PROTOKÓŁ Z VIII SESJI VIII KADENCJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA odbytej w dniu 26.03.2019r., od GODZ. 15:00 w Auli Szkoły Podstawowej w Białych Błotach, ul. Czysta 1a

nagranie
 

Protokół 
z VIII Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe, która odbyła się  26.03.2019 r. w Auli Szkoły Podstawowej w Białych Błotach, ul. Czysta 1a. 

Sesja trwała: od godziny 15.00 do godz. 17.30
Sesję prowadził: Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski
Sekretarz obrad: Henryk Sykut   
Protokolant posiedzenia: Anna Cabańska
 
Przebieg sesji został transmitowany, utrwalony za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk i stanowi załącznik do niniejszego protokołu, który jest informacją publiczną.
 
W sesji udział wzięli:
 
1.      Radni Gminy Białe Błota;
2.      Wójt Gminy Dariusz Fundator
3.      Zastępca Wójta Anna Jankowska- Cepak
4.      Zastępca Wójta Mariusz Dolewski
5.      Sekretarz Gminy Ewa Galicka
6.      Radca Prawny Maciej Dalka
7.      Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Białe Błota;
8.      Kierownicy jednostek organizacyjnych i szkół w Gminie Białe Błota;
9.      Sołtysi;
10.  Zaproszeni goście i mieszkańcy
 
Nieobecna radna Maria Wolsztyńska i radna Patrycja Harczenko.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie VIII Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołów z obrad VI i VII Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
 
1) Komisja Budżetu i Finansów;
2) Komisja Oświaty i Kultury;
3) Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu;
4) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
5) Komisja Rewizyjna;
6) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji;
 
7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.
9. Podjęcie uchwał:
 
1)      w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Białe Błota. (RB.0006.5.2019)
2)      w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2019. (RB.0006.7.2019)
3)      w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2019-2024.                   (RB.0006.6.2019)
4)      w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie                   Gminy Białe Błota.
5)      w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do           Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Białe Błota oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
6)      w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie          Białe Błota na lata 2016-2018” za rok 2018.
7)      w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania              bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białe Błota.
8)      w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota. (OŚ.0006.2.2019)
9)       w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (OŚ.0006.3.2019)
10)   w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Murowaniec. (KGP.0006.12.2019)
11)   w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Prądki. (KGP.0006.13.2019)
12)   zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji doraźnej do spraw zmian Statutu Gminy Białe Błota. (RGK.0006.16.2019)
13)   w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota. (RGK.0006.17.2019).
14)   w sprawie rozpatrzenia skargi Nr BRG.1510.6.2019 na bezczynność Wójta Gminy Białe Błota. (RGK.0006.18.2019)
15)  w sprawie rozpatrzenia skargi Nr RGK.1510.2.2019 na działalność kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej w Białych Błotach. (RGK.0006.19.2019)
16)   w sprawie rozpatrzenia petycji RGK.1520.4.2018 w sprawie inwestycji budowy sieci wodociągowej w ulicy Stokrotki i Polnej w Zielonce. (RGK.0006.20.2019)
17)   w sprawie rozpatrzenia petycji RGK.1520.3.2018 w sprawie przywrócenia realizacji budowy ul. Cedrowej w Białych Błotach. (RGK.0006.21.2019)
 
 
10. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
15. Zakończenie obrad VIII Sesji VIII Kadencji
 
Ad. 1 Otwarcie VIII sesji VIII Kadencji Gminy Białe Błota, powitanie i stwierdzenie quorum. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski otworzył VIII Sesję VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitał wszystkich obecnych na sesji, p. Dariusza Fundatora Wójta Gminy Białe Błota, p. Annę Jankowską- Cepak Zastępcę Wójta Gminy Białe Błota, p Mariusza Dolewskiego Zastępcę Wójta Gminy Białe Błota, p. Ewę Galicką Sekretarza Gminy, radcę prawnego p. Macieja Dalka, kierowników, radnych powiatu i gminy Białe Błota, komendanta Komisariatu Policji przedstawicieli mediów, mieszkańców, gości przybyłych na sesję. Poinformował, że na sesji obecnych jest 19 radnych i Rada może podejmować uchwały. Poinformował, że sesja jest nagrywana i transmitowana, następnie odczytał pouczenie dot. ochrony danych osobowych.
 
Ad. 2 Wybór sekretarza obrad.
 
Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski złożył wniosek o przegłosowanie kandydatury na sekretarza obrad radnego Henryka Sykuta. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
 
Głosowano w sprawie:
Wyboru radnego Henryka Sykuta sekretarza obrad.

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Podsumowanie | ZA (18)
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Łukasz Wyszomirski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Henryk Sykut
NIEOBECNI (2) Patrycja Harczenko, Maria Wolsztyńska

Ad. 3. Przyjęcie protokołów z obrad VI i VII Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.

Głosowanie w sprawie:
przyjęcia protokołów z obrad VI i VII Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Podsumowanie | ZA (19) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (2) Patrycja Harczenko, Maria Wolsztyńska

Ad. 4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska p. Andrzej Wiekierak wnioskował o wprowadzenie dwóch projektów uchwał:
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka
Projekt uchwały w sprawie wyposażenia w majątek gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu

Głosowanie:
w sprawie wprowadzenia projektu uchwały w sprawie nadania ulicy miejscowości Zielonka.

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Podsumowanie |
ZA (19) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (2) Patrycja Harczenko, Maria Wolsztyńska

Głosowanie:
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyposażenia w majątek gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Podsumowanie | ZA (19) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (2) Patrycja Harczenko, Maria Wolsztyńska
 
Przewodniczący Rady Gminy p. Bronisław Balcerowski wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowych podpunktów w punkcie 9 w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2019
Punktu:
- przedstawienie projektu uchwały i opinia RIO
- opinia Komisji Budżetu i Finansów
- dyskusja
- głosowanie nad uchwałą.

Głosowanie:
w sprawie wprowadzenia dodatkowych podpunktów w punkcie 9 porządku obrad w podpunkcie 2.

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Podsumowanie | ZA (19) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (2) Patrycja Harczenko, Maria Wolsztyńska
 
Przewodniczący Rady Gminy p. Bronisław Balcerowski wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata do konkursu na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.

Głosowanie:
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad  projektu uchwały w sprawie zgłoszenia kandydatury na etatowego członka Kolegium RIO w Bydgoszczy.

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Podsumowanie | ZA (19) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (2) Patrycja Harczenko, Maria Wolsztyńska

Głosowanie:
w sprawie przyjęcia porządku obrad wraz z wprowadzonymi projektami uchwałami.
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Podsumowanie | ZA (19)
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (2) Patrycja Harczenko, Maria Wolsztyńska
Ad. 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący Rady Gminy p. Bronisław Balcerowski złożył sprawozdanie.

Ad. 6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym.

1) Komisja Budżetu i Finansów.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów p. Ilona Nowakowska przedstawiła sprawozdanie z prac komisji w okresie międzysesyjnym.

2) Komisja Oświaty i Kultury.
Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury p. Aleksandra Lubońska przedstawiła sprawozdanie z prac komisji w okresie międzysesyjnym.

3) Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu p. Anna Banaszek przedstawiła sprawozdanie z prac komisji w okresie międzysesyjnym.

4) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska.
Przewodniczący Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska p. Łukasz Wyszomirski przedstawił sprawozdanie z prac komisji w okresie międzysesyjnym.

5) Komisja Rewizyjna.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Sławomir Ruge przedstawił sprawozdanie z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
Następnie odczytał stanowiska wypracowane przez  Komisję Rewizyjną w sprawie przeprowadzonych kontroli problemowych dot. zbadania wydatkowania środków na zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Białe Błota za okres zima 2016-2017
- Stanowisko z przeprowadzonej kontroli problemowej dot. niezrealizowania inwestycji drogowych w Białych Błotach, ul. Sobótki i Judyma.
- Stanowisko z przeprowadzonej kontroli problemowej dot. zbadania wydatkowania środków z funduszu sołeckiego w roku 2018 przeznaczonych na rozbudowę oświetlenia.
Stanowisko z przeprowadzonej kontroli problemowej dot. działalności sołtysa Łochowa w sprawie organizacji balu sylwestrowego w 2015 r. odczytał radny Łukasz Wyszomirski.

6) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji p. Jacek Grzywacz przedstawił sprawozdanie z prac komisji w okresie międzysesyjnym.

Ad. 7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Wójt Gminy Białe Błota p. Dariusz Fundator przedstawił informację o działaniach w okresie międzysesyjnym.
 
Radny Łukasz Wyszomirski pytał o drogi w Zielonce należące do Nadleśnictwa, ponieważ Sołectwo Zielonka jest wyłączone z realizacji jakichkolwiek inwestycji na tych drogach.
 
Wójt Gminy p. Dariusz Fundator mówił, że przystąpiono do opracowania mapy drogowej i przedstawiono siedem dróg, które wymagają pilnego uregulowania.
 
Radna Ilona Nowakowska pytała, czy w tych drogach zostały uwzględnione ul. Leśna i ul. Kalinowa. Na tych ulicach nie można nic wykonać ze względu na to, że jest to grunt leśny.
 
Andrzej Wiekierak Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska przekazał, że ulica Kalinowa jest procedowana, sprawa  ulicy Leśnej musi zostać uregulowana.
 
Ad. 8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.
 
Brak głosów.   
 
Ad. 9. Podjęcie uchwał:

Projekt uchwały  w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Białe Błota.
 
Skarbnik gminy p. Lucyna Krasulak omówiła projekt uchwały.

Głosowanie:
Projektu w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Białe Błota.

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Podsumowanie | ZA (19) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (2) Patrycja Harczenko, Maria Wolsztyńska

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK. 0007.40.2019 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Białe Błota.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2019.
 
a) przedstawienie projektu uchwały i opinia RIO

Skarbnik gminy p. Lucyna Krasulak omówiła projekt uchwały.

b) opinia Komisji Budżetu i Finansów
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów p. Ilona Nowakowska mówiła, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywne zaopiniowała uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2019. 5 radnych było „za” przyjęciem, 2 radnych „przeciw” przy 1 głosie „wstrzymującym”.

c) dyskusja

Przewodniczący Rady Gminy p. Bronisław Balcerowski mówił, że w przygotowanej uchwale zostały  uwzględnione  wszystkie wskazania Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wnioskował o przyjęcie uchwały bez wprowadzania zmian.
 
Radny Sławomir Ruge mówił, że w tym roku gmina zaciągnie kredyt na spłatę wcześniejszych zobowiązań w wysokości 5.460.000 zł. Pytał ile wynosiło zadłużenie gminy na koniec 2018 roku i jakie jest planowane zadłużenie gminy na koniec 2019 roku.


Skarbnik gminy p. Lucyna Krasulak mówiła, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostało przedstawione wykonanie budżetu za 2018 rok
 
Radny Henryk Sykut powiedział, że zadłużenie na koniec 2018 roku wyniosło 28 903 973,04 zł.
 
Radna Karolina Lachowicz mówiła, że Rada drugi raz uchwala budżet na rok 2019. Na sesji w dniu 29.01.2019 cześć radnych nie była za zaproponowanymi zmianami i nadal nie jest. Mówiła, że obecnie radni zagłosują za przyjęciem uchwał, aby wójt mógł samodzielnie realizować zaplanowany budżet, a nie RIO. Radni i mieszkańcy chcą decydować o kierunkach działania wójta i gminy.
 
d) głosowanie nad uchwałą

Głosowanie:
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2019.

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Podsumowanie | ZA (19) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (2) Patrycja Harczenko, Maria Wolsztyńska

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK. 0007.41.2019 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2019.
 
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2019-2024.
 
Skarbnik gminy p. Lucyna Krasulak mówiła, że w projekcie uchwały zostało przedstawione wykonanie budżetu za 2018 rok i wielkość budżetu na 2019 rok, która jest zgodna z uchwałą budżetową na rok 2019.

Głosowanie:
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2019-2024.

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Podsumowanie | ZA (19) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (2)
Patrycja Harczenko, Maria Wolsztyńska
 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK. 0007.42.2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2019-2024.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Białe Błota.


Prezes ZWiUK p. Grażyna Mączko prosiła o wprowadzenie trzech autopoprawek do projektu uchwały polegających na dodaniu  dwóch skrótów wyrazowych i przyimka.

Głosowanie:
w sprawie autopoprawek wprowadzonych przez prezes ZWiUK p. Grażynę Mączko.

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Podsumowanie | ZA (19) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (2) Patrycja Harczenko, Maria WolsztyńskaGłosowanie:
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Białe Błota.

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Podsumowanie | ZA (19) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (2) Patrycja Harczenko, Maria Wolsztyńska

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK. 0007.43.2019 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Białe Błota.

Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Białe Błota oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.


Głosowanie:
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Białe Błota oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Podsumowanie |  ZA (19) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (2) Patrycja Harczenko, Maria Wolsztyńska
 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK. 0007.44.2019 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Białe Błota oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Białe Błota na lata 2016-2018” za rok 2018.

Głosowanie:
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Białe Błota na lata 2016-2018” za rok 2018.

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Podsumowanie | ZA (19) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (2) Patrycja Harczenko, Maria Wolsztyńska

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK. 0007.45.2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Białe Błota na lata 2016-2018” za rok 2018.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białe Błota.

Głosowanie:
w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białe Błota.

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Podsumowanie | ZA (19) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (2) Patrycja Harczenko, Maria Wolsztyńska
 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK. 0007.46.2019 w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białe Błota.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota.

Głosowanie:
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota.

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Podsumowanie | ZA (19) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (2) Patrycja Harczenko, Maria Wolsztyńska
 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK. 0007.47.2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głosowanie:
w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Podsumowanie | ZA (19) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (2) Patrycja Harczenko, Maria Wolsztyńska

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK. 0007.48.2019 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Murowaniec.

Głosowanie:
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Murowaniec.

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Podsumowanie | ZA (19) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (2) Patrycja Harczenko, Maria Wolsztyńska
 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK. 0007.49.2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Murowaniec.

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Prądki.

Głosowanie:
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Prądki.

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Podsumowanie | ZA (19) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (2) Patrycja Harczenko, Maria Wolsztyńska


Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK. 0007.50.2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Prądki.

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powołania komisji doraźnej do spraw zmian Statutu Gminy Białe Błota.

Głosowanie:
w sprawie projektu zmieniającego uchwałę w sprawie powołania komisji doraźnej do spraw zmian Statutu Gminy Białe Błota.

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Podsumowanie |  ZA (19) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (2) Patrycja Harczenko, Maria Wolsztyńska
 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK. 0007.51.2019 w sprawie projektu zmieniającego uchwałę w sprawie powołania komisji doraźnej do spraw zmian Statutu Gminy Białe Błota.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska p. Łukasz Wyszomirski zaproponował autopoprawkę polegająca na zmianie terminów posiedzeń Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska na dzień 22.04.2019 r., 20.05.2019 r. i 17.06.2019 r. o godz. 13.00
 
Głosowanie:
autopoprawek radnego Łukasza Wyszomirskiego.

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Podsumowanie |  ZA (18) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Łukasz Wyszomirski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Sławomir Ossowski
NIEOBECNI (2) Patrycja Harczenko, Maria Wolsztyńska
 
Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu p. Anna Banaszek wnioskowała o zmianę zapisu  dotyczącego tematyki komisji: Wizyta w placówkach: Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztat Terapii Zajęciowej „Dąb”, Zakład Aktywności Zawodowej, Świetlica Socjoterapeutyczna „Małgosia”- Komisja wyjazdowa.

Głosowanie:
w sprawie autopoprawki przewodniczącej komisji Zdrowia Opieki Społecznej i Sportu.

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Podsumowanie | ZA (19)
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (2) Patrycja Harczenko, Maria Wolsztyńska
 
Radny Sławomir Ossowski zwrócił uwagę, że w jednym dniu odbywają się dwie komisje i zdarza się tak, że pierwsza komisja nie zawsze kończy swoje posiedzenie do czasu rozpoczęcia drugiej komisji.
 
Przewodniczący Rady Gminy p. Bronisław Balcerowski proponował, aby wspólną tematykę np. związaną z budżetem omawiać na połączonych komisjach.

Głosowanie:
w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Podsumowanie | ZA (19) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (2) Patrycja Harczenko, Maria Wolsztyńska

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK. 0007.52.2019 w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.


Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Nr BRG.1510.6.2019 na bezczynność Wójta Gminy Białe Błota.

Głosowanie:
w sprawie rozpatrzenia skargi Nr BRG.1510.6.2019 na bezczynność Wójta Gminy Białe Błota.

Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Podsumowanie |  ZA (17)
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder
PRZECIW (1) Łukasz Wyszomirski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Katarzyna Tomicka
NIEOBECNI (2) Patrycja Harczenko, Maria Wolsztyńska
 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK. 0007.53.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi Nr BRG.1510.6.2019 na bezczynność Wójta Gminy Białe Błota.

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Nr RGK.1510.2.2019 na działalność kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej w Białych Błotach.
 
Radny Jacek Grzywacz mówił, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała skargę za zasadną. Uważa, że rozstrzygnięcie skargi powinno nastąpić po rozstrzygnięciu przez wyższe organy. Komisja powinna zaopiniować skargę, ale nie podejmować decyzji.
 
Radca Prawny p. Maciej Dalka mówił, że komisja wypracowuje stanowisko kolegialnie, jest to stanowisko komisji i jest ono wiążące.

Radny Henryk Sykut mówił, że wójt tą sprawę zgłosił do Państwowej Inspekcji Pracy, która  jest  właściwą jednostką i dokona właściwej oceny przedmiotowej sprawy.
 
Wójt Gminy p. Dariusz Fundator mówił, że Państwowa Inspekcja Pracy odstąpiła od wykonania czynności.
 
Radna Magdalena Sznajder przekazała, że skarga była rozpatrywana przez komisję, Komisja wskazała że skarga jest zasadna w oparciu o wysłuchanie skarżącej i kierownika ZAZ, jak również w oparciu o przedstawioną dokumentację.
 
Radca Prawny p. Maciej Dalka przekazał, że podjęciem uchwały uznającej skargę za zasadną może być podstawą rozpoczęcia kontroli, ponadto wójt może przeprowadzić audyt wewnętrzny lub w inny sposób skontrolować jednostkę. Podjęcie uchwały nie wywołuje skutków merytorycznych.
 
Wójt Gminy p. Dariusz Fundator przekazał, że w Zakładzie Aktywności Zawodowej zostanie przeprowadzony audyt wewnętrzny.
 
Radny Jacek Grzywacz uważa, ze skarga jest niezasadna, bo niczego nie udowodniono Kierownikowi ZAZ.

Głosowanie:
w sprawie rozpatrzenia skargi Nr RGK.1510.2.2019 na działalność kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej w Białych Błotach.

Wyniki głosowania
ZA: 3, PRZECIW: 9, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 7, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Podsumowanie | ZA (3) Karolina Lachowicz, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka
PRZECIW (9) Bronisław Balcerowski, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Henryk Sykut, Łukasz Wyszomirski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (7) Anna Banaszek, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Krzysztof Michalak, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge
NIEOBECNI (2) Patrycja Harczenko, Maria Wolsztyńska

Uchwała nie została podjęta.

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji RGK.1520.4.2018 w sprawie inwestycji budowy sieci wodociągowej w ulicy Stokrotki i Polnej w Zielonce.

Radny Jacek Grzywacz wniósł autopoprawkę polegającą na pozostawieniu nazwy ulicy Stokrotki Polnej. 

Głosowanie:
w sprawie autopoprawki radnego Jacka Grzywacza.

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Podsumowanie | ZA (19) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (2) Patrycja Harczenko, Maria Wolsztyńska

Głosowanie:
w sprawie rozpatrzenia petycji RGK.1520.4.2018 w sprawie inwestycji budowy sieci wodociągowej w ulicy Stokrotki  Polnej w Zielonce.

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Podsumowanie |  ZA (19)
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (2) Patrycja Harczenko, Maria Wolsztyńska

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK. 0007.54.2019 w sprawie rozpatrzenia petycji RGK.1520.4.2018 w sprawie inwestycji budowy sieci wodociągowej w ulicy Stokrotki  Polnej w Zielonce.

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji RGK.1520.3.2018 w sprawie przywrócenia realizacji budowy ul. Cedrowej w Białych Błotach.

Głosowanie:
w sprawie rozpatrzenia petycji RGK.1520.3.2018 w sprawie przywrócenia realizacji budowy ul. Cedrowej w Białych Błotach.

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Podsumowanie |  ZA (19)
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (2) Patrycja Harczenko, Maria Wolsztyńska

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK. 0007.55.2019 w sprawie rozpatrzenia petycji RGK.1520.3.2018 w sprawie przywrócenia realizacji budowy ul. Cedrowej w Białych Błotach.

Projekt uchwały  w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka

Głosowanie:
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Podsumowanie |  ZA (19) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (2) Patrycja Harczenko, Maria Wolsztyńska

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK. 0007.56.2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka.  

Projekt uchwały w sprawie wyposażenia w majątek gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.
 
Radny Krzysztof Kocikowski zwrócił uwagę na brak litery „l” w słowie „funkcjonalne” w treści uzasadnienia do projektu uchwały.

Głosowanie:
w sprawie autopoprawki radnego Krzysztofa Kocikowskiego.

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Podsumowanie |  ZA (19)
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (2) Patrycja Harczenko, Maria Wolsztyńska

Głosowanie:
w sprawie wyposażenia w majątek gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Podsumowanie |  ZA (19) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (2) Patrycja Harczenko, Maria Wolsztyńska

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK. 0007.57.2019 w sprawie wyposażenia w majątek gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.

Projekt uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata do konkursu na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.

Kandydatka na członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy przedstawiła swoją osobę.

Głosowanie:
w sprawie zgłoszenia kandydata do konkursu na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Podsumowanie |  ZA (19) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (2) Patrycja Harczenko, Maria Wolsztyńska

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK. 0007.58.2019 w sprawie zgłoszenia kandydata do konkursu na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.

10. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
 
Brak.

11. Interpelacje i zapytania radnych.
 
Radny Krzysztof Kocikowski złożył interpelację dot. uzupełnienia oznakowania skrzyżowania ul. Antoniego Przysieckiego i ul. Zielonej. Pytał o pozwolenie na użytkowanie obiektu sportowego w Przyłękach, zwrócił uwagę na wadliwe kratki ściekowe przy tym obiekcie.
Radny Łukasz Wyszomirski mówił o piśmie radnej Katarzyny Tomickiej i radnej Karoliny Lachowicz, w którym radne zarzucają niewybredne komentarze kierowane pod ich adresem na sesji  przez radnego Łukasza Wyszomirskiego. Zapytał dlaczego to pismo zostało podpisane przez radnego Sławomira Ossowskiego, który nie należy do klubu „Lepsza Przyszłość” Pytał na jakim etapie jest budowa obwodnicy?
Z sali wyszedł radny Jacek Grzywacz, godz. 17.10

12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

Zastępca wójta p. Mariusz Dolewski odpowiedział, że jeżeli chodzi o obiekt sportowy w Przyłękach to wpłynęła pozytywna opinia powiatowego Nadzoru Budowalnego i budynek może być użytkowany.
 
Kierownik referatu Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Funduszy p. Monika Konopka mówiła, jeżeli chodzi o budowę obwodnicy to zostało przygotowane porozumienie, które musi zostać zaakceptowane przez jednostki samorządu terytorialnego i zainteresowane strony. Porozumienie skierowane jest do Zarządu Dróg Województwa i Zarządu Dróg Miejskich które będzie uczestniczyć w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Planowane jest przystąpienie do I etapu budowy obwodnicy dla Gminy Białe Błota. Gmina Białe Błota została liderem tego zadania. Obecnie nie ma decyzji jak ma przebiegać obwodnica.
 
Radna Katarzyna Tomicka odczytała pismo, które zostało skierowane do radnego Łukasza Wyszomirskiego.

13. Wolne wnioski i zapytania.
 
Radna Magdalena Sznajder przedstawiła sprawozdanie z dyżuru Klubu radnych „Lepsza Przyszłość”
 
Pan Paweł Zuehlke Sołtys Sołectwa Przyłęki podziękował za wyrównanie dróg w Sołectwie Przyłęki i za współpracę.
 
Radny Henryk Sykut w imieniu organizatorów zaprosił na XX Festiwal Tańca. Podziękował Prezes ZWiUK  w sprawie usunięcia awarii. Mówił, ze należy podjąć działania związane z kolektorem. Pytał kiedy nastąpi oddanie do użytku świetlicy w Cielu?  
 
Przewodniczący Rady Gminy p. Bronisław Balcerowski pytał o przejście dla pieszych przez trasę „S5” w rejonie ulicy Pocztowej.
 
Radny Sławomir Ruge podziękował za wyrównanie dróg w miejscowości Łochowo. Pytał również o przejście w rejonie ul. Pocztowej.
 
Radny Jacek Krzyżanowski  poinformował że złożył pisma  do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Mówił o  zainstalowaniu lustra drogowego przy ul. Czerskiej i  zanieczyszczeniu powietrza na terenie gminy.
 
14. Udzielenie odpowiedzi na zapytania
 
Zastępca Wójta p. Mariusz Dolewski odpowiadając na pytanie radnego Henryka Sykuta dotyczące oddania świetlicy w Cielu poinformował, że została podpisana umowa na dostarczenie gazu do budynku i został naprawiony sufit. W dniu dzisiejszym odbył się odbiór robót, lecz nie posiada informacji jaki jest ich rezultat.

Wójt Gminy p. Dariusz Fundator odpowiedział na pytanie dotyczące kładki na wysokości trasy „S5” na wysokości ul. Pocztowej informując, że wszelkie działania jakie powinna podjąć gmina powinny być realizowane na etapie projektowej, lecz nie zadbano o żaden wpływ na tego typu rozwiązanie i nie wprowadzono do projektu tej inwestycji. Generalna Dyrekcja nie wykona kładki. Po okresie 5 lat gmina będzie mogła przystąpić o złożenie wniosku do Generalnej Dyrekcji o wykonanie kładki na tym odcinku trasy. Są zaplanowane przejścia dla pieszych i rowerzystów.
Trwają prace związane z tzw. ustawą smogową, która prawdopodobnie zacznie obowiązywać od września br. Gmina brała udział w konsultacjach w tym zakresie.
 
Przewodniczący Rady Gminy p. Bronisław Balcerowski poinformował o konieczności złożenia przez radnych oświadczeń majątkowych, złożył życzenia świąteczne i zakończył obrady VIII Sesji VIII Kadencji Rady Gminy.

15. Zakończenie obrad VIII Sesji VIII Kadencji


Przewodniczący
Rada Gminy Białe Błota 
Bronisław Balcerowski 
 
Zgodnie z § 39 ust 2 i 5 Statutu Gminy Białe Błota uwagi do protokołu można wnosić do dnia 19.04.2019r. Uwagi można wnosić w formie pisemnej do Przewodniczącego Rady Gminy

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (27 marca 2019)
Opublikował: Anna Cabańska (27 marca 2019, 09:23:11)

Ostatnia zmiana: Anna Cabańska (11 kwietnia 2019, 13:55:15)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 283