PROTOKÓŁ Z XIV SESJI VIII KADENCJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA odbytej w dniu 19.08.2019r., od GODZ. 15:00 w Auli Szkoły Podstawowej w Białych Błotach, ul. Czysta 1a

Link do XIV Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota
Protokół 
Z XIV Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbyła się 19.08.2019 r. w Auli Szkoły Podstawowej w Białych Błotach, ul. Czysta 1a. 

Sesja trwała: od godziny 15:00 do 16:17. 
Sesję prowadził: Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski. 
Sekretarz obrad: Ilona Nowakowska. 
Protokolant posiedzenia: Łukasz Czyżewski. 
  
Sesja została zwołana na wniosek Wójta Gminy Białe Błota Dariusza Fundatora. 
  
Przebieg sesji został transmitowany, utrwalony za pomocą urządzenia rejestrującego obraz 
i dźwięk i stanowi załącznik do niniejszego protokołu, który jest informacją publiczną. 
W sesji udział wzięli: 
1. Radni Gminy Białe Błota; 
2. Wójt Gminy Dariusz Fundator; 
3. Zastępca Wójta Anna Jankowska- Cepak; 
4. Zastępca Wójta Jarosław Gołębiewski; 
5. Sekretarz Gminy Ewa Galicka; 
6. Radca Prawny Maciej Dalka; 
7. Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Białe Błota; 
8. Kierownicy jednostek organizacyjnych i szkół w Gminie Białe Błota; 
9. Sołtysi; 
10. Zaproszeni goście i mieszkańcy. 

Nieobecni Radni: Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Krzysztof Michalak. 
  
Porządek obrad: 

1. Otwarcie XIV Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie uczestników oraz stwierdzenie quorum. 
2. Wybór sekretarza obrad. 
3. Ustalenia w sprawie porządku obrad. 
4. Podjęcie uchwał: 
1) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Powiatu Bydgoskiego, 
2) w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
3) w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach. 
5. Zakończenie obrad XIV Sesji VIII Kadencji. 

Ad. 1. Otwarcie XIV Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie uczestników oraz stwierdzenie quorum. 
  
Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski otworzył XIV Sesję VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitał wszystkich obecnych na sesji. Poinformował, że na sesji obecnych jest 18 radnych i Rada może podejmować uchwały, oraz że sesja jest nagrywana i transmitowana, następnie odczytał pouczenie dot. ochrony danych osobowych. 
  
Ad. 2. Wybór sekretarza obrad. Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski zaproponował kandydaturę radnej Ilony Nowakowskiej na sekretarza obrad. Kandydaturę poddano głosowaniu. 

Głosowano w sprawie: 
wyboru na funkcję sekretarza radnej Ilony Nowakowskiej. 
Wyniki głosowania 
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 
Wyniki imienne: 
ZA (18) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (3) 
Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Krzysztof Michalak 
  
Ad. 3. Ustalenia w sprawie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski poinformował, że jest to sesja zwołana na wniosek wójta. Przedstawił projekty uchwał, które były zawarte w porządku obrad przedmiotowej sesji, a także poinformował o złożeniu tuż przed sesją kolejnego projektu uchwały dotyczącego zmian w budżecie gminy. Przewodniczący poprosił o omówienie zgłoszonego projektu uchwały. Głos zabrała kierownik Referatu Budżetu Krystyna Kołodziejczak. 

Pani kierownik poinformowała, że dobrze by było uchwalić tą uchwałę teraz na bieżącej sesji, a nie na sesji zaplanowanej na 27.08.2019 r. ze względu na to, że dotyczy to zwiększenia liczby przejazdów autobusowych na linii: 91, 92, i 96. Zarząd Dróg Miejskich poprosił Urząd Gminy aby uchwalić tą uchwałę wcześniej, tak aby mogli dostosować tabor autobusowy do potrzeb gminy. Przewodniczący rady gminy zadał pytanie w jakiej wysokości mają być przeznaczone środki oraz z jakiego zadania mają zostać przesunięte. 

Środki mają zostać przesunięte w wysokości 195 500,00 zł z zadania: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyłękach. Zostają zmniejszone środki własne. Zadanie to zostanie wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej i będzie przeniesione na rok 2020. Przewodniczący rady gminy zadał pytanie radnym czy mają pytania w tej sprawie. radny Łukasz Wyszomirski wystąpił z wnioskiem o udzielenie 5 minut przerwy. Przewodniczący rady zaakceptował wniosek i ogłosił przerwę.
 
Po przerwie wznowiono obrady. Przewodniczący rady gminy zapytał, czy po naradzie są jeszcze jakieś uwagi. Głos zabrał radny Łukasz Wyszomirski. Zaapelował o odrzucenie uchwały z porządku obrad sesji, ponieważ należy wprowadzić „normalność” na sesjach nadzwyczajnych. Powiedział, że dzisiejsze spotkanie odbyło się w wakacje, tydzień przed normalną sesją, co związane jest z podjęciem tzw. „uchwały śmieciowej”, na temat której były prowadzone burzliwe rozmowy. Zwrócił uwagę, że nikt z radnych z którymi rozmawiał nie wiedział o propozycji poprawki do budżetu gminy na wartość około 200 tys. zł, która wiąże się ze zniesieniem zadania termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Przyłękach. Zauważył również, że nieobecny jest radny zamieszkujący w Przyłękach, który mógłby zająć stanowisko w tej sprawie. Zwrócił się również do radnej Magdaleny Sznajder, czy zabierze głos w tej sprawie i przedstawi swoje stanowisko. Poinformował również, że jeżeli w dniu dzisiejszym ma podjąć decyzję na temat sprawy, o której wcześniej nie miał wiedzy, to wolałby procedować tą sprawę na komisjach w normalnym trybie, a nie teraz zdejmować termomodernizację szkoły i w pisywać ją do WPF-u.
 
Kolejną osobą, która zabrała głos był radny Sławomir Ruge. Stwierdził, że uchwała powinna być wprowadzona do porządku obrad, choćby z tego tytułu, żeby uszanować fakt, że jesteśmy na dzisiejszej sesji i projekt uchwały został przygotowany przez urzędników. Poza tym projekt uchwały dotyczy mieszkańców, którzy są szeroko zainteresowani zwiększeniem częstotliwości kursowania autobusów. Jeśli jest taka duża presja czasu, to dlaczego nie możemy się dzisiaj dowiedzieć ze strony urzędu jak będzie wyglądało finansowanie tego zadania oraz dlaczego ta kwota jest taka a nie inna. Na komisjach rozpatrujemy takie sprawy ale nie rozumiem dlaczego nie możemy dowiedzieć się o tym dzisiaj w większościowym gronie i podjąć dyskusję podczas opracowywania tej uchwały. 

Głos zabrała radna Maria Wolsztyńska. Zwróciła uwagę, że projekt uchwały wpłynął na tablety do wiadomości radnych o godzinie dokładnie 13:30 bieżącego dnia w związku z tym niektórzy radni będący w drodze na sesję ze swoich miejsc pracy nawet nie zdążyli się zapoznać z treścią tej uchwały. Poinformowała, że nie jest przeciwko zwiększeniu kursów na liniach autobusowych nr  91,92 i 96, natomiast należy przedyskutować, ten projekt na komisji budżetowej. Zdjęcie 195 000,00 zł z termomodernizacji budynku i wpisanie do WPF-u nie świadczy zawsze o tym że to zadanie jest później realizowane. Zdaniem radnej gdy będzie sesja zwyczajna 27.08.2019 r. urząd wytłumaczy, dlaczego środki są zabrane z tego zadania a nie innego, a być może znajdą się inne pieniądze, żeby nie zaszkodzić temu zadaniu (termomodernizacji). Procedowanie tego projektu na sesji zwyczajnej pozwoli rozwiać wszelkie wątpliwości, a urząd będzie miał czas na podpisanie umowy w sprawie autobusów do końca miesiąca. Zwróciła również uwagę na fakt, że wielu radnych nie zdążyło się zapoznać z treścią projektu uchwały, powinna ona wpłynąć we wcześniejszym terminie np. godzinach rannych. 

Głos zabrał wójt gminy Dariusz Fundator, który poinformował, że pismo z Zarządu Dróg Miejskich wpłynęło do Urzędu w ubiegłym tygodniu. Zostały przyspieszone działania aby móc uruchomić zwiększenia linii od 1 września br. Są one podyktowane w dobrej wierze i nikt nie ma w zamyśle działać na szkodę gminy. Środki na termomodernizację zostały ograniczone, ponieważ jest pewne, że realizacja tej inwestycji w roku bieżącym jest niemożliwa. Zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe, które miało wyłonić wykonawcę tej inwestycji, jednak zostało ono unieważnione, ponieważ wykonawca kilkukrotnie przewyższył wartość wynikającą z tego zadania. Dlatego to przesunięcie jest obiektywne w zakresie tych decyzji, jeśli chodzi o to miejsce i te środki zapisane w budżecie. Inicjatywa Urzędu była związana z tym aby od 1 września zwiększyć liczbę kursów na liniach autobusowych zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, które zostały przez nich wyrażone w okresie ostatnich kilku miesięcy. Wójt podsumował, że nic w tym zakresie nie można dodać i nie ma w tym żadnych ukrytych podtekstów.

Kolejna osobą zabierającą głos była radna Magdalena Sznajder. Zadała pytanie: czy jeżeli ten projekt uchwały nie zostanie dziś przegłosowany to autobusy nie pojadą od 1 września? Odpowiedzi udzielił Wójt: Autobusy nie pojadą, urząd będzie procedował działania, które pozwolą na zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów od 1 października. 

Ponownie zabrał głos radny Łukasz Wyszomirski. Zwrócił uwagę, że radni zebrali się na sesji nadzwyczajnej, mimo że za tydzień jest sesja zwyczajna, dlatego żeby zdążyć podpisać umowę związaną z przetargiem. Teraz radni dowiadują się o potrzebie podjęcia decyzji w sprawie przewozów, bo gmina nie zdąży z realizacją zadania. Radny odniósł wrażenie, że za dużo jest takich rzeczy, które są bardzo szybko procedowane. Stanowisko radnego w sprawie zwiększenia kursów jest pozytywne, uważa że jest to bardzo cenna inicjatywa. Natomiast jeżeli ona wiąże się z obcięciem środków w którymkolwiek z sołectw oraz z faktem, że termomodernizacja nie dojdzie do skutku o czym dowiedział się w tej chwili, to trudno radnemu podejmować decyzje na sesji nadzwyczajnej. Dodatkowo zwrócił uwagę, że sesja nadzwyczajna jest sesją techniczną do przegłosowania uchwał, które zostały wcześniej przedyskutowane, a nie wprowadzone na szybko. Niewprowadzenie tego projektu uchwały w dniu dzisiejszym pozwoli go przedyskutować, ponieważ rezygnacja z termomodernizacji budzi duże wątpliwości. 

Ponownie zabrała głos radna Maria Wolsztyńska. Zadała pytanie czy zostały dokonane obliczenia ile wyniesie zmiana częstotliwości kursowania autobusów w roku przyszłym. Radna zauważyła, że jeżeli nie wzrosną stawki to trzeba będzie zabezpieczyć w budżecie gminy dodatkowo 800 tys. zł. Ile będzie kursów i jakie koszty z tego tytułu poniesie gmina, to wszystko powinno być przygotowane. Projekt uchwały wpłynął do radnych półtorej godziny przed sesją i radni nie zapoznali się z nim jeszcze. Radna zwróciła uwagę, że można poświęcić godzinę na zapoznanie się z projektem, ale trzeba go bardzo dokładnie przedyskutować. 

Głos zabrał przewodniczący rady gminy Bronisław Balcerowski, który przytoczył sprawę o uruchomieniu nowej linii autobusowej na trasie Garbary –Łochowice. Zwrócił uwagę, że będzie to generowało dodatkowy koszt dla budżetu, przewodniczący zapytał jak będzie się to kształtowało? 

Odpowiedzi udzieliła zastępca wójta Anna Jankowska-Cepak. Zwróciła uwagę, że na poprzedniej sesji rady gminy zostały przedstawione informacje dotyczące zmian w komunikacji publicznej oraz dokładne kwoty, które wynikały z szacunków nadesłanych przez Zarząd Dróg Miejskich w Bydgoszczy. Linia o którą pyta przewodniczący rady gminy miała zostać uruchomiona od 1 listopada, na dzień dzisiejszy termin ten został przesunięty na 4 stycznia 2020 r., co wynika z braku możliwości zabezpieczenia nowej linii autobusowej przez Zarząd Dróg Miejskich, a nie wycofania się urzędu z realizacji tego zadania. Uruchomienie linii będzie wiązało się oczywiście ze zwiększeniem środków. Urząd Gminy nie wycofuje się również z zadania dotyczącego termomodernizacji budynku w Przyłękach. Zastępca wójta nawiązując do wypowiedzi wójta powiedziała, że oferent przedstawił ofertę na kwotę ok. 7,5 mln zł, to nawet przy dofinansowaniu na poziomie ok. 1 mln zł gminy nie stać na realizację tego zadania. W związku z powyższym trwają prace aby wpisać tą inwestycję do projektu budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i zmiany terminu jej realizacji. 

Zastępca wójta Anna Jankowska-Cepak zwróciła uwagę radnemu Łukaszowi Wyszomirskiemu, że przeszkadza jej podczas wypowiedzi. Radny Łukasz Wyszomirski zapytał „co to znaczy, że przeszkadzam pani?” Zastępca wójta odpowiedziała: „Rozprasza pan mnie”, radny Łukasz Wyszomirski powiedział: „To niech się pani sproszy”.Przewodniczący rady gminy poprosił o zachowanie powagi. 

Zastępca wójta Anna Jankowska-Cepak kontynuowała wypowiedź: kwota 7,5 mln zł wynika z tego, że wykonawca prawdopodobnie wliczył również kary umowne do oferty, którą złożył, ze względu na krótki termin realizacji inwestycji wynikający z warunków dofinansowania. Jeżeli gmina ma uzyskać dofinansowanie, to należy negocjować warunki umowy i wydłużyć termin realizacji. Urząd nie zamierza rezygnować z tej inwestycji, chce tak przygotować tą inwestycję aby koszty nie były tak wysokie jak na kwotę 7,5 mln. 

Głos zabrał radny Piotr Mądrzyński. Zapytał jaki koszt w przyszłym roku poniesie gmina w związku z dopłatami do autobusów miejskich? Kierownik Referatu Budżetu Krystyna Kołodziejczak poinformowała, że będzie to koszt 800 tys. zł do dodatkowych kursów. Radny doprecyzował pytanie, chodziło o koszt ogółem. Pani kierownik powiedziała, ze kwoty te jeszcze nie są znane ale przypuszczalnie będzie to kwota 800 tys. zł plus koszty dotychczasowe. Przewodniczący rady zwrócił uwagę, że będzie jeszcze dodatkowa linia Garbary-Łochowice. Pani kierownik przedstawiła dokładne stawki: przed zmianą 2 mln 63 tys. zł, po zmianie 2 mln 258 tys. zł. Radny Piotr Mądrzyński zapytał czy ten koszt w przyszłym roku wyniesie ponad 3 mln? Pani kierownik potwierdziła kalkulację. Radny zadał jeszcze pytanie ile wynosi wozo-kilometr, czy autobusy jeżdżą puste? Dyskusję przerwał przewodniczący rady. Poinformował, że zaczynają się rozmowy na temat technicznych spraw, które nie powinny być omawiane na sesji, a powinny być już wyjaśnione. Prawdopodobnie mieszkańcy będą zadowoleni z tych zmian, tylko muszą mieć świadomość, ze należy do tego dołożyć określoną sumę pieniędzy. Radny Piotr Mądrzyński zwrócił uwagę, że skądś trzeba wziąć te pieniądze. 

Głos zabrał radny Jacek Grzywacz. Zwrócił uwagę przewodniczącemu, że w tej chwili radni głosują na porządkiem obrad, jeśli projekt uchwały wejdzie do porządku to będzie można nad nim dyskutować. Przewodniczący powiedział, że chodziło o wyjaśnienie radnym czego ten projekt dotyczy. Przystąpiono do głosowania nad wprowadzeniem projektu uchwały do porządku obrad. 

Głosowano w sprawie: 
wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2019 
Wyniki głosowania 
ZA: 8, PRZECIW: 10, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 
Wyniki imienne: 
ZA (8) 
Karolina Lachowicz, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka 
PRZECIW (10) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Aleksandra Lubońska, Ilona Nowakowska, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (3) 
Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Krzysztof Michalak. 

Projekt uchwały nie został wprowadzony do porządku obrad. 

Głosowano w sprawie: 
Ustalenia w sprawie porządku obrad. 
Wyniki głosowania 
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 
Wyniki imienne: 
ZA (18) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (3) 
Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Krzysztof Michalak 

Porządek obrad został przyjęty. 

Ad. 4. Podjęcie uchwał:
 
1) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Powiatu Bydgoskiego, 

Głosowano w sprawie: 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Powiatu Bydgoskiego,. 
Wyniki głosowania 
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 
Wyniki imienne: 
ZA (18) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (3) 
Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Krzysztof Michalak 

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.119.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Powiatu Bydgoskiego. 

2) w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 
Głos zabrała radna Magdalena Sznajder. Poprosiła wójta, aby wyjaśnił mieszkańcom przyczynę zmiany stawek za odpady oraz wskazał jakie będą konsekwencje nie podjęcia tej uchwały w dniu dzisiejszym. Radna spotkała się z różnymi opiniami w tej sprawie. Przeczytała w Internecie, ze wójt boi się odpowiedzieć mieszkańcom na to pytanie, w związku z powyższym prosi o to aby wójt udzielił odpowiedzi na sesji, na wizji, przy mieszkańcach. Żeby wójt wyjaśnił, dlaczego wzrasta ta stawka? 

Odpowiedzi udzielił wójt gminy. Przypomniał, ze spotkał się z radnymi dwukrotnie w sprawie postępowania, które zostało wszczęte 17 maja 2019 r. Postępowanie odbyło się w trybie przetargu nieograniczonego z terminem otwarcia ofert na dzień 21.06.2019 r. i przewiduje czas trwania usługi na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na okres dwóch lato od 1 stycznia 2020 roku. Głównym elementem, który wiąże się ze wzrostem ceny za gospodarkę odpadami w Gminie Białe Błota oraz innych gminach jest związany z kosztem cen za przetwarzanie odebranych od mieszkańców odpadów. Z kolei wzrost cen za przetwarzanie odpadów jest spowodowany wzrostem opłat środowiskowych określone przez ministra środowiska w opłacie marszałkowskiej. W 2017 r. opłata środowiskowa wynosiła około 75 zł, natomiast górny pułap opłat za umieszczanie odpadów na wysypiskach w 2019 r. wynosi 290 zł od 1 tony. To jest kluczowy element związany ze wzrostem kosztów za zagospodarowanie odpadów przez operatorów, którzy odbierają odpady od mieszkańców. Kolejnym elementem jest wzrost płacy minimalnej (za ostanie 3 lata wzrost wyniósł ok. 12,5%). Wzrost również dotyczy wymagań technicznych w stosunku do miejsc magazynowania odpadów. Wójt zwrócił uwagę na fakt, iż w okresie ostatnich dwóch lat składowiska odpadów ulegały zapaleniu, dlatego zostały wprowadzone szczególne wymagania dotyczące monitorowania tych terenów i ich zabezpieczeniem, co generuje dodatkowe koszty. Jeżeli wyniki przetargu nie zostaną przyjęte w przedstawionej formie, to gmina nie będzie mogła skorzystać z realizacji tego zadania w trybie ryczałtowym. W związku z przyjęciem nowej ustawy dotyczącej zagospodarowania odpadami gmina będzie zmuszona do rozliczania się za wywóz odpadów za tonę wywiezionych odpadów. Wójt uważa, że gmina nie jest na dzień dzisiejszy przygotowana na tego typu rozwiązania. Należałoby poczynić przygotowania z samym monitorowaniem wywożonych odpadów, czyli wprowadzenia kontrolingu, aby potwierdzić że wywożone nieczystości należą do gminy. Wiązałoby się to w pierwszej kolejności z instalacją na terenie gminy wagi towarowej, która by ważyła pojazdy wywożące odpady zarówno wjeżdżające jak i wyjeżdżające z gminy. Należałoby również wprowadzić system monitorowania opróżniania pojemników na śmieci u poszczególnych mieszkańców. Wójt nie ma pewności czy takie podejście do realizacji zadania będzie wystarczające, ale przyglądając się innym gminą takie rozwiązania są już stosowane. Pewnym jest to, że będzie to dodatkowy koszt. Wójt zaznacza, że w związku z tym, że jest to przetarg nieograniczony i powyżej pewnych progów to powoduje, że jest wydłużony okres trwania postępowania przetargowego. Rodzi to niebezpieczeństwo związane z przeprowadzeniem kolejnego postępowania (czasowo urząd zdąży przeprowadzić postępowanie), gmina może nie uzyskać ofert, co skaże gminę na wyszukanie i wyłonienie wykonawcy na wolnym rynku i udzielenie mu zamówienia z wolnej ręki, do czasu przeprowadzenia kolejnego postępowania. Istnieje ryzyko niewyłonienia wykonawcy, na terenie powiatu bydgoskiego takich operatorów jest czterech (w tym firma, która złożyła ofertę). Urząd nie posiada wiedzy, dlaczego tylko jeden operator złożył swoją ofertę, być może pozostali czekają na rozstrzygnięcie przetargów na innych obszarach i dlatego nie będą zainteresowane realizacją tego zadania w Gminie Białe Błota. Istnieje realne ryzyko, że gmina nie uzyska lepszej stawki. Wójt przytoczył przetarg związany z obsługą PSZOKu, gdzie gmina była zmuszona unieważnić postępowanie. W kolejnym przetargu ta sama firma, która poprzednio złożyła ofertę swoją cenę podwyższyła o około 10%. Ta sytuacja mówi wiele na temat tego w jaki sposób są konstruowane ceny. Radna Magdalena Sznajder podziękowała za odpowiedź wójta i podkreśliła, że nie bał się odpowiedzieć na pytanie i nie potrzebował rzecznika prasowego. 

Głos zabrał Radny Sławomir Ossowski. Zaznaczył, że jeśli chodzi o wszystkie aspekty techniczne i finansowe wójt wyczerpał wszystkie informacje. Apelował do radnych, aby nie chowali głowy w piasek. Obserwując zachowanie Klubu Radnych Wybieram Gminę Białe Błota wygląda to tak jakby unikali odpowiedzialności. Powiedział, ze spodziewa się wyników głosowania na nie lub wstrzymuję się od głosu. Wyraził swoją opinię, że bycie radnym to nie tylko imprezy, zdjęcia, otwieranie uroczystości. Przewodniczący rady poprosił o rzeczową wypowiedź ze strony radnego. Radny Sławomir Ossowski zwrócił uwagę na to, że podwyżka o 8 zł na osobę, to duża zwyżka ale jeżeli uchwała nie zostanie przegłosowana to można się spodziewać jeszcze wyższej stawki. 

Głos zabrał przewodniczący rady Bronisław Balcerowski. Przedstawił informację na temat drugiego zagrożenia. W przypadku nie podjęcia uchwały organ wykonawczy będzie musiał unieważnić przetarg a proceduralnie firma, która złożyła ofertę ma 10 dni na odwołanie się od tej decyzji. Będzie to już miesiąc wrzesień, a w tym okresie będzie obowiązywał już taryfikator wagowy. Cały system, który został przedstawiony, będzie musiał być zmieniony. Przewodniczący przytoczył ceny z poprzedniego okresu, gdzie początkowa wyniosłą 14 zł, później została zmniejszona do 12 zł, ceny zawsze mogą ulec korekcie. Za wywóz odpadów gmina nie może zarabiać, opłaty muszą się bilansować, dlatego trzeba zmniejszyć lub zwiększyć stawkę za wywóz odpadów. Zwrócił również uwagę, ze to nie jest chowanie głowy w piasek. 

Głos zabrał radny Łukasz Wyszomirski. W związku z tym, że został wywołany klub radnych, którego jest przewodniczącym postanowił zając stanowisko w sprawie głosowania. Zwrócił uwagę, że radny ma prawo zagłosować za, przeciw i wstrzymać się od głosu i nie ma to nic wspólnego z chowaniem głowy w piasek, tylko być może radni nie są przekonani. Wójt wykonał gest w stronę radnych, zorganizował dwa spotkania, podczas których tłumaczył istotę sprawy. Radni nie są „zapiekłymi” przeciwnikami tego rozwiązania, tylko być może nie zostali do końca przekonani. Radni wstrzymają się od głosu, być może żeby uszanować pracę urzędu. Głos zabrał Jacek Grzywacz. Zadał pytanie wójtowi pytanie dotyczące wyliczenia stawki za wywóz odpadów. Upewnił się że stawka 20 zł na mieszkańca wynika z podzielenia ceny ofertowej przez liczbę mieszkańców. Wójt potwierdził metodologię. Analizie były poddane wszystkie koszty, które wynikały z obsługi systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi i wyniku tych przeliczeń takie stawki zostały ustalone i zaproponowane przez wójta w tej uchwale. 

Głos zabrała radna Maria Wolsztyńska. Radna zwróciła uwagę, że spotkania zostały zorganizowane w miesiącu, w którym rada miała urlop, nie wszyscy radni uczestniczyli w tych spotkaniach, a tego typu uchwała powinna być przedyskutowana na komisjach z udziałem mieszkańców, którzy mogliby wyrazić swoją opinię. Radna powiedziała, że powinny zostać zorganizowane zebrania wiejskie, na których wójt powinien poinformować, że taka podwyżka będzie wprowadzana. Radna złożyła propozycję wniesienia poprawki do uzasadnienia projektu uchwały. Cytat: „w uzasadnieniu uchwały czytamy Rada Gminy określiła wyższe stawki opłaty za zagospodarowanie odpadami i drugie zdanie: Rada Gminy Ustaliła stawki. Ja proponuje w jednym i drugim przypadku taką poprawkę: Rada Gminy na wniosek Wójta określiła wyższe stawki opłaty za zagospodarowanie. W drugim przypadku również: Rada Gminy na wniosek Wójta ustaliła stawki opłaty w wysokości.” Radna Maria Wolsztyńska poprosiła o zaprotokołowanie tego wniosku. 

Radna Magdalena Sznajder zadała pytanie radnej Marii Wolsztyńskiej: dlaczego ma być taka zmiana? Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że jest to bardzo proste ponieważ to wójt zaproponował stawki po rozstrzygnięciu przetargu przez urząd. Radna powiedziała, że to pytanie jest nie na miejscu. Radna Magdalena Sznajder zwróciła uwagę że wiele uchwał jest podejmowanych na wniosek rady gminy więc i one powinny być sformułowane na wniosek wójta i rady gminy. Przewodniczący zwrócił uwagę, że jest to specyficzna uchwała, gdzie ważą się pewne społeczne odczucia, kto decyduje, może nie wszyscy mieszkańcy wiedzą. Przewodniczący powiedział, że wszystkie projekty uchwał przygotowuje urząd gminy czyli organ wykonawczy, a zatwierdza je rada gminy, ewentualnie kontroluje ich wykonanie. 

Głos zabrał radny Sławomir Ruge. Poprosił radcę prawnego o zaopiniowanie wniosku radnej Marii Wolsztyńskiej, czy jest zgodny z prawem. Zwrócił uwagę na fakt, że podwyżki stawek za wywóz odpadów, czy stawek podatku od nieruchomości są niepopularne, rzutuje to na radnych, ponieważ wyborcy będą zadawać pytania, które są trudnymi pytaniami dotyczącymi podwyżek. Należy uświadomić mieszkańców, że minimalna płaca do 2019 roku wzrosła o 650 zł, z kolei opłaty za śmieci od 2013 roku wzrosły z 7 do 12 zł. Po obniżce ceny za wywóz odpadów z 14 na 12 zł (4 lata) mieszkańcy nie mieli żadnej podwyżki, bo tak była skonstruowana umowa. Gmina Osielsko przez ostanie 4 lata również miała stawkę 12 zł za wywóz odpadów. Po wyłonieniu nowego wykonawcy mieszkańcy Gminy Osielsko będą płacić stawkę 19 zł. To jest tylko 1 złotówka różnicy między tym co przedstawiła firma, która wygrała przetarg w Gminie Białe Błota. Zadał pytanie do radnych, którzy chcą się wstrzymać od głosowania i nie brać na siebie odpowiedzialności czy gra jest warta świeczki o tą złotówkę, czy czasem nie zrobią sobie niespodzianki i podwyżka będzie jeszcze większa i boleśniejsza. 

Przewodniczący rady zwrócił się do wójta z uwagą, że takie spotkania (konsultacje), które były prowadzone z radnymi mogą być nagrywane i transmitowane. Dzięki temu ta komunikacja będzie lepsza i obraz sprawy klarowny. Jest to wniosek nieformalny. 

Wójt gminy Dariusz Fundator kontynuował wypowiedź przewodniczącego. Sesja nadzwyczajna została zwołana z powodu ważności oferty firmy startującej w przetargu. Istniała możliwość związania ofertą tej firmy na dłuższy okres, ale nie było pewności, że firma ta wyrazi zgodę. Startując w przetargu firma musiała ponieść pewne koszty związane z wadium. Wydłużenie tego okresu związania z ofertą spowodowałoby poniesienia dodatkowych kosztów przez spółkę. 

Głos zabrał radny Łukasz Wyszomirski. Zwrócił uwagę, że już drugi radny piętnuje radnych, którzy chcą wstrzymać się od głosu. Radni, którzy chcą przyjąć odpowiedzialność za to głosowanie mają ku temu możliwość, jeśli okaże się w przyszłość, że ta decyzja była błędna to będą ponosić tego konsekwencje, a jeśli słuszna będą „spijali śmietankę”. Radny powiedział, że kompletnie nie rozumie piętnowania radnych, którzy chcą się wstrzymać od głosu. Jeżeli radni zagłosują za, a uchwała przejdzie mają przyjąć odpowiedzialność. 
  
Ponownie głos zabrał wójt gminy. Wójt powiedział, że po kolejnym spotkaniu mogą się rodzić u radnych kolejne wątpliwości, ale będąc w tym gronie można je rozwiać, tak aby radni mogli podjąć decyzję w oparciu o wiedzę. Wójt prosi o zadawanie pytań i chętnie na nie udzieli odpowiedzi. 
  
Przewodniczący rady zwrócił się do wójta z uwagę, że trzeba będzie dokonać analizy kosztów związanych z bezpośrednią obsługą PSZOKów, ponieważ słyszy się różne opinie od mieszkańców, że w innych gminach jest lepiej. Zwrócił uwagę, że jako radny nie był informowany o tym, gdy był rozpoczynany przetarg, gdzie stawiało się oferentom warunki przystąpienia do niego. Przewodniczący mówi, że ma świadomość tego iż wywożenie odpadów „zielonych” co tydzień niewspółmiernie podniosłoby koszty dla wykonawcy, ale to są kwestie techniczne i należy im się przyjrzeć. 
  
Radny Sławomir Ossowski upomniał się o dokonanie opinii prawnej w sprawie wniosku radnej Marii Wolsztyńskiej. Odniósł się do swojej poprzedniej wypowiedzi, że takie decyzje są niepopularne. Uchylanie się od podjęcia decyzji jest unikiem i ukazaniem swojej słabej strony. 
  
Głos ponownie zabrał radny Łukasz Wyszomirski. Zwrócił uwagę, że PSZOK nie działa tak jak powinien, ponieważ podczas wyjazdowego posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska spotkał mieszkańca, który został odesłany z PSZOKu z materiałami po budowlanymi w postaci wełny. Należałoby sprawdzić czy to działa prawidłowo i czy koszty są dobrze skalkulowane. Kierownik Referatu PSZOK i Utrzymania Dróg zadał pytanie radnemu, kiedy był ten mieszkaniec na terenie PSZOKu, aby mógł sprawdzić który pracownik był w tym czasie obecny i mógł odpowiedzieć na zarzuty radnego pisemnie. Radny odpowiedział, że miało to miejsce w sobotę, a później mieszkaniec na własną rękę wyrzucał te odpady na śmietnik cmentarny. 
  
Radna Maria Wolsztyńska zadała pytanie, czy akty prawa miejscowego mogą być podejmowane na sesji nadzwyczajnej? Czy nie zostanie uchylona uchwała? 
  
Wójt odpowiedział na pytanie radnej, że Rada Gminy Osielsko podjęła podobną uchwałę na podobnej sesji i nie było z tego tytułu żadnych problemów. 
  
Radca prawny Maciej Dalka poinformował, że nie przeciwwskazań prawnych do dokonania zmian związanych z autopoprawką. Powiedział również, że nie ma specjalnych wytycznych uchwalania prawa miejscowego, dlatego w jego ocenie ten tryb jest prawidłowy. 
  
Radny Sławomir Ossowski zawnioskował o 5 minut przerwy. 
  
Przewodniczący rady gminy zarządził przerwę. 
  
Radna Magdalena Sznajder podziękowała mieszkańcowi, który stanął w jej obronie podczas wychodzenia z Sali. Poinformowała, że została zaatakowana przez radnego Łukasza Wyszomirskiego, który groził jej palcem. Powiedziała, że prosiła kilkukrotnie przewodniczącego rady, żeby zwrócił uwagę radnemu Łukaszowi Wyszomirskiemu. Powiedziała, że nie życzy sobie takich ataków w swoja stronę. Zwróciła uwagę, że są na sesji a nie w piaskownicy, żeby ktoś ją szarpał i groził palcem. Radny Łukasz Wyszomirski przytoczył słowa radnej Magdaleny Sznajder że została przez niego atakowana i szarpana. Powiedział, że ma 30 sekund na wycofanie tych słów. Przewodniczący rady powiedział, że nie będzie rozstrzygał osobistych spraw. Radna zwróciła uwagę, że jest to najwyższy czas na rozstrzygniecie tych spraw. Przychodząc na sesję powinna się czuć bezpieczna, a przy radnym Łukaszu Wyszomirskim nie czuje się bezpiecznie. Radny Łukasz Wyszomirski stwierdził, że 30 sekund minęło a radna Magdalena Sznajder oskarżyła go, że ją zaatakował i szarpał. Powiedział, że: „wie co z tym zrobić”. 
  
Wniosek radnej Marii Wolsztyńskiej został poddany głosowaniu. 

Głosowano wniosek w sprawie: 
wniosek radnej Marii Wolsztyńskiej dot. zmiany treści uzasadnienia w sprawie dodania wyrażenia : "Rada Gminy na wniosek wójta ustaliła stawki opłaty w wysokości ". 
Wyniki głosowania 
ZA: 17, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne: 
ZA (17) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
PRZECIW (1) 
Sławomir Ossowski 
NIEOBECNI (3) 
Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Krzysztof Michalak 
Wniosek radnej Marii Wolsztyńskiej dot. zmiany treści uzasadnienia w sprawie dodania wyrażenia : "Rada Gminy na wniosek wójta ustaliła stawki opłaty w wysokości” został przyjęty. 

Głosowano w sprawie: 

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,. 
Wyniki głosowania 
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 
Wyniki imienne: 
ZA (15) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) 
Ilona Nowakowska, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski
NIEOBECNI (3) 
Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Krzysztof Michalak 

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.120.2019 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
  
3) w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach. 
Radny Sławomir Ossowski zadał pytanie: jakie koszty niesie za sobą zmiana nazwy patrona szkoły. Kierownik Centrum Obsługi Edukacji i Sportu Patrycjusz Migawa odpowiedział na pytanie. Szacunkowy koszt wszystkich działań to około 2800,00 zł. 

Głosowano w sprawie: 
w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach. 

Wyniki głosowania 
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 
Wyniki imienne: 
ZA (18) 
Bronisław Balcerowski, Anna Banaszek, Magdalena Burdanowska, Kamilla Grzelak, Jacek Grzywacz, Patrycja Harczenko, Karolina Lachowicz, Aleksandra Lubońska, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Ilona Nowakowska, Sławomir Ossowski, Sławomir Ruge, Henryk Sykut, Magdalena Sznajder, Katarzyna Tomicka, Maria Wolsztyńska, Łukasz Wyszomirski 
NIEOBECNI (3) 
Krzysztof Kocikowski, Jacek Krzyżanowski, Krzysztof Michalak 

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę Nr RGK.0007.121.2019 w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach. 

Ad. 5. Zakończenie obrad XIV Sesji VIII Kadencji. 

Przewodniczący Rady Gminy Bronisław Balcerowski zakończył obrady XIV sesji Rady Gminy Białe Błota. 

Zgodnie z §39 ust 2 i 5 Statutu Gminy Białe Błota uwagi do protokołu można wnosić do dnia 12.09.2019r.  Uwagi można wnosić w formie pisemnej do Przewodniczącego Rady Gminy. 
  
  
  
Przewodniczący 
  Rady Gminy Białe Błota 
   Bronisław Balcerowski

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (20 sierpnia 2019)
Opublikował: Anna Cabańska (20 sierpnia 2019, 15:34:51)

Ostatnia zmiana: Łukasz Czyżewski (30 sierpnia 2019, 09:42:51)
Zmieniono: dodanie protokołu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 295