PROTOKÓŁ Z VI SESJI VIII KADENCJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA odbytej w dniu 29.01.2019r., od GODZ. 15:00 w Auli Szkoły Podstawowej w Białych Błotach, ul. Czysta 1a

nagranie cz.1
Kontynuacja sesji w dniu 30.01.2019 r., od godz. 15:00 
nagranie cz. 2


Protokół 
z VI Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe, która odbyła się  29.01.2019 r. i została kontynuowana w dniu 30.01.2019r., w Auli Szkoły Podstawowej w Białych Błotach,                   ul. Czysta 1a.

Sesja trwała: od godziny 15.00 do godz. 0.15 w dniu 29.01.2019r i była kontynuowana od godz. 15.00 do godz. 15.35 w dniu 30.01.2019r.
Sesję prowadził: Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski 
Sekretarz obrad: Patrycja Harczenko   
Protokolant posiedzenia: Anna Cabańska 

Przebieg sesji został transmitowany, utrwalony za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk i stanowi załącznik do niniejszego protokołu, który jest informacją publiczną. 

W sesji udział wzięli:
1. Radni Gminy Białe Błota;
2. Wójt Gminy Dariusz Fundator 
3. Zastępca Wójta Anna Jankowska- Cepak
4. Zastępca Wójta Mariusz Dolewski 
5. Sekretarz Gminy Ewa Galicka 
6. Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Białe Błota;
7. Kierownicy jednostek organizacyjnych i szkół w Gminie Białe Błota;
8. Sołtysi;
9. Zaproszeni goście i mieszkańcy

Porządek obrad: 
1.Otwarcie VI Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołów z obrad I, II, III, IV Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:

1) Komisja Budżetu i Finansów;
2) Komisja Oświaty i Kultury;
3) Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu;
4) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
5) Komisja Rewizyjna;
6) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji;
7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.

9. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2019.
2) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2019-2024.
3) w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za udzieloną pomoc w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku osobom i rodzinom korzystającym z pomocy społecznej, których dochód przekracza 150 % kryterium ustawowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej
4) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
5) w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Białe Błota oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
6) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Białe Błota na lata 2019-2021
7) w sprawie zakazu używania fajerwerków, petard i innych środków pirotechnicznych
8) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele
9) w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota rozpatrzenia skargi Nr RGK.1510.1.2019 na działalność Wójta Gminy Białe Błota
10) w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota rozpatrzenia skargo Nr RGK.1510.2.2019 na działalność kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej w Białych Błotach
11) w sprawie rozpatrzenia skargi Nr RGK.1510.4.2018 na działalność Wójta Gminy Białe Błota
12) w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.

Ad. 1 Otwarcie VI sesji VIII Kadencji Gminy Białe Błota, powitanie i stwierdzenie quorum.  

Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski otworzył VI Sesję VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitał wszystkich obecnych na sesji, p. Dariusza Fundatora Wójta Gminy Białe Błota, p. Annę Jankowską- Cepak Zastępcę Wójta Gminy Białe Błota. Powitał kierowników, dyrektorów, radnych Gminy Białe Błota, sołtysów, przedstawicieli mediów, mieszkańców, gości przybyłych na sesję. Poinformował, że na sesji obecny są wszyscy radni i Rada może podejmować uchwały. Następnie odczytał pouczenie dot. ochrony danych osobowych. 

Ad. 2 Wybór sekretarza obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski złożył wniosek o przegłosowanie kandydatury na sekretarza obrad radnej Patrycji Harczenko. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Głosowanie wniosku w sprawie:wyboru sekretarza obrad radnej Patrycji Harczenko. 

Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie |  ZA (21) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski

Ad. 3. Przyjęcie protokołów z obrad I, II, III, IV Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.


Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski poddał pod głosowanie 
przyjęcie protokołów z obrad I, II, III, IV Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota. 

Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Podsumowanie | ZA (21) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski

Ad. 4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska p. Andrzej Wiekierak wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie nazwania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka i projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Białe Błota Północ- Zachód” w miejscowości Białe Błota, Gmina Białe Błota. 

Głosowanie w sprawie:wniosku o wprowadzenie dodatkowych projektów do porządku obrad przez Kierownika p. Andrzeja Wiekieraka. 

Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Podsumowanie | ZA (21) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski.

Radny Sławomir Ruge w imieniu Klubu radnych „Wybieram Gminę Białe Błota” wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad dwóch projektów uchwał: w sprawie stanowienia o kierunkach działania wójta i drugi projekt uchwały  w sprawie  stanowienia o kierunkach działania wójta.

Głosowanie w sprawie:wniosku radnego  Sławomira Ruge. 

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie | ZA (18)Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) Karolina Lachowicz, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka


Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota rozpatrzenia skargi Nr RGK. 1510.3.2019 na działalność dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach.

Radny Henryk Sykut stwierdził, że w projekcie uchwały nie jest zapisane czego dotyczy skarga. Uchwała jest zapisana zbyt ogólnie. 

Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski mówił, że treść skargi będzie rozpatrywana przez komisję. 

Głosowanie w sprawie:wniosku przewodniczącego Rady Gminy. 

Wyniki głosowania

ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie |  ZA (21) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski

Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski wnioskował o wprowadzenie drugiego projekt uchwały w sprawie  rozpatrzenia skargi Nr RGK. 1510.4.2019 na działalność sołtysa sołectwa Murowaniec.

 Głosowanie w sprawie:wniosku przewodniczącego Rady Gminy. 

Wyniki głosowania

ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Podsumowanie |  ZA (21) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski

Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski wnioskował o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji doraźnej do spraw zmian Statutu Gminy Białe Błota. 

Głosowanie w sprawie:wniosku przewodniczącego Rady Gminy. 

Wyniki głosowania

ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie | ZA (21) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski

Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski wnioskował o wprowadzenie projektu zmieniającego uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota. Głosowanie w sprawie:wniosku przewodniczącego Rady Gminy. 

Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie |  ZA (21) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski

Wójt Gminy Białe Błota p. Dariusz Fundator wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota.

 Głosowanie w sprawie:wniosku Wójta Gminy Białe Błota. 
Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie |  ZA (21) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski.

Radny Sławomir Ossowski wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad  projektu uchwały w sprawie diet radnych Rady Gminy Białe Błota i zwrotu kosztów ich podróży służbowych.

Głosowanie w sprawie:
wniosku radnego Sławomira Ossowskiego.
 
Wyniki głosowania
ZA: 4, PRZECIW: 13, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Podsumowanie |  ZA (4) Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Sławomir Ossowski, Henryk SykutPRZECIW (13) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Aleksandra Lubońska, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ruge, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka

Radny Sławomir Ossowski wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Wójta Gminy Białe Błota. 

Głosowanie w sprawie:
wniosku radnego Sławomira Ossowskiego. 
Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 13, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie |  ZA (8) Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Sławomir Ossowski, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna TomickaPRZECIW (13) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Aleksandra Lubońska, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ruge, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski

Przewodniczący Rady Gminy p. Bronisław Balcerowski wniósł pod głosowanie cały porządek obrad z wniesionymi projektami uchwał. 

Głosowanie w sprawie:ustalenia porządku obrad. 

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:ZA (18)Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
PRZECIW (2)Krzysztof Michalak, Sławomir Ossowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Jacek Krzyżanowski

Ad. 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący Rady Gminy p. Bronisław Balcerowski złożył sprawozdanie. 

Ad. 6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym.

1) Komisja Budżetu i Finansów.Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów p. Ilona Nowakowska przedstawiła sprawozdanie z prac komisji w okresie międzysesyjnym. 

2) Komisja Oświaty i Kultury.Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury p. Aleksandra Lubońska przedstawiła sprawozdanie z prac komisji w okresie międzysesyjnym. 

3) Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu 
Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu p. Anna Banaszek przedstawiła sprawozdanie z prac komisji w okresie międzysesyjnym. 

4) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska.Przewodniczący Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska p. Łukasz Wyszomirski przedstawił sprawozdanie z prac komisji w okresie międzysesyjnym. 

5) Komisja Rewizyjna.Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Sławomir Ruge przedstawił sprawozdanie z prac komisji w okresie międzysesyjnym. 

6) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji p. Jacek Grzywacz przedstawił sprawozdanie z prac komisji w okresie międzysesyjnym. 

Ad. 7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Wójt Gminy Białe Błota p. Dariusz Fundator przedstawił informację o działaniach w okresie międzysesyjnym. 

Ad. 8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.

Sołtys sołectwa Łochowo p. Sławomir Ruge przedstawił uwagi dotyczące uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota. Mówił, że jest zaniepokojony podziałem środków na inwestycje, które zostały zaproponowane przez wójta Gminy Białe Błota. Przekazał, że propozycje zastępcy wójta p. Jana Jaworskiego zostały wykreślone dotyczące m.in.  budowy ulicy Wycieczkowej, ul. Bukowej, niezrealizowania inwestycji dot. utwardzeniu części ulic prowadzących do niepublicznego przedszkola w Łochowie, ul. Okopowej w kierunku żłobka. Są to najbardziej newralgiczne miejsca i gminna powinna zapewnić dobre warunki dojazdu do ww. placówek. Dodał, że ma  uwagi do projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty. Mówił o nie uwzględnieniu przez wójta w uchwale budżetowej niewydatkowanej kwoty na budowę oświetlenia, prosił o wypowiedź w tym temacie sołtysów.

Sołtys Białych Błot p. Maria Płotkowska mówiła, że zaplanowane do realizacji  były ul. Literacka, ul. Bajeczna, zakończenie ul. Drzewnej. Ul. Judyma i ul. Sobótki, parking przy kościele. Prosiła, aby wykonać niedokończone inwestycje. Wspomniała o braku  oświetlenia przy ul. Niedzielnej. 

Sołtys Sołectwa  Przyłęk p. Paweł Zuehlke zwrócił się o zabezpieczenie środków na oświetlenie, które nie zostało zrealizowane  roku 2018. Zapewniano, że oświetlenie będzie zrealizowane i że środki są zabezpieczone. 

Sołtys Sołectwa Łochowice p. Jacek Grzywacz również mówił o niezrealizowanym oświetleniu w sołectwie Łochowice i dofinansowaniu na to zadanie. Mówił o wykreśleniu z budżetu na rok 2019 m.in. zadań dot realizacji dojazdów do przedszkoli i żłobków. Nie ma dojazdu do szkoły w Zielonce, w Przyłękach. Mówił o ul. Wycieczkowej, która miała być zrealizowana, a  środki na ten cel były wpisane w prowizorium. 

9. Podjęcie uchwał:
1) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2019.

Kierownik Referatu Budżetu p. Krystyna Kołodziejczak mówiła, że projekt budżetu z naniesionymi poprawkami zgłoszonymi na komisjach  został przedstawiony Radzie Gminy. Przedstawiła projekt budżetu na rok 2019 z naniesionymi poprawkami.  

Radny Jacek Grzywacz prosił o wymienienie wszystkich Kół Seniora działających na terenie gminy.Wójt Gminy Białe Błota p. Dariusz Fundator mówił, że na terenie gminy działa 13 Kół Seniora. 

Przewodniczący Rady Gminy p. Bronisław Balcerowski poddał pod głosowanie autopoprawki przedstawione przez p. Krystynę Kołodziejczak Głosowanie w sprawie:autopoprawek przedstawionych przez  kierownika Referatu Budżetu p. Krystynę Kołodziejczak dot. pozycji promocja Gminy Białe Błota na Koła Seniora  i pozostałych poprawek wniesionych przez kierownika Referatu Budżetu. 

Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie | ZA (21) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski

Radna Ilona Nowakowska wnioskowała o zmianę w projekcie uchwały budżetu na 2019r. w zadaniach inwestycyjnych: Budowa ul. Ślesińskiej w Łochowicach koszt 210.000 zł. Wnioskowała o zwiększenie w rozdziale 90015 §  6050 o kwotę 422.000 zł dot. to oświetlenia dróg na terenie gminy Białe Błota 45.205,08 zł. Kruszyn Krajeński 62.605,08 zł, Lisi Ogon 20.000 zł, Łochowo 69.189,84 zł, Łochowice 60.000 zł, Murowaniec 64.000 zł, Przyłęki 60.000 zł, Zielonka 41.000 zł. Wnioskowała o budowę ul. Wycieczkowej w Łochowie 500.000 zł, budowę ul. Sobótki w Białych Błotach 400.000 zł, budowę ul. Judyma w Białych Błotach 300.000 zł, Utwardzenie nawierzchni części ulicy od ul. Szosa Nakielska, ul. Wczasowej i ul. Plażowej do przedszkola „Zakątek Przedszkolaka” w Łochowie, kwota 300.000 zł. Budowa ul. Jaworowej w Zielonce 250.000 zł, budowa ul. Okopowej w Łochowie - 300.000 zł, budowa ul. Przyrodniczej w Przyłękach 50.000 zł. Łączna kwota to 2.732.000 zł.

Radna Patrycja Harczenko przedstawiła źródła finansowania ww. propozycji. Wnioskowała o wprowadzenie zmniejszeń w załączniku 2 do projektu budżetu na 2019 rok. W dziale 600 Transport i łączność odjąć 1.308.840,88 zł. Z działu 700 Gospodarka Mieszkaniowa 600.000 zł, z działu 750 Administracja Publiczna 500.000 zł W tej kwocie z rozdziale 75075 zawarta jest kwota 40.000 zł jest to promocja samorządu terytorialnego, w dziale 754 rozdział 75405 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy kwota 45.000 zł. Z działu 921 rozdział 92109 dotacja dla samorządowej instytucji kultury 278.159,12 zł co daje sumę całkowitą 2.732.000 zł 

Wójt Gminy p. Dariusz Fundator mówił, że był czas aby wprowadzać zmiany do budżetu podczas posiedzeń komisji Rady. Na komisjach nie zaproponowano propozycji zmian. Obecnie aby wnieść zaproponowane zmiany potrzeba więcej czasu ponieważ zmiany trzeba również  nanieść w Wieloletniej Prognozie Finansowej.  

Radny Krzysztof Michalak pytał o zmiany przedstawione przez radną Patrycje Harczenko dot. zmniejszeń w dziale administracja. Dodał, że nikt nie przedstawił zmian  na komisjach. 

Radny Sławomir Ruge mówił o dziale 600 rozdział 60016 drogi publiczne gminne. Przekazał, że radni nie chcą zmniejszać środków na dojazdy autobusów. Celem jest dokonanie korekty przez urząd gminy w rozdziale 60016 dot. zmniejszenia o kwotę 1.308.840,88 zł., a korekty mogą zostać dokonane na sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy p. Bronisław Balcerowski mówił o wysokości zadłużenia gminy.

Zastępca Wójta p. Anna Jankowska- Cepak mówiła o zabezpieczeniu środków na inwestycje przez radnych na wysokości 100.000 zł, gdzie wysokość  ceny inwestycji po trzecim przetargu wynosiła 2.700.000 zł Przekazała, że  brak zabezpieczonych kwot w budżecie spowodował że przetargi, które zostały ogłoszone musiały zostać unieważnione. Radni chcą wprowadzać inwestycje nie zabezpieczając kwot. Umowa dot budowy ul. Judyma nie mogła zostać podpisana z uwagi na błędy prawne. Termin realizacji na budowę drogi wynosił 3 dni. 

Radna Maria Wolsztyńska wręcz wymusza podpisanie takiej umowy przychodząc do urzędu. Wójt Gminy p. Dariusz Fundator mówił, że w ramach rekonstrukcji administracji pozyskano osoby, które będą w stanie realizować trudne zadania. Jedyną pozycją, która weszła dodatkowo do realizacji w budżecie to budowa dróg dojazdowych i ronda turbinowego. Zostały podwyższone koszty realizacji inwestycji. Prosił, aby nie obciążać obecnej administracji błędami poprzedniej administracji. Nie zwiększać deficytu w budżecie tylko go sukcesywnie zmniejszać. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy p. Maria Wolsztyńska mówiła, że wśród niewykonanych inwestycji znalazły się inwestycje, które były doszacowane i na które były pieniądze m.in. ul. Judyma. Radni dotychczas pracowali nad prowizorium budżetu przekazanym przez zastępcę Wójta p. Jana Jaworskiego, obecny projekt budżetu został przekazany na ostatnie posiedzenia komisji. Nastąpiły  zdjęcia  poszczególnych inwestycjach, a nie dokonano zmian w działach gdzie należałoby szukać oszczędności. 

Wójt Gminy p. Dariusz Fundator pytał dlaczego radni proponują wprowadzenie niedoszacowanych inwestycji jak np.: budowa ul. Wycieczkowej. Dodał, że jest możliwość pozyskania dotacji.  

Radny Sławomir Ruge stwierdził, że deficyt i zadłużenie nie są zwiększane. Na ul. Wycieczkową klub radnych zaplanował kwotę 500.000 zł natomiast w WPF zaplanowano kwotę 2.100.000 zł na następny rok.  Jeżeli nie będzie dofinansowania wówczas w kolejnym roku zostanie zwiększone zadłużenie.

Wójt Gminy p. Dariusz Fundator prosił, aby nie podejmować działań skutkujących na szkodę gminy. 

Zastępca Wójta p. Anna Jankowska- Cepak mówiła, że Wieloletnia Prognoza Finansowa nie jest źródłem finansowania. Prosiła o wskazanie źródła finansowania ul. Wycieczkowej. 

Radny Jacek Grzywacz pytał jaki odcinek drogi przy rondzie turbinowym jest po stronie Białych Błot. Wójt Gminy p. Dariusz Fundator mówił o rozbudowie drogi wojewódzkiej 223 i budowie drogi gminnej relacji Białe Błota Osiedle Miedzyń 

Radna Ilona Nowakowska mówiła, że w Murowańcu będzie realizowana ul. Sokola i ścieżka pieszo-rowerowa. Do budżetu na 2019r. została wpisana ul. Ptasia.

Przewodniczący Rady Gminy p. Bronisław Balcerowski ogłosił 30 minutową przerwę. 

Po przerwie głos zabrał radny Henryk Sykut mówiąc, że zadłużenie przedstawione w budżecie jest bardzo wysokie. Zaplanowano około 6.000.000 własnych środków na inwestycje i należałoby się skupić na inwestycjach, które mają zewnętrzne dofinansowanie. Pytał jakie wolne środki uwolnią się w roku 2019 a będą pochodziły z roku 2018. W budżecie znalazły się dwa bardzo ważne zadania tj. Turbo rondo, lecz uważa że wydatki na to zadanie są zawyżone. Pytał, czy właściwe jest kupowanie  równiarki.  

Wójt Gminy p. Dariusz Fundator mówił, że inwestycja Turbo ronda jest inwestycją powiązaną. Miasto Bydgoszcz nie będzie partycypowało w kosztach. Natomiast zakup równiarki jest niższy niż zlecenie równania dróg przez firmy zewnętrzne. 

Radny Sławomir Ossowski zadał pytanie radnym z Klubu „Wybieram Gminę Białe Błota”, czy z rady robią prywatny klub? Radni z tego Klubu wprowadzają poprawki do budżetu nie przedstawiając poprawek pozostałym radnym, którzy nie otrzymali poprawek i nie wiedzą nad czym mają głosować. Mówił, że sołectwo Murowaniec jest zaniedbane i nie ma podstawowych dróg. Drzewce nie mają żadnej utwardzonej drogi. Mówił o wadliwej kanalizacji w Łochowie czy  ulice, na które są zabezpieczone środki w budżecie znajdują się w pobliżu tej kanalizacji. 

Przewodniczący Rady Gminy p. Bronisław Balcerowski mówił, że radni z Klubu „Wybieram Gminę Białe Błota” pracowali nad propozycjami do budżetu.

 Radny Krzysztof Michalak prosił o podanie informacji skąd zostaną zabrane pieniądze. Zabierając środki z działu administracja być może zostaną zwolnieni pracownicy. Nikt propozycji zmian nie przedstawił na komisjach Rady. Mówił o pominięciu jednej strony Białych Błot jeżeli chodzi o inwestycje. 

Radny Piotr Mądrzyński mówił o kwocie 50.000 przeznaczonej na kładkę przy Pszczelim Zakątku. Uważa, że wybudowanie kładki powinno być tańsze. 

Zastępca Wójta p. Anna Jankowska- Cepak ponownie pytała o źródła finansowania.

Radna Magdalena Sznajder  wnioskowała o wycofanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na 2019 rok wraz z proponowanymi poprawkami, ponieważ część radnych nie wie nad czym ma głosować. Głosowanie w sprawie:wniosku radnej Magdaleny Sznajder dot. wycofania wniosku klubu radnych "Wybieram Gminę Białe Błota". 

Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 13, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Podsumowanie | ZA (8) Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Sławomir Ossowski, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka
PRZECIW (13) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Aleksandra Lubońska, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ruge, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski

Kierownik Referatu Budżetu p. Krystyna Kołodziejczak pytała o źródła finansowania.Wójt Gminy p. Dariusz Fundator mówił, że radni uchwalając budżet bez podania źródeł finansowania złamią prawo.  

Zastępca Wójta p. Anna Jankowska- Cepak odczytała art. 240 ustawy  o finansach publicznych który stanowi, że bez zgody zarządu organ stanowiący nie może wprowadzać w projekcie uchwały budżetowej zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 

Przewodniczący Rady Gminy p. Bronisław Balcerowski stwierdził, że deficyt nie zostaje zwiększony, wydatki nie zostają zwiększone i nie są zmniejszane dochody. Radna Magdalena Sznajder prosiła, aby radna Patrycja Harczenko wyjaśniła przedstawione zmiany do budżetu. 

Radna Patrycja Harczenko mówiła, że przedstawiła zmiany wypracowane przez klub radnych „Wybieram Gminę Białe Błota”. Stwierdziła, że nie będzie odpowiadać na pytania. 

Wójt Gminy p. Dariusz Fundator mówił, że zmiany w budżecie można wprowadzać w ciągu roku. 

Przewodniczący Rady Gminy p. Bronisław Balcerowski ogłosił 10 minutową przerwę. 

Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek radnej Patrycji Harczenko 

O godz. 20.43 z sali wyszedł radny Krzysztof Michalak. 

Głosowanie w sprawie:wniosku radnej Patrycji Harczenko dot. zmniejszenia wydatków inwestycyjnych. 
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 5, NIEOBECNI: 1
Podsumowanie | ZA (13)Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Aleksandra Lubońska, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ruge, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
PRZECIW (2) Piotr Mądrzyński, Henryk Sykut
BRAK GŁOSU (5) Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Sławomir Ossowski, Magdalena Sznajder, Katarzyna TomickaNIEOBECNI (1) Krzysztof Michalak

Radna Magdalena Sznajder stwierdziła, że w czasie przerwy odbyło się wspólne spotkanie radnych, po czym proszono, aby niektórzy radni wyszli i zmieniono zdanie na temat głosowania. 

Radca Prawny p. Magdalena Bełza Rojkowska mówiła, że została naruszona dyscyplina finansów publicznych. Zostanie zablokowane  tworzenie funduszy sołeckich, nie będzie można udzielać gwarancji, poręczeń i pożyczek. 

Przewodniczący Rady Gminy p. Bronisław Balcerowski poddał pod głosowanie wniosek radnej Ilony Nowakowskiej.  

Głosowanie w sprawie:wniosku radnej Ilony Nowakowskiej dot. wprowadzenia inwestycji na 2019 rok. 
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 5, NIEOBECNI: 1

Podsumowanie | ZA (13) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Aleksandra Lubońska, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ruge, Maria Wolsztyńska, Łukasz WyszomirskiPRZECIW (2) Piotr Mądrzyński, Henryk Sykut
BRAK GŁOSU (5) Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Sławomir Ossowski, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka
NIEOBECNI (1) Krzysztof Michalak

Głosowanie  w sprawie:Projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2019.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 5, NIEOBECNI: 1

Podsumowanie |  ZA (13) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Aleksandra Lubońska, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ruge, Maria Wolsztyńska, Łukasz WyszomirskiWSTRZYMUJĘ SIĘ (2) Piotr Mądrzyński, Henryk Sykut
BRAK GŁOSU (5) Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Sławomir Ossowski, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka
NIEOBECNI (1) Krzysztof Michalak

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK. 0007.3.2019 w sprawie uchwalenia  budżetu gminy Białe Błota na 2019

2) Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2019-2024

Kierownik Referatu Budżetu p. Krystyna Kołodziejczak mówiła, że WPF przedstawiony radnym nie istnieje. Przedstawiony przez radnych wniosek nie spełnia wymogów formalnych. Nie zostały wskazane środki z których miałyby być zrealizowane inwestycje. WPF jest częścią integralną uchwały budżetowej, uchwalone zmiany nie wejdą do budżetu. Uchwała WPF nie może być podjęta, a zmiany nie zostaną wprowadzone. RIO odrzuci uchwałę budżetową i  do końca lutego uchwali nowy budżet. 

Radny Sławomir Ruge mówił, że budżet został zbilansowany w zaplanowanych środkach. 
Ul. Wycieczkowa nie będzie finansowana kredytem tylko ze środków własnych gminy. Nie widzi zagrożenia, żeby nie można było wnieść zmian do WPF.

Radny Krzysztof Kocikowski przedstawił propozycje i radni wskazali z jakiego działu ma być zmniejszenie i w jakim dziale ma być zwiększenie.  

Przewodniczący Rady Gminy p. Bronisław Balcerowski przekazał, że uchwała nie zostanie podjęta. 

Radny Jacek Grzywacz zaproponował, aby przejść do omówienia kolejnych uchwał, a projekt w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2019-2024 przenieść na ostatnią pozycję. 

Głosowanie w  sprawie:wniosku radnego Jacka Grzywacza o wycofanie uchwały z porządku obrad. 

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Podsumowanie | ZA (13) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Aleksandra Lubońska, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ruge, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski

PRZECIW (5) Krzyżanowski Jacek, Lachowicz Karolina, Ossowski Sławomir, Sznajder Magdalena, Tomicka Katarzyna
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Madrzyński Piotr, Sykut Henryk
NIEOBECNI (1)  Krzysztof Michalak

3) Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za udzieloną pomoc w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku osobom i rodzinom korzystającym z pomocy społecznej, których dochód przekracza 150 % kryterium ustawowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. 

Głosowanie w sprawie:Projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za udzieloną pomoc w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku osobom i rodzinom korzystającym z pomocy społecznej, których dochód przekracza 150 % kryterium ustawowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. 

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Podsumowanie |  ZA (20) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (1) Krzysztof Michalak

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK. 0007.4.2019 w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za udzieloną pomoc w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku osobom i rodzinom korzystającym z pomocy społecznej, których dochód przekracza 150 % kryterium ustawowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. 

4) Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Głosowanie:w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Podsumowanie |  ZA (20) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (1) Krzysztof Michalak

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK. 0007.5.2019 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

5) Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Białe Błota oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Głosowanie:w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Białe Błota oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Podsumowanie | ZA (20) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (1) Krzysztof Michalak

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK. 0007.6.2019 w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Białe Błota oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

6) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Białe Błota na lata 2019-2021

Głosowanie:w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Białe Błota na lata 2019-2021. 

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Podsumowanie | ZA (20) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski

NIEOBECNI (1) Krzysztof Michalak

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK. 0007.7.2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Białe Błota na lata 2019-2021.

7) Projekt uchwały w sprawie zakazu używania fajerwerków, petard i innych środków pirotechnicznych.

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska p. Andrzej Wiekierak wniósł  autopoprawkę polegającą na wykreśleniu z treści uchwały dnia 30 grudnia. 

Głosowanie w sprawie:autopoprawki p. Andrzeja Wiekieraka w sprawie wykreślenia dnia 30 grudnia. 

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Podsumowanie |  ZA (20) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (1) Krzysztof Michalak

Głosowanie :w sprawie zakazu używania fajerwerków, petard i innych środków pirotechnicznych. 

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Podsumowanie | ZA (20) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (1) Krzysztof Michalak

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK. 0007.8.2019 w sprawie zakazu używania fajerwerków, petard i innych środków pirotechnicznych. 

8) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele

Głosowanie:w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele. 

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Podsumowanie | ZA (20)Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (1) Krzysztof Michalak

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK. 0007.9.2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele.

9) Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota rozpatrzenia skargi Nr RGK.1510.1.2019 na działalność Wójta Gminy Białe Błota

Głosowanie:w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota rozpatrzenia skargi Nr RGK.1510.1.2019 na działalność Wójta Gminy Białe Błota. 

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Podsumowanie | ZA (20) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirsk
iNIEOBECNI (1) Krzysztof Michalak

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK. 0007.10.2019 w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota rozpatrzenia skargi Nr RGK.1510.1.2019 na działalność Wójta Gminy Białe Błota. 

10) Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota rozpatrzenia skargi Nr RGK.1510.2.2019 na działalność kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej w Białych Błotach.

Radny Henryk Sykut pytał, czy Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zajmowała się sprawą skargi na kierownika ZAZ.

Radny Jacek Grzywacz mówił, że na komisję przybyła osoba, która złożyła skargę, konsekwencją jest przygotowana ww. uchwała. Zwrócono się do wójta o zajęcie stanowiska w tej sprawie. 

Głosowanie:w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota rozpatrzenia skargi Nr RGK.1510.2.2019 na działalność kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej w Białych Błotach. 

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Podsumowanie | ZA (20) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (1) Krzysztof Michalak

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK. 0007.11.2019 w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota rozpatrzenia skargi Nr RGK.1510.2.2019 na działalność kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej w Białych Błotach. 

11) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Nr RGK.1510.4.2018 na działalność Wójta Gminy Białe Błota

Głosowanie:w sprawie rozpatrzenia skargi Nr RGK.1510.4.2018 na działalność Wójta Gminy Białe Błota. 
Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Podsumowanie | ZA (20) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (1) Krzysztof Michalak

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK. 0007.12.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi Nr RGK.1510.4.2018 na działalność Wójta Gminy Białe Błota.

12) w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty. 

Przewodniczący Rady Gminy p. Bronisław Balcerowski mówił o autopoprawkach, które zostały przesłane z kancelarii prawnej. 

Radny Sławomir Ruge mówił, że przedstawił projekt uchwały podjętej w Bełchatowie. Stwierdził, że zaproponowane autopoprawki wprowadzają większy chaos. Pytał, czy wykreślenie numeru PESEL jest słuszne i dozwolone prawnie? Brakuje zapisu, kto pokrywa wydatki  związanej z wykonaniem inicjatywy uchwałodawczej i kto weryfikuje zgodności i ilość podpisów.

Radca prawny p. Magdalena Bełza- Rojkowska mówiła, że uchwała przygotowana przez kancelarię spełnia wymogi prawne. W uchwale otrzymanej od radnego Sławomira Ruge są dwa zapisy niezgodne z prawem i w rozstrzygnięciach nadzorczych są uchylane m. in § 10 punkt 5  i § 12 mówiący o wydatkach.   
Radny Sławomir Ruge proponował, aby przyjąć projekt uchwały, który został podjęty w Bełchatowie. Następnie wycofał swój wniosek 

Głosowanie w sprawie:autopoprawki Przewodniczącego Rady Gminy Białe Błota. 

1. Treść § 3 zastępuje się treścią: Złożony projekt staje się przedmiotem obrad Rady Gminy na najbliższej sesji po złożeniu projektu, nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia projektu.
2. Treść § 4 zastępuje się treścią:1. Wniesienie projektu uchwały nie stanowi przeszkody do wniesienia innego projektu w tej samej sprawie, w tym także przez grupę mieszkańców.
2.  Projekt uchwały, w stosunku do którego postępowanie uchwałodawcze nie zostało zakończone w trakcie kadencji Rady, w której został wniesiony, jest rozpatrywany przez Radę następnej kadencji bez potrzeby ponownego wniesienia projektu uchwały.
3.  Mieszkańcy mogą złożyć projekt uchwały również w przypadku, gdy uprzednio złożony przez nich projekt dotyczący tych samych kwestii został przez Radę Gminy odrzucony.3. W § 5 dodaje się ust 2 o treści:2. Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, jego rozpowszechnianiem, kampanią promocyjną, a także organizacją zbierania podpisów mieszkańców popierających projekt, wykonuje Komitet. Komitet występuje pod nazwą uzupełnioną o tytuł projektu uchwały.
4. W § 7 dodaje się na końcu zdania ( pełnomocnika ).
5. W § 9 dodaje się ust. 2 o treści:2. Promocja obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej może być realizowana przez komitet również w innych formach niż określona w ust. 1, które w szczególności polegają na wyłożeniu projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w siedzibie komitetu, lub powszechnie dostępnych miejscach publicznych, opracowaniu i rozpowszechnianiu informatorów i ulotek, prowadzeniu otwartych spotkań z mieszkańcami gminy oraz innych zwyczajowo przyjętych form komunikacji.
6. W § 12 wykreśla się  oraz numeru PESEL.
 7. Wykreśla się §§§ 13,14,15. W związku z tym zmienia się numeracja końcowa : § 16 zastępuje się § 13, § 17 zastępuje się § 14.

Z sali wyszła radna Maria Wolsztyńska 

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1
Podsumowanie | ZA (15)Bronisław Balcerowski, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sławomir Ossowski, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Łukasz WyszomirskiPRZECIW (1)Sławomir RugeWSTRZYMUJĘ SIĘ (3) Anna Banaszek, Krzysztof Kocikowski, Ilona NowakowskaBRAK GŁOSU (1) Maria WolsztyńskaNIEOBECNI (1) Krzysztof Michalak

Głosowanie:w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty. 

Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1
Podsumowanie | ZA (17)Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sławomir Ossowski, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Łukasz Wyszomirski
PRZECIW (1)Sławomir Ruge
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)Ilona Nowakowska
BRAK GŁOSU (1)Maria Wolsztyńska
NIEOBECNI (1) Krzysztof Michalak

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK. 0007.13.2019 w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty. 

13) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka

Na salę weszła radna Maria Wolsztyńska 

Głosowanie:w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka. 
Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Podsumowanie | ZA (20) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (1) Krzysztof Michalak

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK. 0007.14.2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka. 

14) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Białe Błota Północny - Zachód" w miejscowości Białe Błota, gmina Białe Błota

Głosowanie:w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Białe Błota Północny - Zachód" w miejscowości Białe Błota, gmina Białe Błota. 

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Podsumowanie | ZA (20) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (1) Krzysztof Michalak

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK. 0007.15.2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Białe Błota Północny - Zachód" w miejscowości Białe Błota, gmina Białe Błota. 

15) Projekt uchwały w sprawie stanowienia o kierunkach działania wójta.

Radny Łukasz Wyszomirski odczytał treść projektu uchwały wraz z uzasadnieniem. 

Zastępca Wójta p. Dariusz Fundator mówił, że wybór jego osoby na wójta i działania prowadzone w urzędzie były oczekiwaniem mieszkańców. Przedstawione argumenty w uzasadnieniu do projektu uchwały nie mają odzwierciedlenia do sytuacji faktycznej, która zadziała się w funkcjonowaniu urzędu Gminy Białe Błota. Przedstawione tezy zostały wybrane wybiórczo pod potrzeby uzasadnienia uchwały. 

Zastępca Wójta p. Anna Jankowska- Cepak mówiła, że projektem ww. uchwały radni przekraczają swoje kompetencje. Wójt jest kierownikiem urzędu i to wójt zatrudnia i do wójta należy polityka kadrowa. 
Radna Magdalena Sznajder pytała, czy zlikwidowanie Referatu Kontroli przyczyni się do skutków dla gminy. 

Kierownik Referatu Podatków i Opłat p. Katarzyna Janka- Tymek mówiła, że do marca 2018r.  kontrola podatkowa była sprawowana przez referat Podatków i Opłat. W późniejszym czasie  kontrola podatkowa była sprawowana przez Referat Kontroli. W nowym regulaminie organizacyjnym zadania wynikające z kontroli podatkowej ponownie powróciły do Referatu Podatków i Opłat i kontrola będzie sprawowana. 

Sekretarz Gminy p. Ewa Galicka mówiła, że etaty, które zostały zlikwidowane w referacie Kontroli zostały przypisane do Referatu Podatków i Opłat razem z zadaniami. 

Zastępca Wójta p. Dariusz Fundator dodał, że działalność referatu Kontroli powielała się z działalnością w referacie Podatków. 

Radny Sławomir Ossowski pytał ilu pracowników zostało zwolnionych?

Zastępca Wójta p. Dariusz Fundator odpowiedział, że w referacie Kontroli, który został zlikwidowany było zatrudnionych dwóch pracowników. Obydwaj pracownicy dostali wypowiedzenia umowy o pracę. Kierownikowi zostało zaproponowane miejsce pracy w referacie Podatków lecz nie przyjął propozycji.  
Radny Sławomir Ossowski stwierdził, że w związku z tym nie widzi masowych zwolnień. 

Głosowanie:w sprawie stanowienia o kierunkach działania wójta. 

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Podsumowanie | ZA (13)Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Aleksandra Lubońska, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ruge, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
PRZECIW (5)Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Sławomir Ossowski, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)Piotr Mądrzyński, Henryk SykutNIEOBECNI (1) Krzysztof Michalak
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK. 0007.16.2019 w sprawie stanowienia o kierunkach działania wójta.

16) Projekt uchwały w sprawie stanowienia o kierunkach działania wójta.

Radna Anna Banaszek odczytała treść projektu uchwały wraz z uzasadnieniem. 

Radny Jacek Grzywacz mówił że dobrze by było gdyby obsługę Rady Gminy sprawowała mecenas  p. Edycie Ksobiak. 

Zastępca Wójta p. Anna Jankowska- Cepak mówiła, że w piśmie wójta gminy jest zapis, że stawia do dyspozycji radnym kancelarię obsługującą Urząd Gminy Białe Błota. Statut Gmin nie przewiduje uczestniczenia radcy prawnego w pracach komisji rady. W piśmie zapisana jest propozycja, aby radni przygotowali pisemnie  wnioski z komisji  celem wydania opinii prawnej. Odczytane uzasadnienie jest przekłamywaniem opinii publicznej. Ponadto radni nie prosili o wgląd w umowę zawartą z kancelarią prawną 

Zastępca Wójta p. Dariusz Fundator prosił o podanie przykładu, czy obecnie opinie prawne są przekazywane z tygodniowym opóźnieniem. Prosił o wypowiedź pracowników biura Rady Gminy, czy były opóźnienia w udzielaniu odpowiedzi przez kancelarię.

Podinspektor p. Dominika Kowalska powiedziała, że opinie do biura Rady wpływają po kilku dniach, nie czekała na opinię kilka tygodni. 

Zastępca Wójta p. Anna Jankowska- Cepak zapewniła, że radca prawny p. Edyta Ksobiak nie uczestniczyła w komisjach, a na opinię prawną p. Edyty Ksobiak czekała kilka tygodni, miesięcy i czasami się ich nie doczekała. Dodała, że przedstawiona uchwała jest niezgodna z przepisami prawa. Wójt decyduje o tym kogo zatrudnia i kogo zwalnia. Mówiła, że została przegłosowana uchwała budżetowa w której  zostały zmniejszone środki na administrację, a radca prawny to też administracja 

Radna Magdalena Sznajder prosiła, aby radni składali taki wniosek w imieniu swoim, a nie całej Rady. Potwierdziła bardzo dobry kontakt z radcą prawnym. 

Radna Aleksandra Lubońska wniosła autopoprawkę do uzasadnienia projektu uchwały polegającej na poprawienia słowa z dna na dnia. 

Głosowanie:w sprawie autopoprawki radnej Aleksandry Lubońskiej. 

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Podsumowanie | ZA (20)Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (1) Krzysztof Michalak

Głosowanie:w sprawie stanowienia o kierunkach działania wójta. 

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Podsumowanie | ZA (13)Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Aleksandra Lubońska, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ruge, Maria Wolsztyńska, Łukasz WyszomirskiPRZECIW (5)Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Sławomir Ossowski, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)Piotr Mądrzyński, Henryk Sykut
NIEOBECNI (1)Krzysztof Michalak

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK. 0007.17.2019 w sprawie stanowienia o kierunkach działania wójta.

O godz. 22.20 z sali wyszła radna Anna Banaszek  

17) Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota rozpatrzenia skargi Nr RGK.1510.3.2019 na działalność dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach

Głosowanie:w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota rozpatrzenia skargi Nr RGK.1510.3.2019 na działalność dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach. 
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Podsumowanie ZA (19)Bronisław Balcerowski, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (2)Anna Banaszek, Krzysztof Michalak

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK. 0007.18.2019 w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota rozpatrzenia skargi Nr RGK.1510.3.2019 na działalność dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach. 

18) Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota rozpatrzenia skargi Nr RGK.1510.4.2019 na działalność sołtysa sołectwa Murowaniec. 

Głosowanie:w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota rozpatrzenia skargi Nr RGK.1510.4.2019 na działalność sołtysa sołectwa Murowaniec. 

Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Podsumowanie | ZA (17) Bronisław Balcerowski, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
PRZECIW (2)Jacek Grzywacz, Zbigniew Moroz
NIEOBECNI (2) Anna Banaszek, Krzysztof Michalak

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK. 0007.19.2019 w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota rozpatrzenia skargi Nr RGK.1510.4.2019 na działalność sołtysa sołectwa Murowaniec. 

19) Projekt uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej do spraw zmian Statutu Gminy Białe Błota.
Przewodniczący Rady Gminy p. Bronisław Balcerowski na funkcję przewodniczącego komisji doraźnej do spraw zmian Statutu Gminy Białe Błota zaproponował radną Magdalenę Sznajder.

Radna Magdalena Sznajder wyraziła zgodę na kandydowanie na funkcję przewodniczącej komisji. 
Głosowanie:w sprawie kandydatury na funkcję przewodniczącej komisji doraźnej do spraw zmian Statutu Gminy Białe Błota radnej  Magdaleny Sznajder. 

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Podsumowanie | ZA (19) Bronisław Balcerowski, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (2) Anna Banaszek, Krzysztof Michalak

Radna Magdalena Sznajder zaproponowała kandydaturę radnego Henryka Sykuta na członka komisji.

Radny Henryk Sykut wyraził zgodę na kandydowanie. 

Głosowanie w sprawie:Kandydatury radnego Henryka Sykut na członka komisji. 

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Podsumowanie | ZA (18) Bronisław Balcerowski, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Henryk Sykut
NIEOBECNI (2)Anna Banaszek, Krzysztof Michalak

Radna Magdalena Sznajder zaproponowała kandydaturę radnej Katarzyny Tomickiej na członka komisji.

Radna Katarzyna Tomicka wyraziła zgodę.

Głosowanie w sprawie:kandydatury radnej Katarzyny Tomickiej na członka komisji. 

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Podsumowanie | ZA (18)Bronisław Balcerowski, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)Katarzyna Tomicka
NIEOBECNI (2) Anna Banaszek, Krzysztof Michalak

Radna Magdalena Sznajder zaproponowała kandydaturę radnego Sławomira Ossowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie na funkcje członka komisji doraźnej do spraw zmian Statutu Gminy Białe Błota

Głosowanie w sprawie:kandydatury radnego Sławomira Ossowskiego na członka komisji doraźnej do spraw zmian Statutu Gminy Białe Błota. 

Wyniki głosowania ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Podsumowanie | ZA (19) Bronisław Balcerowski, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz WyszomirskiNIEOBECNI (2) Anna Banaszek, Krzysztof Michalak

Głosowanie:w sprawie powołania komisji doraźnej do spraw zmian Statutu Gminy Białe Błota. 

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Podsumowanie | ZA (19)Bronisław Balcerowski, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (2) Anna Banaszek, Krzysztof Michalak

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK. 0007.20.2019 w sprawie powołania komisji doraźnej do spraw zmian Statutu Gminy Białe Błota. 

21) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota

Głosowanie:projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota. 

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Podsumowanie | ZA (19)Bronisław Balcerowski, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (2) Anna Banaszek, Krzysztof Michalak

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK. 0007.21.2019 zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota. 

22) Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota.

Radny Jacek Grzywacz mówił, że odbyło się spotkanie sołtysów z wójtem i na tym spotkaniu zostały podane niższe wartości w ankietach. 

Inspektor Andrzej Pasek przekazał, że w przeprowadzonych konsultacjach na spotkaniu z wójtem skonsultowana została  liczba 75 dot. pozwoleń na sprzedaż alkoholu z rozdziałem na 3 kategorie. 
Radny Jacek Grzywacz proponował wycofanie z porządku obrad ww. projektu uchwały. 

Głosowanie:w sprawie wniosku radnego Jacka Grzywacza o wycofanie uchwały z porządku obrad. 

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Podsumowanie | ZA (18)Bronisław Balcerowski, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Sławomir Ruge
NIEOBECNI (2) Anna Banaszek, Krzysztof Michalak
Uchwała została zdjęte z porządku obrad. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy p. Maria Wolsztyńska wnioskowała o przesunięcie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2019-2024 w kolejności po punkcie 14 porządku obrad. 

Głosowanie:wniosku radnej Marii Wolsztyńskiej o przeniesienie uchwały do punktu  15. 
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Podsumowanie | ZA (14)Bronisław Balcerowski, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
PRZECIW (5) Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Sławomir Ossowski, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka
NIEOBECNI (2) Anna Banaszek, Krzysztof Michalak

10. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji. 
Radny Henryk Sykut mówił o budowie ścieżki pieszo- rowerowej w miejscowości Ciele na odcinku od firmy Bohamet do węzła w Białych Błotach. Mówił, że jest to odcinek drogi bardzo niebezpieczny. Interpelacja w tej sprawie została złożona do Przewodniczącego Rady Gminy. Wniosek przekazano do GDDKiA w Bydgoszczy, w odpowiedzi  GDDKiA informuje,  że nie ma w planach inwestycyjnych realizacji ww. inwestycji i będą prowadzone rozmowy z Urzędem gminy Białe Błota w tej sprawie. Proponował, aby poprzeć tę inicjatywę i ten niebezpieczny punkt na terenie gminy zlikwidować.

 11. Interpelacje i zapytania radnych. 
Radny Jacek Krzyżanowski również mówił o ścieżce rowerowej o której wcześniej mówił radny Henryk Sykut. Radna Magdalena Sznajder  mówiła, że klub radnych „Lepsza Przyszłość” składał wniosek o zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów linii 91 i 96. Pytała o realizację tej sprawy. 

12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

Przemysław Kowalski Kierownik Referatu Utrzymania Dróg odpowiedział, że odbyło się spotkanie z przedstawicielem Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy. Na spotkaniu ustalono, że zostaną dostarczone do sołtysów ankiety i w porozumieniu z mieszkańcami mają oni wskazać w jakich godzinach kursy autobusów zostały zwiększone. 

Radna Magdalena Sznajder  mówiła, że taka ankieta została przeprowadzona, odbyło się spotkanie z sołtysami i zostały uzgodnione godziny. 

Zastępca Wójta p. Anna Jankowska- Cepak odpowiedziała, że koszty na linie autobusowe w roku 2018 wynosiły 1.900.000 zł. Gminę nie stać na zaproponowane propozycje klubu radnych. Mówiła o linii autobusowej Łochowice- Garbary- wycena tych kursów wynosi 150.000 zł. Miałoby być w ciągu dnia około 8 kursów. Jeżeli chodzi o zwiększenie częstotliwości kursów autobusów linii 91, 92  i 96 zostały przygotowane ankiety dla sołtysów 

13. Wolne wnioski i zapytania.

Pan Jacek Zasadowski przewodniczący komitetu budowy ul. Wycieczkowej mówił, że komitet posiada pełną dokumentację budowy ul. Wycieczkowej łącznie z projektem  budowlanym i wszystkimi niezbędnymi pozwoleniami. Radni poprzedniej kadencji, jak i ówczesny wójt  poparli inicjatywę komitetu budowy ul. Wycieczkowej. Zostało zawarte porozumienie z radą gminy poprzedniej kadencji w ww. sprawie. Zgodnie z porozumieniem, z dniem 1 stycznia powinny zostać zwrócone  środki, które zostały wydatkowane na projekt budowy ul. Wycieczkowej. Mówił, że komitet oczekuje, iż inicjatywa spotka się ze wsparciem Wójta Gminy i radnych. Uważa, że inicjatywa wymaga zrealizowania  w myśl zasady ciągłości władzy.

Pan Marek Mikuła stwierdził, że liderowi klubu „Wybieram Gminę Białe Błota” w ogóle nie zależy na Gminie Białe Błota. Klub prowadzi walkę z zarządem Urzędu Gminy Białe Błota. Emanuje złość, nienawiść,  zamęt. Klub nie robi nic w kierunku poprawy wizerunku gminy. Klub skupia się na swoich prywatnych uprzedzeniach demonstrowanych na sesjach i na komisjach. Mieszkańcy gminy mają dość gierek politycznych. Mieszkańcy większością głosów wybrali wójta i udzielili mandat zaufania. Mieszkańcy wybrali radnych, aby przy współpracy z wójtem podejmowali mądre decyzje. Wyrazem niezadowolenia mieszkańców było wystąpienie na sesji rady gminy dniu 31.12.2018  mieszkanki i wręczenie liczydła liderowi klubu p. Łukaszowi Wyszomirskiemu, aby uchwalić realnie optymalny budżet na 2019r. Swoje niezadowolenie przedstawiła mieszkanka Łochowa w dniu 9.01.2019r. w Gazecie Regionalnej „Powiat”. W odczuciu p. Mikuły sesje to teatr. Wspomniał o lekceważeniu radnej Magdaleny Sznajder i mieszkańców przez radnego Łukasza Wyszomirskiego. Pytał jaki przykład daje radny Wyszomirski radnym klubu Wybieram Gminę Białe Błota?. Mówił, że radna Maria Wolsztyńska na sesji w dniu 31.12.2018r. powiedziała, że była przeciwna podwyżce poprzedniego wójta zaproponowanej przez wójta i radnych z jego komitetu wyborczego. Natomiast po okresie 2,5 roku zagłosowała o podwyżkę, a po aresztowaniu wójta po trzech tygodniach wprowadziła uchwałę obniżającą pensję wójta i tym samym wprowadziła mieszkańców w błąd. Mówił, że radny Sławomir Ruge złożył wniosek o zmianę organizacji ruchu na ul. Żurawinowej i wniosek dot rozdysponowania środków sołeckich na oświetlenie. Zapytał, co radny Ruge zrobił od czasu podjęcia uchwał przez sołectwa? i czy podjął działania odnośnie źle położonej kanalizacji w Łochowie? Pan Marek Mikuła pytał, czy Urząd Gminy wyjaśnił przyczynę nie rozpatrzenia wniosku Ochotniczej Straży Pożarnej dot. zakupu samochodu o którym to wniosku wspominała radna Maria Wolsztyńska. Pan Marek Mikuła   zaapelował do radnego Łukasza Wyszomirskiego, radnego Sławomira Ruge i radnej Marii Wolsztyńskiej o zakończenie gierek politycznych.

Pan Maciej Kinal podziękował radnym, że nie zabrali żadnych środków z sołectwa  Prądki Pan Sławomir Kujawa zrezygnował z zabrania głosu i przychylił się do wypowiedzi p. Marka Mikuła. 

Pani Marzanna Kreja Redaktor naczelna Czasopisma Białe Błota info. Cyt: „Szanowni państwo ja postaram się bardzo króciutko, bo myślę, że to już nie jest ta godzina, żeby tutaj się rozwodzić i będą to na pewno pytania. Żałuje bardzo, że nie ma Pani Banaszek, ponieważ przedstawiła tutaj uchwałę dotyczącą  państwa żądania, zapewnienia kancelarii prawnej. Dlatego, że radnej Banaszek nie ma to muszę wyrazić tutaj duże gratulacje, bo pani radna już przez tydzień opanowała tutaj taką kwestie ustęp, ustawa. Mówiła tutaj dzisiaj o mnogości przepisów i tak faktycznie moje pytanie do tej pani radnej jest takie, bo myślałam że ustaw mamy jedną, drugą trzecią którą pani cytowała na komisji. Dalej, Pana Wyszomirskiego pana przewodniczącego klubu chciałabym zapytać, czy płaci pan podatki od nieruchomości? Nie pytam o podatki dochodowe z uwagi na wysokość dochodu, który wykazał w oświadczeniu majątkowym ponieważ nawiązywał pan tutaj dzisiaj do Gdańska, do mowy nienawiści. Ja dużo wcześniej zanim miało miejsce wydarzenie w Gdańsku porównywałam akurat tutaj oświadczenia majątkowe samorządowców z tamtego terenu, również z Poznania. Jest to tak, że wykazuje się w pierwszym oświadczeniu majątkowym dochód od początku roku na dzień złożenia oświadczenia stąd też nie pytam o podatek dochodowy ponieważ przy wysokości dochodu domniemywam, próbowałam z panem wyjaśnić, pan tu nie widział potrzebny wyjaśnienia tego od kwoty 1050 zł jeżeli odejmiemy tutaj te koszty, tą ulgę podatkową, która wzrosła w tym roku to myślę, że tu podatek nie występuje. Chciałabym zapytać, kto przekazał sprawę wniosku pana radnego Ossowskiego do Komisji Rewizyjnej, chodzi mi o wniosek dotyczący rozpatrzenia sprawy odwołania, czy tutaj zmiany na stanowisku Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Bo proszę państwa, no niestety że osoba która przekazała ten wniosek, a dzisiaj próbowałam to ustalić w Radzie Gminy, powiedziano mi, że Pan Balcerowski chyba nie do końca jest zgodna z ustawą o samorządzie gminnym, bo przecież to nie Komisja Rewizyjna wybiera, czy powołuje Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej tylko Rada Gminy. W mojej ocenie nie powinno być miejsca, żeby przekazywać tej Komisji. Na marginesie tylko wspomnę, że to właśnie Pan Przewodniczący Ruge jego ta sprawa dotyczy. No trudno się zgodzić, żeby mógł tutaj zabierać głos i jakieś stanowisko wyrażać. Chciałam również zapytać, ponieważ ja złożyłam, złożyliśmy wniosek tutaj o kontrolę sołectwa i sołtysa Łochowa za 2015 rok chodzi nam tutaj o te dochody ze sprzedaży biletów na bal sylwestrowy, czy też Panie Przewodniczący przekaże to Panu Ruge do rozstrzygania, czy kontrolowania, bo wydaje mi się, że troszeczkę jest nieporozumienie. Chciałabym zapytać Panią Harczenko, która dzisiaj zgłaszała wniosek o te zmiany w budżecie, pytam tutaj Panią zarówno w imieniu własnym, jak i Pana Müllera, który był obecny, ale później miał jakieś zajęcia, czy ten budżet po tych zmianach, który pani wprowadziła jest zgodny z § 31 Strategii Rozwoju Gminy, czy miała Pani już okazje zapoznać się z tym dokumentem? Chciałabym również odnieść się do wniosku Pani Aleksandry Lubońskiej z którym zapoznałam się z Biuletynie Informacji Publicznej odnośnie dyrektora Gminnego Centrum Kultury, tego że pani pisze że nie dobrze byłoby zmieniać tego dyrektora. Natomiast, czy pani radna zapoznała się z tymi sprawami, które były bo pisze pani o jakiś domniemanych zasługach Pani Kamili Łącznej, no szczerze no to co się udało proszę państwa to ten Festiwal Piosenki Żołnierskiej, hit Pani Łącznej z Mroczy, kosztował nas też troszeczkę tutaj pieniędzy, no to tak faktycznie na to chyba czekali mieszkańcy. Natomiast powiem tak, czy pani radna pisząc ten wniosek, rozumiem że to jest w imieniu Komisji Kultury etc., czy pani zapoznała się z tymi sprawami, które dotyczyły zaraz po objęciu przez panią dyrektor, bo pisze pani tutaj również o uporządkowaniu przez nią, z tą sprawą przekazania 40.000 zł tutaj w ramach stowarzyszenia, które organizowało festiwal, dokładnie tam Państwa Kierońskich, czy pani zapoznała się z tą całą sytuacją, z przebiegiem rozważań Komisji Rewizyjnej, która badała tutaj też tą sprawę Komisji Oświaty i Kultury, bo tak troszeczkę to nie do końca jest zgodne. Myślę, że jeszcze tutaj takie  tutaj ostatnie, ale takie już najdłuższe wystąpienie będzie dotyczyło tego, że w dniu wczorajszym odbyła się Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Pan Przewodniczący mówił o wniosku, który wpłynął do tej komisji w sprawie wyłączenia wizji również i fonii, bo w tym czasie powiedzmy kiedy ta transmisja była nie można było tego słuchać. Chciałabym tutaj dowiedzieć się, bo jeszcze dzisiaj tutaj na sesji panie z Rady Gminy mówiły, że nadal takiego wniosku nie było, takiego pisemnego wniosku od członków tej komisji nie było. Gdzie pan ma ten wniosek Panie Przewodniczący? Bo może gdzieś tam się zadział. Ale jeżeli już jesteśmy przy tym temacie proszę Państwa, panie radne, Pani radna Tomicka wczoraj w jakimś tam komentarzu na grupie jakieś tam Facebook oczywiście kopiuj, wklej, oczywiście pani radna, że to wszystko dla naszego dobra mieszkańców i że państwo wyłączyliście tą transmisję. Szanowna Pani radna i Państwo radni wczoraj nie było omawiania żadnych skarg, wczoraj było omawianie uchwał. Jeżeli mówimy o tym, że  ta komisja ma tutaj jakieś troszeczkę inny przebieg, ale ja pamiętam, że w ciągu właściwie dwóch kadencji były takie dwie sprawy, jedna skarga na dyrektora GOPS, druga skarga na dyrektora, czy tu kierownika bo nie pamiętam żłobka, których mogłaby zaistnieć, czy może tam jakaś jedna, trzecia skarga podstawa do wyłączenia jawności z uwagi na tą prywatność. Proszę Państwa, Państwo rozpatrujecie skargi na organy gminy tutaj jeżeli mówimy o tym, że są jakieś tam prywatne sprawy, oczywiście jeżeli mówimy o jakieś tam nieruchomości to jest to też jakaś tam prywatna własność i sprawa itd. Natomiast nie przesadzajmy, bo nawet w Sądach rozprawy są jawne i wtedy kiedy trzeba się powiedzmy znosić tą jawność części, czy jawności wtedy kiedy jest potrzeba. Natomiast dlaczego to mówię? ponieważ tu panie, Pani Tomicka wyraziła taki pogląd, że zresztą tu jeszcze w trakcie komisji w korespondencji ze mną, że przecież jest w sumie super, bo nie musimy transmitować, że nie musi być tutaj wizji itd. Zapytałam Panią, ponieważ pisała pani tam SMS, a jak to było za Mieszka I ? i kurczę nie uzyskałam odpowiedzi proszę Państwa, bo teraz jeżeli mówimy o Gminie Białe Błota to my możemy mówić, że my nic nie musimy proszę Państwa, my mamy na dzień dzisiejszy tylko ustawowe nagrywanie, transmitowanie sesji. Ale Proszę Państwa w 2004 roku ta gmina już jako dużo wcześniej czyli około 15 lat wcześniej niż mamy ten obowiązek transmitowania, czy nagrywania tych obrad już była możliwość w Statucie Gminy nagrywania sesji. Proszę Państwa w 2004 roku Statut zapewniał wolne wnioski i zapytania, natomiast chcę przypomnieć, że Pan Przewodniczący Rady Jacek Grzywacz w poprzedniej kadencji przyczynił się również do sytuacji  kiedy te wolne wnioski i zapytania w grudniu 2015 r zostały mieszkańcom odebrane. I to dzięki mojej nie tylko osobistej ale i też interwencji wnioski zostały przywrócone w marcu 2016r. z powodu błędów tego Pana, tego Pana Przewodniczącego który naruszył procedury. Proszę Państwa tutaj w 2008r. mamy Statut Gminy, który mówi o obligatoryjnym nagrywaniu dźwiękowym sesji, które to nagranie staje się załącznikiem do protokołu. Wtedy mówi się, że komisje mogą być nagrywane, nie muszą jest tak do tej pory. Oczywiście jeżeli zrobimy kopiuj, wklej to to się będzie wszystko zgadzało. Chciałam również powiedzieć, że Statut 2008 roku przyznał mieszkańcom inicjatywę uchwałodawczą i byliśmy chyba taką jedną z pierwszych gmin gdzie, no nie twierdzę że może w całym kraju może na tym terenie gdzie taka inicjatywa już w tym statucie zaistniała, była możliwa w bodajże 2015 r w marcu taka pierwsza inicjatywa w sprawie ulg dla rodzin wielodzietnych była wniesiona nie ukrywam że ta inicjatywa nie spodobała się państwu radnym, została odrzucona i z naszego projektu wiele rzeczy zostało przejęte do projektu wójta, natomiast wszystkie ulgi proponowane przez nas funkcjonują do dnia dzisiejszego. I dlaczego jeszcze o tym mówię? Dlatego, że w 2008r z tego co udało mi się częściowo ustalić przewodniczącym Komisji Statutowej i chyba też w tym czasie Komisji Rewizyjnej, ale ponieważ państwo takich danych nie prowadzicie był Pan Bartosz Lau i to myślę, że jego osobie, osobie byłego przewodniczącego  możemy też zawdzięczać pewne takie prekursorskie inicjatywy, które były wprowadzane, takie demokratyczne, a panie tutaj piszą, że nic nie musimy, bo przecież Statut mówi, że komisje mogą być nagrywane. Zastanówcie się drogie Panie radne, czy chcecie się cofnąć do tej epoki jeszcze sprzed Mieszka I, czy chcecie iść z postępem?Dziękuję bardzo"

Radny Sławomir Ruge odniósł się do wypowiedzi p. Marka Mikuły w sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. Żurawinowej. Stwierdził, że w tym temacie powinni wypowiedzieć się p. Przemysław Kowalski kierownik referatu utrzymania dróg i p. Andrzej Szmytka podając informacje ile w tym temacie zostało przesłanych pism. Sprawa jest na etapie projektowania. Jeżeli chodzi o sprawę  związaną z wydatkowaniem środków na budowę oświetlenia i realizacji uchwały z zebrania wiejskiego to wypowiedź sołtysa Przyłęk była wystarczająca. Do listopada 2018 r sołtysi byli zapewniani, że inwestycje zostaną zrealizowane.Radny Sławomir Ruge odniósł się do wypowiedzi p. Marzanny Kreji Redaktor Naczelnej Czasopisma Białe Błota info dot. balu sylwestrowego. Stwierdził, że niektóre osoby manipulują faktami i wprowadzają mieszkańców w błąd propagując przy okazji mowę nienawiści poprzez szykanowanie, poniżanie, wyzywanie i nakłanianie do takich zachowań. Osoby te poprzez łączenie lokalnej społeczności np. poprzez konstruktywną rozmowę, wymianę poglądów i opinii przez cały czas dokonują podziałów wynikających z czasów ostatniej kampanii wyborczej i utrzymują atmosferę podziałów, bez rzetelnego sprawdzania faktów, powielając opinie, które nie mają potwierdzenia i są krzywdzące dla opisywanych w komentarzach osób. W celu zdementowania niepełnych i nieprawdziwych szkalujących jego nazwisko i dobra osobiste informacji ukazujących się w mediach społecznościowych radny Sławomir Ruge poinformował, że organizowany przez niego i radę sołecką bal sylwestrowy w 2015r. posiadał wszystkie wymagane umowy w tym umowę na wynajem sali i opłaty ZAIKS. Był to bal zamknięty, pośród  osób uczestniczących w balu zostały rozliczone koszty organizacyjne. Nie było żadnej dotacji z gminy na organizacje balu, ani dopłat z GCK. Na zadane pytania p. Redaktor otrzymała już wówczas odpowiedź. Mówił, że wspólnie z GCK, bądź z radą sołecką również organizował wiele innych imprez integracyjnych np. m.in Mikołajki dla dzieci, Andrzejki, festyny, wycieczki. Wspomniał także o wniosku radnego Sławomira Ossowskiego i wykluczeniu osoby radnego Sławomira Ruge z Komisji Rewizyjnej. W imieniu Przewodniczącego Rady powiedział, że nikt nie skierował wniosku do rozpatrzenia w Komisji Rewizyjnej, komisja została zwołana na wniosek przewodniczący Komisji Rewizyjnej, plan komisji został przedstawiony przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Dodał, że rozpatrywaniu wniosku radnego Sławomira Ossowskiego nie weźmie udziału w głosowaniu, gdyż dotyczy to jego osoby 

14. Udzielenie odpowiedzi na zapytania. 

Zastępca Wójta p. Anna Jankowska - Cepak odpowiedziała na zapytanie mieszkańca dotyczące budowy ul. Wycieczkowej. Doceniła inicjatywę mieszkańców w tej sprawie. W budżecie po zdjęciu środków przeznaczono 100.000 zł, a inwestycja po trzecim przetargu kosztowała 2.600.000 zł Zadała pytanie, czy obietnice składane przez poprzednich radnych i wójta były odpowiedzialne i uczciwe? Na sesji obecni radni wprowadzili do budżetu kwotę 500.000 zł, a za tą kwotę nie można zrealizować tej inwestycji. Wójt przedstawił wykaz dróg, które mają pozwolenia na budowę  w tym wykazie znajduje się ul. Wycieczkowa z ważnym projektem. W marcu rusza program na dofinansowanie dróg. Gmina nie chce zwiększać deficytu i gdy pojawi się program na dofinansowanie gmina będzie dysponować wolnymi środkami, które będą wkładem własnym. Jeżeli będzie możliwość budowy ul. Wycieczkowej ta inwestycja zostanie wprowadzona. Stwierdziła, że nie chce łudzić mieszkańców obietnicami. 

Radny Jacek Grzywacz mówił, że pieniądze były zabezpieczone w prowizorium. Firma wygrała przetarg, lecz firma zrezygnowała.   Kierownik referatu Zamówień Publicznych i pozyskiwania Funduszy p. Monika Konopka mówiła, że nie została podana informacja z referatu informująca dlaczego wykonawca nie podpisał umowy.  

Zastępca Wójta p. Anna Jankowska – Cepak stwierdziła, że mieszkańcy po raz kolejny zostali oszukani. Jeżeli nie znajdą się środki na wybudowanie tej drogi to będzie kolejna obietnica bez pokrycia. 

Radny Sławomir Ruge przekazał, że radny Krzysztof Kocikowski przedstawił źródło finansowania w przyszłym roku  konkretne działy i paragrafy. Mieszkańcy nie zostali wprowadzeni w błąd, bo tą inwestycję można rozpocząć w roku 2019 i zakończyć II etapem i płatnością drugiej raty  w przyszłym roku. 

Zastępca Wójta p. Anna Jankowska – Cepak stwierdziła, że nie zostały wskazane źródła finansowania w przyszłym roku. 

Radny Łukasz Wyszomirski odniósł się do zapytania p. Marzanny Kreji dot. płacenia przez niego podatków od nieruchomości.

Pani Marzanna Kreja Redaktor naczelna Czasopisma Białe Błota info. Cyt: „Tak dokładnie, ponieważ taka tutaj propozycja, że z podatków od nieruchomości będą tam pewne rzeczy finansowane w budżecie. Dlatego proszę wybaczyć bo to mówimy o tym. Po prostu pytanie, krótkie pytanie, krótka odpowiedź, szanujmy swój czas.” 

Radny Łukasz Wyszomirski odpowiedział, że jest płatnikiem podatków w Gminie Białe Błota nie korzysta z żadnych zwolnień i umorzeń i płaci podatki. Odnosząc się do wypowiedzi p. Marka Mikuła nie nawołuje do brania kredytu na żadne ulice. Dodał, że został przedstawiony sposób finansowania. 

Pani Marzanna Kreja Redaktor naczelna Czasopisma Białe Błota info. Cyt: „Ja jeszcze nie uzyskałam odpowiedzi od pani Harczenko, bardzo bym prosiła to również pan Müller był zainteresowany. Moje pytanie brzmiało, czy pani zapoznała się ze strategią?, proszę szanować czas jest godzina prawie 24.00, a pani chce opowiadać jakieś głodne kawałki”.  

Radna Harczenko przekazała, że udzieli odpowiedzi na adres e- mail

Pani Marzanna Kreja Redaktor naczelna Czasopisma Białe Błota info. Cyt: „Ale ja pytania nie zmieniałam, proszę odpowiadać tylko na ten zakres, nie marnujmy swojego czasu, pani oszczędzi na tym, redakcja również dziękuję”. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy p. Maria Wolsztyńska poinformowała, że wpłynęła prośba Ochotniczej Straży Pożarnej w Białych Błotach w sprawie samochodu pożarniczego. Pismo były adresowane do Urzędu Gminy, lecz zaginęło. Została podjęta uchwała budżetowa w której zostały zabezpieczone środki po 75.000 zł na zakup samochodu 

Radna Magdalena Sznajder jako członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odniosła się do sytuacji wyłączenia kamer na posiedzeniu komisji. Stwierdziła, że komisja ma specyficzny charakter.

Pani Marzanna Kreja Redaktor naczelna Czasopisma Białe Błota info. Cyt: „To są być może trzy, cztery skargi nadawały się do wyłączenia. Ja nie zadałam pytania pani radnej Sznajder, to był komentarz do wczorajszych komentarzy po tej komisji. Natomiast pytanie jeśli chodzi o komisję Skarg dotyczyło, gdzie jest wniosek? Gdzie pan przewodniczący podział ten wniosek?. Proszę naprawdę szanujmy swój czas. Pytanie brzmi w taki sposób, nie zadawałam pani pytania proszę o nie komentowanie i nie odpowiadanie, bo czas to pieniądz”. 

Radna Magdalena Sznajder mówiła, że na komisje przychodzą mieszkańcy z prywatnymi problemami. Członkowie komisji nie zgadzają się na transmisje obrad komisji.

 Pani Marzanna Kreja Redaktor naczelna Czasopisma Białe Błota info. Cyt: „Czyli rozumiem, że programy Jaworowicz też są dla pani radnej nie do przyjęcia, bo tam też pokazuje się emocje?” 

Radna Magdalena Sznajder mówiła, że do programu p. Jaworowicz zgłaszają się osoby, które na to wyrażają zgodę. Mówiła, że nie pozwoli, aby ludzi przed ekranem oglądali krzywdę osób które wniosły skargę. Komisja będzie nagrywana i będzie można odsłuchać nagranie. 

Pani Marzanna Kreja Redaktor naczelna Czasopisma Białe Błota info. Cyt: „Wczoraj nie było żadnej krzywdy”. 

Radna Magdalena Sznajder mówiła, że komisja podjęła taką decyzje i będzie się tego trzymać. 

Pani Marzanna Kreja Redaktor naczelna Czasopisma Białe Błota info. Cyt: „Ja też będę się tego trzymać i będę komentować, koniec i kropka pani radna zobaczymy, kto na tym wygra”. 

Radna Magdalena Sznajder zapytała, czy pani Marzanna Kreja redaktor naczelna ją straszy? 

Pani Marzanna Kreja Redaktor naczelna Czasopisma Białe Błota info. Cyt: „To nie jest żadne straszenie, natomiast pani odpowiadała na pytanie do pani nie zadane”. 

Przewodniczący Rady Gminy p. Bronisław Balcerowski prosił o nie prowadzenie polemiki.

Pani Marzanna Kreja Redaktor naczelna Czasopisma Białe Błota info. Cyt: „Przepraszam panie Przewodniczący za tą polemikę, przeniosę ją na łamy prasy i pokaże że zupełnie inaczej te skargi były rozstrzygane w Komisji Rewizyjnej, dziękuję bardzo”. 

Radna Katarzyna Tomicka odczytała treść SMS korespondencji pomiędzy jej osobą, a Redaktor Naczelną p. Marzanną Kreja. 

Radna Aleksandra Lubońska  mówiła, że zapoznała się z działalnością p. Kamili Łącznej i wystosowała pytanie do p. Wójta na które otrzymała odpowiedź. 

Radny Jacek Grzywacz odpowiedział, że wniosek jest w trakcie pisania. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy p. Bronisław Balcerowski przeszedł do omówienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2019-2024

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy p. Maria Wolsztyńska mówiła, że naniesienie zmian do WPF należy do organu wykonawczego. Wnioskowała o wniesienie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikających z podjętej uchwały w sprawie zatwierdzenia budżetu Gminy Białe Błota na 2019 rok. Drugi wniosek przedstawiony przez radną dotyczył zakończenia sesji Rady Gminy i dokończenie obrad w dniu 30.01.2019r.  o godz. 15.00 lub 31.01.2019r. o godz. 8.00

Głosowanie:w sprawie wniosku radnej Marii Wolsztyńskiej dot. naniesienia zmian do projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2024. 

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 4, NIEOBECNI: 2
Podsumowanie | ZA (12)Bronisław Balcerowski, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Aleksandra Lubońska, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ruge, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
PRZECIW (1)Sławomir Ossowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)Piotr Mądrzyński, Henryk Sykut
BRAK GŁOSU (4)Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Magdalena Sznajder, Katarzyna TomickaNIEOBECNI (2) Anna Banaszek, Krzysztof Michalak

Głosowanie:w sprawie wniosku radnej Marii Wolsztyńskiej dot. dokończenia Sesji Rady Gminy Białe Błota w dniu 30.01.2019 r. o godz. 15.00

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Podsumowanie | ZA (12)Bronisław Balcerowski, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Aleksandra Lubońska, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ruge, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
PRZECIW (4)Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Sławomir Ossowski, Magdalena Sznajder
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)Piotr Mądrzyński, Henryk Sykut, Katarzyna Tomicka
NIEOBECNI (2)Anna Banaszek, Krzysztof Michalak.

Przewodniczący Rady Gminy p. Bronisław Balcerowski ogłosił przerwę w obradach VI Sesji Rady Gminy Białe Błota do dnia 30.01.2019r. do godz. 15.00

W dniu 30.01.2019r. została kontynuowana VI Sesja Rady Gminy Białe Błota. 

Przewodniczący Rady Gminy p. Bronisław Balcerowski wznowił obrady VI Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota w dniu 30.01.2019r. 
Nieobecni radni: Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Jacek Krzyżanowski 

Zastępca Wójta p. Anna Jankowska- Cepak przekazała, że służby finansowe przystąpiły do zmian w WPF. Przedstawiła zmiany wnioskowane przez Klub radnych „Wybieram Gminę Białe Błota”. 

Kierownik referatu Budżetu p. Krystyna Kołodziejczak mówiła, że WPF zostanie dostosowany do zmienionych kwot. 

Radny Krzysztof Michalak pytał, czy kwoty będą zdjęte z diet radnych?. 

Zastępca Wójta p. Anna Jankowska- Cepak mówiła, że diet radnych nie można obciąć, gdyż jest stosowna uchwała w tym zakresie. W związku ze zmniejszeniem kwoty, diety będą wypłacane do czasu jak  długo wystarczy środków.

Radny Krzysztof Michalak mówił, że jeżeli planowane jest budowanie dróg to powinno być to zrobione od radnych i taka sytuację popiera.Radna Magdalena Sznajder pytała jakie środki zostaną zdjęte z wypłat pracowników?  

Zastępca Wójta p. Anna Jankowska- Cepak odpowiedziała, że jest to kwota 358.000 zł. Być może będzie taka sytuacja, że trzeba będzie wypowiedzieć pracownikom warunki płacy i płacy, a następnie zawrzeć nowe umowy z niższymi wynagrodzeniami.  

Radna Magdalena Sznajder pytała jakiej odpowiedzi udzieli radna Maria Wolsztyńska m. in. starszym mieszkańcom, którzy wyjeżdżali na wycieczki, że obecnie na takie wycieczki nie pojadą z powodu braku środków, została odebrana dotacja na kulturę. Pytał, kto pozwolił na to, że policja została pozbawiona radiowozu?

 Radny Sławomir Ruge pytał, czy w WPF została ujęta ul Wycieczkowa z przyszłorocznym finansowaniem kwoty 2.100.000 zł ze wskazaniem źródeł finansowania. 

Kierownik referatu Budżetu p. Krystyna Kołodziejczak mówiła, że WPF nie ma źródeł finansowania, inwestycja zostanie wprowadzona.

 Radny Krzysztof Michalak pytał, że jeżeli w tym roku zostanie zrealizowana  ul. Judyma i ul. Sobótki to czy w przyszły roku  będzie realizowana druga strona Białych Błot. Mieszkańcy wskazują, że po jednej stronie Białych Błot zrobiono kilka ulic, a po drugiej stronie powstaje jedynie ul. Betonowa. Od wielu lat doprowadzono do podziału miejscowości.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy p. Maria Wolsztyńska proponowała, aby docenić to co w Białych Błotach zostało zrobione

 Radna Magdalena Sznajder pytała, czy na ul. Wycieczkowej jest wadliwie położona kanalizacja? 

Prezes ZWiUK p. Grażyna Mączko mówiła, że znaczna część ulicy wymaga przebudowy kanalizacji sanitarnej. Radny Henryk Sykut pytał na jakiej podstawie wpisywane są kwoty na kolejne lata w wydatkach inwestycyjnych?

 Kierownik referatu Budżetu p. Krystyna Kołodziejczak mówiła, że są to środki, które zostały przewidziane na zadania które będzie trwało kilka lat i się zakończy. 

Radny Łukasz Wyszomirski przekazał, że na komisji zwrócono się do  Zastępcy Wójta p. Dolewskiemu o analizę dokumentacji, która została przekazana przez sołtysów z planem z priorytetami dróg dla każdego sołectwa  na tej podstawie ma zostać wykonany plan.  

Przewodniczący Rady Gminy p. Bronisław Balcerowski poddał pod głosowanie poprawki wniesione przez Klub radnych „Wybieram Gminę Białe Błota”. 

Głosowanie w sprawie:poprawek zgłoszonych przez klub „Wybieram Gminę Białe Błota”. 
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Podsumowanie | ZA (12)Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Aleksandra Lubońska, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ruge, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
PRZECIW (4) Krzysztof Michalak, Sławomir Ossowski, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)Piotr Mądrzyński, Henryk Sykut
NIEOBECNI (3) Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz

Głosowanie:w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2019-2024. 
Wyniki głosowania

ZA: 12, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Podsumowanie | ZA (12) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Aleksandra Lubońska, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ruge, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
PRZECIW (4) Krzysztof Michalak, Sławomir Ossowski, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) Piotr Mądrzyński, Henryk SykutNIEOBECNI (3) Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK. 0007.22.2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2019-2024.

15. Zakończenie obrad VI Sesji VIII Kadencji.

Przewodniczący Rady Gminy p. Bronisław Balcerowski zakończyły obrady VI sesji VIII Kadencji Rady
      Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota 
 Bronisław Balcerowski 


Zgodnie z § 39 ust 2 i 5 Statutu Gminy Białe Błota uwagi do protokołu można wnosić do dnia 22.02.2019r. Uwagi można wnosić w formie pisemnej do Przewodniczącego Rady Gminy      

     

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (30 stycznia 2019)
Opublikował: Anna Cabańska (30 stycznia 2019, 13:16:02)

Ostatnia zmiana: Anna Cabańska (19 lutego 2019, 13:10:51)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 624