PROTOKÓŁ Z X SESJI VIII KADENCJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA odbytej w dniu 30.04.2019r., od GODZ. 15:00 w Auli Szkoły Podstawowej w Białych Błotach, ul. Czysta 1a

nagranie

 
Protokół 
Z X Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe, która odbyła się  30.04.2019 r. w Auli Szkoły Podstawowej w Białych Błotach, ul. Czysta 1a 

Sesja trwała: od godziny 15.00 do godz. 17.30
Sesję prowadził: Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski
Sekretarz obrad: Aleksandra Lubońska
Protokolant posiedzenia: Anna Cabańska
 
Przebieg sesji został transmitowany, utrwalony za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk i stanowi załącznik do niniejszego protokołu, który jest informacją publiczną.
 
W sesji udział wzięli:
 
1.      Radni Gminy Białe Błota;
2.      Wójt Gminy Dariusz Fundator
3.      Zastępca Wójta Anna Jankowska- Cepak
4.      Zastępca Wójta Mariusz Dolewski
5.      Sekretarz Gminy Ewa Galicka
6.      Radca Prawny Maciej Dalka
7.      Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Białe Błota;
8.      Kierownicy jednostek organizacyjnych i szkół w Gminie Białe Błota;
9.      Sołtysi;
10.  Zaproszeni goście i mieszkańcy
 
Nieobecna radna Patrycja Harczenko, radna Karolina Lachowicz, radny Zbigniew Moroz, radna Ilona Nowakowska.
 
Porządek obrad.
 
1. Otwarcie X Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad VIII Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
 
1) Komisja Budżetu i Finansów;
2) Komisja Oświaty i Kultury;
3) Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu;
4) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
5) Komisja Rewizyjna;
6) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji;
 
7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.
9. Podjęcie uchwał: 

sprawie wyrażania zgody na przystąpienia Gminy Białe Błota do stowarzyszenia pn. „Związek Miast i Gmin Nadnoteckich”. 
 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienia Gminy Białe Błota do stowarzyszenia pn. Kujawsko- Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza”. 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota. zmieniająca uchwałę 
w sprawie powołania Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2018-2023. 
w sprawie rozpatrzenia petycji Nr BRG.1520.1.2019 mieszkańców Sołectwa Zielonka.  
w sprawie rozpatrzenia petycji Nr BRG. 1520.2.2019 dot. wykonania drogi asfaltowej na ulicy Sportowej w Lisim Ogonie. 
 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na rok 2019. 
 zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019. w sprawie przyjęcia samorządowego programu „Białobłocki Senior”. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior +” na terenie Gminy Białe Błota i połączenia go z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Białych Błotach. 
w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior +” w Łochowie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania. 
w sprawie powierzenia Gminie Nowa Wieś Wielka oraz Gminie Białe Błota częściowej realizacji zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego między Gminą Białe Błota, a Miastem Bydgoszcz dotyczącego współpracy w zakresie użyteczności publicznej. 
w sprawie zamiany nieruchomości.
 
 
10. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
15. Zakończenie obrad X Sesji VIII Kadencji
 
5. Zakończenie obrad X Sesji VIII Kadencji.
 
Ad. 1 Otwarcie X sesji VIII Kadencji Gminy Białe Błota, powitanie i stwierdzenie quorum. 
Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski otworzył X Sesję VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitał wszystkich obecnych na sesji, p. Dariusza Fundatora Wójta Gminy Białe Błota, p. Annę Jankowską- Cepak Zastępcę Wójta Gminy Białe Błota, p Mariusza Dolewskiego Zastępcę Wójta Gminy Białe Błota, Kierownika Referatu Inwestycji p. Ewę Milik, Radcę Prawnego p. Macieja Dalka, kierowników referatów, Radnych Powiatu Bydgoskiego i Radnych Gminy Białe Błota, Sołtysów, mieszkańców, gości przybyłych na sesję. Poinformował, że na sesji obecnych jest 17 radnych i Rada może podejmować uchwały. Poinformował, że sesja jest nagrywana i transmitowana, następnie odczytał pouczenie dot. ochrony danych osobowych.
 
Ad. 2 Wybór sekretarza obrad.
 
Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski złożył wniosek o przegłosowanie na sekretarza obrad kandydatury radnej Aleksandry Lubońskiej. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
 
Głosowanie:
w sprawie wyboru na funkcję sekretarza radnej Aleksandry Lubońskiej.

Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Podsumowanie | ZA (17) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (4) Patrycja Harczenko, Karolina Lachowicz, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska

3. Przyjęcie protokołu z obrad VIII Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.

Głosowanie:
w sprawie przyjęcia protokołu z obrad VIII Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.

Wyniki głosowania

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Podsumowanie | ZA (17) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (4) Patrycja Harczenko, Karolina Lachowicz, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska

4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.

Głosowanie:
w sprawie wprowadzenia projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Nr RGK. 1510.1.2019 na  działalności Wójta Gminy Białe Błota.

Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Podsumowanie |  ZA (17) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (4) Patrycja Harczenko, Karolina Lachowicz, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska

Głosowanie:
w sprawie wprowadzenia projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Nr BRG. 1520.4.2019 Stowarzyszenia „Prądki Nasz Dom.”.  

Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Podsumowanie |  ZA (17)
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (4) Patrycja Harczenko, Karolina Lachowicz, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska

Głosowanie:
w sprawie wprowadzenia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota oraz ustalenia jej składu osobowego w kadencji 2018-2023
 
Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Podsumowanie | ZA (17) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (4) Patrycja Harczenko, Karolina Lachowicz, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska

Głosowanie:
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad  projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2019.  

Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Podsumowanie |  ZA (17) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski NIEOBECNI (4) Patrycja Harczenko, Karolina Lachowicz, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska

Głosowanie:
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad  projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2019- 2024.

Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Podsumowanie|  ZA (17) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (4) Patrycja Harczenko, Karolina Lachowicz, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska

Głosowanie:
w sprawie ustalenia porządku obrad wraz z wprowadzonymi projektami uchwał.

Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Podsumowanie |  ZA (17)
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (4) Patrycja Harczenko, Karolina Lachowicz, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
Przewodniczący Rady Gminy p. Bronisław Balcerowski złożył sprawozdanie.

Ad. 6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym.

1) Komisja Budżetu i Finansów.
W zastępstwie Przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów p. Ilony Nowakowskiej sprawozdanie z prac komisji w okresie międzysesyjnym przedstawił radny Krzysztof Kocikowski.

2) Komisja Oświaty i Kultury.
Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury p. Aleksandra Lubońska przedstawiła sprawozdanie z prac komisji w okresie międzysesyjnym.

3) Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu p. Anna Banaszek przedstawiła sprawozdanie z prac komisji w okresie międzysesyjnym.

4) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska.
Przewodniczący Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska p. Łukasz Wyszomirski przedstawił sprawozdanie z prac komisji w okresie międzysesyjnym.

5) Komisja Rewizyjna.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Sławomir Ruge przedstawił sprawozdanie z prac komisji w okresie międzysesyjnym. Odczytał stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie kontroli problemowej dot. wydatkowania środków na obsługę zewnętrznej kancelarii prawnej obsługującej Urząd Gminy Białe Błota.
 
6) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
 
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji p. Jacek Grzywacz przedstawił sprawozdanie z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Wójt Gminy Białe Błota p. Dariusz Fundator przedstawił informację o działaniach w okresie międzysesyjnym.
Zastępca Wójta p. Anna Jankowska- Cepak przedstawiła informację dot. zamówień publicznych i inwestycji. 

8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.
 
Brak głosów.   
 
Na sesję przybyła radna Karolina Lachowicz.

9. Podjęcie uchwał:

1) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienia Gminy Białe Błota do stowarzyszenia pn. „Związek Miast i Gmin Nadnoteckich”.

Głosowanie:
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienia Gminy Białe Błota do stowarzyszenia pn. „Związek Miast i Gmin Nadnoteckich”.

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Podsumowanie |  ZA (18) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (3) Patrycja Harczenko, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska
 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK. 0007.63.2019 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienia Gminy Białe Błota do stowarzyszenia pn. „Związek Miast i Gmin Nadnoteckich”.

2) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienia Gminy Białe Błota do stowarzyszenia pn. Kujawsko- Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza”.
 
Sekretarz Gminy p. Ewa Galicka przestawiła autopoprawkę do projektu uchwały polegającą na zmianie zapisu w § 1 zamiast słowa „Związkiem” na: „Stowarzyszenia z siedzibą w Toruniu”.
W § 2 Upoważnia się Wójta Gminy Białe Błota lub osoby przez niego wyznaczone do reprezentowania Gminy Białe Błota w organach Stowarzyszenia”.


Głosowanie:
w sprawie autopoprawki Sekretarza Gminy p. Ewy Galickiej.  

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Podsumowanie |  ZA (18)
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (3) Patrycja Harczenko, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska
 
Radny Jacek Grzywacz pytał o koszt przystąpienia do Stowarzyszenia.
 
Sekretarz Gminy p. Ewa Galicka odpowiedziała, że przystąpienie do Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza” wynosi 0,10 gr od mieszkańca, natomiast przystąpienie do Związku Miast i Gmin Nadnoteckich 0,25 gr od mieszkańca Gminy.

Głosowanie:
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienia Gminy Białe Błota do stowarzyszenia pn. Kujawsko- Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza”.

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Podsumowanie| ZA (18) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (3) Patrycja Harczenko, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK. 0007.64.2019 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienia Gminy Białe Błota do stowarzyszenia pn. Kujawsko- Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza”.

3) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota.

Głosowanie:
w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota.

Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Podsumowanie |  ZA (17)
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
PRZECIW (1) Jacek Grzywacz
NIEOBECNI (3) Patrycja Harczenko, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK. 0007.65.2019 w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota.

4) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powołania Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2018-2023.
 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota p. Bronisław Balcerowski wniósł autopoprawkę do treści uzasadnienia projektu uchwały polegający na wpisaniu: „Urzędu Gminy w Białych Błotach.”
 
Głosowanie:
autopoprawki przewodniczącego rady gminy.

Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Podsumowanie |  ZA (17)
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (3) Patrycja Harczenko, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska
 
Radny Sławomir Ruge odczytał stanowisko dot. decyzji złożenia rezygnacji z  członka Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska Rady Gminy Białe Błota.
Złożył na ręce przewodniczącego  tegoż Klubu „Wybieram Gminę Białe Błota” 
rezygnację z uczestnictwa w tym Klubie.
 
Radny Łukasz Wyszomirski mówił, że jest mu przykro, że o decyzji radnego Sławomira Ruge dot. rezygnacji z pracy w Komisji dowiedział się z e- sesji.
 
Głosowanie:
w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2018-2023.

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Podsumowanie |  ZA (12) Bronisław Balcerowski, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka
PRZECIW (1) Jacek Grzywacz
WSTRZYMUJĘ SIĘ (5) Anna Banaszek, Krzysztof Kocikowski, Aleksandra Lubońska, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (3) Patrycja Harczenko, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK. 0007.66.2019 w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2018-2023.

5) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Nr BRG.1520.1.2019 mieszkańców Sołectwa Zielonka.

Głosowanie:
w sprawie rozpatrzenia petycji Nr BRG.1520.1.2019 mieszkańców Sołectwa Zielonka.

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Podsumowanie |  ZA (18) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (3) Patrycja Harczenko, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK. 0007.67.2019 w sprawie rozpatrzenia petycji Nr BRG.1520.1.2019 mieszkańców Sołectwa Zielonka.

6) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Nr BRG. 1520.2.2019 dot. wykonania drogi asfaltowej na ulicy Sportowej w Lisim Ogonie.

Głosowanie:
w sprawie rozpatrzenia petycji Nr BRG. 1520.2.2019 dot. wykonania drogi asfaltowej na ulicy Sportowej w Lisim Ogonie.

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Podsumowanie|  ZA (18)
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (3) Patrycja Harczenko, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK. 0007.68.2019 w sprawie rozpatrzenia petycji Nr BRG. 1520.2.2019 dot. wykonania drogi asfaltowej na ulicy Sportowej w Lisim Ogonie.

7) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na rok 2019.
 
Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały.

Głosowanie:
autopoprawki zgłoszonej przez  skarbnika gminy.

Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Podsumowanie |  ZA (17)
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Karolina Lachowicz
NIEOBECNI (3) Patrycja Harczenko, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska


Głosowanie:
w sprawie uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na rok 2019.

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Podsumowanie |  ZA (18)
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (3) Patrycja Harczenko, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK. 0007.69.2019 w sprawie uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na rok 2019.

8) Projekt uchwały  zmieniający uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.

Głosowanie:
w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Podsumowanie |  ZA (18) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (3) Patrycja Harczenko, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK. 0007.70.2019 w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.

9) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia samorządowego programu „Białobłocki Senior”.
 
Radny Sławomir Ruge wniósł autopoprawkę dot. zmiany podstawy prawnej ustawy o samorządzie gminnym w sprawie dziennika ustaw.

Głosowanie:
w sprawie autopoprawki radnego Sławomira Ruge.

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Podsumowanie |  ZA (18) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (3) Patrycja Harczenko, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska

Głosowanie:
w sprawie przyjęcia samorządowego programu „Białobłocki Senior”.

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Podsumowanie |  ZA (18) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (3) Patrycja Harczenko, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK. 0007.71.2019 w sprawie przyjęcia samorządowego programu „Białobłocki Senior”.

10) Projekt uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior +” na terenie Gminy Białe Błota i połączenia go z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Białych Błotach.
 
Radca prawny p. Maciej Dalka wnioskował o wprowadzenie autopoprawki polegającej na zmianie podstawy prawnej dot.  Ustawy o Samorządzie Gminnym.

Głosowanie:
w sprawie autopoprawki radcy prawnego dot. zmiany podstawy prawnej.

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Podsumowanie |  ZA (18) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (3) Patrycja Harczenko, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska

Głosowanie:
w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior +” na terenie Gminy Białe Błota i połączenia go z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Białych Błotach.

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Podsumowanie |  ZA (18)
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (3) Patrycja Harczenko, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska


Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK. 0007.72.2019 w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior +” na terenie Gminy Białe Błota i połączenia go z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Białych Błotach.


11) Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior +” w Łochowie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania.
 
Radny Henryk Sykut stwierdził, że pobieranie opłat za świadczenie usług w ramach Klubu Seniora odstrasza i zmniejszy frekwencję uczestników w Klubie. Proponował wprowadzenie ryczałtu.
 
Radny Sławomir Ruge wniósł autopoprawkę dot. zmiany podstawy prawnej w Ustawie o Samorządzie Gminnym. Stwierdził, że § 8 narusza dyscyplinę finansów publicznych w związku z czym proponował wykreślenie tego paragrafu.
 
Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak prosiła o przerwę w celu skontaktowania się z p. Anetą Malcer, która przygotowywała projekt uchwały.
 
Przewodniczący Rady Gminy p. Bronisław Balcerowski ogłosił przerwę.
 
Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak przekazała, że po konsultacjach z p. Anetą Malcer proponuje się wykreślenie § 8, a § 9 zmieni numeracje na 8. Proponuje się również wykreślenie punktu 3.
 
Głosowanie:
w sprawie autopoprawki dot. wykreślenia par. 8 wykreślenie punktu 3.

Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Podsumowanie |  ZA (17) Bronisław Balcerowski, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Anna Banaszek
NIEOBECNI (3) Patrycja Harczenko, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska

Głosowanie:
w sprawie autopoprawki dot. zmiany podstawy prawnej.

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Podsumowanie |  ZA (18) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (3) Patrycja Harczenko, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska


Głosowanie:
w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior +” w Łochowie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania.

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Podsumowanie |  ZA (18)
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (3) Patrycja Harczenko, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK. 0007.73.2019 w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior +” w Łochowie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania.

12) Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Nowa Wieś Wielka oraz Gminie Białe Błota częściowej realizacji zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Głosowanie:
w sprawie powierzenia Gminie Nowa Wieś Wielka oraz Gminie Białe Błota częściowej realizacji zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Podsumowanie |  ZA (18)
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (3) Patrycja Harczenko, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK. 0007.74.2019 w sprawie powierzenia Gminie Nowa Wieś Wielka oraz Gminie Białe Błota częściowej realizacji zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

13) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego między Gminą Białe Błota, a Miastem Bydgoszcz dotyczącego współpracy w zakresie użyteczności publicznej.
 
Radny Łukasz Wyszomirski mówił, że uchwała miała być procedowana na sesji poprzedniej kadencji, została wystosowana petycja przez mieszkańców przeciwko podjęciu tej uchwały, uchwała została wycofana. Mówił, że obecnie przedstawiony projekt uchwały i ten przedstawiony na sesji we wrześniu 2018 nie zawiera istotnych różnic.
 
Wójt Gminy p. Dariusz Fundator  mówił, że Gmina Białe Błota korzysta z głównego ujęcia wody w Cielu. Przy dużym rozbiorze wody który nastąpił w godzinach popołudniowych w wielu miejscowościach w gminie zabrakło wody. Poprzednie władze gminy podchodziły w lekceważący sposób do spraw związanych z gospodarką wodną w gminie. Nie wzięto pod uwagę wzrostu liczby mieszkańców na terenie gminy. Poprzednie władze powinny dokonać modernizacji, rozbudowy i dokonać dodatkowych zabezpieczeń dot. zaopatrzenia mieszkańców w wodę. Obecnie nie ma żadnej rezerwy. Mówił, że gmina może liczyć na współpracę z Gminą Nowa Wieś Wielka dot. zaopatrzenia w wodę. Została podjęta współpraca z miastem Bydgoszcz . Jedynym partnerem, który mógłby pomóc jeżeli chodzi o rezerwowe zabezpieczenie w wodę jest miasto Bydgoszcz. Dodał, że należy dokonywać pomiaru zrzucanych ścieków, które są odprowadzane przez zakłady przemysłowe zlokalizowane na terenie gminy.  Stwierdził, że porozumienie jest sporządzone prawidłowo i otwiera możliwości współpracy oraz  zawieranie  umów.
 
Radca Prawny p. Maciej Dalka mówił, że podjęcie uchwały jest niezbędne, aby istniała możliwość korzystania z usług spółek, które są własnością innych gmin. Jeżeli nie ma zwartego porozumienia, spółka MWIK z Bydgoszczy nie może sprzedawać swoich  usług na terenie Gminy Białe Błota. Wniósł autopoprawkę polegającą na dopisaniu w podstawie prawnej art. 74 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Proponował, aby w § 4 dopisać zapis, że uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.  
 
Kierownik referatu Gospodarki Przestrzennej o Ochrony Środowiska p. Andrzej Wiekierak proponował, aby wykreślić z załącznika 1 pkt 10, a w  § 2 pkt 2 poprawić kolejność  liter w słowie „którym”
 
Radny Łukasz Wyszomirski mówił, że we wrześniu 500 osób, które podpisały petycję zostało przekonanych aby odrzucić uchwałę. Uważa, że porozumienie jest niezbędne, lecz  złożony projekt uchwały przedstawiony jest w tej samej formie
 
Wójt Gminy p. Dariusz Fundator mówił, że działanie mieszkańców gminy był wyrazem braku zaufania do ówczesnych władz. Lekceważący stosunek ówczesnych władz do spraw związanych z gospodarką wodną jest obecnie jednoznacznie udokumentowany. Dowodem na to jest raport NIK, który pokazał w jaki sposób funkcjonował nadzór nad gminnym ujęciem wody. Zostały wydane  decyzje środowiskowe, które umożliwiły na powstanie w miejscu gdzie jest gminne ujęcie wody instalacji, która ma istotny wpływ na środowisko. Był to brak zaufania mieszkańców do podejmowanych decyzji przez ówczesne władze gminy.
 
Radny Krzysztof Kocikowski wniósł autopoprawkę dot. zmiany kolejności liter w słowie niezbędne w treści uzasadnienia do uchwały. Wspomniał o budowie instalacji w kierunku Białych Błot. Mówił, że  nie rozmawiano o tym podczas posiedzenia komisji, prosił o dodatkowe wyjaśnienie w tej sprawie.
 
Wójt Gminy p. Dariusz Fundator przedstawił obawy dot. faktu, że nie ma planu rezerwowego w sytuacji braku wody.
 
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy p. Maria Wolsztyńska mówiła, że jako radna poprzedniej kadencji była za podjęciem  uchwały. Uważa, że porozumienie nie jest szczegółowe. Pytała co z ujęciem wody w Cielu? Na czyj stan zostanie przepisany majątek trwały? Ile ma kosztować woda i ścieki? Stwierdziła, że podjęcie omawianej uchwały nie daje odpowiedzi na zadane pytania.
 
Radny Jacek Krzyżanowski pytał, czy podpisanie porozumienia będzie związane z podwyżką cen wody?
 
Radna Aleksandra Lubońska pytała, czy wójt przekonał 500 mieszkańców którzy podpisali się pod petycją, żeby teraz byli za zawarciem porozumienia.
 
Radny Henryk Sykut stwierdził, że sytuacja finansowa spółki nie jest dobra.
 
Zastępca Wójta p. Anna Jankowska- Cepak mówiła, że również podpisała petycję ponieważ porozumienie, które zostało przygotowane przez poprzednią administrację było lakoniczne. Mówiła o braku zaufania do poprzedniej władzy. Treść porozumienie różni się od porozumienia, które było przedstawione m. in na komisji w zeszłym roku. Obecnie porozumienie szczegółowo określa co może być wykonywane i do kogo należy liderstwo porozumienia, którym jest Gmina Białe Błota.
 
Wójt Gminy p. Dariusz Fundator odniósł się do zapytania radnego Jacka Krzyżanowskiego dot. stawek za wodę które są  stawkami określanymi ustawowo.   
 
Głosowanie:
w sprawie autopoprawki radcy prawnego.

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Podsumowanie |  ZA (18)
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (3) Patrycja Harczenko, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska

Głosowano wniosek w sprawie:
autopoprawka kierownika Referatu  p. Andrzeja Wiekieraka.

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Podsumowanie |  ZA (18) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (3) Patrycja Harczenko, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska

Głosowanie:
w sprawie autopoprawki radnego Krzysztofa Kocikowskiego.

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Podsumowanie |  ZA (18)
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (3) Patrycja Harczenko, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska

Głosowanie:
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego między Gminą Białe Błota, a Miastem Bydgoszcz dotyczącego współpracy w zakresie użyteczności publicznej.

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Podsumowanie |  ZA (18) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (3) Patrycja Harczenko, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska
 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK. 0007.75.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego między Gminą Białe Błota, a Miastem Bydgoszcz dotyczącego współpracy w zakresie użyteczności publicznej.

14) Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości.

Głosowanie:
w sprawie zamiany nieruchomości.

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Podsumowanie |  ZA (18)
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (3) Patrycja Harczenko, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska
 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK. 0007.76.2019 w sprawie zamiany nieruchomości.

15) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Nr RGK.1510.1.2019 na działalność Wójta Gminy Białe Błota.

Głosowanie:
w sprawie rozpatrzenia skargi Nr RGK.1510.1.2019 na działalność Wójta Gminy Białe Błota.

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Podsumowanie |  ZA (18)
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (3) Patrycja Harczenko, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK. 0007.77.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi Nr RGK.1510.1.2019 na działalność Wójta Gminy Białe Błota.

16) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Nr BRG.1520.4.2019 Stowarzyszenia "Prądki Nasz Dom".


Głosowanie:
w sprawie rozpatrzenia petycji Nr BRG.1520.4.2019 Stowarzyszenia "Prądki Nasz Dom".
 
Radna Magdalena Sznajder mówiła, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała tą petycję jako niezasadną tylko dlatego, że gmina nie posiada środków na przychylenie się do prośby stowarzyszenia i mieszkańców.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Podsumowanie |
ZA (15)
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Jacek Krzyżanowski, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka
NIEOBECNI (3)
Patrycja Harczenko, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska
 
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK. 0007.78.2019 w sprawie rozpatrzenia petycji Nr BRG.1520.4.2019 Stowarzyszenia "Prądki Nasz Dom".

17) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota oraz ustalenia jej składu osobowego w kadencji 2018-2023.

Głosowanie:
w sprawę projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota oraz ustalenia jej składu osobowego w kadencji 2018-2023.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Podsumowanie |  ZA (15)
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Katarzyna Tomicka, Łukasz Wyszomirski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) Aleksandra Lubońska, Magdalena Sznajder, Maria Wolsztyńska
NIEOBECNI (3) Patrycja Harczenko, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska


Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK. 0007.79.2019 w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota oraz ustalenia jej składu osobowego w kadencji 2018-2023.

18) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2019.
 
Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak omówiła projekt uchwały. Przedstawiła autopoprawkę dot. kwoty zwiększenia na projekt ul. Albatrosa w Murowańcu, jak również zmiany podstawy prawnej ustawy o samorządzie gminnym.

Głosowanie:
w sprawie autopoprawki skarbnika gminy.

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Podsumowanie |
ZA (18) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (3) Patrycja Harczenko, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska

Głosowanie:
w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2019.

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Podsumowanie |  ZA (18) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (3) Patrycja Harczenko, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK. 0007.80. 2019 w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2019.

19) Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 -2024.
 
Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak omówiła projekt uchwały.
 
Radny Piotr Mądrzyński pytał o koszt zakupu równiarki.
 
Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak  odpowiedziała, że jest to kwota 1 063 720 zł. 
 
Radca Prawny p. Maciej Dalka wnioskował o poprawienie zapisu w podstawie prawnej ustawy o samorządzie gminnym.

Głosowanie:
w sprawie autopoprawki radcy prawnego.

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Podsumowanie |  ZA (18)
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (3) Patrycja Harczenko, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska

Głosowanie:
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 -2024.

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Podsumowanie |
ZA (18) Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Krzysztof Michalak, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (3) Patrycja Harczenko, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK. 0007.81.2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 -2024.

10. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
Brak głosu.

11. Interpelacje i zapytania radnych.
 
Radny Krzysztof Kocikowski pytał, czy jest zainteresowanie zakupem terenu po nieukończonych Zakładach Mięsnych. Czy odcinek ul. Przyrodniczej i ul. Jana Marii Vianney’a będzie realizowany jednocześnie. Mówił  o wniosku na dofinansowanie ul. Zabytkowej, która powinna być zrealizowana w pierwszej kolejności. Dlaczego firma Taro wypowiedziała umowę na odbiór odpadów. Pytał o brak możliwości realizacji oświetlenia ze środków ZRID.
 
Radny Sławomir Ruge wnioskował o zamontowanie kamery fotopułapki na targowisku wiejskim w Łochowie przy Szosie Nakielskiej. Zwrócił uwagę, że w tym miejscu wyrzucane są śmieci. Prosił o utworzenie regulaminu korzystania z placu targowego z dopiskiem „Teren monitorowany”. Wnioskował do Komendanta Policji o monitorowanie ul. Żurawinowej z naciskiem na łamanie przepisów dot. wprowadzenia zakazu wjazdu od strony ul. Liściastej i wyjazdu na Szosę Bydgoską.
 
Przewodniczący Rady Gminy p. Bronisław Balcerowski pytał o ścieżkę pieszo – rowerową z Murowańca do Łochowa. Pytał od którego odcinka będzie rozpoczęta inwestycja.
 
Radny Jacek Grzywacz pytał na jakim etapie są dopłaty dot. o realizacji oświetlenia w Łochowicach, Łochowie, Lisim Ogonie. Pytał o budowę ul. Ślesińskiej. Kiedy zostanie zrealizowany plac zabaw przy świetlicy w Łochowicach. Czy są poczynione działania dot. budowy kładki nad drogą ekspresową S 5 w Lisom Ogonie. Na jakim etapie jest utwardzenie ul. Słonecznej. Czy odebrano ulice utwardzone systemem chemicznym  w Łochowicach. Prosił o uwzględnienie wjazdu w ulice w Łochowicach z ulicy Brzozowej. Pytał także kiedy zostanie zrealizowane przejście przy ul. Pawiej w Łochowicach.
 
Radny Jacek Krzyżanowski pytał kiedy zostanie zorganizowany przetarg na dowóz dzieci do szkoły.
 
Radna Aleksandra Lubońska pytała na jakim etapie są prace w poszukiwaniu 500 000 zł na instalację elektryczną w  Szkole Podstawowej na w Białych Błotach. 
  
Radny Łukasz Wyszomirski pytał, czy jest możliwość zabezpieczenia w budżecie kwoty 110 000 zł na cmentarz. Mówił o zniszczonej wiacie przystankowej przy ul. Serwisowej w Białych Błotach. 
  
Wiceprzewodnicząca  Rady Gminy p. Maria Wolsztyńska mówiła o rozpoczętych, a nieskończonych inwestycjach m. in. ul. Drzewnej oraz naprawie kanalizacji deszczowej w Białych Błotach. Mówiła o niekontrolowanym wysypisku śmieci w Białych Błotach. Wspomniała o realizacji porozumienia dot. patrona szkoły i wypracowaniu kryteriów zwalniania nauczycieli. 
  
12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak odpowiedziała na pytanie zadane przez radną Aleksandrę Lubońską dot. kwoty 500 000 zł. Mówiła, że na sesję w maju zostanie przygotowana uchwała dot. zmian w budżecie w której będą zabezpieczone  środki. 
  
Kierownik referatu p. Andrzej Wiekierak odpowiedział radnemu Krzysztofowi Kocikowskiemu informując, że odbyły się spotkania w sprawie podłączenia do mediów terenu Zakładów Mięsnych. Pojawił się wniosek o decyzję środowiskową na inwestycje w tym zakresie. 

Wójt Gminy p. Dariusz Fundator mówił, że projektowanie ulic uzależnione jest od tego, czy gmina posiada stosowne projekty i ważne zezwolenia. Spółka Taro odstąpiła od realizacji umowy, co związane jest czynnikami ekonomicznymi. Dodał, że będą przeprowadzone rozmowy ze spółką Taro. 
  
Zastępca Wójta p. Mariusz Dolewski omówił temat dot. ścieżki pieszo – rowerowej. Mówił, że projekt oświetlenia dot. kwestii zmniejszenia emisji CO2 Gmina otrzyma dofinansowanie  wykazując zmniejszenie emisji poprzez modernizację oświetlenia. 
 
Kierownik COEiS p. Patrycjusz Migawa mówił, że w najbliższym czasie przetarg na dowóz dzieci będzie gotowy do ogłoszenia.  
 
Kierownik Referatu Utrzymania Dróg p. Przemysław Kowalski  odpowiedział na pytanie radnego Jacka Grzywacza dot. kładki nad drogą ekspresową S 5 poinformował, że odbyło się spotkanie w GDDKiA. Kładka nie będzie realizowana, ponieważ nie została ujęta w projekcie. Jest możliwa po wybudowaniu drogi S5. Sprawa została zaniedbana przez poprzednie władze na etapie projektowania drogi S5. 
  
Kierownik Referatu p. Andrzej Wiekierak mówił, że oszacowano wartość ogrodzenia nowej części cmentarza, na część ogrodzenia kwota w zeszłorocznym budżecie została zabezpieczona. W wyniku przekazanych środków zostały podjęte prace nad budową ogrodzenia, które nie zostało zakończone, jednocześnie zdemontowano wcześniej istniejące ogrodzenie. Środki zostały rozdzielone i żadna z części cmentarza nie została dokończona.  W tegoroczny budżecie środki nie zostały zabezpieczone 

13. Wolne wnioski i zapytania.
 
Radna Katarzyna Tomicka mówiła o braku możliwości odpowiedzi na zadane pytanie przez  radnego Łukasza Wyszomirskiego na sesji w dniu 26.03.2019 r. w związku z odebraniem głosu przez Przewodniczącego Rady Gminy. Mówiła o zachowaniu radnego Łukasza Wyszomirskiego na posiedzeniu wspólnym komisji Rady oraz na sesji 
  
Radna Maria Wolsztyńska mówiła o rozpoczętych i niedokończonych inwestycjach m. in. o ul. Drzewnej oraz naprawie kanalizacji deszczowej w Białych Błotach. Mówiła o niekontrolowanym wysypisku śmieci w Białych Błotach. O realizacji porozumienia dot. patrona szkoły i wypracowaniu kryteriów zwalniania nauczycieli. Pytała, czy jest możliwość przy tworzeniu arkusza organizacyjnego łączenia w grupy na lekcjach wychowania fizycznego. Proponowała, aby odroczyć potrącanie wynagrodzenia nauczycielom za strajk. 
  
Radna Karolina Lachowicz pytała o termomodernizację Szkoły Podstawowej w Przyłękach. 
  
Radny Piotr Mądrzyński mówił o niesprawnym hydrancie przy stacji paliw Shell.
 
Pani Marzanna Kreja Redaktor Naczelna Czasopisma Białe Błota info Cyt: „Szanowni Państwo dziękuje bardzo, ja może pierwsze pytanie to będzie takie pytanie zero. Jak zapisać się do wolnych wniosków? Proszę państwa przychodząc później na sesję ja tutaj cały czas kombinuje, pokazuje jakieś znaki, żeby mnie zapisać, nikt nie reaguje. Mój wniosek jest taki tutaj jeśli mówimy o wolnych wnioskach, czy nie można by było gdzieś tej listy położyć  tutaj, czy ewentualnie mieszkańcy nie mogliby zapisywać się mailem do tych wniosków Ci którzy wiedzą, że przyjdą bo nie zawsze jesteśmy skłonni tutaj przebywać ileś godzin czasami jest to niemożliwe, żeby to usprawnić bo ja po prostu się tutaj denerwuję, że nie bardzo wiem jak to jest czy faktycznie ktoś moje intencje odczytał. Czy to będzie możliwe? Bo w poprzedniej kadencji było niemożliwe, Pan Grzywacz odmówił”. 
  
Przewodniczący Rady Gminy p. Bronisław Balcerowski zapewnił, że postara się to usprawnić.
 
Pani Marzanna Kreja Redaktor Naczelna Czasopisma Białe Błota info Cyt: „Tu chodzi o usprawnienie, bo nie chcemy Państwu przeszkadzać chodząc, przeszkadzając. Wielka draka proszę państwa, taka wielka draka to jest to jak się słyszy o braku zaufania do poprzednich władz i dlatego trzeba było składać petycję 500 podpisów musiało być pod petycją i mówi Pan Wójt o braku zaufania do tych poprzednich władz wymieniając jednocześnie lata 2008-2012. Poprzednie władze czyli ta petycja została złożona podczas kampanii wyborczej uświadommy to sobie, a poprzednie władze z tymi stwierdzeniami NIK akurat tutaj nie bardzo miały wiele wspólnego ponieważ dotyczy to lat poprzedniej kadencji. Nie bardzo to rozumiem, ale widocznie nie muszę. Ale to jest też tak jakbyśmy w tej chwili mieli pretensje do Bolesława Chrobrego, czy do jakiegoś tam innego że czegoś nie zrobił lub zrobił i po prostu możemy tak zawsze. Jeśli już mówimy o petycji to dzisiaj próbowałam tą petycję znaleźć, nie ma jej w BIP, słyszę taką odpowiedź od pracownika rady, że petycja no wiadomo im o tej petycji z września gdzieś ona była pani Dworak gdzieś sobie ją wzięła nie wiem gdzieś trzymała teraz trzyma ją pani sekretarz, one tej petycji te panie nie mają. No i teraz właściwie za BIP odpowiada sekretarz, bo taki był warunek tego konkursu. Nie wiem jak to się dzieje proszę państwa, że też jedna petycja była rozstrzygana nadal jej w BIP –ie nie ma, a ustawa o petycjach mówi jasno petycje muszą być publikowane w BIP. Co się dzieje proszę państwa, że w tej kadencji ten obowiązek nie jest aktualizowany? To tak mówię może taka dygresja na temat tego, że jakaś pani bierze petycję nikt nie wie o co chodzi. Chodzi mi również o transmisję z Komisji. Jednego dnia na Komisji Rewizyjnej trwało to chyba 1,5 minuty Pan Przewodniczący Komisji zadecydował o wyłączeniu, że nie chce tej transmisji, ale wtedy był niemy film bo nie było podobno tutaj kabla. Na drugi dzień była Komisja Oświaty kabla nadal nie było. Nie wiem jak to jest proszę państwa, że nie można było od dnia poprzedniego zorganizować, żeby ta transmisja była z dźwiękiem, no nie było tego. Mieszkańcy pytają proszę państwa czy do budżetu gminy wpłyną pieniądze niesłusznie pobrane, nienależnie pobrane, które zostały te wszystkie zalecenia  i protokół kontroli RIO który wykazał, czy osoby które brały te nienależne świadczenia zwrócą nam podatnikom te pieniądze, czy to wróci? No i to jest taki właśnie dylemat widzicie państwo mówimy o tamtych władzach poprzednich itd. ale II zastępca wójta mimo tego, że RIO stwierdziło, że nienależnym był dodatek specjalny nadal pobiera ten dodatek. Chciałam zapytać czy od czasu zatrudnienia pana II zastępcy a 5 dni bodajże nie chcę skłamać zmienił się regulamin organizacyjny i ustalono jakie on ma mieć kompetencje, czy oś zmieniło się w zakresie zadań pana II zastępcy bo myślę, że za moment może być następna kontrola za 4-5 lat i znowu RIO stwierdzi, że ktoś tam pobierał coś i właściwie władze nie reagowały. Chciałabym się dowiedzieć od pani sekretarz bo dostałam w sumie taką mętną odpowiedź czy zwróci pani dodatek stażowy, który pobierała pani tutaj w nienależnej wysokości. Warunkiem proszę państwa tutaj naboru na to stanowisko, tu są te warunki ja będę państwu machać żebyście wizualnie to lepiej widzieli było właśnie znajomość ustawy o pracownikach samorządowych, znajomość KPA i wielu innych rzeczy. Precyzyjnie, czy pani sekretarz zwróci te pieniądze, ponieważ protokół kontroli RIO był w połowie lutego, a nadal pobierała pani ten dodatek stażowy w nienależnej wysokości jak ustaliło RIO było to nieprawidłowe, to byłoby to. Proszę państwa tylko chciałam zawiadomić, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy uchyliło jedną z decyzji wójta, a takich odwołań i różnych ponagleń wnosimy na odmowy udzielenia informacji i bardzo się cieszę panie wójcie i proszę państwa którzy tutaj w imieniu wójta tak pracujecie bo ja bardzo lubię wygrywać i to jest naprawdę super, a tego będzie więcej. Tą decyzje, która została uchylona podpisała sekretarz. Warunkiem również naboru była. Proszę pana ja tylko pokazuję, że to są warunki naboru. Więc jeżeli chce mi pan przeszkadzać”. 
 
Przewodniczący Rady Gminy p. Bronisław Balcerowski mówił, że nie chciałby przeszkadzać, prosił o szanowanie czasu.
 
Pani Marzanna Kreja Redaktor Naczelna Czasopisma Białe Błota info Cyt: „Tak szanujemy swój czas oczywiście ja cały czas szanuje państwa czas, czekałam na te wolne wnioski. Chciałam zapytać ile kosztuje prowadzenie oficjalnego profilu wójta na Facebooku i dlaczego jednym wolno komentować drugim nie. Chciałabym również zapytać, czy pan wójt identyfikuje się z tego rodzaju wypowiedziami, które miały miejsce na sesji któryś tutaj luty czy marzec Rady Gminy członka pana Komitetu Wyborczego”. 

Przewodniczący Rady Gminy p. Bronisław Balcerowski prosił o precyzyjne zadawanie pytań.

Pani Marzanna Kreja Redaktor Naczelna Czasopisma Białe Błota info Cyt: „No jest to precyzyjne, czy pan wójt identyfikuje się z tego typu wypowiedziami jest to bardzo precyzyjne pytanie. Chciałabym zapytać również co pan wójt zrobił ponieważ została naruszona ustawa antykorupcyjna. Ustawa mówi o tym że II zastępca wójta nie może prowadzić działalności gospodarczej, II zastępca wójta p. Mariusz Dolewski proszę bardzo to jest wypis z ewidencji działalności ma zawieszoną działalność. Zawieszenie działalności nie jest tożsame z jej zaprzestaniem dziękuję bardzo”. 

14. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.

Wójt Gminy p. Dariusz Fundator przekazał, że odpowiedzi na zadane pytanie zostaną przedstawione w formie pisemnej.

15. Zakończenie obrad X Sesji VIII Kadencji

Przewodniczący Rady Gminy p. Bronisław Balcerowski zakończył obrady X Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.


    Przewodniczący
                                                                                                  Rada Gminy Białe Błota 
                                                                                                    Bronisław Balcerowski 
  

Zgodnie z § 39 ust 2 i 5 Statutu Gminy Białe Błota uwagi do protokołu można wnosić do dnia        24.05.2019r. Uwagi można wnosić w formie pisemnej do Przewodniczącego Rady Gminy


 

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (6 maja 2019)
Opublikował: Anna Cabańska (6 maja 2019, 07:50:24)

Ostatnia zmiana: Anna Cabańska (21 maja 2019, 15:58:50)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 285