PROTOKÓŁ Z VII SESJI VIII KADENCJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA odbytej w dniu 26.02.2019r., od GODZ. 15:00 w Auli Szkoły Podstawowej w Białych Błotach, ul. Czysta 1a

nagranie
  
Protokół 
z VII Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe, która odbyła się  26.02.2019 r. w Auli Szkoły Podstawowej w Białych Błotach, ul. Czysta 1a. 

Sesja trwała: od godziny 15.00 do godz. 18.30 
Sesję prowadził: Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski 
Sekretarz obrad: Krzysztof Kocikowski    
Protokolant posiedzenia: Anna Cabańska 
  
Przebieg sesji został transmitowany, utrwalony za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk i stanowi załącznik do niniejszego protokołu, który jest informacją publiczną. 
  
W sesji udział wzięli: 
  
1.      Radni Gminy Białe Błota; 
2.      Wójt Gminy Dariusz Fundator 
3.      Zastępca Wójta Anna Jankowska- Cepak 
4.      Zastępca Wójta Mariusz Dolewski 
5.      Sekretarz Gminy Ewa Galicka 
6.      Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Białe Błota; 
7.      Kierownicy jednostek organizacyjnych i szkół w Gminie Białe Błota; 
8.      Sołtysi; 
9.      Zaproszeni goście i mieszkańcy 
  
Porządek obrad: 
  
1.Otwarcie VII Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum. 
2. Wybór sekretarza obrad. 
3. Przyjęcie protokołów z obrad V Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota. 
4. Ustalenia w sprawie porządku obrad. 
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym. 
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym: 
  
1) Komisja Budżetu i Finansów; 
2) Komisja Oświaty i Kultury; 
3) Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu; 
4) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska; 
5) Komisja Rewizyjna; 
6) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji; 
  
7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym. 
8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał. 
9. Podjęcie uchwał: 
  
1)      w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo. (KGP.0006.4.2019) 
2)      w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo. (KGP.0006.5.2019) 
3)      w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej. 
       (KGP.0006.06.2019)
4)      w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. (KGP.0006.07.2019) 
5)      w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej. (KGP.0006.08.2019) 
6)      w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych. (KGP.0006.09.2019) 
7)      w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w           rejonie ulicy Świetlikowej i ulicy Pigwowej w miejscowości Zielonka, gmina Białe Błota.                       (KGP.0006.10.2019) 
8)      w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota rozpatrzenia skargi             Nr BRG.1510.6.2019 na bezczynność Urzędu Gminy. (RGK.0006.9.2019) 
9)      w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota rozpatrzenia petycji           mieszkańców sołectwa Zielonka Nr RGK.1520.1.2019. (RGK.0006.10.2019) 
10)    w sprawie rozpatrzenia skargi Nr RGK.1510.3.2019 na działalność dyrektora Gminnego Centrum             Kultury w Białych Błotach. (RGK.0006.11.2019) 
11)    w sprawie rozpatrzenia skargi Nr RGK.1510.4.2019 na działalność sołtysa sołectwa Murowaniec.             (RGK.0006.12.2019) 
12)     w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady gminy Białe Błota rozpatrzenia wniosku Nr                           BRG.1510.5.2019 na działalność sołtysa Łochowa. (RGK.0006.13.2019) 
13)    w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Białe Błota. (RGK.0006.14.2019) 
  
  
10. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji. 
11. Interpelacje i zapytania radnych. 
12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 
13. Wolne wnioski i zapytania. 
14. Udzielenie odpowiedzi na zapytania. 
15. Zakończenie obrad VII Sesji VIII Kadencji 
  
  
Ad. 1 Otwarcie VII sesji VIII Kadencji Gminy Białe Błota, powitanie i stwierdzenie quorum.  
  
Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski otworzył VII Sesję VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitał wszystkich obecnych na sesji, p. Dariusza Fundatora Wójta Gminy Białe Błota, p. Annę Jankowską- Cepak Zastępcę Wójta Gminy Białe Błota, p Mariusza Dolewskiego Zastępcę Wójta Gminy Białe Błota, radców z kancelarii prawnej, sekretarza gminy, kierowników, radnych powiatu i gminy Białe Błota, komendanta Komisariatu Policji przedstawicieli mediów, mieszkańców, gości przybyłych na sesję. Poinformował, że na sesji obecnych jest 20 radnych i Rada może podejmować uchwały. Poinformował, że sesja jest nagrywana i transmitowana. Następnie odczytał pouczenie dot. ochrony danych osobowych. 
  
Ad. 2 Wybór sekretarza obrad. 
  
Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski złożył wniosek o przegłosowanie kandydatury na sekretarza obrad radnego Krzysztofa Kocikowskiego. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
Głosowanie:
w sprawie kandydatury radnego Krzysztofa Kocikowskiego na sekretarza. 

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Podsumowanie | ZA (20) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (1) Karolina Lachowicz
 
Przewodniczący Rady Gminy p. Bronisław Balcerowski ogłosił 10 minut przerwę. 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z obrad V Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.

Głosowanie:
w sprawie przyjęcia protokołu z obrad V Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota. 

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 1

Podsumowanie |  ZA (18)
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
BRAK GŁOSU (2)Kamilla Grzelak, Zbigniew Moroz
NIEOBECNI (1) Karolina Lachowicz

Ad. 4. Ustalenia w sprawie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy p. Bronisław Balcerowski wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota. 
Głosowanie:
w sprawie wniosku Przewodniczącego Rady Gminy Białe Błota. 

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Podsumowanie | ZA (20)
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (1) Karolina Lachowicz 
Przewodniczący Rady Gminy p. Bronisław Balcerowski odczytał tytuł projektu uchwały, który do porządku wprowadza wójt gminy w sprawie ustalenia maksymalnej liczny zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota. 

Głosowanie:
w sprawie wprowadzenia projektu uchwały do porządku obrad sesji. 
Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Podsumowanie |  ZA (20)Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski

NIEOBECNI (1) Karolina Lachowicz 

Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak wnioskowała o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2019, oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2019-2024

Głosowanie:
w sprawie wniosku Skarbnika Rady Gminy Białe Błota. 

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Podsumowanie | ZA (20) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (1) Karolina Lachowicz

Głosowanie:
w sprawie wniosku Skarbnika Rady Gminy Białe Błota dot. wprowadzenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2019-2024

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Podsumowanie | ZA (20) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (1) Karolina Lachowicz 
Przewodniczący Rady Gminy p. Bronisław Balcerowski poddał pod głosowanie porządek obrad sesji wraz z zaproponowanymi dodatkowymi projektami uchwał. 

Głosowanie:
w sprawie przyjęcia  porządku obrad. 

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Podsumowanie | ZA (20) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (1) Karolina Lachowicz

Ad. 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym. 
Przewodniczący Rady Gminy p. Bronisław Balcerowski złożył sprawozdanie. 

Ad. 6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym.

1) Komisja Budżetu i Finansów. 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów p. Ilona Nowakowska przedstawiła sprawozdanie z prac komisji w okresie międzysesyjnym. 

2) Komisja Oświaty i Kultury. 
Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury p. Aleksandra Lubońska przedstawiła sprawozdanie z prac komisji w okresie międzysesyjnym. 

3) Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu 

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu p. Anna Banaszek przedstawiła sprawozdanie z prac komisji w okresie międzysesyjnym. 

4) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska. 
Przewodniczący Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska p. Łukasz Wyszomirski przedstawił sprawozdanie z prac komisji w okresie międzysesyjnym. 

5) Komisja Rewizyjna. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Sławomir Ruge przedstawił sprawozdanie z prac komisji w okresie międzysesyjnym. 

6) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. 
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji p. Jacek Grzywacz przedstawił sprawozdanie z prac komisji w okresie międzysesyjnym. 

Ad. 7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Wójt Gminy Białe Błota p. Dariusz Fundator przedstawił informację o działaniach w okresie międzysesyjnym. 
Zastępca Wójta p. Anna Jankowska- Cepak przedstawiła informację o ogłoszonych przetargach. 

Ad. 8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał. 

Sołtys sołectwa Białe Błota p. Maria Płotkowska podziękowała p. Andrzejowi Szmytce za naprawę oświetlenia na ulicach. Mówiła o środkach na promocję gminy i związanym z tym  brakiem pieniędzy na wycieczkę autokarem dla seniorów. Mówiła o utwardzeniu ulicy Sobótki i Judyma w Białych Błotach  i  utwardzeniu działki przy kościele. 

Sołtys sołectwa Trzciniec p. Gabriela Żernicka podziękowała za pozytywne zakończenie przetargu dot. ul. Laskowej w Trzcińcu. Wnioskowała o kwotę 19.248 zł na projekt tej ulicy. 

Sołtys sołectwa Łochowo p. Sławomir Ruge  mówił, że członkowie Komisji Budżetu podjęli wniosek o przeniesienie kwoty 13.000 zł, aby dofinansować promocję gminy w zakresie wyjazdów dla  seniorów. 

Sołtys sołectwa Łochowice p. Jacek Grzywacz mówił o środkach na wyjazdy członków Koła Seniora. Dodał, że poprawki do budżetu zostały przekazane radnym dzień przed sesją i nie było możliwości wprowadzenia poprawek przez radnych. Prosił, aby poprawki do budżetu były przedstawiane wcześniej. 

Ad. 9. Podjęcie uchwał:

1) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo. (KGP.0006.4.2019)

Głosowanie:
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo. (KGP.0006.4.2019). 

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Podsumowanie | ZA (20Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (1) Karolina Lachowicz

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK. 0007.23.2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo.

2) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo. (KGP.0006.5.2019)

Głosowanie:
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo. (KGP.0006.5.2019). 

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Podsumowanie | ZA (20)
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (1) Karolina Lachowicz

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK. 0007.24.2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo.

3) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej. (KGP.0006.06.2019)

Głosowanie:
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej. (KGP.0006.06.2019). 

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Podsumowanie | ZA (20)
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (1) Karolina Lachowicz 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK. 0007.25.2019 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej.

4) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. (KGP.0006.07.2019)

Głosowanie:
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. (KGP.0006.07.2019). 

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Podsumowanie | ZA (20)
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (1) Karolina Lachowicz

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK. 0007.26.2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

5) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej. (KGP.0006.08.2019)

Głosowanie:
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej. (KGP.0006.08.2019). 

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Podsumowanie | ZA (20)
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (1) Karolina Lachowicz

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.27.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.

6) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych. (KGP.0006.09.2019)

Głosowanie:
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych. (KGP.0006.09.2019). 

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Podsumowanie | ZA (20)
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (1) Karolina Lachowicz

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.28.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych.

7) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Świetlikowej i ulicy Pigwowej w miejscowości Zielonka, gmina Białe Błota. (KGP.0006.10.2019)

Głosowanie:
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Świetlikowej i ulicy Pigwowej w miejscowości Zielonka, gmina Białe Błota. (KGP.0006.10.2019). 

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Podsumowanie | ZA (20)
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (1) Karolina Lachowicz

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.29.2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Świetlikowej i ulicy Pigwowej w miejscowości Zielonka, gmina Białe Błota.

8) Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota rozpatrzenia skargi Nr BRG.1510.6.2019 na bezczynność Urzędu Gminy. (RGK.0006.9.2019). 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy p. Maria Wolsztyńska pytała, czy skarga może być kierowana na urząd gminy, czy na konkretną osobę, która reprezentuje urząd? 

Przewodniczący Rady Gminy p. Bronisław Balcerowski mówił, że osoba skarżącą nie musi posiadać informacji, czy kierować skargę na urząd, czy na wójta gminy. 

Radca Prawny p. Maciej Dalka dodał, że bezczynność dotyczy organu, a organem jest wójt. W związku z tym zaproponował zmianę nazwy uchwały na bezczynność wójta gminy Białe Błota w tytule projektu, w par. 1 i w treści uzasadnienia. 

Głosowanie:
w sprawie autopoprawki radcy prawnego. 

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Podsumowanie | ZA (20)
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (1) Karolina Lachowicz

Głosowanie:
w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota rozpatrzenia skargi Nr BRG.1510.6.2019 na bezczynność Wójta Gminy Białe Błota. (RGK.0006.9.2019). 

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Podsumowanie | ZA (20)
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (1) Karolina Lachowicz 

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.30.2019 w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota rozpatrzenia skargi Nr BRG.1510.6.2019 na bezczynność Wójta Gminy Białe Błota.

9) Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota rozpatrzenia petycji mieszkańców sołectwa Zielonka Nr RGK.1520.1.2019. (RGK.0006.10.2019)

Głosowanie:
w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota rozpatrzenia petycji mieszkańców sołectwa Zielonka Nr RGK.1520.1.2019. (RGK.0006.10.2019). 

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Podsumowanie | ZA (20)
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (1) Karolina Lachowicz

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.31 .2019 w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota rozpatrzenia petycji mieszkańców sołectwa Zielonka Nr RGK.1520.1.2019.

10) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Nr RGK.1510.3.2019 na działalność dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach. (RGK.0006.11.2019)

Głosowanie:
w sprawie rozpatrzenia skargi Nr RGK.1510.3.2019 na działalność dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach. (RGK.0006.11.2019). 

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Podsumowanie | ZA (18)
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz WyszomirskiPRZECIW (1)
Jacek Grzywacz
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)Henryk Sykut
NIEOBECNI (1) Karolina Lachowicz 

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.32.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi Nr RGK.1510.3.2019 na działalność dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach.

11) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Nr RGK.1510.4.2019 na działalność sołtysa sołectwa Murowaniec. (RGK.0006.12.2019) 

Radny Sławomir Ossowski wnioskował o ponowne rozpatrzenie skargi przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w związku z tym, że przewodniczący komisji nie poinformował obu stron o terminie rozpatrywania skargi. Na stronie Urzędu Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej również nie podano informacji o tematyce spraw którymi będzie zajmowała się komisja. Stwierdził, że nie wzięto pod uwagę wszystkich faktów związanych ze skargą. Mówił, że posiada więcej informacji na temat działalności sołtysa sołectwa Murowaniec. 

Radny Jacek Grzywacz mówił, że strony były zaproszone na komisje w ww. sprawie w tym radny Sławomir Ossowski, jak również sołtys sołectwa Murowaniec. Te osoby były obecne na komisji i wypowiedziały  się na temat skargi. 

Radny Sławomir Ossowski mówił, że wolałby być zaproszony na komisje. Wnioskował o wycofanie uchwały z porządku obrad. 

Radca Prawny p. Maciej Dalka mówił, że wniosek dot. zmiany porządku obrad powinien być zgłoszony na początku sesji w punkcie dot. zmian w porządku obrad. Obecny porządek obrad został już przyjęty. 

Głosowanie:
w sprawie rozpatrzenia skargi Nr RGK.1510.4.2019 na działalność sołtysa sołectwa Murowaniec. (RGK.0006.12.2019). 

Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Podsumowanie |  ZA (16) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
PRZECIW (2) Krzysztof Michalak, Sławomir Ossowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) Jacek Krzyżanowski, Ilona Nowakowska
NIEOBECNI (1) Karolina Lachowicz 
  
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.33.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi Nr RGK.1510.4.2019 na działalność sołtysa sołectwa Murowaniec.

12) Projekt w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota rozpatrzenia wniosku Nr BRG.1510.5.2019 na działalność sołtysa Łochowa. (RGK.0006.13.2019)

Głosowanie:
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota rozpatrzenia wniosku Nr BRG.1510.5.2019 na działalność sołtysa Łochowa. (RGK.0006.13.2019). 

Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Podsumowanie | ZA (17)
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
PRZECIW (2)Jacek Grzywacz, Zbigniew Moroz
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)Sławomir Ruge 
NIEOBECNI (1) Karolina Lachowicz 
  
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.34.2019 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota rozpatrzenia wniosku Nr BRG.1510.5.2019 na działalność sołtysa Łochowa.

13) Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Białe Błota. (RGK.0006.14.2019) 
  
Radna Aleksandra Lubońska w imieniu Klubu „Wybieram Gminę Białe Błota” przedstawiła propozycje wynagrodzenia Wójta Gminy Białe Błota w wysokości: 
§  1 ustala się miesięczne wynagrodzenie Wójta Gminy Białe Błota p. Dariusza Fundatora 
1. Wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4 800 zł, 
2. Dodatek funkcyjny w wysokości 1300 zł 
Dodatek specjalny w wysokości 20% 
  
Radna Magdalena Sznajder przedstawiła propozycje wynagrodzenia Wójta Gminy Białe Błota zaproponowane przez Klub radnych „Lepsza Przyszłość” w wysokości:   
Wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4 800 zł brutto, 
Dodatek funkcyjny 2000 zł brutto 
Dodatek specjalny w wysokości 35% 
  
Radca prawny p. Maciej Dalka proponował, aby w pierwszej kolejności przegłosować propozycje wynagrodzenia zgłoszoną przez klub „Lepsza Przyszłość” 

Głosowanie:
w sprawie wniosku klubu radnych „Lepsza Przyszłość” 

Wyniki głosowania
ZA: 7, PRZECIW: 13, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Podsumowanie | ZA (7)
Jacek Krzyżanowski, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Sławomir Ossowski, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka
PRZECIW (13) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Aleksandra Lubońska, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ruge, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (1) Karolina Lachowicz

Głosowanie:
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Białe Błota. (RGK.0006.14.2019). 

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Podsumowanie | ZA (15)
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
PRZECIW (5) Jacek Krzyżanowski, Krzysztof Michalak, Sławomir Ossowski, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka
NIEOBECNI (1) Karolina Lachowicz

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.35.2019 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Białe Błota.

14) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota

Głosowanie:
w sprawie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota. 

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Podsumowanie | ZA (20)
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (1) Karolina Lachowicz

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.36.2019 zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota. 

15) Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota

Głosowanie:
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota. 

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Podsumowanie | ZA (20) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (1) Karolina Lachowicz

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.37.2019 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota. 
  
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota ogłosił 20 minutową przerwę. 

16) Projekt uchwały  zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2019 
  
Radna Ilona Nowakowska zgłosiła autopoprawkę z działu 600, rozdział 60016, § 6050 projekt i budowa pieszo - jezdni na ul. Laskowej w Trzcińcu zdjąć 19.248 zł i przeznaczyć tą kwotę na promocję gminy z zastrzeżeniem, że 13 000 zł przeznaczyć na promocję gminy przez koła seniorów. 
Pytała dlaczego wnioski z Komisji Budżetu nie zostały wprowadzone do projektu uchwały. 
  
Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak mówiła, że zmiany były omawiane na wszystkich komisjach. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych do kompetencji wójta należy przygotowanie zmian w budżecie. Decyzją wójta wprowadzono środki na wykonanie projektu ul. Laskowej w Trzcińcu. 
  
Radny Sławomir Ruge wniósł poprawkę do projektu uchwały w § 6050 dot. nazewnictwa utwardzenie nawierzchni części ul. Letniskowej  na przebudowę nawierzchni części ul. Letniskowej. Mówił, że ustalenia, decyzje Komisji obecnie ulegają korekcie. Mówił także o późnym dostarczeniu projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu. 
  
Radny Henryk Sykut pytał, czy w przypadku wykonania projektu ul Laskowej będzie możliwość wykonania tej ulicy, a jeżeli tak to w jakim terminie ? Co stanie się z funduszem sołeckim? 
  
Wójt Gminy p. Dariusz Fundator mówił, że mieszkańcy wnioskowali wyłącznie aby przeznaczyć środki na realizację tej drogi. Dodał, że będzie zabiegał, aby dofinasowania do budowy dróg były jak największe. W marcu zostanie przedstawiony projekt budowy dróg. 
  
Radny Piotr Mądrzyński pytał ile ważnych projektów dróg jest w Urzędzie Gminy? 
  
Zastępca Wójta p. Anna Jankowska- Cepak mówiła, że taka informacja była już radnym przekazana, najwięcej projektów jest na sołectwo Białe Błota, sołectwo Zielonka i sołectwo Ciele  nie ma żądnego projektu, sołectwo Prądki, Przyłęki, Murowaniec  ma po jednym  projekcie. 
  
Radny Sławomir Ruge  pytał wójta skąd wskazać źródło finansowania realizacji ul. Wycieczkowej w Łochowie?  Ul. Laskowej w Trzcińcu. 
  
Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak przekazała, że obecnie dyskusja trwa nad projektem ulicy.   
  
Zastępca Wójta p. Anna Jankowska- Cepak mówiła, że projekt pieszo – jezdni ul. Laskowej w Trzcińcu jest propozycją sołectwa. Zostały zorganizowane trzy przetargi, kwoty na przetargi oscylowały w granicach kwoty obecnego przetargu. Niezbędny jest projekt, aby skorzystać z dofinansowania. 
  
Radna Ilona Nawakowska mówiła o przekazaniu środków na działalność kół seniora w celu promocji gminy. 
  
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy p. Maria Wolsztyńska mówiła o działce nr 181/5 – parking przy kościele, sołectwo Białe Błota przeznaczyło środki na tą inwestycję. Dodała, że sołectwo w ciągu dwóch lat straciło środki sołeckie na tą inwestycję. 
  
Zastępca Wójta p. Anna Jankowska- Cepak przekazała, że przetarg na budowę parkingu nie jest unieważniony. Wpłynęło 10 ofert, najtańsza oferta wynosi 150 000 zł. Obecnie gmina nie posiada środków w kwocie 130 000 zł, żeby podpisać umowę. Jeżeli chodzi o promocję to radni zdjęli kwotę 40 000 zł. 
  
Radny Sławomir Ossowski mówił, aby przeznaczyć pieniądze na wykonanie ul. Laskowej. 
  
Głosowanie:
w sprawie wniosku przewodniczącej komisji Budżetu i Finansów  Ilony Nowakowskiej 

Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 6, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Podsumowanie | ZA (9)Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Jacek Krzyżanowski, Ilona Nowakowska, Sławomir Ruge, Łukasz Wyszomirski
PRZECIW (5) Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Sławomir Ossowski, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka
WSTRZYMUJĘ SIĘ (6) Kamilla Grzelak, Krzysztof Kocikowski, Aleksandra Lubońska, Zbigniew Moroz, Henryk Sykut, Maria Wolsztyńska
NIEOBECNI (1) Karolina Lachowicz

Głosowanie:
w sprawie wniosku radnego Sławomira Ruge dot. zmiany nazewnictwa z utwardzenia na przebudowę. 

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Podsumowanie | ZA (20)
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (1) Karolina Lachowicz 
  
Radca Prawny p. Maciej Dalka zgłosił wniosek dot. usunięcia z podstawy prawnej  art. 94 ustawy o finansach publicznych. 
  
Radny Sławomir Ossowski zgłosił autopoprawkę w treści uzasadnienia polegającą na zmianie nazwy ulicy z ulicy Albatrosa na ul. Altanową. 

Głosowanie:
w sprawie wniosku radcy prawnego. 

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Podsumowanie | ZA (20)
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (1) Karolina Lachowicz

Głosowanie:
w sprawie wniosku radnego Sławomira Ossowskiego dot. zmiany nazwy ulicy. 

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Podsumowanie | ZA (20)
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (1) Karolina Lachowicz

Głosowanie:
w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2019. 

Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Podsumowanie | ZA (17)
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
PRZECIW (1)Krzysztof Kocikowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka
NIEOBECNI (1) Karolina Lachowicz 
  
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK. 0007.38.2019 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2019. 

17) Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2019-2024 
  
Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak przedstawiła projekt uchwały. 

Głosowanie:
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2019-2024. 

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Podsumowanie | ZA (19) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
PRZECIW (1) Krzysztof Kocikowski
NIEOBECNI (1) Karolina Lachowicz

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK. 0007.39.2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2019-2024. 

10. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji. 
  
Brak głosów.

11. Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Sławomir Ossowski pytał o zaawansowanie prac nad ścieżką pieszo – rowerową Łochowo Kruszyn Krajeński, pod częścią tej ścieżki niezbędne jest ułożenie wodociągu. Pytał o ulice ujęte w projekcie budżetu przeznaczone do przebudowy w Łochowie, czy wiadomo, na jakich odcinkach pod tymi ulicami jest wadliwie ułożona kanalizacja? Jeżeli kanalizacja jest wadliwa to czy jest zasadne wykonywanie tych ulic? 
  
Radny Jacek Grzywacz podziękował Kierownikowi referatu p. Przemysławowi Kowalskiemu za poprawienie kilku odcinków dróg i p. Andrzejowi Szmytce za uruchomienie oświetlenia. Wnioskował o zamontowanie dodatkowej kamery na sesji, aby była widoczna cała sesja ze względów bezpieczeństwa. Mówił o wybudowaniu wodociągu w kierunku Przyłęk. Pytał, co stało się  z kwotą 200 000 zł przeznaczoną na ul. Ślesińską. Dlaczego te pieniądze nie zostały wykorzystane? 
  
Przewodniczący Rady Gminy p. Bronisław Balcerowski stwierdził, że należy skontrolować czas włączania i wyłączania  oświetlenia zewnętrznego gminy. Uważa, że lampy są włączane za wcześnie. Pytał ile metrów jest do położenia rurociągu do Łochowa i na jakim etapie są prace projektowe związane z modernizacją sieci wodociągowej. 
  
Radny Łukasz Wyszomirski podziękował Kierownikowi referatu p. Przemysławowi Kowalskiemu za realizację ul. Orzechowej w Zielonce. Mówił o przeznaczeniu środków na cmentarz komunalny i przyległy parking w Białych Błotach. Pytał, czy podjęto decyzję w sprawie zlokalizowania w świetlicy w Zielonce Domu Dziennego Pobytu. Pytał, czy wznowiono rozmowy z Miejskimi Wodociągami w Bydgoszczy w celu korzystania  z usług. Proponował przyspieszenie działań dot.  wybudowania wodociągu w kierunku Przyłęk. 
  
Radny Henryk Sykut  pytał kiedy zostanie zakończona świetlica w Cielu. Mówił o uszkodzonym ogrodzeniu od strony Orlika. Mówił także o konieczności udrożnienia zatoru w kolektorze ściekowym. Pytał, czy za udrożnienie kolektora będą płacić mieszkańcy, czy ZWiUK? Poinformował o awarii, którą zgłosili mieszkańcy, pytał kto usunie awarię?  

12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 
  
Wójt Gminy p. Dariusz Fundator mówił, że na pytania dot. gospodarki ściekowej odpowiedzi udzieli w formie pisemnej. 
  
Prezes ZWiUK p. Grażyna Mączko  mówiła, że nie posiada informacji o awarii zgłoszonej przez mieszkańców radnemu Henrykowi Sykutowi. Jeżeli chodzi o kanalizację w Łochowie została przekazana mapa ze wskazaniem wadliwej kanalizacji.  Mówiła, że na odcinku 3100 m jest kolizja ścieżki z wodociągiem. Aby wykonać wodociąg na tym odcinku potrzeba kwoty 1 305 000 zł 
  
Wójt Gminy p. Dariusz Fundator mówił o podjęciu rozmów dot. gospodarki ściekowej na terenie gminy we współpracy z MWIK w Bydgoszczy. Miejska spółka prowadzi kontrolę pod względem jakościowym i ilościowym ścieków. Dokonywane pomiary wykazują podwyższone parametry ścieków, co wiąże się z większymi kosztami utylizacji ścieków. Celem jest objęcie kontrolą przedsiębiorstwa na terenie gminy aby ścieki spełniały określone normy wskazane w umowie. Dodał, że niezbędna jest współpraca międzygminna. 
  
Radca prawny p. Maciej Dalka mówił, że spółki prawa handlowego powołane przez daną gminę do wykonywania zadań gminy mogą świadczyć usługi na terenie tylko swojej gminy. Na współpracę między gminami muszą wyrazić zgodę rady poszczególnych gmin. 
  
Prezes ZWiUK p. Grażyna Mączko dodała, że obowiązkiem jest porozumienie międzygminne.  
  
Radny Piotr Mądrzyński pytał, czy będzie reaktywowana zlewnia? 
  
Prezes ZWiUK p. Grażyna Mączko odpowiedziała, że nie. 
  
Wójt Gminy p. Dariusz Fundator odpowiadając na pytanie radnego Łukasza Wyszomirskiego dot. zlokalizowania w świetlicy w Zielonce Domu Dziennego Pobytu przekazał, że zostanie rozpatrzona inna lokalizacja. Cmentarzem komunalnym zawiaduje ZWiUK  i odpowiedź zostanie przygotowana w formie pisemnej. 
  
Zastępca Wójta p. Mariusz Dolewski odpowiadając na zapytanie radnego Henryka Sykuta dot. funkcjonowania świetlicy w Cielu przewidziany termin oddania świetlicy do użytku to koniec marca 2019 r.  Odnośnie budowy ścieki rowerowej od Łochowa do  Kruszyna Krajeńskiego, projektant do 15.03 powinien uzyskać decyzję i wówczas zostanie ogłoszony przetarg na całe przedsięwzięcie. 
  
Kierownik referatu Dróg i utrzymania PSZOK p. Przemysław Kowalski mówił, że zostaną  zweryfikowane cykle oświetlenia zewnętrznego. 
  
13. Wolne wnioski i zapytania. 
  
Pan Maciej Kinal mówił o podziale wśród radnych Rady Gminy, dalekim miejscu gminy pod względem gospodarności w Polsce. Wnioskował aby radny Sławomir Ruge obiektywnie spojrzał na zarzut w kierunku wójta gminy dot. zbyt późnego dostarczenia materiałów na sesję. Wspomniał o braku środków m.in. na współpracę zagraniczną, braku realizacji oświetlenia w sołectwie Ciele i Prądki. Prosił, aby radni robili to po co zostali wybrani, reprezentując wyborów i prawidłowo gospodarując publicznymi środkami. Podziękował z podwyżkę dla wójta o co walczyli mieszkańcy. 
  
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy p. Maria Wolsztyńska podziękowała p. Andrzejowi Szmytce za usunięcie awarii oświetlenia w Białych Błotach. Prosiła, aby jako priorytet potraktować zadanie dot. projektu i budowy parkingu na działce 181/5. 
  
Radny Sławomir Ossowski mówił o wprowadzeniu na sesji uchwały w sprawie wynagrodzenia wójta gminy. Stwierdził, że ta uchwała nie była omawiana na komisjach i część radnych nie została poinformowana o propozycjach. 
  
Pan Wiesław Siemiński mówił o zabraniu głosu  mieszkańcom gminy  na sesji w dniu 8.12.2015r. tej sesji przewodniczył radny Jacek Grzywacz. Przekazał, że odebrania głosu doświadczył podczas komisji Skarg, Wniosków i Petycji która odbyła się w dniu 28.01.2019r. Pytał jakie wykształcenie posiada przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 
  
Pani Anna Adamska przekazała głos Panu Maciejowi Kinal. 
  
Pan Maciej Kinal odtworzył nagranie wypowiedzi radnego Bronisława Balcerowskiego z 2017 r. dotyczące wynagrodzenia ówczesnego wójta. 
  
Pani Marzanna Kreja redaktor Naczelna Czasopisma info. Cyt: „Ja postaram się krótko, ale nie w tak szybkim tempie jak p. Maciej Kinal, chociaż tutaj padły takie stwierdzenia ze strony p. Wyszomirskiego Maciej K., mi się wydaje, że jednak proszę państwa  nie wypada mówić w taki sposób o osobach, które nie są osadzone w więzieniu, czy aresztowane. Chciałam powiedzieć tak, proszę państwa ja zawsze podziwiam jak państwo ustawiacie się na zdjęciach, jesteście na imprezach związanych z obchodami osób niepełnosprawnych, są wtedy uśmiechy i pięknie. Od 2012 roku obowiązuje w Polsce Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych  i mam wrażenie, że niewiele z państwa tutaj osób wie jakiej ona jest treści. Nie chodzi tutaj o całą Konwencję, chodzi o taką definicje niepełnosprawności z której wynika, że oczywiście tą Konwencję Polska podpisała w 2012 roku to jest Konwencja sporządzona w Nowym Jorku w 2006 r, że niepełnosprawność wynika z interakcji między osobami z dysfunkcjami, a barierami wynikającymi z podstaw ludzkich i środowiskowych, które utrudniają tym osobom pełny i skuteczny udział w życiu społeczeństwa na zasadzie równości z innymi osobami. Konwencja mówi o zakazie dyskryminacji, mówi o tym że państwa strony muszą zapewniać tą dostępność nie tylko w zakresie architektonicznym, ale różnych innych tutaj sytuacji. Ja bardzo proszę panią Żernicką żeby mi nie przeszkadzała, bo skraca mi pani czas wypowiedzi. Konwencja mówi również o prawie do wykonywania zawodu, wykonywania pracy, wykonywania udziału w życiu politycznym, publicznym, wolności słowa, które również mają  osoby niepełnosprawne ja tylko tak bardzo w skrócie. To wszystko też mamy w naszej Konstytucji, w ustawie o  rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, to są prawa. Jak to wygląda w praktyce? Proszę państwa jestem osobą niepełnosprawną i ta niepełnosprawność nie ma szans na poprawę. Jestem również dziennikarzem, który w utrudniony sposób wykonuje zawód dziennikarza, a państwo wcale mi tego nie ułatwiacie, a wręcz powiedziałabym że niektóre osoby z radością manifestują jakby niezrozumienie tej definicji którą przytoczyłam, przytoczyłam celowo bo państwo jej nie znacie. To nie w nas niepełnosprawnych są bariery, to państwo tworzycie te bariery i te bariery wynikają z postaw państwa wobec niepełnosprawności, a nie odwrotnie. Ja nie mam z tym problemu. Mam problem z tym, że bariery architektoniczne ograniczają mój udział w życiu publicznym, że niejednokrotnie nie jestem w stanie być codziennie w urzędzie, bo jest to po prostu niemożliwością. Nie upominam się codziennie i tak samo inne osoby niepełnosprawne nie wnoszą, państwo też o tym nie myślicie o zniwelowaniu tych barier. Natomiast jeżeli przeszkadzacie mi państwo w wykonywaniu zawodu, a ustawa prawo prasowe mówi wyraźnie, że jestem zobowiązana do szczególnej staranności i rzetelności przy zbieraniu materiałów prasowych i zbieraniu tych materiałów z różnych stron we wszelki sposób. Ta ustawa również mówi, że każdy zgodnie z zasadą wolności słowa i prawem do krytyki może udzielać informacji prasie. Czyli również pracownik urzędu gminy, kierownik referatu, pracownik urzędu gminy jeżeli mówimy teraz o tym to nie wolno utrudniać prasie zbierania materiałów krytycznych, ani w inny sposób tłumić krytyki bo jest to przestępstwo, ja tylko tak gdybyście państwo na marginesie  nie wiedzieli. Proszę państwa byłam wczoraj na Komisji Skarg, rozczuliłam się tym, że rozpatrywana była tez skarga kierownika ZAZ i niektórzy z państwa tak manifestują to swoje zainteresowanie osobami niepełnosprawnymi i ich losem i bardzo dobrze, bo ta sprawa już powinna była rozstrzygnięta w 2013 roku, ale nie została. Prawdopodobnie ta skarga teraz też nie do końca zostanie rozstrzygnięta, ale powiem tylko tyle na moje pytania, które były związane właśnie z tym co wydarzyło się od 2013 roku pan przewodniczący tej komisji powiedział w taki sposób, może pani sobie te pytania zadawać tam na korytarzu, gdzieś tam tu pani tych pytań zadawać nie będzie, to jest na nagraniu. Chciałam powiedzieć, że w dniu wczorajszym również dzięki mojej interwencji do pracownika, który zajmuje się tutaj ochroną danych osobowych pana Siemińskiego pan wójt uniknął kolejnego błędu jeśli mówimy tutaj o komisjach konkursowych rozstrzygających konkursy dla organizacji pozarządowych, ponieważ były tego typu byki, a powiem jeszcze, jeszcze są inne, które powodowały naruszenie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego RODO. Dzięki tej mojej interwencji macie państwo skorygowane formularze. W dniu wczorajszym dzwoniąc właśnie tutaj do osoby, która zajmuje się w imieniu pana wójta bo nie wiem pisze pan, że to nie jest pracownik to nie bardzo wiem, bo ustawa o pracownikach samorządowych mówi wyraźnie, że urzędnik nie może być zatrudniony na umowie zlecenia i w jakieś innej formie tutaj zatrudnienia. Dzwoniąc do sekretariatu zostałam wczoraj przełączona do pana Andrzeja Paska myślałam że to jest przypadek, ale dzisiaj już wiem że to nie był przypadek ponieważ w dniu dzisiejszym dowiedziałam się, że nie zostanę połączona z panią sekretarz, ani z żadnym innym pracownikiem, a chciałam akurat kontynuować sprawę tego, że jeszcze są pewne błędy, które być może spowodują to, że jeżeli podejmie pan zarządzenie powołujące członków komisji będzie ono nieważne. Uniemożliwiono mi to, uniemożliwiono mi również wykonywanie zawodu dziennikarza. Powiem tak, proszę państwa ja tylko pytam, kto zabrał osobom niepełnosprawnym prawo komunikowania się, kontaktowania się z pracownikami urzędu, sekretarzem, wójtem itd. nie będę wymieniać, również prawo wykonywania zawodu. Wiele z osób niepełnosprawnych potraktowanych w ten sposób nie upomni się o swoje prawa, ani nie upomni się też o prawa innych osób niepełnosprawnych. Tak się akurat składa, że stowarzyszenie które reprezentuje również działa na rzecz osób niepełnosprawnych stąd taka moja dzisiejsza publiczna interwencja. I jeszcze na koniec proszę państwa czuje się bardzo pokrzywdzona tą sytuacją, łamaniem praw człowieka zarówno jako mieszkaniec, dziennikarz, osoba podejmująca aktywność na polu społecznym, dziękuję bardzo”. 
  
14. Udzielenie odpowiedzi na zapytania. 

Wójt Gminy p. Dariusz Fundator odpowiadając  pani Marzannie Kreji powiedział, że nikt nie miał zamiaru utrudniać dostępu do informacji mających charakter informacji publicznej. Prosił o wysyłanie zapytań na adres e- mail wskazując adresata. 

Pani Marzanna Kreja redaktor Naczelna Czasopisma info. Cyt: „Ja  nie zwracałam się panie wójcie o udzielenie informacji publicznej ani w dniu wczorajszym ani w dzisiejszym. Przepraszam, że to muszę wtrącić, ale nie o to chodzi. Jeżeli pan będzie w taki sposób traktował mieszkańców to tak jak powiedziałam dzisiaj pani wicewójt pójdziemy nawet do Strasburga, dziękuję bardzo. To pana odpowiedź mi wystarczy na całe życie”. 

15. Zakończenie obrad VII Sesji VIII Kadencji

Przewodniczący Rady Gminy p. Bronisław Balcerowski zamknął obrady VII Sesji VIII Kadencji Rady Gminy. 
                                                                                 Przewodniczący
                                                                          Rady Gminy Białe Błota 
                                                                            Bronisław Balcerowski 

  
Zgodnie z § 39 ust 2 i 5 Statutu Gminy Białe Błota uwagi do protokołu można wnosić do dnia 22.03.2019r. Uwagi można wnosić w formie pisemnej do Przewodniczącego Rady Gminy

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (27 lutego 2019)
Opublikował: Anna Cabańska (27 lutego 2019, 09:19:03)

Ostatnia zmiana: Anna Cabańska (13 marca 2019, 12:13:35)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 324