do dnia 7.02.2019r. Uwagi można wnosić w formie pisemnej do Przewodniczącego Rady Gminy
 

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (15 stycznia 2019)
Opublikował: Anna Cabańska (15 stycznia 2019, 08:13:00)

Ostatnia zmiana: Anna Cabańska (16 stycznia 2019, 10:50:23)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 235